Epeso Leta
Polɨmna Ɨrɨki Epeso Sosim pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Epeso Leta ɨrɨka rɨga re Polte. Ɨ ton onggɨt wɨn nat yɨrɨkonj, re ton nɨmog kemag kɨma sɨbɨbmetɨnd yɨbnenonj Roma taunɨnd, ama rɨka A.D. siksti (60) kemag nat. Sɨ ɨtemb re jɨ leta, rɨka ma Epeso sosi nena mana erɨkawonj, ajɨ kea toda kwa jɨ sosi akasinonj, opi re rɨna re Epeso taun wusɨnd wekenonj. Onggɨt wɨnɨnd Epeso yɨbnenenonj re ukoijog nony ɨjai taun na dɨde get ke ɨnyɨnyjog taun na nɨnda sosi wa.
Ɨ onggɨt letand Pol ukoijog yisɨpkeny re sosi yɨpand awou gatab e dɨde Godɨmna mop gatab e, ɨt re da Ton komkesa gasa pumb tunggɨnd dɨde gowukoyɨnd yɨpand tamniny yɨpaina moptekɨp wɨrand. Sɨ ɨtemb moptekɨp re Yesutemb. Ɨ onggɨtyam yɨpand awou mɨle mapenaemb Pol yɨrɨkonj da komkesa gar ke utkunda rɨga re yɨpaina b'ubɨgawar im Yesum pɨlɨnd. Odedep ton b'ogla towalenggyam towalenggyam singi b'eyeninem.
Ɨ Pol kwa ɨta onggɨt letand sosi gatab yisɨpkeny. Ton ma ɨnte yisɨpkis, ɨt re met orangi yɨbɨm yɨpa pɨpmetɨnd, ajɨ ɨnte yisɨpkis ɨt re rɨnte komkesa gar ke utkunda rɨgap yɨpand b'eomkiti wekeny. Ɨtemb re jɨ sosi nok e ogenaya da, “yɨpaina gowukoi sosi”. Ɨ Pol sosimna yɨpand awou mɨle odede wɨp e yisɨpkeny rɨngmim re jɨwɨnd kɨpear moptekɨp kɨma b'inkiti wekeny, ɨ rɨngmim re metɨnd kɨpear met emorkam motɨr kumbɨnd b'inkuri wekeny, ɨ dɨde rɨngma re kongga ti leowɨm pɨlɨnd b'inkiti wɨbɨm.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon Pol ten. Ɨ God naska nata kea singi yoramitonj kor pɨlwa Keriso Yesumna ɨtmɨkitijog rɨga awowɨm. Sɨ yu kon ɨta onggɨtyam ɨtmɨkitijog rɨga wɨko omnɨka yiyenyɨn wanɨm. A sɨ kon ɨtemb leta yɨrɨken re wa pɨlwa e yepim re wɨn Godɨmna yɨna rɨga wekenyɨt Epeso taunɨnd ɨ dɨde Keriso Yesund nony yɨjaenenya. Mera B'u God ake Yonggyam Yesu Keriso towa pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma.
