Nɨmogɨm Petro Leta
Petromna Ɨrɨki Nɨmogɨm Ju Rɨga wa pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam leta ɨrɨka rɨga re Petrote. Ɨ ton ɨtemb leta yɨrɨkonj re A.D. siksti siks (66) kemag nat. Ɨ ton yɨrɨkonj re gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa na yepiya re wɨmena wuwenonj bargubo gatabɨnd Asiya wɨngɨrɨnd. Ɨ opimemb gar ke utkunda rɨga re ma sobijog na bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle wɨp awarkenento. Ajɨ ton kwa nonysɨpsɨp aukenento re b'anygɨnena ouyaena rɨga waina ouyaena kena.
Petro kwa gar ke utkunda rɨga nonony amneniny da, “Wɨn b'ogla towɨnkindam gar ke utkunda mɨlemna wumɨr dɨde omnɨka ke, nokɨm da ɨdenat wɨn b'obogɨl b'agoka tuwenyɨt opimemb b'anygɨnena ouyaena rɨga wa pɨlke.” Ɨ kwa nonony amniny da God opima b'anygɨnena ouyaena rɨga negɨr tamniny dem, ra Yesu tɨtenj Tina tɨrɨr omni yɨt rɨrɨrɨnd. Petro ket yɨmak yɨt amneniny opimemb gar ke utkunda rɨga yilo wɨmenam yɨna mɨlend dɨde Godɨnd ewangaya mɨlend.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon re Yesu Kerisomna wɨko rɨga dɨde ɨtmɨkitijog rɨga Simeon Petroten. Ɨ kon ɨtemb leta yɨrɨken re wa pɨlwa e yepim re gar ke utkunda yokatenya yɨpa rɨrɨrkɨp ɨt re sɨn re dɨde. Mop nokɨp wɨn onggɨtyam gar ke utkunda yokatenya re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlem pɨlkae rɨna re mera God dɨde yɨrkokar okawa rɨga Yesu Keriso yoramitonj. Ɨ wɨn kemb God dɨde mera Yonggyam Yesu Keriso towa gatab ɨmɨnjog wumɨr yokatenya. Sɨ ɨngkaimemb Godɨmna wurar dɨde ngɨmbla wa pɨlɨnd ukoijog b'usmurena tekenya.
Godɨmna Ara B'emoka dɨde Obagenda
Ɨ Yesum pɨlɨnd ɨta God ma yɨnayɨna danda, dɨde men wumɨr im da Ton men ara nemokinonj Tinajog b'ogɨl ɨnyomarena dɨde mera b'ogɨl okawa mana. Sɨ ɨngkaimemb Yesu mera nogoneneniny komkesa ingaena gasa yɨrkokar wɨmenam dɨde Godɨnd ewangayam. Ɨ onggɨt nya kaimemb ton kwa mera nogoneneniny otomanti ɨsnawa kɨma ukoijog tɨrɨr omni yɨt. Nokɨm da ɨdenat onggɨt tɨrɨr omni yɨt ke wɨn onggɨtyam rɨga taindam yepiya re b'ɨkento negɨr ɨtkɨka mɨle ke rɨna re wekenenonj onggɨt gowukoi negɨr mɨle singind, ɨ ket Godɨmna kukɨp ke omnɨka mɨle yingg takatenenanj. Ɨ God ɨja imemb jɨ amnɨkeniny wanɨm. Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla waina kupka danda tengaenindam waina gar ke utkunda ke b'urowatam de otomantijog mɨle wa, ɨ otomantijog mɨle ke b'urowatam de b'ogɨl wumɨr wa, ɨ b'ogɨl wumɨr ke b'urowatam de walenggyam b'agoka mɨle wa, ɨ walenggyam b'agoka mɨle ke b'urowatam de bebɨg wɨngɨrɨnd mɨmkam wɨmena mɨle wa, ɨ bebɨg wɨngɨrɨnd musɨk wɨmena mɨle ke b'urowatam de Godɨnd ewangaya mɨle wa, ɨ Godɨnd ewangaya mɨle ke b'urowatam de gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd ɨmɨnjog nanyɨnggan pɨla singi b'iyena mɨle wa, ɨ dɨde gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd ɨmɨnjog nanyɨnggan pɨla singi b'iyena mɨle ke b'urowatam de gar ke singi b'iyena mɨle wa. Mop nokɨp ra onggɨtyam mɨle tekeny wa pɨlɨnd ɨ b'utusmurenanj, sɨ tonsimemb wen danda kɨma wɨko omnɨkam tamnenenanj dɨde kɨp kɨmam tamnɨkenenanj. Ɨ ɨngkaimemb wɨn b'obogɨl wumɨr takatenindam mera Yonggyam Yesu Kerisom pɨlɨnd. Ajɨ yet ra maka ɨbɨm onggɨt mɨle kɨma, ton re wɨngawɨnga nya ke yɨrdɨdɨ rɨga e. Sɨ ton ma rɨrɨr e b'obogɨl yɨr ongongɨm God ma pumb tungg gatab ɨmɨnjog yɨtkak ajɨ gowukoi gasa nena yɨr angeneniny, odede yete re ma rɨrɨr e yɨr ongongɨm gasa rɨnte re yɨbɨm paja tungg wa. Ɨ dɨde ton kupkakupka nony b'edateneny da Keriso kea yɨklekainonj tina kesam omnɨki negɨr mɨle. 10 Onggɨt paemb gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ wɨn b'ogla ɨsanikesa waina kupka danda tengaenenindam seo kɨma ɨmjatam da Godɨt wen ara emokinonj dɨde abagɨkinonj. Mop nokɨp ra wɨn odede gasa tamnɨkenenindam, wɨn makwa opima sap totendenenindam, 11 ɨ dɨde b'usaya kwa ra God ma sobijog nony sam kɨma e nya tepangendau dem b'ɨgaram de mera Yonggyam dɨde yɨrkokar okawa rɨga Yesu Kerisomna dadal ngɨrpu kesa pumb tungg wa.
