18
Pol Yikonj Korinto Taun wa
Ɨ onggɨt kak ke ket Pol Aten ke yiwatonj, ɨ ket Korinto taun wa opendonj. Ɨ Pol ademb de onggɨt taunɨnd yɨpa Ju rɨga, nyɨ da Akwila, yodaronj yet re ukendonj Ponto eriyand. Ɨ ton ti kongga Priskila kɨma Italiya kantri ke yiwatonda, ɨ ket yɨto nat Korinto wa sisɨl opendonda. Mop nokɨp naskand re ton Roma taunɨnd wɨmena ekenonda Italiya kantri wɨngɨrɨnd, Roma mopyam king Klaudiyo kea b'ingawa yoramitonj komkesa Ju rɨga ɨraram Roma taun. Sɨ Pol ket yikonj towa pɨlwa. Ɨ ton ket wɨmena yikenonj onggɨt molkongga kɨma, dɨde kwa yɨpand wɨko amnɨkinonj ton kɨma. Mop nokɨp Pol re yɨpa wɨp b'angga gɨm ke plaimet omnɨka rɨga na ton re dɨde. Ɨ ita Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd Pol yikenenonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa, dɨde ket God ma yɨt b'obogɨl esɨpkenaeneninonj Ju rɨga dɨde Grik rɨga wa. Ɨ ton ket ten danda kɨma ugoeneninonj Yesund gar ke utkunda ke okatam.
Ɨ re Sila ake Timote tetkonda Makedoniya ke dɨde b'atowonda Pol kɨma, Pol ket b'angga gɨm ke plaimet omnɨka wɨko seg yomnonj. Ɨ ton ket tina kupka gar dɨde nony menamena aramisinonj God ma yɨt pɨtapɨta omnenam Ju rɨga wa pɨlwa. Sɨ ton nony aukam danda kɨma pɨtapɨta yomnenonj Yesum gatab yɨt da, “Yesu re ɨmɨnjog Keriso e.” Ajɨ Ju rɨgap kea b'ɨsaito Polɨmna opureni God ma yɨtkak, dɨde ket ɨsadrena eyento. Sɨ Pol tina kobɨrgɨm kɨl yɨdbenenonj towanɨm nony aukam da ɨta God ma b'ɨsagɨka wɨn ik dem. Ɨ ton ket ten amninonj da, “Wɨn re kemb God ma yɨt b'ɨsaindam. Sɨ ra wɨn negɨr ma b'ɨsagɨka okasya dem, ɨtemb re ma koina negɨr ma pae, ajɨ wada waina negɨr mɨle paim dem. Kon kemb God ma yɨt wa pɨtapɨta omnena tetiyainyɨmɨn, sɨ kon re kea koina wɨko tab yundwasɨn. Sɨ kon yu wen kak im teainyɨn, ɨ ket neken ra God ma yɨt pɨtapɨta omnenam God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa e.” Seg ket Pol yɨraronj ɨtemb Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met, ɨ ton ket b'ɨgaronj yɨpa rɨga ma met wa nyɨ da Titiyo Yusto. Ton re Godɨnd ewangaya God ma obagendi kesa rɨga na, dɨde tina met re Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wuswus nat yɨbnonj. Ɨ onggɨt Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met yɨr ɨpka mopyam rɨga, Krispo kea Yonggyam Yesund gar ke utkunda ke yokatonj komkesa ti rɨgawar kɨma yepiya re wekenonj tina metɨnd. Ɨ re jogjog Korinto taun rɨgap utkundenento Polɨmna opureni yɨtkak, toda kwa kea Yesund gar ke utkunda ke yokateno, dɨde ket baptiso yokateno. Ɨ yɨpa sɨwɨnyɨnd Yonggyam liyalliyal Polɨnd yomnonj da, “Goro moga tawɨm! Ajɨ man b'ogla yɨt opurena teyeninyɨt! Ɨ dɨde goro yɨt kesa tainɨm! 10 Mop nokɨp Kon ɨta man kɨma, sɨ onggɨt paemb makwa yete metɨjgas men negɨr omnam. Ɨ kwa onggɨt taunɨnd Koina rɨga re ma yɨpa kɨma im wekeny, ajɨ ton makaya yɨrkokar yokasi.” 11 Sɨ Pol yɨpa kemag dɨde siks (6) mobi kɨma ademb de yɨbnenenonj Korinto taunɨnd, dɨde ket rɨga wa God ma yɨt ouyaena eyeneninonj.
