Pilipo Leta
Polɨmna Ɨrɨki Pilipo Sosim pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Pilipo Leta ɨrɨka rɨga re Polte. Onggɨt wɨn nat ton yɨrɨkonj, re ton sɨbɨbmetɨnd yɨbnenenonj Roma taunɨnd, ama rɨka A.D. siksti (60) kemag nat.
Pilipo sosit Polɨm yiyag wurar gasa yɨtmɨkurauto Epaproditom pɨlɨnd de Roma taun wa. Sɨ re Epaprodito Roma wa yɨbnonj Pol kɨma, ngɨrpu ket tin juwarɨt yokatonj. Sɨ onggɨt mopɨp Pilipo sosit ma sobijog na Epaproditond gar bebɨg ke yokatonj. Ajɨ re ket ton b'ogɨl awonj, Pol kwa ket tin yɨtmɨkitonj Pilipo sosim pɨlwa onggɨt leta kɨma. Ɨ Pol Pilipo sosim pɨlwa pɨtapɨta yomneny onggɨt letand re tina danda kɨma towanɨm singi b'iyena mɨle gatab dɨde tina gar sam gatab rɨngmana re Pilipo sosit Polɨnd yɨrmekonj singi b'iyena mɨle ke dɨde yɨm b'akawa mɨle ke. Nangga ma jɨ da Pol sɨbɨbmet kena ɨtemb leta yɨrɨkonj, ajɨ ɨtemb re jɨ leta ma sobijog sam ke yɨndangɨr omni e yɨbɨm.
Ɨ Pol kwa gar ke utkunda rɨga nonony amniny da, “God yiyag wurar wa akainonj ɨ ɨngkenaemb wɨn gar ke utkunda yoramitonda Godɨm pɨlɨnd yɨrkokar okatam. Ɨ ɨdenatemb wɨn Yesum pɨlɨnd aukɨtondam. Ajɨ ma Mosemna gog yɨt yɨmta undoka kena wɨn yɨrkokar yokatonda.”
Ɨ Pol kwa yisɨpkeny sam dɨde ngɨmbla gatab rɨnte re God towa agoniny yepim re Yesu kɨma yɨpand wekeny.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Keriso Yesu ma wɨko rɨga, Kon Pol dɨde Timote, sɨn ɨtemb leta yɨrɨkya re komkesa yɨna rɨga wa pɨlwa e yepim re Keriso Yesum pɨlɨnd gar ke utkunda aramkanj opi re Pilipo eriyand wekeny, ɨ yɨpand ton kɨma elda dɨde diyakona. Mera b'u Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma!
Sɨteket Yɨt dɨde Yɨr Opmita
Kon sɨteket yɨt kor Godɨnd yomnenenyɨn, mop nokɨp kon ita wɨnɨnd wen nony eyeneninyɨn. Sɨ koina ita yɨr opmita wɨnɨnd kon ukoi sam kɨma e wa gatab yɨr opmitena yomnɨkenenyɨn. Kon sɨteket yɨt Godɨnd yomnenenyɨn dɨde sam kɨma yɨr opmitenenyɨn, mop nokɨp wɨn kor pɨlwa yɨm b'akawa yoramitenenya God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt warabag omnɨkam otomapu ke rɨna re wɨn God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt yokatonda ngɨrpu yu. Ɨ God kea wa wɨngɨrɨnd b'ogɨl wɨko yotobarkonj. Sɨ kon kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokasɨn da God ɨtemb b'ogɨl wɨko omnɨka yiyeny dɨde Ton ɨta ɨtemb wɨko undwas dem ngɨrpu ra Yesu Kerisomna ɨtendapu bibɨr ik dem. Sɨ ɨtemb re ɨmɨnjog dɨmdɨm e kornɨm odede wɨp b'ɨpɨndenam komkesa wa gatab. Mop nokɨp kon wen awaminyɨn koina gar nasim, ɨ kwa onggɨt wɨnɨnd ɨte re kon sɨbɨbmetɨnd nɨbnyɨn, kon God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt e negɨr yɨtkakɨm pɨlke yɨwaendenyɨn dɨde pɨta yomnenyɨn da, ɨtemb God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt re ɨmɨnjog e. Sɨ wɨn komkesa ɨta yɨm nokaenenya onggɨt wɨkom rɨna re God wurar kɨma nokawonj omnɨkam. Ɨ kon komkesa wen ukoijog im singi eyeninyɨn odede rɨngma re Keriso Yesu singi yoramiteny wa pɨlɨnd. Sɨ God re kornɨm yɨr ungata rɨga e onggɨt gatab. Ɨ kon ɨja emb wanɨm yɨr opmitenenyɨn odede da waina singi b'iyena mɨle ɨmɨnjog b'utusmurenanj dɨde warabag taukanj ɨmɨnjog God ma yɨt wumɨr okatena kɨma dɨde komkesa wɨmena wɨngɨrɨnd b'obogɨl ongwatena kɨma. 10 Nokɨm da ɨdenat wɨn b'obogɨl tangwatenindam nangga im re ɨmɨnjog b'ogɨl mɨle, dɨde ɨngkaimemb wɨn Godɨm wɨpɨnd kɨlkesa dɨde b'injawa kesa taindam dem Kerisomna ɨtenda bibɨrɨnd. 11 Ɨ kon kwa yɨr opmitenenyɨn da wɨn Yesu Kerisomna danda kaim negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle jogjog omnɨka teyenindam, ɨ ɨngkaimemb wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna kɨp ke yɨndangɨr taukindam. Nokɨm da ɨdenat rɨgap Godɨnd b'ogɨl ɨnyomarena okaenenyi dɨde esourenenyi.
