Galatiya Leta
Polɨmna Ɨrɨki Galatiya Sosim pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Galatiya Leta ɨrɨka rɨga re Polte.
Ɨ re ton ket Yesum gatab b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenonj God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, kea yɨpa odede b'arkita pɨta awonj da, “Rɨka Godɨmna obagɨki kesa rɨgap b'ogɨl im Mosemna gog yɨt yɨmta undoka teyenanj ɨmɨnjog gar ke utkunda rɨga awowɨm?” Mop nokɨp nɨnda Polɨnd gensi omna rɨgap endento da, “Gar ke utkunda rɨgat b'ogla Mosemna gog yɨt yɨmta tundokiny negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga awowɨm Godɨm wɨpɨnd.” Sɨ Pol re kea onggɨtyam ouyaena yɨwaenenonj, ajɨ ɨja na Pol yindenonj da, “Yɨrkokar okatam ɨmɨnjog nya re Yesund gar ke utkunda nena kae.”
Ɨ kwa Pol Galatiya sosind gar ke utkunda rɨga amninonj da, “Konten ɨmɨnjog ɨtmɨkitijog rɨga. God ken nobagendonj re Tina obagɨki kesa rɨga wa mana, towanɨm God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam.” Ɨ dɨde kwa ten amninonj da, “Gar ke utkunda rɨga re b'ɨtrari rɨga im. Sɨ ton wɨmena wowen singi b'iyenamna gogɨnd, ajɨ goro ket Mosemna gog yɨtɨnd wɨmena wowen.”
Ɨ kikitumjog ket ton amninonj da, “Gar ke utkunda mɨle b'ogla pɨtapɨta raen singi b'iyenam pɨlɨnd dɨde gar ke utkunda rɨga b'ogla wɨmena wowen Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna wɨp b'amnena ke.”
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon re ɨtmɨkitijog rɨga Polten. Ɨ koina onggɨtyam ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ ikonj re ma rɨgaina ara emoki kena, ɨ ma rɨgaina obagendi kena, ajɨ Yesu Keriso dɨde Abu God yet re Kerisond uj ke yutnyitonj re towa pɨlkenaemb jɨ. Kon dɨde komkesa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepim re wekeny kon kɨma, sɨn Galatiya sosi wen simesime yɨtkak tamnindam da, “Mera B'u Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma. Ɨ ɨt re Yesu Keriso kea God mera B'uɨmna singi rɨrɨrɨnd Tilenggyam Tina yɨrkokar yoramitonj meraina negɨr mɨle map, nokɨm da ɨdenat Ton men nɨtɨtrɨngasiny rɨga wa pɨlke yepim re yu negɨrjog mɨlend wekeny onggɨt gowukoyɨnd. B'ogɨl ɨnyomarena Godɨm pɨlwa ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.”
Yɨpaina Nena God ma B'ogɨl Yɨrkokar Bage Yɨt
Kon kɨd kesa e ainyɨn nokɨp wɨn wanakana im ewaikenindam Godɨm pɨlke yet re wen ara emokinonj Kerisomna wurar okawam, dɨde ket aukindam b'enga wɨpjog God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt wa. Sɨ awɨr e kwa yɨpa b'enga God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt yɨbɨm, ajɨ nɨnda rɨgap opima wen ugungatena eyenanj dɨde singi aenanj Yesum gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt nenegɨr kana engendenam b'enga wɨp wa. Ajɨ onggɨt yɨpaina God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt nena e ɨmɨnjog rɨna re sɨn wa pɨtapɨta amnenawonda, sɨ rada kwa sɨn o pumb tungg ke anerut wa pɨtapɨta tamnenau kwa yɨpa b'enga God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨnte re onggɨtyam sowaina opureni yɨtkak ke b'enga wɨp e yɨbɨm, ton b'ogla Godɨm pɨlke sake ngɨrpu kesa yakaten. Ɨ re sɨn naska wɨn kɨma wekenond, sɨn kea wen wumɨr amnentondam onggɨt gatab, ɨ kon b'usaya kwa wen wumɨr tamninyɨn. Rada yet ra wa pɨtapɨta tamnenau yɨpa God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨnte re waina okati yɨtkak ke b'enga wɨp e yɨbɨm, ton b'ogla Godɨm pɨlke sake ngɨrpu kesa yakaten.
