21
Pol Yikonj Yerusalem wa
Ɨ onggɨt kak ke ket, sɨn gɨga yokatonda, dɨde ten erartondam. Ɨ sɨn ket dɨmdɨm wuwond de Ko ailan wa. Ɨ ɨspari ke ket wuwond de Rodo ailan wa, ɨngkek ket de Patara taun wa. Ɨ ket sɨn yodaronda yɨpa gɨga rɨna re yɨbnonj opantam de Poinikiya eriya wa, dɨde ket angurkɨtondam
onggɨt gɨga wa, ɨ dɨde ket wuwond. Ɨ re sɨn wuwond Siriya eriya wa, sɨn Kipriyo ailan sawai yɨm gatab kena yomnonda, dɨde ket ɨtemb ailan yɨgwantonda. Ɨ sɨn ket Tiro taun wa opektondam, mop nokɨp gɨga rɨgap ademb de gɨga ke gasa gɨl epkɨto. Ɨ re sɨn gɨga ke oblektondam, sɨn kea oraka eyentondam b'auyaena rɨga demb de. Ɨ re sɨn nɨnda b'auyaena rɨga adarkɨtondam, sɨn ademb de ket ton kɨma wekenond yɨpa sande kɨma. Onggɨt wɨnɨnd Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kea b'auyaena rɨga wumɨr omnena eyeninonj nangga bebɨg e ra tawɨk Polɨm pɨlɨnd de Yerusalem taun wa. Sɨ ton ket Polɨnd yomneno da, “Goro mekɨm de Yerusalem taun wa!” Ajɨ Pol kea towaina yɨt b'ɨsainonj. Ɨ re sowa menon bibɨr yokatonj dɨde ket sɨn menon yokatonda, ton towa konggawar dɨde b'ɨgawar kɨma wang niito ngɨrpu taun mora bau wa. Ɨ dɨde sɨn komkesa rɨga kumsos b'amkɨtondam sɨpa gatend yɨr opmitam. Seg ket sɨn yɨpayɨpa rɨga ten wɨdaemb yɨt amnentondam, dɨde toda yɨpayɨpa rɨgap sɨda ɨja na nomnento. Wɨdaemb yɨt seg ke, sɨn ket gɨga wa angurkɨtondam, dɨde todaka ket ɨtendento towaina met wa.
Ɨ sɨn ket Tiro ke yiwatonda, dɨde ket opektondam Ptolemai taun wa. Ɨ re sɨn gɨga ke oblektondam, sɨn gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar simesime amnentondam, dɨde ket ton kɨma yɨpa bibɨr yowamonda. Ɨ ɨspari ke ket sɨn yiwatonda onggɨt taun ke, ɨ ket Kaisareya taun wa opektondam. Ɨ re sɨn opektondam gɨga ke, sɨn ket wuwond de God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena rɨga Pilipɨmna met wa, ɨ ademb de ton kɨma wekenond. Ɨ ton re yɨpa rɨga na yɨbnonj onggɨt seben (7) rɨga wɨngɨrɨnd yena re Yerusalem sosi rɨgap abagɨkto ɨtmɨkitijog rɨga yɨm okawam. Ɨ ti re powa (4) okati kesa ngɨmngai na yɨbnainonj yepiya re Godɨmna bage yɨt apurenento. 10 Ɨ re sɨn wekenond nɨnda bibɨr kɨma demb de Kaisareya wa, yɨpa bageyam nyɨ da Agabo ikonj Yuda eriya ke. 11 Ton ket ikonj sowa pɨlwa, ɨ ket Polɨmna rob yokatonj dɨde tilenggyam tina pɨs dɨde yɨm ejobɨkinonj. Ɨ ket ton bage yɨt yindonj da, “Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yindeny da Ju rɨgap ɨja emb jɨ onggɨtyam rob yonggyamɨnd ɨjobɨki dem Yerusalem taunɨnd, dɨde ket ton tin oramisi dem God ma obagɨki kesa rɨga wa yɨm kumb wa.” 12 Ɨ re sɨn dɨde b'auyaena rɨga yepiya re de wekenonj, ɨtemb tina yɨt utkundenonda, sɨn kea Polɨnd yii kɨma yugowonda da, “Goro mekɨm Yerusalem wa.” 13 Ɨ onggɨt wɨnɨnd Pol mɨra nomninonj da, “Nangga paim wɨn yii ainindam dɨde koina gar kopam yomnɨkya? Kon b'angonjeni nɨbnyɨn re ma ɨjobɨka nena ma, ajɨ kwa Yonggyam Yesumna nyɨ map uj okatam de Yerusalem taun wa.” 14 Sɨ re sɨn tina odede yɨt utkundonda, sɨn pop tin danda kɨma yugowonda tina nony menamena b'engendam, ajɨ sɨn ma rɨrɨr na aukɨtondam. Sɨ sɨn ket kea mumakesa aukɨtondam, dɨde ket yomnonda da, “Yonggyamɨmna singi b'ogla rawɨk ti pɨlɨnd.”