Pol ma Wɨko gatab Bage Yɨt
12 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon kwa singi en da wɨn wumɨr taindam da ɨtemb gasa rɨna re kor pɨlɨnd aukonj, tonɨt wang yiyonj God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt ɨmɨnjog ukoi warabag omnɨkam. 13 Sɨ ɨngkaemb jɨ komkesa Roma taun yɨr ɨpka geja rɨga bobo dɨde komkesa onggɨt taun rɨgap pɨtand wumɨr yokatenyi da kon sɨbɨbmet nate nɨbnenenyɨn, mop nokɨp kon Kerisond pɨta yomnenenyɨn. 14 Ɨ dɨde kwa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd jogjog rɨga koina sɨbɨbmetɨnd wɨmena gatab utkundenyi. Sɨ ɨngkaemb ton kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokatenyi Yonggyamɨm pɨlɨnd, ɨ ton ukoijog danda yokatenyi towaina garɨnd dɨde moga kesa God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt ukoi kana pɨta wa yomnenenyi.
15 Ɨ ɨtemb re ɨmɨnjog e, towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap Kerisond pɨtapɨta yomnenenyi, nokɨp ton ɨta ken nonyɨk nɨponenenyi dɨde ken yɨt nɨpatenenyi. Ajɨ kwa nɨnda rɨgap Kerisond pɨtapɨta yomnenenyi, nokɨp ton ɨta b'ogɨl nony menamena ke singi yoramitenyi kor pɨlɨnd. 16-17 Sɨ onggɨt naskanyam rɨgap singi aukenenanj odede nony menamena kaim da ton towalenggyam b'urowatena mɨle ke ken gou wa notɨnyi, ɨ ton nony menamena amnɨkenanj da ɨdenat kor bebɨg kwa b'usaya oikɨndena nitiyenauranj koina sɨbɨbmetɨnd wɨmena wɨngɨrɨnd. Sɨ ton re ma ɨmɨnjog nony menamena kae Kerisond pɨtapɨta yomnenenyi. Ajɨ daka onggɨt nɨnda yɨmtanyam rɨgap re ken ɨta singi niyenenyi, mop nokɨp ton wumɨr yokatenyi da Godɨt ken noramitonj tina b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt owaendenam negɨr yɨtkakɨm pɨlke. Sɨ ton odede singi iyena kaemb Kerisond pɨtapɨta yomnenenyi. 18 Sɨ makwa ɨta yɨpa negɨr! Makwa rɨngma, rada ton Kerisond pɨtapɨta yomnenenyi negɨr nony menamena kae o mɨnda ɨmɨnjog b'ogɨl nony menamena kae, sɨ ton opima Kerisom gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt ukoi warabag omnɨka yiyenyi. Sɨ onggɨt paemb kon ukoi sam e aukenenyɨn, ɨ dɨde kon kwa ɨmɨnjog ukoi sam e omnɨka yiyenyɨn. 19 Mop nokɨp kon wumɨr en da, ɨtemb koina sɨbɨbmetɨnd wɨmena ɨsmate ken wang nitiyeny wɨngawɨnga nya ke b'ɨtraram koina sɨbɨbmetɨnd wɨmena wɨngɨrɨnd, nokɨp wɨn opima kor gatab yɨr opmitenenindam, ɨ kwa Yesu Keriso ma wɨngawɨngate ken ɨrmeka niyeny dɨde yɨm okaena niyeny. 