12 Ɨ onggɨt kak ke, re Galiyot Roma gabmani mopyam yɨbnonj Akaya eriya wɨngɨrɨnd, komkesa Ju rɨgap yɨpand soro kɨma singi aukɨto Polɨnd ejgatam. Sɨ ton Polɨnd yɨmɨnd yokato, dɨde ket yiyo de b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa. 13 Ɨ re ton Polɨnd yiyo de Galiyom pɨlwa, Ju rɨgap endento da, “Onggɨt rɨgate sowaina gog arbekiny, dɨde danda kɨma rɨga ugowa eyeniny Godɨnd ewangayam b'enga nya ke.” 14 Ɨ re pop Pol sisɨl yɨt opurenam awonj, Galiyo daka Ju rɨga amninonj da, “Ju rɨga! Wɨn utkunda! Rako ton ɨmɨnjog kantri gog erbeka mɨle yomnɨk, o ukoi bebɨg kɨma negɨr mɨle yomnɨk, sɨ kon b'ogɨl e b'ɨsagɨka omnɨken onggɨt rɨgam pɨlɨnd yena re wɨn iya kor pɨlwa. 15 Ajɨ rada onggɨtyam waina b'arkita re waina ouyaena yɨtkak gatab e ɨ waina rɨga nyɨ gatab im ɨ dɨde waina gog gatab e, sɨ wɨn b'ogla walenggyam yɨr teyenindam. Kon ma singi en b'ɨsagɨka rɨga awowɨm onggɨt gatab.” 16 Seg ket ton ten eaukeninonj onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmet ke. 17 Ɨ re ton bau wa opekto, komkesa rɨgap Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met yɨr ɨpka mopyam rɨga Sostenend yokato, dɨde ipowa yiyeno onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmet wɨp ke. Sɨ Galiyo kea onggɨtyam mɨle yɨr yongonj, ajɨ ton makwa nangga na yomnɨkonj onggɨt gatab.
Pol Ɨtendonj Antiyok Taun wa
18 Ɨ Pol nɨnda bibɨr kɨma omanda Korinto taunɨnd wɨmena yikenenonj. Seg ton ket wɨdaemb yɨt amninonj gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar. Ɨ re ton Kengkrea wa opento, Pol ket mopngɨi b'ɨpkonj, mop nokɨp ton naskand yɨpa mɨle omnɨkam danda kɨma tɨrɨr omni yɨt yindonj Godɨm pɨlwa, ɨ keamb jɨ onggɨtyam tɨrɨr omni wɨn b'undwatonj.* Ju rɨgap onggɨtyam mɨle amnɨkenento re ouyawa mana da wɨn kemb jɨ b'undwas rɨna re Godɨm pɨlwa danda kɨma tɨrɨr omni yɨt endenento. Seg ton ket gɨga nya yiwatonj Siriya wa. Priskila ake Akwila molkongga todaka kea ton kɨma yɨpand ekonda. 19 Ɨ re gɨga Epeso wa opendonj, ton ket onggɨt taun wa wuwonj, dɨde Pol ademb de ket eraronj Priskila ake Akwila. Ɨ ton ket tinta na yikonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa, dɨde ket Ju rɨga wa God ma yɨt esɨpkenainonj. 20 Ɨ Ju rɨgap tin yerkito pɨnjog wɨmenam ton kɨma, ajɨ ton maka ɨnjɨkitonj. 21 Ajɨ re ton ten wɨdaemb yɨt amninonj, ton ket amninonj da, “Ɨta kon tɨtenjɨn dem wa pɨlwa, rada God ma singi ɨta kornɨm kwa menonɨm dɨkɨnd.” Yɨt seg ke ket, ton gɨga nya yiwatonj Epeso ke. 22 Ɨ re gɨga opendonj Kaisareya wa, ton ket gɨga ke gɨl wa oblendonj, dɨde ket Yerusalem taun wa yikonj. Ɨ ton ket Yerusalem sosi simesime yomnonj. Seg ket ton yikonj Antiyok taun wa. 23 Ɨ ton ket sobijog ganggand wɨmena yikenonj Antiyok taunɨnd. Seg ton ket Antiyok taun ke yiwatonj, dɨde yikenonj yɨpa taun ke de kwa yɨpa taun wa Galatiya eriya dɨde Prigiya eriya nata. Ɨ ton ket komkesa b'auyaena rɨga God ma yɨt ke towaina gar ke utkunda danda omnɨka eyeninonj.
