Naskanyam Petro Leta
Petromna Ɨrɨki Naskanyam Ju Rɨga Wa pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam leta ɨrɨka rɨga re Petrote. Ton re yɨpa Yesumna ɨtmɨkitijog rɨga e. Ɨ ton ɨtemb leta yɨrɨkonj re Ju rɨga wa pɨlwa na yepiya re wetaweta auki wekenonj bargubo gatabɨnd Asiya wɨngɨrɨnd.
Sɨ opimemb gar ke utkunda rɨgap kea bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle akatenento towaina gar ke utkunda mɨle map. Sɨ onggɨt mop penaemb ket ɨtemb Petro leta yerɨk ten ugowam. Ɨ ton kwa nonony amneniny rɨdede na Yesu towa map b'ɨdgotnena yokatonj, dɨde ket ɨl angkiny Godɨnd nony ɨjawa kɨma Tina wɨngata yɨmta undokam. Mop nokɨp Godɨt ten abagenjinonj Tina rɨga awowɨm, dɨde Keriso kea b'ɨdgotnena yokatonj dɨde towa mana uj awonj.
Sɨ Petro ɨnsimemb jɨ gar ke utkunda rɨga amneniny da, “Wɨn b'ogla yɨna yɨrkokarɨnd wekene!” Ɨ kwa ten yɨt amneniny rɨdede im gar ke utkunda mɨlend wɨmena tuweny onggɨt negɨrjog gowukoyɨnd dɨde warɨm b'ogɨl ɨsma owama iyenyi.
1
Simesime Yɨtkak
1-2 Simesime! Kon re Yesu Kerisomna ɨtmɨkitijog rɨga Petroten. Ɨ Kon ɨtemb leta yɨrɨken re God ma obagɨki gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa e yepim re wɨn waina tungg ke wereni rɨga wetaweta wekenyɨt de Ponto eriya, Galatiya eriya, Kapadokiya eriya, Asiya eriya, ɨ Bitiniya eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ wɨn re onggɨtyam rɨga im yama na re Abu God kea naska nata wanɨm wumɨr awonj, ɨ abagɨkinonj, ɨ ket Yɨnayɨna Wɨngawɨngat onggɨt gowukoi ke wetaweta amnɨkinonj yɨna omnenam, mop nokɨp ɨngkaemb wɨn Yesu Kerisond utkunjya, dɨde Ton Tina kus ke ɨsanka teyeniny kɨlkesa omnam. Sɨ Godɨmna wurar dɨde ngɨmbla wa pɨlɨnd ukoijog b'usmurena yeken.
Ngɨrpu kesa Yɨrkokar Okatam Warɨm B'ogɨl Ɨsma
Men Godɨnd yasourenu yete re mera Yonggyam Yesu Kerisomna B'u. Ɨ Ton Yesu Kerisond yutnyitonj uj ke, ɨ ɨngkenaemb Ton Tina ukoijog kear ke men nomninonj b'usaya ukendam. Nokɨm da ɨdenat men b'ogla okasu dadal ngɨrpu kesa yɨrkokarɨmna warɨm b'ogɨl ɨsma. Ɨ kwa ɨdenat men b'ogla pumb tunggɨmna b'ogɨl gasa owabɨnta rɨga taindam rɨnsim ra maka tɨtkɨkanj, ɨ negɨr taukanj, ɨ dɨde b'utuwokɨkanj. Godte onggɨtyam b'ogɨl gasa wanɨm awaminy pumb tungg wa. Ɨ wɨn gar ke utkunda yokatenya, ɨ ɨngkaimemb God Tina danda ke wen yɨrgong amnɨkeneniny. Mop nokɨp Ton singi na da wɨn okasya dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar rɨnte re ongonjeni yɨbɨm pɨta omnam gowukoi kikitum wɨnɨnd. Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ rada wɨn opima yu sobijog ganggand gar kopa akatenindam b'engabenga wɨp b'ɨdgotnena ke, ajɨ wɨn ukoijog sam im ainindam. Nokɨm da ra wɨn onggɨtyam b'ɨdgotnena wɨp tawarkenindam, ɨdenat odede otonkena nya ke waina gar ke utkunda kukɨp ke ɨmɨnjogɨm taukanj. Ɨ kukɨp bɨlbɨljog gold re b'ogɨljog gasa e onggɨt gowukoyɨnd, sɨ onggɨt paemb rɨgap opima gold wul wa aramkenenanj dɨde aklekenenanj au b'ɨskokam dɨde kukɨp bɨlbɨljog gold omnɨkam. Ajɨ nangga ma jɨ rada ton opima odede otonkena nya ke kukɨp bɨlbɨljog gold akatenanj, sɨ opimemb komkesa gold opima negɨr taukanj dem. Ajɨ onggɨtyam waina ɨmɨnjog gar ke utkunda re b'ogɨljog e, ajɨ ma ɨja e ɨt re kukɨp bɨlbɨljog gold re dɨde. Mop nokɨp ra Yesu Keriso pɨta tainy dem, God opima wen tasoureniny dem ɨ wa b'ogɨl ɨnyomarena takainy dem ɨ dɨde wen tesnainy dem onggɨt waina ɨmɨnjog gar ke utkunda map. Wɨn maka Yesu Kerisond yɨr yongonda, ajɨ wɨn Tin gar ke singi yiyenya. Ɨ kwa yu wɨn ma ɨta Tin yɨr ongong yiyenya, ajɨ wɨn Tin gar ke utkunda ke yokatenenya. Sɨ wɨn ɨngkaemb isɨpkita kesa dɨde b'ogɨl ɨnyomarena kɨma ukoijog sam yomnɨkenenya. Mop nokɨp wɨn ɨta yokatenenya gar ke utkunda mɨlemna ɨsma. Sɨ onggɨtyam ɨsma ɨtemb re wɨngawɨngamna dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar e.
10 Ɨ bageyamɨp kea naska nata bage yiyeneno onggɨt wurar gatab rɨnte ra God wa takainy dem. Ɨ ton kwa onggɨt dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okatam gatab ma sobijog na oraka yiyeneno, dɨde b'arkena kɨma wuwenonj b'obogɨl ongwatam. 11 Ɨ Kerisomna Wɨngawɨnga kea towa pɨlɨnd b'imuri yɨbnenenonj. Ɨ Ton ket naska nata towa yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amnenainonj da, “Kerisom pɨlɨnd ɨta b'ɨdgotnena ɨ onggɨt kak ke ɨta b'ogɨl ɨnyomarena.” Sɨ bageyamɨp ket b'arkena kɨma wuwenonj b'obogɨl ongwatam da, “Nangga wɨn nasim gasa taukanj, dɨde rɨdede wɨp wɨn e pɨta tainy dem?” 12 Ajɨ God bageyam wa pɨtapɨta amnenainonj da, ton onggɨtyam bage yɨt apurento re ma towanɨm mana ajɨ wanɨm mana. Ɨ God yɨtmɨkitonj Yɨnayɨna Wɨngawɨngand pumb tungg ke towa pɨlwa yepim re wa God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta amnenauranj. Sɨ yu wɨn towa pɨlkaim utkundenindam onggɨtyam bageyam waina opureni yɨtkak. Ɨ anerup kwa ukoi singi im aenanj yɨr ongongɨm onggɨtyam bageyam waina opureni yɨtkak kuna b'ugongnena kɨma.
Yɨna Wɨmenam Ara B'emoka
13 Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla waina nonykok danda kɨma b'obogɨl ongapa teyenindam dɨmdɨm wɨmenam, dɨde nonykok ɨpangka teyenindam b'obogɨl nony aukam. Ɨ wɨn ket b'ogla kupkakupka nonykok kɨma waina warɨm b'ogɨl ɨsma taramisindam onggɨt wurarɨm pɨlɨnd rɨnte ra God wa tetiyainy dem, ra Yesu Keriso pɨta tainy dem. 14 Naskand re wɨn Godɨmna wurar gatab wumɨr kesa na wekenot, wɨn waina gɨm ke negɨr mɨle singi nat wuwenot. Ajɨ wɨn goro odede yɨrkokarɨnd tekenɨm rɨja na re naskand wekenot. Ɨ yu wɨn re Godɨmna b'ɨga im, sɨ wɨn Tina b'ɨga pɨla na utkunda kɨma wɨmena tuwenyɨt. 15 Ɨ God yet re wen ara emokinonj, Ton re yɨnayɨna e. Sɨ wɨdaka b'ogla walenggyam yɨna tainindam komkesa waina omnɨka mɨle wɨngɨrɨnd odede ɨt re God re dɨde. 16 Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Wɨn yɨna aininam, mop nokɨp Kon re yɨnayɨna en.”