20 Ɨ kwa kon koina ngorjog singi dɨde warɨm b'ogɨl ɨsma okata ma ɨmɨnjog singi aukenenyɨn, sɨ ɨngkaemb kon ɨmɨnjog ke yokatenyɨn da makwa ɨta yɨpa gatab ke kon ɨngar taen. Ajɨ yu kon moga kesa e yingaenyɨn koina jɨ komkesa wɨmena wɨngɨrɨnd. Nokɨm da ɨdenat kon Keriso nena esourenenyɨn odede yɨpa wɨp rɨja e re kon esourena yiyenenyɨn, nangga ma jɨ kon yilo nɨtɨbnyɨn o mɨnda uj okasɨn. 21 Mop nokɨp rada kon yilo e nɨbnyɨn, kon Keriso nena e yewangaenenyɨn dɨde Kerisom gatab God ma bage yɨt e yiyenenyɨn, ɨ rada kon uj okasɨn, ɨtemb kornɨm okatam re b'ogɨljog ɨsma e. 22 Ajɨ ra koina jɨ ke yilo wɨmenat b'ogɨl kɨp kɨma wɨko tamnɨkiny Kerisom pɨlɨnd, sɨ kon ma wumɨr en nangga e kon okasɨn, yilo o uj. 23 Sɨ ɨmɨnjog onggɨt nɨmog gasasi ken nemorkya. Ajɨ kon ukoijog singi e yokatenyɨn da kon gowukoi ɨraren dɨde Keriso kɨma nɨtɨbnyɨn. Mop nokɨp ɨtemb re ɨmɨnjogjog ukoijog b'ogɨl emb jɨ kornɨm. 24 Ajɨ ra kon jɨ ke yilo nɨtɨbnyɨn wen yɨm okaenam, ɨtemb re wanɨm ɨmɨnjog ukoijog gasa e. 25 Ɨ dɨde kon kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokatenyɨn ɨtemb koina yilo wɨmena gatab da, kon yilo nɨtɨbnyɨn dɨde ɨmɨnjog kon kwa komkesa wɨn kɨma nɨtɨbnyɨn, nokɨm da ɨdenat kon wen yɨm takaeninyɨn waina gar ke utkunda b'ogɨl danda dɨde sam okawam. 26 Nokɨm da ra kon b'usaya netken dem wa pɨlwa, sɨ ɨdenat waina b'asourena ukoi warabag taukanj dem kor map Yesu Kerisond yɨmta undoka wɨngɨrɨnd.
B'ogɨl Danda kɨma Onyitam Wɨngawɨnga Gejam
27 Sɨ wɨn b'ogla walenggyam Kerisom gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨrɨrɨnd b'ogɨl mɨle kɨma wɨmena tuwenyɨt. Nokɨm da nangga ma jɨ rada kon ɨta neken wa pɨlwa dɨde wen yɨr tanginyɨn o rada kon wa pɨlke ewaikiti e nɨbnyɨn, sɨ ɨdenat kon b'ogla wa gatab tutkundenyɨn odede da wɨn kor kesa ke danda kɨma im yɨpand wɨngawɨnga ke owɨnki wekenyɨt, ɨ dɨde da wɨn yɨpaina nony menamena kɨma im b'ajobrena wuwenyɨt God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt b'obogɨl gar ke utkunda ke okatenam, 28 ɨ dɨde kwa da wɨn makwa opima moga ainindam towanɨm yepim re wen geja eyenanj. Onggɨtyam waina danda kɨma onyita mɨle re waina geja rɨga wa pɨlɨnd negɨr omnam ɨmjata mal e, ajɨ daka wanɨm re dadal yɨrkokar okatam mal e. Sɨ ɨtemb gasa re Godɨm pɨlkae. 29 Mop nokɨp re God wa b'ogɨl wurar ogona eyeninonj Kerisom wɨko omnɨkam, sɨ ɨtemb re ma Tin gar ke utkunda nena okata mana, ajɨ kwa Tina wɨko map b'ɨdgotnena okata mana. 30 Sɨ wɨda ɨnsima yɨpa wɨp b'ɨdgotnena akatenindam kon re dɨde. Sɨ wɨn kea onggɨtyam koina b'ɨdgotnena yɨr angenentondam koina wɨmena wɨngɨrɨnd, dɨde kwa yu wɨn opima utkundenindam kor pɨlke.