Roma Leta
Polɨmna Ɨrɨki Roma Sosim pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Roma Leta ɨrɨka rɨga re Polte. Ton yɨrɨkonj re sosim pɨlwa na rɨna re yɨbnonj Roma taunɨnd. Pol ɨtemb leta yɨrɨkonj onggɨt wɨn nat re ton nowam misnari menamena seg awonj A.D. pipti siks dɨde pipti seben (56-57) kemag ganggand.
Pol kea singi awonj naskajog menonɨm de Yerusalem taun wa, ɨ ɨngkek ket de Roma wa, ɨ ket kikitumamjog de Spein kantri wa. Sɨ Pol ɨtemb leta Roma sosi rɨga wa erɨkawonj re tinɨm nya ongonjena mana, nokɨm da ɨdenat ton Roma sosi danda kɨma ugowam tadariny.
Sɨ onggɨt letam ukoijog yɨtkak ɨrɨki re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle gatab e. Ɨ Pol kwa nɨnda ukoijog ouyaena aramisiny onggɨt letand da:
1. Makwa ɨta yete tilenggyam negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga yɨbɨm
2. Yesu Keriso re ɨmɨnjogjog negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e
3. Sɨ ra men Yesund gar ke utkunda ke okasu, 1) men re kea b'ɨtrari rɨga im aindam negɨr mɨlemna dandam pɨlke, 2) men re kea sisɨl yɨrkokar okati rɨga im, 3) dɨde men re kea ɨtekindam ɨmɨnjog God kɨma yɨpand b'inkɨndena mɨle wa.
4. Men b'ogla gar ke utkunda mɨle nenand wɨmena wowenɨn rɨngkae re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga aukindam dɨde rɨngkae re God sam yokateny.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon Keriso Yesu ma wɨko rɨga Pol ten rɨna re God ara nemokonj ɨtmɨkitijog rɨgam ɨ nobagendonj God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam. 2-3 Ɨ God re get kena tɨrɨr yomnonj dɨde tina bageyam waina yɨm kena yɨna peband erɨkinonj onggɨt Tina B'ɨgamna b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt gatab. Re onggɨt b'ɨgat rɨgaina b'usmurena nya yokatonj, sɨ ket ukendonj Dawidɨmna kus ke. Ɨ Tina Wɨngawɨnga yɨbnonj re yɨnayɨna na, sɨ Ton uj ke utnyitonj juwai kɨma dɨde ɨngkek ket ɨmɨnjog yomnonj da Ton re Godɨmna B'ɨga e. Ton re mera Yonggyam, Yesu Kerisote. Sɨn Ti pɨlkena akatonda wurar dɨde ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ, mop nokɨp ɨdenat sɨn Tina nyɨ map rɨga wang teyenindam komkesa God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨngkaimemb rɨgap Tin gar ke utkunda ke okatenyi ɨ ket Tin yɨmta undokenenyi. Sɨ wɨda kwa opima eomkiti wekenyɨt onggɨt rɨga wɨngɨrɨnd yena re God ara emokinonj Yesu Kerisomna rɨga awowɨm. Wɨn leamog im re komkesa wekenyɨt Roma wa yena re God singi eyeniny ɨ dɨde abagɨkiny Tina yɨna rɨgam, mera b'u Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma.
Pol ma Singi Roma wa Menonɨm
Naska kon kor Godɨnd Yesu Kerisomna nyɨ kɨma sɨteket yɨt omnyɨn komkesa wa gatab, mop nokɨp waina gar ke utkunda gatab yɨdɨr yɨt re kea pɨta nate auka yikeny komkesa gowukoyɨnd. Ɨ kon Godɨm wɨko yomnɨkainyɨn re kupkakupka koina gar okai kɨma e Tina B'ɨgamna b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena wɨngɨrɨnd. Sɨ Ton re koina yɨr ungatayam e rɨngma re kon ita wɨnɨnd wen nony eyeneninyɨn. 10 Ɨ ɨte re kon yɨr opmitenenyɨn, kon ɨta ita wɨnɨnd yerkenenyɨn da ama rɨka God ɨta b'ogɨl nya nɨtpangendau kornɨm menonɨm de wa pɨlwa Tina singind. 11 Mop nokɨp kon ukoi singi en wen yɨr ongongɨm, nokɨm da ɨdenat kon God ma okai wɨngawɨnga ke wurar yingg iyenyɨn dem wanɨm danda kɨma onyitam. 12 Sɨ odede mɨle re meranɨm yɨpand gɨlgɨl God ma danda kɨma b'ugowam e jɨ mera wɨngɨrɨnd, odede ɨte re waina gar ke utkundat kor danda notkau, dɨde koina gar ke utkundat wa danda takainy. 