28
Yesu ma Utnyita
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Yoan 20:1-10)
Ɨ onggɨt Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr seg ke naskajog bibɨr awonj re Sande na, ɨ onggɨt Sande sɨtawarjogɨnd Magdala tunggam Mariya ɨ dɨde ti nyɨmad Mariya ekonda gopmet yɨr ongongɨm. Ɨ odedend ket ukoi jijɨg awonj, mop nokɨp Yonggyamɨmna aneru ikonj pumb tungg ke dɨde ket gɨmo yɨund oski gopmet mora wa yikonj ɨ dɨde ket ɨtemb gopmet mora utwangki gɨmo yururkitonj. Seg ket ton onggɨt gɨmo kumbɨnd omitonj. Ɨ ɨtemb aneru tina wɨp re wenmam pɨla na dɨde tina kobɨrgɨm re bɨlbɨljog na raya pɨla o rɨm pɨla. Sɨ opimemb yɨr engenda geja rɨgap ma sobijog na moga yuwado ɨtemb aneru, sɨ ton kea kaktɨtɨ aukɨto dɨde ket uj rɨga pɨla na ɨtkobɨki wekenonj. Ɨ ɨtemb aneru osiemb kongga nɨmog amnonj da, “Goro wɨn moga tawa! Mop nokɨp kon wumɨr en da wɨn Yesu na orakam otupya yena re wul b'agbagɨnd yɨdrɨko. Ajɨ Ton awɨr e dɨkɨnd. Mop nokɨp Ton kea utnyis rɨja na re Ton yindenonj. Tetka! Dɨde yɨr yonga pɨpmet rɨkɨnd re Tina ujgɨm yoramito! Sɨ wɨn wanakana eka Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa ɨ ket ten wumɨr tamninya da, ‘Ton kea utnyis uj ke. Yɨr de, Ton naska e yik de Galili wa, ajɨ wɨn yɨmta kaim wuyɨt dem dɨde ket amaemb de wɨn Tin yɨr ongya dem.’ Seg, kor ɨnsimaemb yɨt wen wumɨr omnam.” Seg osiemb kongga nɨmog wanakana ɨtemb gɨmo yɨund oski gopmet ke yiwatonda moga kɨma ajɨ ukoijog sam kɨma na, ɨ ton ket b'ɨkonda Tina b'auyaena rɨga wumɨr omnam. Ɨ nyawɨnd odedend ket Yesu ten wɨpwɨp amnonj dɨde ket amnonj da, “Simesime!” Sɨ osiemb kongga nɨmog Yesum wus wa tetkonda ɨ ket kumsos b'amkonda dɨde ket Tina pɨs esopaya kɨma Tin yewangayonda. 10 Seg ket Yesu ten amnonj da, “Goro moga tawa! Eka dɨde Koina gar ke utkunda yɨngganwar wumɨr tamninya da ton wui dem Galili wa ɨ amaemb de Ken yɨr notngi dem.”
Yɨr Engenda Geja Rɨga Waina Yɨdɨr Yɨt
11 Ɨ onggɨt wɨnɨnd re osiemb kongga nɨmog ekonda b'auyaena rɨga wa pɨlwa, todaka kea odedend nɨnda yɨr engenda geja rɨga wuwonj taun wa dɨde ket wumɨr amnento yɨna mopyam sɨ rɨga komkesa mɨle gatab rɨna re aukɨto gopmetɨnd. 12 Seg ket yɨna mopyam sɨ rɨgap yɨpand Ju rɨga waina elda rɨga kɨma b'eoma yokato ɨ ket ɨtemb bebɨg gatab yɨt yɨgleneno dɨde ket opimemb geja rɨga wa wulkɨp okawam tɨrɨr yomno. Sɨ ton ket opimemb yɨr engenda geja rɨga wa ukoijog wulkɨp akawo odede yɨt kɨma da, 13 “Wɨn ɨja na rɨga wumɨr tamnenindam da, ‘Tina b'auyaena rɨgapiya sɨwɨny tui dɨde ket Tin yurowam ke yiyi re sɨn yutungand wekenyɨn.’ 14 Ɨ ra Roma gabmani mopyam rɨgat onggɨtyam wa gatab yɨdɨr yɨt tutkunj, sɨn ɨta tin nony ngɨmbla omnyu ɨ ket wɨn ɨdenatemb ket maka bebɨgɨnd taukindam.” 15 Sɨ ket opimemb yɨr engenda geja rɨgap opimemb wulkɨp emdɨto dɨde ket ɨnaemb yɨt warabag yomnɨko rɨja na re yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap ten engauto opurenam. Sɨ kea onggɨtyam yɨt warabag auka yikenonj Ju rɨga wa wɨngɨrɨnd ngɨrpu yu.
Yesu ma Kikitum B'ingawa Yɨt
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Yoan 20:19-23; Ɨtai 1:6-8)
16 Seg ket ileben (11) b'auyaena rɨga Galili wa wuwonj dɨde ket opekto onggɨt dor wa rɨtade re Yesu ten menonɨm engainonj. 17 Ɨ re ton Yesund yɨr yongo, ton kea kumsos b'amkɨto Tin ewangayam, ajɨ nɨnda re nonysɨpsɨp nat wekenonj. 18 Seg Yesu ikonj towa wus wa dɨde ket ten yɨt amneninonj da, “God kea Kor kupkakupka juwai nokawonj pumb tungg dɨde onggɨt gowukoi yɨr ɨpkam. 19 Sɨ onggɨt paemb wɨn wuwene komkesa b'engabenga yɨtam rɨga wa pɨlwa dɨde ket rɨga tamnɨkindam b'auyaena rɨga awowɨm, ɨ ket opimemb rɨga baptiso omnɨka teyenindam B'uɨm nyɨ kɨma ɨ B'ɨgam nyɨ kɨma ɨ dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨngam nyɨ kɨma. 20 Ɨ ket wɨn opimemb rɨga ouyaena teyenindam komkesa yɨtkak owamam rɨna re Kon wen engaeninond. Sɨ yɨr de, Kon ɨta wɨn kɨma ita wɨnɨnd ngɨrpu ama ra de onggɨt gowukoi kikitumjog bibɨr wa.”