Matayo ma Peba
Matayomna Ɨrɨki God ma B'ogɨl Yɨrkokar Bage Yɨt
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt peba ɨrɨka rɨga re teks wulkɨp imdayam rɨga Matayote. Ɨ ton re Yesumna twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga na dɨde ti kwa yɨpa nyɨ re Lebite. Sɨ onggɨt peba ɨrɨkam re wɨn awɨr e b'obogɨl yisɨpkis, mɨnda ama rɨka onggɨt A.D. siksti dɨde sebenti (60-70) kemag gangga nat. Ɨ ton ɨtemb peba yɨrɨkonj re Ju rɨga wa mana.
Ɨ onggɨt pebat pɨtapɨta yomneny re b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt e ɨt re da Yesu re tɨrɨr omni e yɨrkokar okawam rɨga. Ɨ Yesum pɨlnat God Tina tɨrɨr yɨt rɨrɨrkɨp amninonj tina rɨga wa pɨlwa, rɨnsim re kesam peband ɨrɨki wekeny. Ɨ ɨtemb b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt re ma Ju rɨga wa nena mana, ya wɨngɨr nat re Yesu ukendonj dɨde wɨmena yikenonj. Ajɨ ɨtemb b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt re toda kwa kupka gowukoi rɨga wa mana.
Matayo ɨtemb peba yɨkalkonj re b'obogɨl yɨr iyena kɨma na. Ɨ ton yotom re Yesumna ukenda gatab kae. Ɨ ket yuseneny Yesumna baptiso dɨde b'atonkena gatab. Ɨ ket kwa akasiny Yesumna wɨko gatab, opi re God ma yɨtkak pɨtapɨta omnena, ouyaena, ɨ dɨde kopa ke rɨga ɨsakenda rɨna re Ton amnɨkeninonj Galili eriyand. Ɨ kwa onggɨt kak ke pɨtapɨta yomneny Yesumna menon Galili ke de ama re Yerusalem wa. Sɨ kwa pɨtapɨta amneniny re Yesumna kikitumam wikɨnd omnɨki mɨle gatab im. Ɨ yɨtkak ket yundwas re Yesumna uj dɨde utnyita gatab kae. Ɨ daka ket pebat yisɨpkeny da Yesu re ukoijog ouyaena rɨga e yama re juwai yɨbnau God ma gog yɨt isɨpkenam dɨde God ma pumb tungg gatab ouyaenam.
1
Yesumna B'usmureni Nya
(Luk 3:23-38)
Sɨ ɨtemb jɨ Yesu Kerisomna b'usmureni nya gatab ɨrɨki yɨt, yete re Dawidɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga dɨde Abraamɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga.
Sɨ Abraam Isakɨnd yorakonj,
ɨ daka Isak Yakobɨnd yorakonj,
ɨ daka Yakob Yudand dɨde ti nanywar dɨde ti yɨngganwar arakinonj,
ɨ daka Yuda Tamarɨm pɨlɨnd Peres ake Jera arakonj,
ɨ daka Peres Esromɨnd yorakonj,
ɨ daka Esrom Ramɨnd yorakonj,
ɨ daka Ram Aminadabɨnd yorakonj,
ɨ daka Aminadab Naasonɨnd yorakonj,
ɨ daka Naason Salmonɨnd yorakonj,
ɨ daka Salmon Yeriko kongga Raabɨm pɨlɨnd Boasɨnd yorakonj,
ɨ daka Boas Rutɨm pɨlɨnd Obedɨnd yorakonj,
ɨ daka Obed Yesaind yorakonj,
ɨ daka Yesai king Dawidɨnd yorakonj.
Ɨ daka Dawid Uriyamna konggam pɨlɨnd Solomonɨnd yorakonj,
ɨ daka Solomon Roboamɨnd yorakonj,
ɨ daka Roboam Abiyand yorakonj,
ɨ daka Abiya Asand yorakonj,
ɨ daka Asa Yosapatɨnd yorakonj,
ɨ daka Yosapat Yoramɨnd yorakonj,
ɨ daka Yoram Ujiyand yorakonj,
ɨ daka Ujiya Yotamɨnd yorakonj,
ɨ daka Yotam Aajɨnd yorakonj,
ɨ daka Aaj Ejekiyand yorakonj,
10 ɨ daka Ejekiya Manasend yorakonj,
ɨ daka Manase Amosɨnd yorakonj,
ɨ daka Amos Yosiyand yorakonj,
11 ɨ daka Yosiya Yekoniyand dɨde ti nanywar dɨde ti yɨngganwar arakinonj,
onggɨt wɨnɨnd re Babilon kantrit Yuda kantri negɨr yomnonj dɨde Ju rɨga Babilon kantri wa werenam omnam amninonj.
