Nɨmogɨm Timote Leta
Polɨmna Ɨrɨki Nɨmogɨm Timotem pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Nɨmogɨm Timote Leta ɨrɨka rɨga re Polte. Ɨ ton ama rɨka ɨtemb leta yɨrɨkonj re Roma taun kena, re ton sɨbɨbmetɨnd yɨbnonj. Ɨ ton yɨrɨkonj re ama rɨka A.D. siksti paib dɨde siksti seben (65-67) kemag gangga nat. Ɨ ɨja e wɨp ainy da Polɨnd kea b'usaya yɨmɨnd yusunato onggɨt kak ke re ton Naskanyam Timote Leta ake Tito Leta erɨkonj. Ɨ ton ɨtemb ket nɨmogɨm leta yɨrɨkonj Timotem pɨlwa.
Ɨ onggɨt letand Pol ɨta ngai odede wumɨr yokateny da ɨta ti gangga yɨbnau opendam sɨbɨbmet ke dɨde momta e ton uj okas. Sɨ onggɨt mop paemb jɨ ton ɨtemb leta yɨrɨk Timotem pɨlwa. Ɨ Polɨm ma ɨna nena e singi da ton Timotend b'usaya yɨr ong ajɨ ton kwa singi e Timotend ugowam nokɨp ton b'ogla Polɨmna misnari wɨko sɨram b'ɨrari kesa omnɨka iyeny dem tina uj kak ke.
Pol mogjog yɨt yɨtai Timotend re sosi wang iyoi gatab e dɨde ket nonony yomneny b'anygɨnena ouyaena rɨga wa pɨlke ewaikenam. Ɨ ket Pol danda kɨma Timotend ɨl yongɨk nony b'ɨjawa oramitam ɨmɨnjog gar ke utkunda mɨle b'auyaena wa pɨlɨnd.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon Pol ten, ɨ God naska nata kea singi yoramitonj kor pɨlwa Keriso Yesumna ɨtmɨkitijog rɨga awowɨm. Sɨ yu kon ɨta onggɨtyam ɨtmɨkitijog rɨga wɨko omnɨka yiyenyɨn rɨga wa pɨtapɨta omnenam Tina tɨrɨr omni yɨrkokar gatab yɨt rɨnte re Keriso Yesum pɨlɨnd yɨbɨm. Sɨ kon onggɨtyam leta yɨrɨken re koina singi iyeni b'ɨga Timote, mor pɨlwa e. Abu Godɨm pɨlke dɨde mera Yonggyam Keriso Yesum pɨlke wurar ɨ kear ɨ dɨde ngɨmbla man kɨma.
Nony B'ɨjawa kɨma Wɨmenam B'ugowa Yɨt
Ɨ kon mor gatab sɨteket yɨt yomnenenyɨn Godɨnd yena re kon yewangaenenyɨn kɨlkɨp kesa kukɨpɨnd nonykok ke, odede rɨja na re kor b'uwarɨp yewangaeneno. Sɨ ɨt re kon ita bibɨr dɨde sɨwɨny yɨr opmitena nekenenyɨn, kon ɨpendi kesa men nonyɨk miyenenyɨn Godɨnd sɨteket omnenam. Ɨ kon ma sobijog singi e aena nekenyɨn men yɨr ongongɨm. Mop nokɨp kon ɨta nonyɨk yiyenenyɨn moina yɨrekɨp kɨma yii gatab re men wetaweta awonda. Nokɨm da ɨdenat kodaka sam ke yɨndangɨr taen dem ra men yɨr motngen dem. Ɨ kon ɨta nonyɨk b'amdenenyɨn onggɨtɨm da man gar okai kena ɨmɨnjog gar ke utkunda mɨle yokatot. Ɨ ɨtemb gar ke utkunda mɨle naska yɨbnonj re mor dad moleg Loisɨm pɨlnat, ɨ daka ket mor mog Yunikem pɨlwa awonj. Sɨ kon ɨmɨnjog yɨmjasɨn da onggɨtyam gar ke utkunda mɨle ɨta mor pɨlɨnd yɨbɨm. Sɨ onggɨt mop paemb kon men nonony motɨnyɨn, nokɨm da ɨdenat God ma yiyag wurar wul pɨla b'obogɨl dɨmɨldɨmɨl omnɨka iyenyɨt. Ɨ ɨntemb jɨ yiyag wurar mor pɨlɨnd yɨbɨm rɨna re man yokatot re kon mor pɨlɨnd yɨm aramkinond. Mop nokɨp God mera Yɨnayɨna Wɨngawɨnga nokainonj re ma mogam b'amnena mana, ajɨ danda b'agona mana ɨ singi b'iyena mɨle omnɨka mana ɨ dɨde molenggyam b'agoka mɨle omnɨka mana. Sɨ onggɨt