Kolosai Leta
Polɨmna Ɨrɨki Kolosai Sosim pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam leta ɨrɨka rɨga re Polte. Ɨ ton yɨrɨkonj re Kolosai sosim pɨlwa na, ama rɨka A.D. siksti (60) kemag nat. Ɨ Kolosai taun re Sobijog Asiya wɨngɨr nate yɨbɨm ɨlemet gatabɨnd Epeso taun gatab ke. Sɨ ɨtemb sosi re ma Polɨmna otobarki e, ajɨ onggɨt eriya nat yɨbnonj rɨkɨnd re Pol wɨko omnɨka yiyenonj. Ɨ ton ket wɨko rɨga etmɨkeninonj Epeso taun ke.
Pol kea wumɨr yokatonj da Kolosai sosi wɨngɨrɨnd opima wekeny b'anygɨnena ouyaena rɨga yepiya re danda kɨma apurenento da, “Ra man Godɨm wumɨr taet dɨde kupka yɨrkokar okasɨt, man b'ogla nɨnda wɨp iyoi dɨde juwai okai wɨngawɨnga kumsos emka teyeninyɨt.” Ɨ yɨtkak kwa tumɨnd oramitam onggɨt ouyaena rɨgap endenento da, “Yɨpa rɨgat b'ogla b'atkau odede omnɨka mɨle ke ɨt re wugɨm ɨpka mɨle.” Ɨ kwa ton b'ogla danda kɨma b'ingawa yɨt owama reyeninem owou gatab ɨ bibɨr gatab ɨ dɨde nɨnda mɨle gatab. Pol onggɨtyam peba yɨrɨkonj re odede b'anygɨnena ouyaena rɨga gensi omna mana ɨmɨnjog gar ke utkunda gatab God ma bage yɨtkak ke. Sɨ ton yindeny da Yesu Keriso rɨrɨr e rɨga kupka yɨrkokar okawam ajɨ opimemb b'anygɨnena ouyaena rɨgap wɨp eyenanj re pajajog wa im Yesum pɨlke. Mop nokɨp God gowukoi yotobarkonj re Kerisom pɨlkena ɨ God yɨrkokar okawa mɨle yoramitonj re Yesu Kerisond gar ke utkunda kae.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon Pol ten, ɨ God naska nata kea singi yoramitonj kor pɨlwa Keriso Yesumna ɨtmɨkitijog rɨga awowɨm. Sɨ yu kon ɨta onggɨtyam ɨtmɨkitijog rɨga wɨko omnɨka yiyenyɨn wanɨm. A sɨ kon gar ke utkunda yɨnggan Timote kɨma e ɨtemb leta yɨrɨken wa pɨlwa yepim re yɨna rɨga wekenyɨt Kolosai taunɨnd, opi re Kerisom pɨlɨnd nony ɨjai nanyɨngganwar. Mera B'u Godɨm pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma.
Polɨmna Sɨteket Yɨt dɨde Yɨr Opmita
Sɨ sɨn ita yɨr opmita wɨnɨnd wa gatab sɨteket yɨt nindenenya Godɨm pɨlwa yete re mera Yonggyam Yesu Kerisomna B'u. Mop nokɨp sɨn kea utkundenonda waina gar ke utkunda mɨle gatab Keriso Yesum pɨlɨnd dɨde waina singi b'iyena mɨle gatab rɨnte re wa ebnau komkesa yɨna rɨga wanɨm. Ɨ wa ɨta warɨm b'ogɨl ɨsma ongapi ebnau de pumb tungg wa. Onggɨt paemb wɨn odede gar ke utkunda mɨle dɨde singi b'iyena mɨle amnɨkindam. Ɨ re wɨn naskajog ɨmɨnjog God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt yutkundenonda, sɨ ɨngkenaemb ket wɨn wumɨr auka tuwot onggɨt warɨm b'ogɨl ɨsma gatab. Sɨ re ɨtemb God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt ikonj wa pɨlwa, ɨngkek ket wɨn ɨtemb yɨt yutkundenenonda, dɨde Godɨmna wurar gatab ɨmɨnjog yɨtkak kupkakupka wumɨr aukɨtondam. Ɨ onggɨtyam yɨt re kea komkesa gowukoi wa warabag auka yikenonj, ɨ ket kɨp ɨjagɨka dɨde ɨnɨka yikeny odede ɨt re wa wɨngɨrɨnd re dɨde. Sɨ wɨn kea odede wɨp b'auyaena yokatonda sowaina singi iyeni wɨkomad Epapram pɨlke. Ɨ ton re Kerisomna nony ɨjai wɨko rɨga e sowanɨm yɨm okawam. Sɨ ton kea sowanɨm pɨta yomnɨkonj waina singi b'iyena mɨle gatab rɨna re wɨn yomnɨkenenonda Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna ingaeni ke.