15 Ɨ nɨnda bibɨr kak ke, sɨn b'angonjentondam menonɨm, dɨde ket wuwond de Yerusalem taun wa. 16 Ɨ nɨnda Kaisareya ke b'auyaena rɨga kea gɨlgɨl sɨn kɨma wuwonj, ɨ ton ket niito yɨpa Kipriyo tunggam Nasonɨmna met wa sɨn obai omnam. Ɨ ton re yɨpa kesam b'auyaena rɨga na yɨbnonj.
Polɨmna Openda Yerusalem wa
17 Re sɨn opektondam Yerusalem taun wa, gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨp sam kɨma na simesime nomnento. 18 Ɨ ɨspari ke ket Pol sɨn kɨma na yikonj Yerusalem sosi wɨp iyoi rɨga Yakobond yɨr ongongɨm. Ɨ re sɨn tin yodaronda, komkesa elda rɨga re kea de wekenonj. 19 Ɨ Pol ket ten simesime amninonj. Seg ket ton komkesa yɨt yɨpayɨpa b'obogɨl isɨpkena eyeninonj rɨja na re God tin yingaenenonj, dɨde Tina wɨko omnɨka yiyenonj Tina obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. 20 Ɨ re Yakobo dɨde elda rɨgap Polɨmna yɨt utkundeno, ton ket ma sobijog na Godɨnd yewangayo. Ɨ ton ket tin yomno da, “Sowa rɨga! Man yɨr de! Yu Ju rɨga wɨngɨrɨnd kea nɨnda ten tausɨn (10,000) rɨgapim Yesund gar ke utkunda ke yokatenyi. Ajɨ ton komkesa re ukoi singi kɨma nony b'aramkenenanj Mosemna gog mɨlem pɨlnasim rɨna re get ke awamenento. 21 Ɨ ton kea moina ouyaena gatab wumɨr yokateno odede da man auyaeneninyɨt komkesa Ju yɨtam rɨga yepim re wekeny God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd Mosemna gog yɨt b'ɨsayam, dɨde man ten amneninyɨt da goro God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle tamnɨkinam towaina b'ɨga wa pɨlɨnd, dɨde goro yɨmta tundokinam meraina Ju rɨga mɨle. 22 Sɨ nangga e men omnɨku? Ton opima tutkunji dor da man ke metkɨmɨt dɨkɨnd. Ra ton tutkunji, ton ma sobijog soro kɨma bebɨg e mor motɨnkai. 23 Sɨ onggɨt paemb man b'ogla onggɨtyam mɨle omnɨket nanggamog e ra sɨn motɨnyu. Sɨ sowa wɨngɨrɨnd opima powa (4) rɨga wekeny yepiya re Godɨm pɨlwa towaina gatabɨm danda kɨma tɨrɨr yɨt yomno. 24 Sɨ man opimemb powa (4) rɨga eyine yɨna sɨ rɨgam pɨlwa de yɨnamet wa, dɨde ket kɨlkesa omna mɨle omnɨket ton kɨma yɨpand. Ɨ man ket wulkɨp taramisinyɨt towanɨm sɨ omnɨkam. Seg ton rɨrɨr im ket kikitum mopngɨi ɨpka mɨle tamnɨkanj towaina komkesa kɨlkesa omna mɨle wɨngɨrɨnd. Sɨ ra komkesa rɨgap tutkunji dem moina onggɨtyam mɨle, ɨngkaimemb ton wumɨr okasi da moina