Naskanyam Timote Leta
Polɨmna Ɨrɨki Naskanyam Timotem pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Naskanyam Timote Leta ɨrɨka rɨga re Polte. Ɨ ton ɨtemb leta yɨrɨkonj tina gar ke utkunda ke b'ɨga Timotem pɨlwa na. Timote ade ukendonj Listra taun wa, ɨ ti b'u re Grik rɨga na ajɨ ti mog re Ju kongga na yepiya re tin kesam yɨna peba youyaenenonda b'ɨga sobijogɨnd.
Ɨ opimemb kwa nɨnda Polɨmna ɨrɨki leta, opi re naskanyam Timote, Nɨmogɨm Timote, ɨ dɨde Tito, onggɨtyam nowa leta agenaeranj re pasto wɨko gatab leta kaim. Mop nokɨp opimemb leta yɨtnono aenanj re pasto rɨga waina wɨko gatab wumɨr okatenam mim dɨde sosi wɨngɨrɨnd sɨram b'ɨrari kesa omnɨkam mɨle gatab mim. Ɨ ket Timote Pol kɨma yikonj, re Pol nɨmogɨm menon yokatenonj misnari wɨkom. Ɨ ton ket Polɨnd yɨm okaena yiyenonj sosi wɨko omnɨkam. Ɨ re Timote Epeso taunɨnd sosi rɨga ouyaena eyeninonj dɨde sosi wɨp yomnenonj, Pol temb leta ti yɨrɨkawonj.
Sɨ Timote re sisɨl rɨga na ngai yɨbnonj odede ukoijog wɨko ɨt re sosi wɨp omnenam. Sɨ onggɨt penaemb Pol Timotem leta yɨrɨkawonj. Ɨ ket onggɨt letand Pol Timotem nɨnda yɨm b'akawa yɨt dɨde yɨmak yɨt yogoniny tina sosi wɨko gatab. Ɨ kwa Pol nonony yomneny b'anygɨnena ouyaena rɨga wa gatab dɨde towaina ouyaena gatab. Nokɨp b'anygɨnena ouyaena rɨgap opima Godɨmna yɨtkak askamkenenanj. Pol re ma sobijog na Timotend yɨr ɨtena yiyenonj, sɨ odedep Pol Timotend yɨmak yɨt yogoniny rɨdede wɨp e Godɨmna rɨga awowɨm.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon Pol re Keriso Yesumna ɨtmɨkitijog rɨga en. Sɨ mera yɨrkokar okawayam God dɨde mera warɨm b'ogɨl ɨsma okatam rɨga Keriso Yesu, Tonpiya ken ningawonda onggɨtyam nyɨ okatam. Sɨ kon ɨte re leta yɨrɨken re gar ke utkunda ke koina ɨmɨnjog b'ɨga Timote mor pɨlwa e. Sɨ Abu Godɨm pɨlke dɨde mera Yonggyam Keriso Yesum pɨlke wurar ɨ kear ɨ dɨde ngɨmbla man kɨma.
B'anygɨnena Ouyaena gatab Nonony Yɨtkak
Ɨ re kon Makedoniya eriya wa nekond, kon men mugowond demb de Epeso taunɨnd wɨmenam, nokɨm da ɨdenat man nɨnda b'anygɨnena ouyaena rɨga tengaeninyɨt ɨswangam da goro sosi rɨga rauyaeninem b'anygɨnena ouyaena nya ke. Ɨ kwa ten tengaeninyɨt da goro ton kupkakupka nonykok b'akaeninem kakyɨt wa dɨde dad ke b'usmureni rɨga nyɨ gatab yɨt wa. Mop nokɨp onggɨtyam yɨtɨp abgendenanj re yɨt b'ugwatena mɨle nena im, ajɨ odede yɨtɨp ma ɨta Godɨmna wɨko oranga yiyi, nokɨp God ma wɨko omnɨkam re gar ke utkunda nena kae. Sɨ kon onggɨtyam b'ingawa yɨt gatab mingaen re nok paemb jɨ da ton singi b'iyena mɨle omnɨka yeyene rɨnte re opekeneny kɨlkɨp kesa gar ke, ɨ b'ogɨl kukɨpɨnd nonykok ke, ɨ dɨde b'anygɨnena kesa gar ke utkunda ke. Ɨ nɨnda ouyaena rɨgap re opima onggɨtyam mop esungaya yiyenyi, ɨ ket kɨp kesa yɨt b'usenenand dɨde yɨt b'ugwatenand kɨnyɨr aena wuweny. Sɨ ton singi aena wuweny re gog yɨt ouyaena rɨga awou mim, ajɨ ton ma wumɨr im nangga gatab im ton yɨtnono aenanj ɨ dɨde nangga yɨt im ton emjatenanj.