13 Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon ma singi en da wɨn wumɨr kesa tekenyɨt rɨnte re kon pop jogjogpyam yɨsamkenenyɨn menonɨm wa pɨlwa, ajɨ kornɨm nya re ɨdoki e yɨbneneny wa pɨlwa menonɨm ngɨrpu yu. Kon wa pɨlwa menonɨm singi aenenyɨn re odede ma da, kon wen wɨngawɨnga ke kɨp kɨma tamnɨkinyɨn odede yɨpa wɨp rɨngmana re kon nɨnda God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd amnɨkeneninond. 14 Sɨ Kon b'ogla God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt yingg iyenyɨn komkesa rɨga wa pɨlwa, Grik yɨt opurena rɨga wa pɨlwa yepim re multekɨp kɨma rɨga dɨde Grik yɨt wumɨr kesa Barbariya Rɨga wa pɨlwa yepim re multekɨp kesa rɨga, ɨ dɨde wumɨr rɨga wa pɨlwa yepim re sɨkɨl wumɨr kɨma rɨga dɨde korɨrkorɨr rɨga wa pɨlwa yepim re sɨkɨl wumɨr kesa rɨga. Ra maka ra kon yingg iyenyɨn, ɨtemb re kornɨm negɨr e. 15 Sɨ onggɨt paemb jɨ kon ukoi singi en God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt kwa pɨtapɨta omnenam wanɨm yepim re wɨn Roma taun wa wekenyɨt.
God ma B'ogɨl Yɨrkokar Bage Yɨt ma Danda
16 Kon makwa ɨta ɨngar yokatenyɨn God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt gatab, mop nokɨp God ma danda re ɨndamaemb yɨbɨm yɨrkokar okawam komkesa rɨga wa yepim re gar ke utkunda ke yokatenyi, naska Ju rɨga wa ɨ dɨde kwa God ma obagɨki kesa rɨga wa. 17 Mop nokɨp God ma negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨtapɨta aeneneny re onggɨt God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt gar ke utkunda nena kae otomapu ke ngɨrpu undwatapu wa. Sɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga re gar ke utkunda nena kae yɨrkokar wɨmena okateny dem.”
God ma Obagɨki kesa Rɨgaina Negɨr Mɨle
18-19 Godɨmna ouyaeni wumɨr gasa opima pɨtakɨpɨnd wekeneny towa wɨngɨrɨnd dɨde God opima onggɨtyam gasa pɨtapɨta amnɨkeneniny towanɨm ongwatam da Ton re ɨmɨnjog God e ewangayam. Ajɨ rɨgapim ogoka yiyenyi ɨtemb ɨmɨnjog Godɨnd ewangayam, dɨde towaina negɨr kɨma kaokao mɨle nena im amorkenenanj. Sɨ onggɨt paemb God ma ukoi soro kɨma b'ɨsagɨka pɨta aukeneny pumb ke de onggɨt rɨgaina komkesa Godɨnd ewangaya kesa mɨle dɨde negɨr kɨma kaokao mɨle wa pɨlwa. 20 Ɨ gowukoi otomapu ke God opima Tina yɨr ongi kesa gasa pɨtapɨta amnɨkeneniny komkesa gowukoi gasa wa pɨlɨnd, opi re Tina ngɨrpu kesa danda dɨde Tina yɨnayɨna mɨle. Nokɨp ɨngkaimemb rɨgap nony ke angwatenenanj da opimemb gasa re ɨmɨnjog Godɨmna omnɨki im. Sɨ rɨgap rɨrɨr im pɨtand yɨr ongongɨm dɨde isɨpmarenam. Sɨ onggɨt paemb ton ma rɨrɨr im rɨl ogenka teyenanj da, “Kon ma wumɨr en God.” 21 Sɨ onggɨt paemb ton pop yongwatenyi da yete God, ajɨ ton makwa opima Godɨnd yewangaenenyi towaina God pɨla, o sɨteket yɨt Tin yomnenenyi. Ɨ ton pop b'ogɨl im Tin ewangayam dɨde Tin sɨteket yɨt omnenam, ajɨ ton nony menamena amnɨkenenanj re kaokao nya kaim korɨrkorɨr re dɨde. Ɨ towaina gar re Godɨmna yɨnayɨna gasa ɨpɨndeni kesa im sɨbɨbɨnd ɨkangɨndi wekeny. 22 Ton towalenggyam jaba b'agenairanj da “Sɨn b'ogɨl multekɨp kɨma rɨga im,” ajɨ ton re wumɨr kesa korɨrkorɨr rɨga im aukenenanj. 23 Ɨ dɨde ton kwa dadal ɨtkɨka kesa God ma b'ogɨl ɨnyomarena yengendenenyi de ɨtkɨka kɨma aidol wa pɨlwa rɨnsim re rɨgap amnɨkenenanj, dɨde rɨnsim ra tɨtkɨkanj dem, odede wɨp opi re rɨga, ɨ ngena, ɨ b'angga, ɨ dɨde mukak ke gowɨnd menamena b'angga.