gatab wumɨr okati yɨt re ma ɨmɨnjog im, dɨde mada re yɨpa Mosemna gog yɨmta undoka rɨga et. 25 Ajɨ God ma obagɨki kesa gar ke utkunda rɨga gatab re sɨn naska tɨrɨr yomnonda yɨmta undokam odede da, ‘Goro kɨlkɨl owou tawina rɨnsim re b'anygɨnena god aidolɨm pɨlɨnd sɨ omnɨki wekeny, ɨ goro kus tanaikindam, ɨ goro tangina kai etouki b'angga, ɨ dɨde goro tamnɨkinam negɨr b'iyena mɨle.’ Ɨ sɨn ke etmɨkitawonda onggɨtyam peba towa pɨlwa.” 26 Ɨ towaina yɨt seg ke Pol ket opimemb powa (4) rɨga akasinonj, ɨ ɨspari ke ket ton kɨlkesa omna mɨle yomnɨkonj ton kɨma yɨpand Ju rɨga waina mɨle ke. Seg ket Pol opimemb powa (4) rɨga kɨma yikonj yɨnamet wa, ɨ ket yɨna sɨ rɨga amninonj da, “Kon re wulkɨp oramka rɨga en towanɨm sɨ omnɨkam,” dɨde kwa ten amninonj bibɨr gatab rɨdenat ra towaina kɨlkesa omna mɨle b'utundwas. Nokɨm da ra onggɨtyam undwatapu bibɨr ik dem, ɨdenatemb ton Godɨm pɨlwa yɨpayɨpa rɨgap towanɨm sɨ gasa oramka teyenauranj dem rɨga wa wɨpɨnd towaina kɨlkesa omna mɨle undwatam. Ɨ onggɨt b'undwatam mɨle aukenenonj re onggɨt bibɨr nat rɨdenat ra onggɨt kak ke sebenɨm (7) bibɨr b'utundwas.
Ju Rɨgap Polɨnd Yɨmɨnd Yokato
27 Ɨ re momta onggɨtyam seben (7) bibɨr b'undwatonj, Pol onggɨtyam b'undwata mɨle omnɨkam yikonj yɨnamet wa. Ɨ onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga yepiya re tuwonj Asiya eriya ke kea Polɨnd yɨr yongo yɨnametɨnd. Ɨ ton ket komkesa rɨga bobo wɨnga kesa amnento soro omnɨkam Polɨm pɨlɨnd, dɨde ket Polɨnd yɨmɨnd yokato. 28 Ɨ ton ket b'okta arara aento da, “Israel rɨga! Yɨm nokaina! Ɨtemb jɨ rɨga yete re komkesa eriyand komkesa rɨga negɨr yɨt kɨma ouyaena eyeniny mera Ju rɨga gatab ɨ gog yɨt gatab ɨ dɨde onggɨtyam meraina yɨnamet gatab. Ma onggɨtyam nena e, ajɨ ton Grik rɨga im eyeniny yɨnamet wɨngɨr wa, sɨ ton onggɨtyam meraina yɨna pɨpmet ma sobijog kɨl kɨma e omnɨka yiyeny.” 29 Naskand ton Polɨnd yɨr yongo Epeso tunggam Tropimo kɨma menamenand Yerusalem taunɨnd. Sɨ re ton Polɨnd yɨr yongo yɨnametɨnd, ton jaba ɨja na nony aukɨto da Pol kea amaya Tropimond yiyonj ɨgaram yɨnamet wɨngɨr wa. Sɨ onggɨt penaemb ton odede yɨt apurento. 30 Ɨ re rɨgap towaina yɨt utkundo, kupka taun kea soro awonj. Ɨ ket rɨgap yɨpand b'ɨkento Polɨm pɨlwa, dɨde ket yɨmɨnd yokato, ɨ tin ɨgonyɨgony yiyo yɨnamet kara bau wa. Ɨ odenja ket komkesa yɨnamet mora edokto. 