God ma Ɨmɨnjog Yɨtkakɨm pɨlɨnd Onyitam
12 Sɨ wɨn opima wumɨr akatenindam God ma ɨmɨnjog yɨtkak rɨnsim re wɨn owama eyenindam, dɨde ɨmnɨnena kesa onyitenindam onggɨtyam yɨtkak wa pɨlɨnd. Ajɨ kwa kon opima ita wɨnɨnd wen nonony tamnɨkeneninyɨn onggɨtyam yɨtkak gatab. 13 Ɨ kon nony aen da ra kon onggɨt koina jɨ ke yilond nɨtɨbnyɨn onggɨt gowukoyɨnd, ɨtemb re kor maemb jɨ wɨko waina nony menamena yɨr opngɨkam. Nokɨm da ɨdenat wɨn ita wɨnɨnd nonyɨk tamdenenindam onggɨtyam yɨtkak gatab. 14 Mop nokɨp kon kemb b'angwasɨn da koina onggɨtyam plaimet pɨla jɨ re ma pɨn e ɨraren, odede wɨp ɨt re Yonggyam Yesu Keriso wumɨr nomnonj. 15 Ajɨ kon ɨta danda kɨma b'itngainyɨn da wɨn onggɨtyam gasa nonyɨnd owama teyenenindam ita wɨnɨnd ra kon gowukoi ɨraren dem.
16 Ɨ sɨn kemb wen wumɨr amnɨktondam da, mera Yonggyam Yesu Keriso ɨta ik dem danda kɨma. Sɨ sɨn ma ɨnte yɨmta yundoku rɨgaina multekɨp ke otobarki kakyɨt. Ajɨ sɨn kea sowainajog yɨrkɨp ke Tin yɨr yongonda re Ton ukoijog danda kɨma pɨta awonj. 17 Sɨ Ton re kea akatonj ɨsnawa dɨde b'ogɨl ɨnyomarena Abu Godɨm pɨlke, re ara ikonj Ti pɨlwa ukoijog danda kɨma b'ogɨl ɨnyomarenand odede da, “Ɨtemb re Koina b'ɨga e yena re Kon singi yiyenyɨn, ɨ ya pɨlnate re Kon sam aukenenyɨn.” 18 Ɨ re sɨn yɨpand Ton kɨma wekenond onggɨt yɨna dor kumbɨnd rɨkɨnd re God pɨta awonj, sɨnpiya utkundonda onggɨtyam ara rɨna re ikonj wub kumb ke. 19 Ɨ men God ma ɨmɨnjog omnijog bage yɨtkak kɨma im wekenyɨn rɨna re rɨrɨrkɨp aukonj Ti pɨlɨnd. Ɨtemb God ma bage yɨtkak re ngaya e waina garɨnd, odede rɨngma re rɨgap sɨbɨbɨnd enyorati ngaya kɨma wuweneny gasa ongwatam ngɨrpu ra guj ngaya tɨlis ɨspara momtand. Sɨ ɨtemb re b'ogɨl emb jɨ wanɨm nonyɨnd owamam dɨde yɨmta undokam ɨtemb yɨtkak, ngɨrpu mera Yonggyam Yesu Keriso ik dem. 20 Ɨ ɨtemb re naskajog ukoijog e, wɨn wumɨr ainam da komkesa God ma bage peba re ma bageyam towainajog ongwati ke ɨrɨki im. 21 Mop nokɨp makwa ke ngai yɨpa God ma bage yɨtkak aukonj rɨgaina singi ke, ajɨ God ten rɨga engaeneninonj ya pɨlnat re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga b'imuri yɨbnenenonj. Sɨ ton Godɨm pɨlkena yɨtkak akatenento dɨde ɨngkenaemb ket apurenento.