12 Ɨ onggɨt kak ke re ket Ju rɨga Babilon kantri wa werento,
Yekoniya Salatiyelɨnd yorakonj,
ɨ daka Salatiyel Jerubabelɨnd yorakonj,
13 ɨ daka Jerubabel Abiyudɨnd yorakonj,
ɨ daka Abiyud Eliyakimɨnd yorakonj,
ɨ daka Eliyakim Ajorɨnd yorakonj,
14 ɨ daka Ajor Sadokɨnd yorakonj,
ɨ daka Sadok Akimɨnd yorakonj,
ɨ daka Akim Eliyudɨnd yorakonj,
15 ɨ daka Eliyud Eleajarɨnd yorakonj,
ɨ daka Eleajar Matanɨnd yorakonj,
ɨ daka Matan Yakobɨnd yorakonj,
16 ɨ daka Yakob Mariyam leo Yosepɨnd yorakonj.
Ɨ Yosepɨm kongga Mariya Yesund yukendonj yena re yogenayo da Keriso.
17 Sɨ ket Abraamɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga de Dawidɨm pɨlwa re komkesa potin (14) b'usmureni b'ɨga na. Ɨ daka Dawidɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga de ngɨrpu Ju rɨga Babilon kantri wa werento re kwa potin (14) b'usmureni b'ɨga na. Ɨ kwa daka Babilon kantri wereni ke b'usmureni b'ɨga de Kerisom pɨlwa re kwa potin (14) b'usmureni b'ɨga na.
Yesumna Ukendi gatab Yɨt
(Luk 2:1-7)
18 Ɨ Yesu Kerisomna ukendi yɨt re ɨja emb jɨ. Sɨ Ti mog Mariya re kea yɨt tɨrɨr omni na wɨbnawonj Yosep kɨma molkongga awowɨm. Ɨ yɨmta kena ton molkongga awonda, ajɨ Mariya kea naska nata ngor kɨma awonj rɨna re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat b'ɨga yoramitonj ti pɨlɨnd. 19 Ajɨ ti leo Yosep re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na. Sɨ ton kea wumɨr yokatonj ti konggamna ngor kɨma gatab yɨt, ajɨ ton ma singi na ti konggand rɨga wa pɨlwa pɨta tomɨny negɨr ma b'ɨsagɨka okatam tina ngor kɨma ai mopɨp. Sɨ ton ket ti nony mana yɨsamkonj wɨgawɨga tin bondɨk omnam. 20 Ɨ re Yosep onggɨtyam yɨt nonyɨk b'amdenand yɨbnonj, yɨpa Yonggyamɨmna aneru pɨta awonj ti wɨmand, ɨ ket tin yomnonj da, “Yosep, Dawidɨmna b'ɨga! Man goro moga taet Mariyand okatam mor konggam. Mop nokɨp B'ɨga rɨnte re yɨbɨm ti kom borand re Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna oramiti e. 21 Sɨ ton ɨta leo b'ɨga ukenj dem, ɨ man b'ogla onggɨt B'ɨgand nyɨ oeket dem da ‘Yesu’. Mop nokɨp Ton opima Tina rɨga tetrɨngasiny dem towaina negɨr mɨle wa pɨlke, ɨ ket yɨrkokar takainy dem.”
22 Sɨ komkesa onggɨtyam mɨle aukɨto re nok mana da ɨdenat Yonggyamɨmna yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re yɨpa bageyamɨmna tugɨm ke yopulitonj da,
23 “Yɨr de, yɨpa pɨl esopai kesa ngɨmngai ɨta ngor kɨma tainy dem dɨde ket ton leo B'ɨga ukenj dem.
Ɨ rɨgap ket tin nyɨ ogenai dem da ‘Emmanuwel’.”
Sɨ Emmanuwel engenda yɨtkak re noke da, “God ɨta men kɨma”.
24 Ɨ re ket Yosep yutunga ke utnyitonj, sɨ ton ket ɨja na mɨle amnɨkinonj rɨja na re Yonggyamɨmna anerut tin yingawonj omnɨkam, ngɨrpu ton ket Mariyand ti konggam wokatonj. 25 Ɨ Yosep maka Mariyand pɨl wesopayonj, ngɨrpu ton ket leo B'ɨga yukendonj. Ɨ ton ket onggɨt leo B'ɨgand nyɨ yoekonj da “Yesu”.