17 Ɨ God rɨga esagɨkeneniny re ma bu b'iyena kɨma e, ajɨ rɨga yɨpayɨpa omnɨka rɨrɨr nasim. Sɨ ra wɨn ɨtemb Godɨnd B'u ke nyɨ ogenaya, wɨn b'ogla waina yɨrkokar b'obogɨl tengaenindam Tin moga kɨma ɨsnawam waina onggɨt gowukoi obai wɨmena wɨngɨrɨnd. 18 Ɨ wɨn wumɨr im da wɨn naska yokatenenonda re wa b'uwar wa pɨlke b'ɨsateni mogjɨ kesa negɨr wɨmena mɨle na. Ajɨ Godɨt yoramitonj waina negɨr mɨle eomnena mɨra wen ɨtraram onggɨtyam waina mogjɨ kesa negɨr mɨlem pɨlke. Sɨ ɨtemb mɨra re ma ɨja e ɨt re negɨr aukam gold o silba re dɨde. 19 Ajɨ Kerisomna ukoijog ɨsnawa kɨma kus kena mɨra yoramitonj. Ɨ Kerisom pɨlɨnd awɨr e kwa b'injawa mɨle dɨde Ton re kɨlkɨp kesa e ɨja e ɨt re Godɨm pɨlwa sɨ omnɨkam kɨlkɨp kesa mamoi re dɨde. 20 Ɨ re God maka gowukoi yotobarkonj, Ton get kena Kerisom wumɨr awonj obagendam. Ajɨ onggɨt gowukoi kikitum wɨnɨnd God wanɨm b'ogɨlɨm Tin pɨta yomnonj. 21 Ɨ Keriso kea nya yɨpangendonj, sɨ ɨngkaimemb wɨn Godɨnd gar ke yokatenya yet re Tin yutnyitonj uj ke dɨde Ti yokawonj b'ogɨl ɨnyomarena. Sɨ onggɨt penaemb da ɨdenat waina gar ke utkunda dɨde warɨm b'ogɨl ɨsma ra Godɨm pɨlnasim tekeny.
22 Ɨ wɨn Godɨmna ɨmɨnjog yɨtkak im yɨmta undokenenindam. Sɨ ɨngkenaemb waina wɨngawɨnga kɨlkɨp kesa aukɨto, ngɨrpu wɨn ɨmɨnjog nanyɨngganwar pɨla gar ke singi b'iyenindam gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd. Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla b'obogɨl ɨmɨnjog kɨlkɨp kesa gar ke singi b'itiyenindam walenggyam walenggyam. 23 Mop nokɨp wɨn b'usaya ukuktondam re ma onggɨtyam tuny kena rɨnte ra tɨtkɨk, ajɨ onggɨt tuny kena rɨnte ra ma ɨta tɨtkɨk. Sɨ ɨtemb tuny re God ma yilo yɨtkak e rɨnte re dadal ngɨrpu kesa yɨbneneny. 24 Sɨ onggɨt paemb yɨna peband ɨja emb jɨ yindeny da,
“Komkesa rɨgaina jɨ re ɨja e ɨt re tɨb nangg re dɨde,
ɨ komkesa rɨgaina b'ogɨl ɨnyomarena re ɨja e ɨt re tɨb popo re dɨde.
Ɨtemb tɨb nangg ɨta yarɨmyarɨm tawɨk,
dɨde opimemb tɨb popo opima tɨsokanj.
25 Ajɨ Yonggyamɨmna yɨtkak ɨbneneny ra dadal ngɨrpu kesa e.”
Ɨntemb jɨ God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨtkak rɨna re rɨgap wanɨm pɨtapɨta yomneneno.