Nɨmogɨm Korinto Leta
Polɨmna Ɨrɨki Nɨmogɨm Korinto Sosim pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Nɨmogɨm Korinto Leta ɨrɨka rɨga re Polte. Ɨ ton ma jog mobi kak kena yɨrɨkonj tina naskanyam leta ɨrɨki kak ke.
Rɨna re jɨ bu b'iyena mɨle ɨ nɨnda bebɨg esɨpkeninonj Naskanyam Korinto Leta wɨngɨrɨnd, maka seg aukɨto ajɨ omanda wekenonj onggɨt Korinto sosi wɨngɨrɨnd. Pol kea mukupmukup menon yokatonj Korinto sosi wa, ajɨ kea ton kwa wanakana ewaikitonj, mop nokɨp nɨnda rɨgap onggɨt sosind b'ɨsaito nony b'engendam o Polɨnd ɨmɨnjog ke okatam da ton re yɨpa ɨmɨnjog ɨtmɨkitijog rɨga e.
Yɨmta kena Pol ɨtendonj Makedoniya wa, ajɨ naska ton ma sobijog sam na awonj re Tito b'ogɨl yɨt itiyawonj odedemb da rɨga Korinto sosind re kea yɨr angto towaina bebɨg dɨde towaina negɨr mɨle. Sɨ ton singi na ket nony b'engendam. Sɨ onggɨt wɨn natemb ket Pol nɨmogɨm leta yɨrɨkonj Korinto sosim pɨlwa.
Sɨ onggɨt letand naskajog gasa yisɨpkis re Polɨmna ukoijog gar sam dɨde sɨteket yɨt gatab e, nokɨp re ton utkundonj da Korinto sosi rɨgap kea kear yɨt endento towaina negɨr mɨle gatab ɨ dɨde ton ket wɨmena wuweny re Godɨmna yɨt rɨrɨr nasim. Ɨ nɨmogɨm gasa yisɨpkis re Polɨmna tilenggyam b'ɨrmeka gatab e. Nɨnda b'anygɨnena ouyaena rɨgap Polɨnd negɨr yɨt ke yomneno da Pol re yɨpa b'anygɨnena ɨtmɨkitijog rɨga e. Sɨ Pol tilenggyam b'ɨrmekonj onggɨtyam towaina b'anygɨnena yɨt gatab.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon Pol ten. Ɨ God naska nata kea singi yoramitonj kor pɨlwa Keriso Yesumna ɨtmɨkitijog rɨga awowɨm. Sɨ yu kon ɨta onggɨtyam ɨtmɨkitijog rɨga wɨko omnɨka yiyenyɨn wanɨm. A sɨ kon dɨde gar ke utkunda yɨnggan Timote, sɨn ɨtemb peba ɨrɨkaya ra Godɨmna sosim pɨlwa e rɨnte re yɨbɨm Korinto taunɨnd, ɨ dɨde komkesa yɨna rɨga wa pɨlwa e yepim re wekeny Akaya eriya nata. Sɨ wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma mera B'u Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke.
Polɨmna Sɨteket Yɨtkak Godɨm pɨlwa
Komkesa esourena Godɨm pɨlwa. Ton re mera Yonggyam Yesu Kerisom B'u e, ɨ komkesa kearɨm God e, ɨ dɨde Ton re komkesa b'ogɨlɨm b'ugowa God e. Sɨ re sɨn komkesa b'ɨdgotnena akatenentondam, God kea sɨn b'obogɨl ugowa niyeneninonj. Nokɨm da ɨdenat onggɨtyam b'ogɨl ugowa mɨle ke sɨdaka kwa danda okatenyu rɨga b'obogɨl ugowam yepim re komkesa b'engabenga b'ɨdgotnenand wekeny. Sɨ sɨn rɨrɨr im rɨga b'obogɨl ugowam onggɨtyam yɨpaina b'ogɨl ugowa mɨle ke rɨna re sɨn akatenentondam Godɨm pɨlke. Mop nokɨp re sɨn Kerisond yɨmta undoka yiyenonda, sɨn ma sobijog na odede wɨp b'ɨdgotnena akatenentondam rɨja na re Keriso b'ɨdgotnena akateninonj. Sɨ ɨngkenaemb jɨ sɨn odede ukoijog Godɨmna b'ogɨl ugowa mɨle daka yokatenenonda. Sɨ rada sɨn b'ɨdgotnena okatenyu, ɨngkaemb wɨdaka b'ogɨl ugowa mɨle dɨde yɨrkokar okatam mɨle takatenindam. Ɨ rada sɨn b'ogɨl ugowa mɨle okatenyu, sɨ ɨngkaemb ket wɨdaka b'ogɨl ugowa mɨle okatenya. Sɨ onggɨtyam sowaina okateni mɨle ke wɨdaka Godɨm pɨlke danda okatenya mɨmkam ke wɨmenam odede wɨp waina b'ɨdgotnena wɨngɨrɨnd rɨja na re sɨn b'ɨdgotnena yokatenonda Kerisond yɨmta undokand. Sɨ sɨn wa gatab warɨm b'ogɨl ɨsma yɨr yungau re ɨmnɨnena kesa e. Nokɨp sɨn wumɨr im da wɨdaka onggɨtyam Kerisomna b'ɨdgotnena yingg ɨta yokatenya sɨn kɨma yɨpand, sɨ wɨn ɨta b'ogɨl ugowa mɨle yingg daka yokatenya rɨja e re sɨn yokatenyu.
Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨn ma singi im da wɨn wumɨr kesa tekenyɨt sowaina b'ɨdgotnena gatab rɨna re aukenento Asiya eriya wɨngɨrɨnd. Sɨ sɨn ma sobijog na bebɨg yokatenonda. Ɨ sɨn ma rɨrɨr na aukenentondam sowaina danda ke onggɨtyam sowa pɨlɨnd auki b'ɨdgotnena wɨp owarkitam. Ajɨ ma odede nena na, ajɨ daka sɨn makwa ngai rɨrɨr na odede nony menamena omnɨkam da sɨn opima yilo tekenyɨn. Sɨ onggɨt penaemb sɨn kea sowaina garɨnd ɨmɨnjogɨm yomnenenonda da sowaina uj re momtakɨp e auka ik. Ajɨ nangga pena onggɨtyam mɨle aukonj re nok mana da ɨdenat sɨn maka sowalenggyam nony b'ɨtɨjaindam, ajɨ Godɨm pɨlwa nena yama re danda yɨbnau uj rɨga utnɨkam. 10 Ɨ God kea onggɨt ujɨmna ukoijog moga kɨma b'ɨdgotnenam pɨlke sɨn nɨtrɨngasinonj, ɨ kwa ɨtrɨngka nitiyeniny. Ɨ kwa sɨn ɨmɨnjog God nena e nony yɨjau da Tonte sɨn ɨtrɨngka nitiyeneniny. Sɨ ɨmɨnjog e Ton opima sɨn ɨtrɨngka nitiyeneniny. 11 Ɨ wɨdaka b'ogla sɨn kɨma yɨpand gɨlgɨl wɨko tamnɨkindam sowa gatab yɨr opmita ke. Nokɨm da ɨdenat God sowa b'ogɨl mɨra notgoniny waina jogjog yɨr opmita kɨma, ɨ ɨngkaimemb jogjog rɨgap Godɨnd sɨteket yɨt omnenyi onggɨtyam sowa pɨlɨnd auki b'ogɨl mɨle map.
Pol Tina Ɨsamki Menon Yengendonj
12 Ɨ sɨn yɨdɨr yɨt utkundenonda da wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap sɨn ɨsadrena im niyenanj da, “Ton re b'anygɨnena rɨga im.” Ajɨ ɨtemb jɨ sowaina b'asourena. Sɨ sɨn sowaina kukɨp ke nonykok kaim ɨmɨnjog ɨmjati yɨt pɨtapɨta omnenyu da ra sɨn nanggamog mɨle omnɨka teyenindam onggɨt gowukoyɨnd, sɨn opima sowalenggyam ɨmɨnjog b'agoka wuwenyɨn Godɨmna yɨna mɨle ke dɨde kɨlkesa dɨmdɨmjog mɨle ke. Ajɨ wa pɨlwa re ɨmɨnjog ukoi nony kɨma im odede mɨle omnɨka eyenindam. Sɨ sɨn odede mɨle omnɨka eyenindam re ma rɨgaina gɨm ke multekɨp kaim ajɨ Godɨmna wurar kaim. 13 Mop nokɨp sɨn wanɨm ɨnsimemb jɨ ɨrɨka eyenindam nanggamog im re wɨn rɨrɨr im ogenkam dɨde wumɨr okatam. Ajɨ kon gar ke singi en da wɨn onggɨt sowaina mɨle gatab kupkakupka wumɨr okasya dem. 14 Wɨn sowaina mɨle gatab sobijog nena im wumɨr aenindam, ajɨ wɨn kea odede wumɨr yokasya da sɨn ra wanɨm esourena rɨga im taukindam dem, ɨ odede yɨpa wɨp nya ke wɨdaka ra sowanɨm b'asourena rɨga im taukindam dem Godɨm wɨpɨnd ra mera Yonggyam Yesumna ɨtenda bibɨr ik dem.
