6
Seben (7) Diyakona Obagɨkam
Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesum yɨmta undoka rɨga jogjog b'aikɨndena wuwenonj, Grik yɨtam Ju rɨgap ugaga eyento Ibru yɨtam Ju rɨga. Mop nokɨp Ibru yɨtam Ju rɨgap maike b'obogɨl owou yingg amnɨkenento ita bibɨrɨm Grik yɨtam Ju rɨga waina mik kongga wa pɨlwa. Sɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨgap ara emokto komkesa Yesu ma b'auyaena rɨga, ɨ dɨde amnɨto da, “Sɨn wa pɨtapɨta tamnaindam sowaina bebɨg. Sɨ sɨn re ɨta kak wa yomnenyu Godɨmna yɨtkak gatab wɨko, nokɨp sɨn jogjog owou yingg iyena wɨko im amnɨkenindam. Sɨ odede mɨle re ma b'ogɨl e ainy sowanɨm omnɨkam Godɨm wɨpɨnd. Sowa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn b'obogɨl yɨr teyenindam ɨ tabagɨkindam seben (7) ɨmɨnjog b'ogɨl mɨleyam rɨga yepim re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke dɨde b'ogɨl multekɨp ke yɨndangɨr auki wekeny. Ɨ sɨn towa mimemb danda takaindam
onggɨtyam owou yingg iyena wɨko omnɨkam. Sɨ sɨn ɨngkaim ket danda kɨma sowaina kupka nony menamena taramkindam yɨr opmitam dɨde God ma yɨt gatab wɨko omnɨkam.” Ɨ komkesa b'eoma rɨgap towaina yɨt sam kɨma yokateno, ɨ ton ket rɨga abagɨkto. Sɨ opimemb jɨ nyɨ Stepano yet re gar ke utkunda ke dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr auki na yɨbnonj, ɨ Pilip, ɨ Prokoro, ɨ Nikanor, ɨ Timona, ɨ Parmena, ɨ dɨde Antiyok ke rɨga Nikolao yet re naskand God ma obagendi kesa rɨga na yɨbnonj ajɨ yɨmta ke engendonj Ju rɨga waina omnɨka mɨle wa. Seg ket rɨgap ten eito ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨp wa ɨ awɨnkɨto. Ɨ ket ɨtmɨkitijog rɨgap yɨr opmitto dɨde yɨm aramkɨto towa pɨlɨnd towanɨm danda okawam.
Sɨ Godɨmna yɨt warabag auka yikenonj, sɨ Yesu ma b'auyaena rɨga ma sobijog na b'aikɨndento Yerusalem taunɨnd. Ɨ ukoi yɨna sɨ rɨgaina bobo daka kea utkundento God ma yɨrkokar bage yɨt, ɨ ket Yesund gar ke utkunda ke yokato dɨde Tin yɨmta yundoko.
Stepanond Yɨmɨnd Yokato Negɨr Omnam
Ɨ Stepano re Godɨmna wurar dɨde danda kena yɨndangɨr auki yɨbnonj, sɨ ton amnɨkinonj ukoijog moga kɨma danda wɨko dɨde kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ɨ Yerusalem taunɨnd yɨpa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met ebnawonj towa mana opi re B'ɨtrari Rɨga ɨ Kurene Rɨga ɨ dɨde Aleksandrea Rɨga. Ɨ re Stepano yɨt apureninonj, onggɨt Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met ke nɨnda rɨga dɨde kwa Kilikiya dɨde Asiya ke nɨnda rɨga yɨpand soro kɨma owɨnkɨto Stepano kɨma yɨt b'ugwatenam. 10 Ɨ towaina yɨt b'ugwatena wɨngɨrɨnd, God kea Stepanom b'ogɨl multekɨp dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yokawonj. Sɨ Stepano re onggɨtyam danda kenaemb yɨt apureninonj, ngɨrpu opimemb ton kɨma yɨt b'ugwatena rɨgap makwa rɨrɨr na aukɨto tina yɨtkak gou wa omnenam. 11 Sɨ ton nɨnda rɨga wɨgawɨga engauto dɨde b'anygɨnena nya ke auyaento yɨtkak opurenam odede da, “Sɨn ke Mosem pɨlwa dɨde Godɨm pɨlwa b'ɨsadrena yɨtkak utkundenonda Stepanomna opurena wɨngɨrɨnd.” 12 Ɨ ton ket onggɨtyam b'anygɨnena yɨtkak opurena ke Ju rɨga ɨ Ju rɨga waina elda rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga ɨl angkɨto Stepanom pɨlwa soro omnɨkam. Sɨ komkesa rɨgap kea soro aukɨto, ɨ ket wuwonj Stepanom pɨlwa, ɨ tin yɨmɨnd yusunato dɨde ket yiyo de Ju rɨga waina Sanedrin kot wa. 13 Ɨ ton ket nɨnda b'anygɨnena yɨr ungata rɨga teito onggɨt Ju rɨga waina Sanedrin kot wa. Sɨ ton kea b'anygɨnena yɨr ungata yɨt apurento odede da, “Onggɨt rɨgat ita wɨnɨnd negɨr yɨt apureneninonj onggɨt yɨnamet gatab dɨde gog yɨt gatab. 14 Ɨ sɨn kea tin yutkundenonda odede opurenand da, ‘Onggɨt Najaret tunggam Yesut ɨta itrorɨk dem onggɨtyam yɨnamet, dɨde kwa opima tengenjiny dem gog rɨna re Mose mera nogoninonj.’ ” 15 Ɨ komkesa rɨga yepiya re omnɨki wekenonj onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd, yɨr ɨsokto ti pɨlwa. Ɨ ton tina wɨp yɨr yɨpko re ɨja na ɨt re aneru ma wɨp re dɨde.