paemb man goro ɨngar taenɨm mera Yonggyamɨm gatab b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam. Ɨ kwa goro man ɨngar taenɨm kor gatab rɨnte re kon Yonggyam Keriso map sɨbɨbmetɨnd nɨbnyɨn. Ajɨ man b'ogla Godɨmna danda ke kon kɨma yɨpand gɨlgɨl b'ɨdgotnena okatenyɨt God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam. Ɨ Godɨt mera yɨrkokar nokainonj dɨde ara nemokinonj yɨna mɨle yɨrkokarɨnd wɨmenam. Sɨ God onggɨtyam mɨle yomnɨkonj re ma meraina omnɨki b'ogɨl wɨko mapena, ajɨ Tinajog ɨsamki singi mapena dɨde Tina wurar mapena rɨna re God yoramitonj Keriso Yesum pɨlɨnd mera okawam, re Ton maka gowukoi yotobarkonj. 10 Sɨ mera yɨrkokar okawayam Keriso Yesu re kea pɨta awonj onggɨt gowukoi wa. Ɨ ɨngkenaemb ket Ton onggɨtyam Godɨmna wurar pɨta wa yomnonj. Sɨ ton ket ujɨmna danda yeomnenonj, ɨ ket God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt kenaemb ɨtkɨka kesa dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar pɨta wa yomnonj mera okatam. 11 Sɨ onggɨt God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt map God ken nobagendonj pɨtapɨta omnena wɨko rɨgam ɨ ɨtmɨkitijog rɨgam ɨ dɨde ouyaena rɨgam. 12 Ɨ ket onggɨt God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt wɨko ma paemb kon yu odede b'ɨdgotnena yokatenyɨn ɨt re sɨbɨbmetɨnd nɨbnyɨn. Ajɨ kon ma ɨta ɨngar yokatenyɨn, mop nokɨp kon wumɨr en Yesum ya pɨlnate re kon gar ke utkunda yoramitenyɨn, ɨ kon danda kɨma yɨmjatenyɨn da Ton rɨrɨrjog e onggɨtyam gasa owamam rɨna re Ton nony nɨjawonj omnɨkam, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd rɨdenat ra Keriso tɨtenj dem. 13 Ɨ man b'ogla wɨngata yɨtɨm tamorkeneninyɨt ɨmnɨnena kesa ɨmɨnjog yɨtkak rɨna re man utkundenot kor pɨlke. Ɨ man b'ogla wɨmena metkenyɨt gar ke utkunda mɨlend dɨde singi b'iyena mɨlend rɨnsi re Keriso Yesum pɨlɨnd ebnya. 14 Sɨ man b'ogla Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke danda okatenyɨt yete re mera pɨlɨnd wɨmena yikeny, ɨ ket onggɨt danda kaemb man ket b'obogɨl God ma b'ogɨl ɨmɨnjog yɨtkak yɨrgong omnɨka iyenyɨt.
15 Ɨ man onggɨt gatab wumɨr et da komkesa rɨga yepiya re tuwonj Asiya eriya ke kor pɨlwa, ton kea ken kak nɨawo dɨde ket nɨraro. Sɨ towa wɨngɨrɨnd kea todaka Pigelo ake Ermogene kak nɨawonda. 16 Ɨ Yonggyam toko ten kear ramnenin yepim re Onesiporomna metɨnd wekeny. Mop nokɨp Onesiporo kea ken jogjogpyam gar ngɨmblam omnɨka niyenenonj, ɨ dɨde ton maka onggɨtyam gatab ɨngar ke yokatenenonj rɨnte re kon sein kai ke ɨjobɨki nɨbnyɨn sɨbɨbmetɨnd. 17 Ajɨ re ket ton ikonj dɨkɨnd Roma taun wa, ton ma sobijog na b'asowa yikenonj ken orakam ngɨrpu ton ket nodaronj. 18 Sɨ Yonggyam toko ti yenjɨkitau Ti pɨlke ukoijog kear okatam onggɨt bibɨrɨnd ra Ton tɨtenj dem. Ɨ man re wumɨrjog et rɨja na re Onesiporo komkesa gatab ke ken yɨr ɨpka niyenenonj Epeso taunɨnd.