Ajɨ men wumɨr im da ra yɨpa rɨgat onggɨtyam gog yɨt Godɨmna singind dɨmdɨm nya ke ingaeny, sɨ ɨtemb gog yɨt re b'ogɨljog e tinɨm. Ɨ men b'ogla nonyɨnd yawamu da gog yɨt re ma negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga wanɨm oramiti e, ajɨ towanɨm mim, opi re gog erbeka rɨga dɨde negɨrjog mɨle rɨga, ɨ Godɨnd ewangaya kesa rɨga dɨde negɨr mɨle rɨga, ɨ yɨna omni kesa rɨga dɨde yɨna mɨle kɨlkɨl omnɨka rɨga, ɨ b'u ake mog onganda rɨga dɨde rɨga onganda rɨga, 10 ɨ yɨgyɨg b'iyena rɨga, ɨ rɨga ke rɨga o kongga ke kongga b'iyena rɨga, ɨ wɨko rɨga osoga rɨga, ɨ b'anygɨnena yɨt opurena rɨga, ɨ b'anygɨnena nya ke God ma nyɨ kɨma yɨt tɨrɨr omna rɨga, ɨ dɨde kwa nɨnda rɨga yepim re Godɨmna ɨmɨnjog dɨmdɨm yɨtkak kak eaenanj. 11 Sɨ ɨtemb yɨtkak pɨta awonj re God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨtɨm pɨlkena. Ɨ b'ogɨl God ket ken nony nɨjawonj onggɨtyam b'ogɨl ɨnyomarena kɨma yɨtkak pɨtapɨta omnenam.
Polɨm pɨlɨnd Godɨmna Kear
12 Ɨ kon mera Yonggyam Keriso Yesund sɨteket yɨt omnena yiyenyɨn yet re kor danda nokawonj kornɨm Tina wɨko omnɨkam. Mop nokɨp Ton ken nony nɨjawonj Tina b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam dɨde ket nogenonj onggɨtyam Tina wɨko pɨpmetɨnd oramitam. 13 Ɨ naskand kon nɨbnond re Keriso Yesund ɨsadrena rɨga na, ɨ kon Tina sosind bebɨg kɨma b'ɨdgotnena aramkeneninond dɨde ket nenegɨr kana ɨtemb sosi yomnɨkenenond. Ajɨ Yesu kea ken kear nomnonj, nokɨp kon odede mɨle amnɨkeninond re wumɨr kesa mapena dɨde gar ke utkunda kesa mapena. 14 Ɨ mera Yonggyamɨmna wurarɨt ken kupkakupka yɨndangɨr nomnonj gar ke utkunda mɨle dɨde singi b'iyena mɨle kɨma rɨnsi re Keriso Yesum pɨlɨnd ebnya. 15 Ɨ Keriso Yesu ikonj onggɨt gowukoi wa re negɨr mɨle rɨga yɨrkokar okawa mana, sɨ ɨtemb yɨt re nony ɨjawa kɨma e dɨde komkesa rɨga wa rɨrɨrkɨpjog e ɨmjatenam. Ɨ kon re negɨr mɨle rɨga wɨngɨrɨnd mopyam e nɨbnyɨn koina omnɨki negɨr mɨle map. 16 Ajɨ ɨnaemb jɨ mop nangga pena God kear nomnonj, nokɨm da ɨdenat Keriso Yesu Tina kupka musɨk wɨmena mɨle pɨtapɨta omɨny kor pɨlɨnd, nangga ma jɨ da kon re negɨr mɨle rɨga wɨngɨrɨnd mopyam na. Ɨ nokɨm da ɨdenat Ton ket ken wɨngata rɨgam nitngau towanɨm yepiya ra menon okatenyi Ti pɨlwa Tin gar ke utkunda ke okatam dɨde ket dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okasi. 17 Sɨ ɨsnawa dɨde b'ogɨl ɨnyomarena Ti pɨlwa ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa yete re dadal ngɨrpu kesa King yɨbɨm, ɨ uj kesa dɨde yɨr ongong kesa yɨpaina God yɨbɨm, ɨmɨnjog.
Wɨngawɨnga ke B'ogɨl Geja Omnɨkam
18 Kor b'ɨga Timote! Kon mor pɨlnate onggɨtyam b'ingawa yɨt oramisɨn re onggɨt God ma bage yɨt rɨrɨr nate rɨna re bageyamɨp naska kana apurento mor gatab. Nokɨm da ɨdenat man wɨngawɨnga ke b'ogɨl geja omnɨkam metkenyɨt. 19 Ɨ wɨn b'ogla waina gar ke utkunda mɨle dɨde b'ogɨl kukɨp ke nonykok amorkina. Ɨ nɨnda rɨgap re kea towaina onggɨtyam b'ogɨl kukɨp ke nonykok ateakento ɨ ket towaina gar ke utkunda mɨle re kea negɨr aukɨto. 20 Ɨ onggɨt rɨga wɨngɨrɨnd kea de Imenayo ake Aleksandro ebnonda, ɨ kon ten sosi ke eaukenond, sɨ ket ton Satanamna yɨm kumb wa awonda, nokɨm da ɨdenat ton bebɨg takateneninya dɨmdɨm awowɨm ɨ ket maka Godɨnd ɨsadrena iyenya.