10 Sɨ rɨngma, rɨka yu kon rɨga wa pɨlke sam kɨma ɨmjateni yɨtkak oraka ma nekenyɨn, o mɨnda Godɨm pɨlke? O rɨka kon rɨga wa sam okawa ma nekenyɨn? Nayɨ. Sɨ rako kon rɨga wa sam okawam nekenenyɨmɨn, kon ma rako Kerisomna wɨko rɨga na nɨbnyɨn.
Godɨm pɨlke Okati Polɨmna Ɨtmɨkitijog Rɨga Nyɨ
11 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon wen wumɨr tamninyɨn da God ma onggɨtyam b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨna re kon pɨtapɨta yomnenond re ma rɨgaina multekɨp ke omnɨki e. 12 Mop nokɨp kon maike onggɨtyam yɨtkak yɨpa rɨgam pɨlke yokatond, o b'auyaenond, ajɨ kon ɨtemb yɨtkak yokatond re dɨmdɨm Yesu Kerisomna pɨtapɨta omneni yɨtkak kena.
13 Mop nokɨp wɨn kea utkundenonda rɨja na re kon mɨle amnɨkeneninond, re kon Ju rɨga waina ouyaena ke Godɨnd ewangaya mɨlend nɨbnenenond. Sɨ kon ma sobijog na bebɨg kɨma b'ɨdgotnena aramiteninond Godɨmna sosim pɨlɨnd, dɨde ket b'atonkenond ɨtemb sosi eomnenam. 14 Ɨ kon ma sobijog danda kɨma na Godɨnd ewangaya mɨle amnɨkeninond Ju rɨga waina ouyaena ke, ajɨ ma odede danda kɨma na opi re kor kegwar re dɨde koina Ju rɨga wa wɨngɨrɨnd. Sɨ kon ma sobijog singi na aukenenond kor b'uwar waina b'ɨtmaikeni gog mɨle gatab. 15-16 Ajɨ onggɨt wɨnɨnd, God yet re nobagendonj dɨde kwa Tina wurar ke ara nemokonj kor mogɨm kom borand, Ton sam na awonj Tina b'ɨga Yesund kor pɨlɨnd pɨtapɨta omnam. Nokɨm da ɨdenat kon Yesum gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta tamneninyɨn Tina obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ajɨ re kon Yesund yɨr yongond, kon makwa wanakana b'ɨpokenond yɨpa rɨgam pɨlwa onggɨt gatab yɨtnono aenam. 17 Ɨ kon maike kwa nekond Yerusalem taun wa ten yɨr ongongɨm yepiya re naskajog ɨtmɨkitijog rɨga aukɨto. Ajɨ kon dɨmdɨm na nekond Arabiya kantri wa, ɨ ɨngkenaemb ket b'usaya ɨtendond Damasko taun wa.
18 Ngɨrpu ket nowa kemag kak ke, kon nekond Yerusalem taun wa Petrond* Grik peband Petromna nyɨ ɨrɨki yɨbɨm re “Kepa” e, engenda yɨtkak da kɨla. esmaram, ɨ kon ton kɨma ademb de piptin (15) bibɨr kɨma nɨbnond. 19 Ajɨ kon makwa yɨpa rɨga yɨr yongond ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd, ajɨ tin nena Yonggyamɨmna yɨnggan Yakobo. 20 Yɨr de, nanggamog im re kon wanɨm erɨkinyɨn, sɨ kon Godɨm wɨpɨnd re ma b'anygɨnenyɨn-a. 21 Onggɨt kak ke ket kon nekond Siriya dɨde Kilikiya eriya wa. 22 Ajɨ ɨmɨnjog e da Yuda eriya wɨngɨrɨnd Yesumna sosi re makwa wumɨr im rɨja e koina wɨp. 23 Ajɨ ton odede utkunda nena nasim wekeny da rɨga yet re men bebɨg kɨma b'ɨdgotnenand noramiteninonj, ton yu gar ke utkunda gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt e pɨtapɨta omnena yiyeny rɨna re ton naskand yotonkenonj eomnenam. 24 Sɨ ton Godɨnd kor map yesoureno.

*1:18: Grik peband Petromna nyɨ ɨrɨki yɨbɨm re “Kepa” e, engenda yɨtkak da kɨla.