31 Ɨ re ton pop tin ongandam yomneno, kea bage yɨtɨt yundokatonj wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨnd da, “Kupka Yerusalem taunɨt kea ukoi soro kɨma bebɨg e omnɨka yiyeny.” 32 Sɨ ton yɨpapyam nɨnda andred (100) Roma geja rɨga mopyam dɨde geja rɨga emjinonj, ɨ ket b'ɨkto onggɨt rɨga bobo wa pɨlwa. Ɨ re rɨgap yɨr angto ɨtemb wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam dɨde tina geja rɨga, ton kea ket seg aukɨto Polɨnd ipowam. 33 Ɨ wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam Polɨm wus wa yikonj, dɨde ton ket tin yɨmɨnd yokatonj, ɨ dɨde ket geja rɨga engainonj nɨmog sein kai ke ɨjobɨkam. Ɨ ton ket ten arkeninonj da, “Yete jɨ rɨga? Nangga negɨr na yomnɨk?” 34 Ɨ rɨga bobo wɨngɨrɨnd rɨgap b'engabenga yɨt kɨma mɨram b'okta arara aento. Sɨ onggɨt penaemb wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam ma rɨrɨr na awonj ɨmɨnjog rɨl odaram. Sɨ ton engainonj Polɨnd iyoyɨm de geja rɨgaina wɨmenapu pɨpmet wɨngɨr wa. 35-36 Ɨ re ton Polɨnd yiyo, onggɨt rɨga bobop towa yɨmtayɨmta b'okta ara kɨma tuwonj da, “Tin yonganda!” Ɨ re ton ket opekto de geja rɨgaina wɨmenapu met tɨt wa, ton ma sobijog na Polɨnd ongandam soro kɨma geja rɨga otoukena eyento. Sɨ onggɨt penaemb geja rɨgap Polɨnd yɨpand yɨm ke yurowato dɨde ket yiyo de wɨngɨr wa.
Pol Ju Rɨga Yɨt Amneninonj
37 Ɨ re geja rɨgap Polɨnd momta wɨngɨr wa ɨgaram yomno, Pol ket wan tausɨn (1,000) geja rɨga mopyamɨnd yerkitonj da, “Rɨngma, kon rɨrɨr e men metɨrkisɨn yɨpa gasa gatabɨm?” Ɨ ton mɨra yomnonj da, “Man wumɨr et Grik yɨt opurena? 38 Ma man onggɨtyam Ejipt rɨga et yet re naska wɨnɨnd soro kɨma ukoi bebɨg yomnɨkonj Roma gabmani kɨma, dɨde wɨp amninonj powa tausɨn (4,000) negɨr omnɨka rɨga de wul kesa tungg wa?” 39 Ajɨ Pol mɨra yomnonj da, “Kon re yɨpa Ju rɨga en. Ɨ kon re Kilikiya eriyand ukoi taun Tarso ke rɨga en. Tarso taun re ma sobijog ɨsnawa kɨma tungg e. Sɨ kear nomne! Be ngai gangga nokae rɨga yɨt omnenam!” 40 Ɨ re ton yingawonj Polɨnd opurenam, ton ket onyitonj, ɨ ket rɨga wɨp awarkisinonj, ɨ dɨde ket yɨm ke rɨga eswanginonj mumakesa awowɨm. Ɨ re ket komkesa rɨga mumakesa aukɨto, ton ket apureninonj towainajog Ibru yɨt ke.