Nɨmogɨm Tesalonika Leta
Polɨmna Ɨrɨki Nɨmogɨm Tesalonika Sosim pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Nɨmogɨm Tesalonika Leta ɨrɨka rɨga re Polte. Ɨ ɨtemb nɨmogɨm leta yɨrɨkonj re Korinto taun kena dɨde ma jog mobi kak kae naskanyam letam pɨlke. Sɨ nɨnda rɨgap Polɨnd negɨr nya kena yokateno, re ton yɨtkak erɨkinonj naskanyam letand. Ɨ ton ket kea towa nony mana momtakɨp yomnɨko da Keriso ma pajajog e tɨtenj. Ɨ ton ket onggɨt map ɨtemb nɨmogɨm leta yerɨk, dɨde ket resɨpkenain rɨdede wɨp e Yesumna ɨtenda. Mop nokɨp rɨgap kea wɨko omnɨkam yɨm b'ɨtrarkɨto ɨ ket Yesu nena na yɨr yungaeneno.
Ɨ ket Pol yindeny da, “Keriso yɨmta kena tɨtenj dem, ajɨ naska komkesa negɨrjog mɨle im pɨta taukanj dem.” Sɨ opimemb mɨle taukanj ra dem, moga kɨma rɨga ogenaya da, “Negɨrjog Rɨga” tina wɨp b'amnena wɨra nasim. Sɨ onggɨt rɨgatemb Kerisond gensi omneny dem.
Ɨ ket ɨtmɨkitijog rɨga Pol danda kɨma yɨt apulisiny towaina gar ke utkunda mɨlend ɨmnɨneni kesa onyitam towaina bebɨg dɨde b'ɨdgotnena wɨngɨrɨnd. Ɨ ton kwa ten amninonj da ton b'ogla wɨko tamnɨkenanj towanɨm yilo yɨrkokarɨnd wɨmenam odede rɨja na re Pol dɨde tina wɨkomadwar wɨmena wuwenenonj. Ɨ dɨde kwa da ton b'ogla mɨmkam wɨmena tuweny b'ogɨl mɨle omnɨkam ukoijog bebɨg wɨngɨrɨnd.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Pol ɨ Sila ɨ dɨde Timote, sɨn ɨtemb leta yɨrɨku re Tesalonika sosi mor pɨlwa e rɨnte re man Abu Godɨm pɨlɨnd dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlɨnd mɨbnyɨt. Mera B'u Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma.
Yunɨm B'ɨdgotnena dɨde Warɨm B'ogɨl Ɨsma
Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨn b'ogla wa gatab Godɨnd sɨteket yɨt omnenenyu ita wɨnɨnd. Ɨ ɨtemb re sowanɨm b'ogɨljog e omnɨkam. Mop nokɨp sɨn opima utkundenenindam wa gatab yɨt odede da waina gar ke utkunda mɨle re ukoijog danda kɨma e ɨnɨka yikeny dɨde wa wɨngɨrɨnd yɨpayɨpa rɨgaina singi b'iyena mɨle re kea ukoi kana e warabag auka yikeny. Sɨ onggɨt paemb sɨn wa gatab b'asourena wuwenyɨn God ma jogjog sosi wɨngɨr nata odede da wɨn b'engabenga wɨp negɨr kɨma b'ɨdgotnena dɨde ukoi b'ɨdgotnena akatenindam, ajɨ wɨn b'obogɨl mɨmkam wɨmena im wuwenyɨt dɨde Yesund danda kɨma gar ke utkunda ke yokatenya onggɨtyam komkesa b'ɨdgotnena wɨngɨrɨnd. Onggɨtyam komkesa b'ɨdgotnena mɨle re Godɨmna ɨmɨnjog omni mal e meranɨm da Tina ɨta negɨr kesa dɨmdɨmjog b'ɨsagɨka pɨta tainy dem. Nokɨm da ɨdenat God wen temjateniny da wɨn re rɨrɨrjog rɨga im Tina pumb tunggɨnd wɨmenam. Ɨ yu wɨn b'ɨdgotnena akatenenindam re onggɨt God ma pumb tungg mapaim. Ɨ God re negɨr kesa dɨmdɨmjog b'ɨsagɨka rɨga e. Sɨ Ton opima ukoi b'ɨdgotnena ke rɨga mɨra tamniny dem yepim re wa pɨlɨnd ukoi b'ɨdgotnena aramitenenanj. Ɨ kwa God opima yɨpand sɨn kɨma wa wɨram takainy dem yepim re wɨn ukoi b'ɨdgotnena akatenenindam. Sɨ onggɨtyam b'ɨsagɨka mɨle tawɨk dem, ɨdenate ra Yonggyam Yesu wub kumb ke pɨta tainy dem wul dɨmɨl borand yɨpand Tina dandajog aneru kɨma. Ɨ dɨde God kwa opima b'ɨsagɨka ke mɨra tamniny dem rɨga yepim re maka Tin yɨt yutkundenyi dɨde yepim re maka yɨmta undoka yiyenyi mera Yonggyam Yesumna b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt. Sɨ onggɨt rɨgap opima negɨr ma b'ɨsagɨka okasi dem. Sɨ Yonggyam ket ten tawaikisiny dem Ti wɨp ke dɨde kwa onggɨt b'ogɨl ɨnyomarenam pɨlke rɨnte ra Ton pɨta omɨny dem Tina ukoijog danda kɨma. Seg ton ket dadal ngɨrpu kesa negɨr taukanj dem. 10 Ɨ Yonggyam Yesu ɨta ik dem Godɨmna obagendi bibɨrɨnd, nokɨm da ɨdenat Ton komkesa yɨna rɨga wa pɨlke b'ogɨl ɨnyomarena okateny, dɨde ɨdenat kwa Ton ket esourena okateny komkesa gar ke utkunda rɨga wa pɨlke. Sɨ wɨn opima onggɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd tekenyɨt dem, mop nokɨp wɨn kea gar ke utkunda ke yokatenya sowaina pɨtapɨta omneni Yesum gatab yɨr ungata yɨt. 11 Sɨ onggɨt mop paemb sɨn ita wɨnɨnd wanɨm yɨr opmitenenindam. Nokɨm da ɨdenat mera God wen temjateniny da, wɨn re kea rɨrɨrkɨpjog rɨga im aindam pumb tunggɨnd wɨmenam Tina ara b'emoka rɨrɨrɨnd. Ɨ kwa nokɨm da ɨdenat Ton Tina danda wa takaeniny, sɨ ɨngkaimemb wɨn kupkakupka b'ogɨl rɨga taukindam odede rɨja im re wɨn singi aindam dɨde kwa wɨn b'ogɨl wɨko tundwasindam nangga mim re wɨn singi aindam Yesund gar ke utkunda wɨmena wɨngɨrɨnd. 12 Ɨ ra wɨn odede taukindam, sɨ ɨngkaimemb wɨn mera Yonggyam Yesund b'obogɨl esourena iyenya Tina nyɨ pumb wa urowatenam, ɨ Yonggyam daka ket wen opima taramisiny b'ogɨl esourena pɨpmetɨnd. Sɨ mera God dɨde Yonggyam Yesu Keriso towaina wurarɨt opima wanɨm onggɨtyam mɨle rɨrɨrkɨp tamnɨkiny.