Sɨ onggɨt mop paemb re sɨn wa gatab utkundenenonda, ɨngkek ket makwa sɨn yɨpendonda sowaina yɨr opmita wa gatab. Sɨ sɨn Godɨnd yɨgekenenyu da komkesa b'ogɨl multekɨp tengaenenindam, ɨ ket kupkakupka wumɨr takatenindam nangga ma re God singi aena yikeny wanɨm omnɨkam dɨde nony taukenenindam wɨngawɨnga ke gasa gatab. 10 Ɨ ɨngkaemb ket wɨn dɨmdɨm nya ke wɨmena tuwenyɨt Yonggyamɨmna singi rɨrɨrɨnd, sɨ ɨdenat wɨn Yonggyamɨnd samɨm omnɨkenenya komkesa gatab ke. Ɨ kwa wɨn kɨp tejagɨkenindam komkesa waina b'ogɨl wɨko omnɨka wɨngɨrɨnd, dɨde waina wumɨr ɨnɨka tuweny Godɨm gatab. 11 Ɨ kwa da God Tina b'ogɨl ɨnyomarena kɨma danda rɨrɨrɨnd wen seowɨm tamneniny komkesa danda ke, sɨ ɨdenat wɨn gar sam kɨma mɨmkam wɨmena ke tuwenyɨt dɨde musɨk wɨmena ke tuwenyɨt komkesa bebɨg wɨngɨrɨnd. 12 Ɨ kwa da wɨn Abu Godɨnd sɨteket omnenenya yet re wen rɨrɨrkɨp amninonj yɨna rɨga waina owabɨndeni gasa yɨpand yingg okatenam pumb tungg ngaya pɨtand. 13 Mop nokɨp Godɨtemb men nopenjinonj Satanamna sɨbɨb tungg ke, ɨ ket Tonɨt men werenam nomninonj Tina singi iyeni B'ɨgamna pumb tungg wa. 14 Sɨ Tina B'ɨga Kerisotemb Tina kus ke meraina negɨr mɨlemna mɨra yoramitonj, ɨ Ton ket kea meraina komkesa negɨr mɨle awɨr amninonj men ɨtrɨngendam.
Kerisomna Danda dɨde Wɨko
15 Ɨ ɨtemb Keriso re Godɨmna wɨpkak e yena re rɨgap maka yɨr ongong yiyenyi, sɨ Ton get ke adea yɨbnonj re God maka gasa atobarkinonj. Ɨ dɨde Tonta ukoijog dandam rɨgɨb Rɨga yɨbɨm komkesa otobarki gasa wa pɨlke. 16 Mop nokɨp God onggɨtyam Kerisomna danda kena komkesa gasa atobarkinonj, opi re komkesa gasa pumb tunggɨnd dɨde wub ake gowukoyɨnd, ɨ komkesa yɨr ongong kɨma gasa dɨde yɨr ongong kesa gasa, ɨ komkesa kingɨmna danda, ɨ komkesa nyɨ rɨgaina danda, ɨ komkesa wɨp iyena danda, ɨ dɨde komkesa wɨko wɨp omnena danda. Sɨ onggɨtyam komkesa gasa b'atobarkɨto re Kerisom pɨlkena dɨde Ti mana. 17 Ɨ Keriso adea get kena yɨbnonj, re komkesa gasa maka b'atobarkɨto, ɨ Ton Tina danda kaim komkesa gasa yɨpand emorka eyeniny. 18 Ɨ Keriso re jɨwɨmna moptekɨp e, ɨ jɨ re sosi e. Ɨ Ton re rɨgɨb Rɨga e yet re naskajog utnyitonj uj ke. Nokɨm da ɨdenat Ton Tilenggyam naskajog pɨpmet okas komkesa gasa wɨngɨrɨnd. 19 Mop nokɨp God gar sam kɨma na Tina komkesa danda aramkinonj wɨmenam Kerisom pɨlɨnd. 20 Ɨ God Kerisom pɨlkena komkesa gasa Tinɨm rɨgarɨga amninonj. Sɨ ket God Kerisomna wul b'agbag kus na yingawonj ngɨmbla awowɨm komkesa gasa kɨma rɨnsim re wekeny wub ake gowukoyɨnd dɨde pumb tunggɨnd.