God Tina Rɨga B'ogɨl Tamniny Kerisom Nyɨ kɨma
Men Godɨnd ukoi kana yasourenu yete re mera Yonggyam Yesu Kerisom B'u yɨbɨm. Mop nokɨp Ton kea men wɨp niyeninonj Kerisond gar ke utkundam, ɨ ɨngkenaemb ket Ton men wɨngawɨnga ke b'ogɨl nomneninonj komkesa pumb tunggɨmna b'ogɨl ke. Sɨ odede nya kenaemb God b'ogɨl nomninonj. Re Ton maka gowukoi yotobarkonj, Ton kea men singi niyeninonj. Ɨ ɨngkenaemb ket Ton nobagenjinonj Kerisond gar ke utkundam, nokɨm da ɨdenat men Ti wɨpɨnd yɨna rɨga dɨde b'injawa kesa rɨga taukindam. Mop nokɨp God Tinajog sam kɨma singind yɨpa yɨt yɨsamkonj odede da, Tina B'ɨga Yesu Kerisond ɨtmɨkis gowukoi wa. Ɨ Ton kwa ket onggɨtyam Tina ɨsamki rɨrɨrɨnd men nobagenjinonj, nokɨm da ra Yesu Keriso meraina negɨr mɨle awɨr tamnɨkiny, sɨ ɨngkaimemb ket Ton men Tina owabɨnti b'ɨgam notɨniny. Sɨ God Tina B'ɨga Yesu Kerisond ma sobijog na singi yiyenonj, ajɨ Ton Tin yɨtmɨkitonj mera pɨlwa men kear omnam. Sɨ ra men Yesund gar ke utkunda ke okasu, God opima mera jabajaba yiyag wurar notgoniny. Sɨ nangga pena God odede mera gatab yɨsamkonj re, nok mana da ɨdenat men Tin esourena iyenyu onggɨt Tina b'ogɨl ɨnyomarena kɨma wurar mɨle gatab. Sɨ ɨtemb Tinajog B'ɨga Yesu re kea kus yɨgmarkonj ɨ ket uj awonj. Ɨ ɨngkenaemb ket Ton negɨr mɨlemna mɨra Godɨm pɨlwa yoramitonj men ɨtrɨngendam. Seg God ket meraina negɨr mɨle awɨr amninonj. Sɨ odede nya ke God ma sobijog na Tina wurar nokainonj. Ɨ God kwa onggɨtyam Tina wurar kena kupkakupka meranɨm komkesa b'ogɨl multekɨp dɨde wumɨr oikɨndena eyeninonj. Sɨ God naska nata yɨsamkonj da Keriso ɨta Tina wɨgawɨga singi mɨle omnɨk. Ɨ ɨtemb mɨle re wɨgawɨga na yɨbnenenonj rɨga wa pɨlke. Ajɨ God kea b'ogɨl sam kɨma men wumɨr nomninonj onggɨt wɨgawɨga ɨsamki yɨt gatab. 10 Sɨ God nok mana odede yɨsamkonj da ra wɨn rɨrɨrkɨp tainy onggɨtyam mɨle aukam, ɨdenasimemb Ton komkesa otobarki gasa teyeniny Kerisom pɨlwa yɨpand b'inkitam Ti pɨlɨnd, ɨ ɨdenat ket Keriso wɨp teyeniny komkesa gasa rɨnsim re Ti pɨlɨnd yɨpand wekeny pumb tunggɨnd dɨde gowukoyɨnd. 11 God ma jabajaba im komkesa mɨle omnɨka eyeniny, ajɨ Tina ɨsamki singi rɨrɨr nasim. Sɨ onggɨt penaemb Ton kea komkesa gasa naska kana get ke ɨsamka eyeninonj omnɨkam. Sɨ onggɨtyam Tina naska get ke ɨsamki rɨrɨr nat Ton medaka kwa nobagenjinonj Kerisom pɨlɨnd yɨpand b'inkitam, sɨ ɨngkenaemb ket men Tina owabɨnti b'ɨga aukɨtondam. 12 Sɨ God sɨna Ju rɨga naskajog noramisinonj Kerisond yɨr ungaukam Ti pɨlke yɨrkokar okatam. Nokɨm da ɨdenat God sɨn notɨnkiny Tina b'ogɨl ɨnyomarena esourena rɨgam, ɨ dɨde kwa ɨngkaimemb todaka komkesa Tina rɨgap esourenyi Tina b'ogɨl ɨnyomarena. 13 Ɨ wɨdaka, God ma obagɨki kesa rɨga kea Kerisom pɨlɨnd yɨpand b'inkurtondam, re wɨn onggɨtyam ɨmɨnjog yɨtkak yutkundonda, ɨt re God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨngkae re wɨn yɨrkokar yokatenya. Ngɨrpu re ket wɨn gar ke utkunda ke Kerisond yokatonda, sɨ God kea Yɨnayɨna Wɨngawɨnga wa akainonj Tina tɨrɨr omni yɨtkak rɨrɨrɨnd. Ɨ ɨngkenaemb ket Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Kerisomna nyɨ kɨma Tina tɨrɨr omni mal autɨkinonj waina kukɨpɨnd da wɨn re Tinajog rɨga im. 14 God kea tɨrɨr yomnonj meranɨm nɨnda wurar gasa owabɨntam. Ɨ Ton ket naska Yɨnayɨna Wɨngawɨngand mera yɨtmɨkitonj ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngate ket ɨmɨnjog omnena yiyeny da men opima onggɨtyam Tina tɨrɨr omni wurar gasa awabɨndenenindam. Nokɨm da ra Keriso meraina kupkakupka negɨr mɨlemna mɨra Godɨm okainy men ɨtrɨngendam, sɨ ɨdenat men ket Tinajog b'ɨga notɨnkiny. Sɨ God nok mop paim odede omnɨka eyeniny da ɨdenat men esourenyu Tina b'ogɨl ɨnyomarena.