15 Sɨ kon opima onggɨtyam yɨt ɨmɨnjog ke amneninyɨn. Sɨ onggɨt penaemb kon tɨrɨr yomnond naska wa pɨlwa menonɨm, nokɨm da ɨdenat kon b'usaya nɨmogɨm wen tadarinyɨn dem wen sam okawam. Ɨ ɨngkaemb wɨn nɨmogpyam wurar okasya dem Godɨm pɨlke. 16 Sɨ kon ɨja naemb jɨ yɨsamkond da kon netken dem Makedoniya wa ɨ nyatnyata im wen tadarinyɨn dem, ɨ kwa kon b'usaya wa pɨlwa netken dem Makedoniya ke. Ɨ dɨde ra wɨn yɨm notkaenya dem nyawɨnd ingaena gasa ke, sɨ kon ket neken dem Yuda eriya wa. 17 Sɨ nɨnda rɨgap onggɨtyam koina ɨsamki gatab endenanj da ɨtemb re ɨsanikesa e, dɨde ma ɨmɨnjog nony kɨma e. Sɨ rɨngma, re kon onggɨt menon gatab yɨsamkond, rɨka kon ɨsanikesa na yomnɨkond? Ɨ rɨka kon gɨm ke gowukoi rɨgaina mɨle rɨrɨr nat ɨsamka yiyenond, nokɨm da ɨdenat kon ɨmjatenyɨn gɨm nena ke da “Owɨ, owɨ,” dɨde kwa daka ɨmɨnjog gar ke ɨmjatenyɨn ra “Nayɨ, nayɨ”? 18 Ajɨ God re ɨmɨnjog nony ɨjai God e, sɨ rɨna re sɨn wa usekautondam re ma odede b'anygɨnena mɨle e da gɨm nena ke “owɨ”, dɨde kwa daka gar ke da “nayɨ”. 19 Sɨ kon ɨ Sila ɨ dɨde Timote, sɨn kea Godɨmna B'ɨga Yesu Kerisond pɨtapɨta yomnenonda wa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨtemb Keriso re ma odede b'anygɨnena mɨle rɨga na ɨte re da gɨm nena ke ɨmjas da “owɨ”, dɨde kwa daka gar ke da “nayɨ”. Ajɨ Ti pɨlɨnd mɨle re “owɨ” nena e. 20 Mop nokɨp komkesa Godɨmna tɨrɨr omni yɨt re Kerisom pɨlnat rɨrɨrkɨp aukɨto, sɨ Tina tɨrɨr omni yɨt re “owɨ” nena im. Sɨ onggɨt mop paemb ra men Godɨnd b'ogɨl ɨnyomarena kɨma esourenyu, sɨ men Godɨm pɨlwa nindenenindam re Kerisomna nyɨ kɨma im da “Ɨmɨnjog”. 21 Ɨ ɨtemb re Godte yete re sɨn danda kɨma owɨnka niyeniny yɨpand wɨn kɨma Kerisomna wɨko rɨgam. Sɨ kwa onggɨt Godɨt men nobagɨkinonj Tina wɨko omnɨka mana. 22 Ɨ ket Ton kwa mera pɨlɨnd mal youtɨntonj re Tina rɨga mana, dɨde Ton kwa ket meraina garɨnd Yɨnayɨna Wɨngawɨnga nokainonj, nokɨm da ɨdenat Tina tɨrɨr omni yɨt rɨrɨrkɨp taukanj mera pɨlɨnd.
23 Ɨ kon Godɨnd nyɨ yogenaen kornɨm yɨr ungata rɨgam, nokɨp Ton re wumɨrjog e yɨbɨm koina gar. Sɨ kon maka netkond wa pɨlwa de Korinto taun wa, nokɨp kon ma singi na wen mong tedngainyɨn gar bebɨg omnɨkam, ajɨ nok mana da kon wa gangga takainyɨn walenggyam b'angapam. 24 Sɨ sɨn ma singi im wa yonggyam taindam waina gar ke utkunda ke mɨle omnɨkand. Ajɨ sɨn re wɨn kɨma yɨpand wɨkomad im aindam wanɨm sam okatam. Mop nokɨp wɨn kea danda kɨma im owɨnkindam gar ke utkunda mɨlend.