12
Erod Yakobond Yongandonj dɨde Petrond Sɨbɨbmet wa Yoramitonj
Ɨ onggɨt wɨnɨnd king Erod singi awonj Yerusalem sosi wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga negɨr omnɨkam. Sɨ ton ket tina danda ke nɨnda rɨga emjinonj. Ɨ ton kea Yoanɨmna nany Yakobond yokatonj, ɨ ket geja giri ke uj tama yongandonj. Sɨ onggɨt mop penaemb Ju rɨga ma sobijog na sam aukɨto. Ɨ re Erod onggɨtyam towaina sam yɨr yongonj, ton kwa yɨsamkonj Petrond daka okatam. Onggɨtyam mɨle aukonj re yɨpa Ju rɨga waina Yist kesa Bred Wɨn nat. Sɨ re ton Petrond yokatonj, ton ket yoramitonj sɨbɨbmet wa. Ɨ Erod sikstin (16) geja rɨga etmɨkisinonj sɨbɨbmet mopyamɨm pɨlwa danda kɨma Petrond yɨr ɨpkam, nokɨm da ɨdenat powa (4) geja rɨga bobop sensi omnena kɨma tin b'obogɨl yɨr ɨpka iyenyi. Ɨ tina ɨsamki singi re ɨja naemb da ton Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn kak ke Petrond yii dem rɨga wa wɨp wa, ɨ tin onganj dem. Sɨ onggɨt penaemb geja rɨgap Petrond yɨr ɨpka yiyeno sɨbɨbmetɨnd. Ajɨ onggɨt wɨnɨnd sosi rɨgap daka kea ɨmɨnjog gar ke ti gatab yɨr opmitento Godɨm pɨlwa.
Aneru Petrond Yopendonj Sɨbɨbmet ke
Ɨ onggɨt sɨwɨnyɨnd re Erod singi awonj Petrond negɨr omnam ɨspari ke, Petro yɨt wegonj nɨmog geja rɨga wa ganggand. Ɨ Petromna yɨpa yɨm re sein kai ke ɨjobɨki na yɨbnonj yɨpa geja rɨgamna yɨmɨnd dɨde kwa yɨpa yɨm re odede yɨpa wɨp ɨjobɨki na yɨbnonj kwa yɨpa geja rɨgamna yɨmɨnd. Ɨ daka nɨmog geja rɨgap onyiti na onggɨt sɨbɨbmet yɨr ɨpka yiyenonda mora dundand. Ɨ odedend ket yɨpa Yonggyamɨmna aneru Petrom wusɨnd onyitonj, ɨ ngayat yɨnyomarenonj onggɨtyam sɨbɨbmet wɨngɨrɨnd. Ɨ ton ket Petrond yɨdbontonj yororand, dɨde ket tin yutunga ke yutnyitonj. Ɨ ket yomnonj da, “Wanakana utnyite!” Ɨ odenja ket tina yɨm ke ɨjobɨki sein kai b'ɨtrendonda. Ɨ kwa aneru tin yomnonj da, “Moina rob ke b'obogɨl b'ɨjobɨke, dɨde moina yongɨnkak b'ikokine!” Seg Petro kea tina yɨt rɨrɨrɨnd amnɨkinonj. Ɨ aneru b'usaya kwa yomnonj da, “Moina tumɨnd iyenapu pɨnpɨn kobɨrgɨm b'ikite, dɨde ken yɨmta nundoke!” Sɨ Petro re aneru kɨma na opendonj sɨbɨbmet ke, dɨde ket tin yɨmta yundokonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd Petro maka nony aukonj da onggɨt anerumna omnɨki mɨle re ɨmɨnjog e. Ajɨ ɨja na ton nony awonj da, “Kon re liyalliyal gasa e yɨr yongen.” 10 Ɨ ton ket egoukisinonda naskajog sɨbɨbmet rɨga yɨr ɨpka rɨga bobo dɨde kwa ket nɨmogɨm sɨbɨbmet rɨga yɨr ɨpka rɨga bobo. Ɨ onggɨtyam sɨbɨbmet kara yɨpa tabɨnd ayɨn ke omnɨki mora yɨbnonj rɨngkena re yɨpa taunɨm nya yɨbnonj. Ɨ re ton opendonda onggɨtyam mora wa, mora tilenggyam b'ɨpangendonj towanɨm. Sɨ ket ton opendonda onggɨtyam mora ke. Ɨ ton menon yokatonda, dɨde opendonda de yɨpa ukoi nya wa. Seg, odenja ket anerut tin yɨraronj. 11 Ɨ ɨngkenaemb ket Petrond nonyɨt yodarkonj, ɨ ket ton tina gar ke yindonj da, “Oo, kemb kon ɨmɨnjog wumɨr aen da Yonggyamɨt kor nɨtmɨkitau Tina aneru, dɨde Ton ket kea ken nɨtrɨngas Erodɨmna dandam pɨlke dɨde Ju rɨga waina komkesa ɨsamki singi ke.” 12 Ɨ re ton odede yongwatonj, ton yikonj Yoanɨm mog Mariyamna met wa. Rɨgap yogenayo onggɨtyam rɨga Yoanɨnd kwa yɨpa nyɨ ke da Mak. Ɨ onggɨt metɨnd re kea jogjog rɨga bobo b'eomto, dɨde yɨr opmitena wuwenonj. 