21 Sɨ wɨn naskand Godɨm pɨlke wetaweta na wekenot, ɨ dɨde wɨn re wɨngawɨnga ke Godɨmna geja rɨga na wekenot, nokɨp wɨn negɨrjog mɨle na omnɨka eyentondam nony menamena ke dɨde omnɨka ke. 22 Ajɨ Keriso kea Tina gɨm ke rɨga jɨ ke uj awonj wul b'agbagɨnd, ɨ onggɨt Tina uj kenaemb Ton wen rɨgarɨga amninonj God kɨma. Nokɨm da ɨdenat wɨn Godɨm wɨpɨnd towɨnkindam yɨna omni rɨga, ɨ kɨlkɨp kesa rɨga, ɨ dɨde b'injawa kesajog rɨga. 23 Sɨ Keriso ɨta onggɨtyam wɨko omnɨka yiyeny, ra wɨn Godɨmna ɨmɨnjog yɨtkakɨnd gar ke utkunda mɨlend wɨmena tuwenyɨt, ɨ onggɨt gar ke utkundand danda kɨma towɨnkindam ɨmnɨnena kesa, ɨ dɨde maka nonysɨpsɨp taukindam warɨm b'ogɨl ɨsma gatab rɨna re wɨn yokatonda God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨtɨm pɨlke. Sɨ wɨn ɨnaemb jɨ God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt yutkundenonda rɨnte re komkesa rɨga wa pɨlwa pɨtapɨta omnena yiyenyi onggɨt kupka gowukoyɨnd. Ɨ Godɨt ken Pol onggɨt Tina b'ogɨl yɨrkokar bage yɨtɨmna wɨko rɨgam nomnonj.
Polɨmna Wɨko Sosi gatab
24 Sɨ yu kon b'ɨdgotnena im akateninyɨn wanɨm wɨko omnɨka wɨngɨrɨnd, ajɨ kon onggɨt b'ɨdgotnena gatab gar sam e aenyɨn. Mop nokɨp Kerisote pop b'ɨdgotnena okatena teyeniny Tina jɨ, ɨt re sosi map, ajɨ Ton kea komb erarkinonj Tina wɨko rɨga wa undwatam. Sɨ kon Tina onggɨtyam ɨrarki komb b'ɨdgotnena im angurka eyeninyɨn koina jɨwɨnd Tina jɨ sosi wɨko wɨngɨrɨnd. 25 Ɨ God kor danda nokawonj wanɨm wɨko omnɨkam, sɨ onggɨt rɨrɨrɨnd kon sosimna wɨko rɨga awond. Nokɨm da ɨdenat kon God ma yɨtkak pɨtapɨta tamneninyɨn wa pɨlwa wen yɨndangɨr omnɨkam. 26 Sɨ ɨtemb God ma ɨsamki re wɨgawɨga yɨt na rɨna re God yegitenenonj komkesa naska wɨn wɨngɨrɨnd dɨde komkesa b'usmureni rɨga wa pɨlke. Ajɨ yu Ton onggɨtyam wɨgawɨga yɨtkak ɨta Tina yɨna rɨga wa pɨlwa pɨta omnɨka yiyeny. 27 Ɨ God singi yoramitonj onggɨtyam Tina yɨna rɨga wumɨr awowɨm da, onggɨtyam wɨgawɨga yɨtɨt rɨdede ukoijog b'ogɨl ɨnyomarena e pɨta omnena iyeny God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ɨ onggɨtyam wɨgawɨga yɨt re Kerisote yete re yɨbɨm wa wɨngɨrɨnd, ɨ ɨngkaemb ket wɨn warɨm b'ogɨl ɨsma yokatenya Godɨmna b'ogɨl ɨnyomarena yingg okatam. 28 Sɨ sɨn ɨtemb jɨ Keriso pɨtapɨta omnena yiyenyu, ɨ ɨngkaemb ket komkesa rɨga yɨmak yɨt omnena eyenindam, ɨ dɨde ket kupka sowaina b'ogɨl multekɨp engaenenindam komkesa rɨga b'obogɨl ouyaenam. Nokɨm da ɨdenat sɨn onggɨtyam komkesa rɨga rɨrɨrkɨpjog gar ke utkunda rɨga tamnɨkindam Kerisom pɨlɨnd, ɨ ket tawɨnkindam Godɨm wɨpɨnd. 29 Sɨ Keriso Tina danda kae wɨko omnɨka yiyeny kor pɨlɨnd, sɨ kodaka onggɨtyam Tina danda rɨrɨr nate odede wɨko omnɨkam ɨsanikesa b'asowa nekenyɨn.