24 Sɨ onggɨt paemb jɨ God ket ten aramiteneniny kɨlkɨl negɨr mɨle omnɨkam towaina gar ke gowukoi negɨr b'iyena mɨle singind. Sɨ ɨngkaimemb ton towaina jɨ ɨsnawa kesa ɨngar kɨma negɨr b'iyena mɨle omnɨkam engaenenanj towa wɨngɨrɨnd. 25 Sɨ ɨja emb jɨ ton Godɨmna ɨmɨnjog mɨle yengendenenyi de b'anygɨnena mɨle wa. Ajɨ ton pop b'ogla otobarki God nena ewangaya yeyene dɨde emorka yeyene, ajɨ ton daka God ma omnɨki gasa im ewangaya eyenenanj dɨde emorka eyenenanj. Sɨ otobarkayam God b'ogla esourena yakaten dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog. 26 Onggɨt mop paemb jɨ God ten aramiteneniny ɨsnawa kesa ɨngar kɨma gowukoi negɨr mɨle omnɨka singind. Sɨ kwa toda konggap God ma oramiti get ke molkongga mɨle engendenenanj de kongga ake kongga negɨr b'iyena mɨle wa. 27 Odede yɨpaina nya kaim, rɨgap toda kwa towainajog kongga kɨma God ma oramiti get ke molkongga mɨle singi kesa im aukenenanj. Ajɨ ton re towaina negɨr b'iyena mɨle im singi eyenanj towa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨja emb jɨ towaina negɨr b'iyena singi aukenenanj wul dɨmɨl pembpemb re dɨde. Sɨ ton rɨga ake rɨga ukoi ɨngar kɨma b'iyena mɨle im amnɨkenenanj. Ɨ dɨde ton opima towalenggyam onggɨtyam towaina omnɨki negɨr mɨle rɨrɨrɨnd negɨr mɨra akatenenanj. 28 Ɨ dɨde ton kwa ɨja imemb towaina garɨnd towaina okateni Godɨm gatab ɨmɨnjog wumɨr b'ɨsaenenanj. Sɨ onggɨt paemb jɨ God ten aramkeneniny towaina negɨr ɨtkɨki nony menamenand. Nokɨm da ɨdenat ton onggɨtyam gasa nena tamnɨkenenanj rɨnsim re ma omnɨka mim.
29 Ɨ ton towaina garɨnd odede negɨr mɨle ke yɨndangɨr im wekeny, opi re komkesa b'engabenga wɨp negɨr kɨma kaokao mɨle, wɨmena wɨngɨrɨnd ɨngar kɨma negɨrjog mɨle, butum mɨle, dɨde negɨrjog ke mɨra b'amnena mɨle. Dɨde ton re kwa yɨndangɨr im wekeny odede negɨr mɨle ke, opi re nonyɨk b'ɨponena mɨle, onganda mɨle, b'ipowa mɨle, b'anygɨnena mɨle, dɨde negɨr omnɨka singi iyena mɨle. Ɨ ton re negɨr b'ugaga rɨga im. 30 Ɨ ton re negɨr yɨt opurena rɨga im. Ɨ ton re Godɨm singi kesa mɨle rɨga im. Ɨ ton re rɨga jɨ malɨk omnɨka rɨga im. Ɨ ton towalenggyam nony ke b'urowatena mɨle rɨga im. Ɨ ton re b'asourena mɨle rɨga im. Ɨ ton re negɨrɨm ɨsamka rɨga im. Ɨ ton re towa b'uwar ake towa mogwar ɨsnawa kesa rɨga im. 31 Ɨ ton re b'ogɨl mɨle wumɨr kesa korɨrkorɨr rɨga im. Ɨ ton re towaina tɨrɨr omni yɨt erbeka rɨga im. Ɨ ton re singi b'iyena kesa rɨga im. Ɨ dɨde ton re kear kesa rɨga im. 32 Ɨ ton wumɨr im God ma b'ɨsagɨka gog yɨt ɨt re da God opima odede mɨle omnɨka rɨga ujɨm tesagɨkiny dem, ajɨ ton onggɨtyam negɨr mɨle im usairenenanj. Sɨ ton ma onggɨtyam negɨr mɨle nena im usairenenanj towalenggyam, ajɨ ton kwa sam kɨma odede yɨt ke rɨga wa b'ogɨl mim emjatenenauranj da, “Opimemb mɨle re b'ogɨl im omnɨkam.”