13 Ɨ Petro ket onggɨtyam met kara mora yipowonj, ɨ ket yɨpa wɨko ngɨmngai, nyɨ da Rode, wikonj mora wa rɨga ongwatam. 14 Ɨ ton ket kea Petro ma nonykok b'obogɨl yongwatonj, sɨ ukoi sam na yokatonj. Ton maka mora yɨpangendonj Petrom b'ɨgaram, ajɨ ton b'ɨkok nena awonj met wɨngɨr wa, ɨ ket rɨga wumɨr amneninonj da, “Petro ɨta mora wa onyiti yɨbɨm.” 15 Ajɨ rɨgap tin womno da, “Man korɨrkorɨr e ainyɨt are!” Ajɨ ton kea onggɨtyam yɨt yusairenonj, ɨ danda kɨma windonj da, “Ɨmɨnjog e-o! Ma kon b'anygɨnenyɨn-a!” Sɨ todaka endento da, “Ama rɨka tina anerute.” 16 Ajɨ Petro re omanda mora yipowayonj. Sɨ rɨgap ket wuwonj de mora wa, ɨ ket mora yɨpangendo, ngɨrpu ton ket Petrond yɨr yongo. Sɨ ton ma sobijog na kɨd kesa aukɨto. 17 Ɨ Petro ket yɨm ke rɨga eswanginonj, ɨ ket towa usenenainonj rɨja na re Yonggyam tin yɨtrɨngatonj sɨbɨbmet ke. Ɨ ton ket ten amninonj da, “Wɨn onggɨtyam yɨt wumɨr oramitenya Yakobom pɨlwa dɨde kwa komkesa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wa pɨlwa.” Seg ton ket yiwatonj onggɨt met ke, dɨde ket menon yokatonj b'enga gatab wa.
18 Ɨ ɨspari ke ket, geja rɨgap maka Petrond yɨr yongo. Sɨ towa wɨngɨrɨnd ma sobijog na yɨt b'iklawa wuwenonj odede da, “Nangga na awɨk Petrom pɨlɨnd?” 19 Onggɨt kak ke, Erod tin oraka yiyenonj, ajɨ makwa yodaronj. Sɨ ton b'obogɨl erkena eyeninonj sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨga, ajɨ makwa nangga b'ogɨl mɨra na yokatonj. Sɨ ton ket b'ingawa yoramitonj ten ongandam. Seg ket Erod Yuda eriya ke yiwatonj, ɨ ket yikonj Kaisareya wa wɨmenam.
Erodɨmna Uj gatab Yɨt
20 Ɨ Erod re ma sobijog na soro aenonj Tiro ake Sidon rɨga wa pɨlwa. Ajɨ onggɨt nɨmog eriya rɨga waina owou wuwenonj re Erodɨmna kantri kena. Sɨ onggɨt penaemb Tiro ake Sidon rɨgap yɨpand gɨlgɨl wuwonj Erodɨm pɨlwa Erod kɨma ngɨmbla okatam. Sɨ ton naska kingɨmna nony ɨjai wungapu yɨr ɨpka rɨga Blastom pɨlwa wuwonj nony okatam da, “Ɨdenat ton sowa gatab wa tainy.” Ɨ dɨde ton ket tin yerkito ngɨmbla okatam king Erod kɨma. 21 Sɨ Erod yɨpa bibɨr yobagendonj towanɨm yɨt opurenam. Ɨ re onggɨtyam bibɨr yokatonj, Erod ket b'ogɨl king kobɨrgɨm b'ikokinonj, dɨde ket omitonj kingɨmna wɨp omnenapu kasand. Ɨ ton ket nɨnda yɨt apureninonj rɨga wa pɨlwa yepiya re tuwonj Tiro ake Sidon ke. 22 Ɨ re ton yɨt opurena seg awonj, utkunda rɨga bobop b'okta ara wuwenonj da, “Ɨtemb re ma rɨgaina opurena im, ajɨ godɨmna opurena im!” 23 Ɨ onggɨt wɨnɨnd Erod maka Godɨnd yesourenonj. Sɨ onggɨt penaemb Yonggyamɨmna anerut odenja ti pɨlɨnd kopa yoramitonj. Ɨ ket kopa ogona kom kupɨrɨp tin ongong yiyeno, sɨ ton ket uj awonj.
24 Ajɨ God ma yɨtkak re kea ukoi auka yikenonj, dɨde warabag auka yikenonj. 25 Ɨ re Banaba ake Saul towaina wɨko seg yomnonda Yerusalem taunɨnd, ton yokatonda Yoanɨnd yena re kwa nyɨ yogenayo da Mak, dɨde ket ton kɨma ɨtendonda Antiyok wa.