Polɨmna Yɨr Opmita
15 Sɨ onggɨt mop paemb re kon wa gatab yɨt utkundenond da wɨn opima ɨmɨnjog Yonggyam Yesund gar ke utkunda ke yokatenya, dɨde wɨn opima komkesa yɨna rɨga wa pɨlɨnd singi b'iyena mɨle omnɨka yiyenya, 16 kon ita koina yɨr opmita wɨnɨnd wen nony eyeneninyɨn, dɨde makwa ɨta yɨpendenenyɨn wanɨm sɨteket yɨt omnenam Godɨm pɨlwa. 17 Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga re wɨngawɨnga ke b'ogɨl multekɨp ogona rɨga e, dɨde Tonte ket God ma yɨtkak pɨta wa tamnɨkiny Godɨm wumɨr aukam. Sɨ kon yɨr opmitenyɨn wanɨm odede da mera Yonggyam Yesu Kerisomna God, b'ogɨl ɨnyomarena kɨma B'u, Ton wa takainy Yɨnayɨna Wɨngawɨnga. Sɨ ɨdenat ket wɨn b'obogɨl Godɨm wumɨr taukindam. 18 Ɨ kon kwa yɨr opmitenyɨn da Yɨnayɨna Wɨngawɨngat waina gar ranyowain dɨde repangkain. Nokɨm da ɨdenat wɨn wumɨr taukindam da God wen ara emokinonj re onggɨt warɨm b'ogɨl ɨsma okawa mana, ɨ kwa nokɨm da ɨdenat wɨn wumɨr taukindam da God odede wɨp b'ogɨl ɨnyomarena kɨma yɨndangɨr auki owabɨnta gasa im angonjeniny yɨna rɨga wa okawam, 19 ɨ dɨde kwa nokɨm da ɨdenat wɨn wumɨr taukindam da yu God odede wɨp ukoijog danda e mera ogona niyeniny yepim re men Yesund gar ke utkunda ke yokatenyu. Sɨ God re Tina ukoijog danda kaim wɨko omnɨka eyeniny, ɨ onggɨtyam Tina omnɨka rɨrɨr nate Ton danda ogona niyeniny. 20 Sɨ re God ɨtemb Tina danda yingawonj Kerisom pɨlɨnd, Ton kea Kerisond uj ke yutnyitonj dɨde ket juwai kɨma pɨpmetɨnd yomitonj Tina yɨmjog yɨm tab ke de pumb tunggɨnd. 21 Sɨ ɨngkenaemb ket God Kerisond dea de pumbjog danda pɨpmet wa yurowatonj. Sɨ komkesa b'engabenga wɨp danda re Tina danda wɨra nasim wekeny, opi re komkesa b'ogɨl dɨde negɨr aneru yepim re wekeny wɨp iyena danda kɨma, ukoi nyɨ kɨma, danda kɨma o yonggyam nyɨ kɨma, ɨ dɨde komkesa nyɨ rɨga yepim re wekeny onggɨt gowukoyɨnd dɨde daka kwa onggɨt gowukoyɨnd rɨnte ra ik. 22 Ɨ God komkesa gasa aramkinonj re Kerisomna pɨs wɨrand danda ondratenam towa kumbɨnd, dɨde Ton ket Kerisond ukoijog mopyamɨm yoramitonj sosind komkesa otobarki gasa kumbɨnd mop rɨga awowɨm. 23 Sɨ sosi re Kerisomna jɨ e yete re komkesa gasa rɨrɨrkɨpjog amnɨkeneniny komkesa gatab ke. Sɨ Kerisotemb Tina danda ke sosi yɨndangɨr yomnɨkeneny komkesa gasa rɨrɨrkɨp omnɨkam.