Apolo God ma Yɨt Pɨtapɨta Yomnenonj Epeso Taunɨnd dɨde Akaya Taunɨnd
24 Ɨ yɨpa Ju rɨga nyɨ da Apolo yikonj Epeso taun wa. Ton ukendonj re Aleksandrea taun nat. Ɨ ton re ukoi wumɨr kɨma yɨtkak opurena rɨga na dɨde kwa yɨna peba gatab ukoijog wumɨr rɨga na yɨbnonj. 25 Ɨ ton kea nɨnda rɨga wa pɨlke b'obogɨl b'auyaena akateneninonj Yonggyamɨmna ouyaena nya. Ɨ ton kwa ket tina kupka singi kɨma onggɨt Yesum gatab yɨt dɨmdɨmjog apureneninonj dɨde auyaeneninonj. Ɨ ton wumɨr yokatonj re ɨna Yoanɨmna ouyaeni baptiso nena na. Ajɨ nɨnda Godɨmna yɨtkak gatab re maike b'obogɨl wumɨr yokatonj. 26 Ɨ ton yikonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa, ɨ ket ton moga kesa danda kɨma Yesum gatab yɨtkak opurenam b'atomonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd Priskila ake Akwila kea tina yɨt utkundenonda. Ɨ re yɨr opmita seg aukɨto, ton ket Apolond yɨngaukonda towa met wa menonɨm. Ɨ ton ket molkonggap ti b'obogɨl kana yisɨpkenainonda Godɨmna ouyaena nya gatab. 27 Ɨ onggɨt kak ke, re Apolo singi awonj menonɨm de Akaya wa, gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepiya re wekenonj de Epeso taunɨnd, ton ma sobijog na tin yugowo, dɨde ket peba yɨrɨko Akaya b'auyaena rɨga wa pɨlwa tin simesime omnam. Ɨ re ton onggɨt peba kɨma opendonj Akaya wa, ton kea yɨr yongonj Godɨmna wurar rɨna re Ton akainonj Akaya rɨga wa, ɨ kwa yɨr anginonj jogjog rɨga yepiya re Yesund gar ke utkunda ke yokato. Ɨ re kwa Apolo wɨmena yikenonj Akayand, sɨ onggɨt gar ke utkunda rɨgap ma sobijog danda na yokateno. 28 Mop nokɨp Apolo ɨmjata yɨt kɨma yɨna peba ke pɨtakɨpɨnd auyaeninonj da, “Yesu re Keriso e.” Ɨ ɨngkenaemb ket ton Ju rɨga ɨsanikesa yɨt kesa amneninonj rɨga bobo wa wɨpɨnd.

*18:18: Ju rɨgap onggɨtyam mɨle amnɨkenento re ouyawa mana da wɨn kemb jɨ b'undwas rɨna re Godɨm pɨlwa danda kɨma tɨrɨr omni yɨt endenento.