Tito Leta
Polɨmna Ɨrɨki Titom pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Tito Leta ɨrɨka rɨga re Polte. Ɨ Tito re yɨpa Polɨmna gar ke utkunda ke b'ɨgajog na dɨde yɨm b'akawa rɨga na yɨbnonj. Ɨ ton kea Pol kɨma yikenenonj tina misnari wɨko wɨngɨrɨnd. Ɨ Tito re sosi mopyam na yɨbnonj de Krete ailanɨnd. Onggɨtyam leta re yɨpa wɨp e osi re nɨmog Timote Leta kɨma.
Ɨ Kretend sosi re ma ngai ongapi b'obogɨl na yɨbɨm. Ɨ onggɨt sosi wɨngɨrɨnd rɨga wa pɨlɨnd ukoijog mɨle omnɨkam re ɨna ɨt re da yɨt ɨtayam gar ke utkunda rɨga aukam. Pol ket Titond dɨde sosi rɨga yɨt atainy rɨdede wɨp e Godɨmna rɨga b'ingaenam. Ɨ ket Titond yɨt yomneny God ma ɨmɨnjog yɨtkak ouyaenam. Ɨ kwa yɨt yɨtai rɨdede wɨp e b'ogɨl wɨp iyoi rɨga sosind wɨmenam.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon, Pol re Godɨmna wɨko rɨga en, ɨ Yesu Kerisomna ɨtmɨkitijog rɨga en. Sɨ kon Godɨmna obagɨki rɨga yɨm akaeneninond Yesund gar ke utkunda ke okatam dɨde ten ɨmɨnjog yɨtkak wumɨr amnɨkeneninond b'obogɨl Godɨnd ewangayam. Sɨ ɨdenat ton warɨm b'ogɨl ɨsma okatenyi dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar gatab. Ɨ God yete re maka b'anygɨneneny, Ton kea b'ila nata tɨrɨr yomnonj onggɨtyam yɨrkokar okawam gar ke utkunda rɨga wa, re Ton maka gowukoi yotobarkonj. Ɨ re Godɨmna obagendi b'ogɨl wɨn ikonj, sɨ Ton Tina rɨga engaeninonj onggɨtyam Tina tɨrɨr omni yɨtkak pɨtapɨta omnenam. Ɨ mera yɨrkokar okawayam God keda kwa kea nony nɨjawonj onggɨtyam Tina yɨtkak pɨtapɨta omnenam. Ɨ Tito man re koina pɨtapɨta omneni yɨtkak kena Yesund gar ke utkunda ke yokatot kon re dɨde. Ɨ ɨngkenaemb ket man koina ɨmɨnjog b'ɨga awot. Sɨ Abu Godɨm pɨlke dɨde mera yɨrkokar okawayam Keriso Yesum pɨlke wurar dɨde ngɨmbla man kɨma!
Elda Obagendam gatab Yɨt
Ɨ kon nok mana men Krete ailan wa mɨrarond, nokɨm da ɨdenat man koina ɨrarki kombkomb wɨko dɨmdɨm tamnɨkinyɨt dɨde tundwasinyɨt, ɨ ɨdenat kwa man elda rɨga tabagɨkinyɨt yɨpayɨpa taun rɨrɨrɨnd odede rɨngma na re kon men mingawond omnɨkam. Sɨ elda rɨga ra b'ogla da b'injawa kesa rɨga na dɨde yɨpaina nena kongga kɨma b'ogɨl wɨmena rɨga na yebɨm. Ɨ dɨde tina b'ɨgawar b'ogla Yesund gar ke utkunda ke okasi, ajɨ goro wɨp ɨnggrawa kesa dɨde utkunda kesa b'ɨga waken. Mop nokɨp sosi yɨr ɨpka elda rɨga re Godɨmna met yɨr ɨpkam mopyam wɨko rɨga e. Sɨ ton b'ogla b'injawa kesa rɨga ɨbɨm, ajɨ goro odede mɨle rɨga yebɨm yete re tina ɨsamki singi nena ke rɨga wɨp amneniny, ɨ yete re wanakana komliu aeny, ɨ yete re ɨk onaikand yikeny, ɨ yete re b'ipowand yikeny, ɨ dɨde yete re ɨngar kesa nenegɨr nya ke butum mɨle omnɨkand yikeny. Ajɨ ton b'ogla odede rɨga na ɨbɨm yete re b'obogɨl obai omnena rɨga yɨbɨm, ɨ yete re b'ogɨl mɨle singi iyena rɨga yɨbɨm, ɨ yete re tilenggyam b'agoka mɨle rɨga yɨbɨm, ɨ yete re dɨmdɨmjog mɨle rɨga yɨbɨm, ɨ yete re yɨna mɨle kɨma rɨga yɨbɨm, ɨ dɨde kwa yete re tilenggyam b'asowa rɨga yɨbɨm. Ɨ kwa ton b'ogla danda kɨma ɨmɨnjog God ma bage yɨtkakɨm wumɨrjog ɨbɨm dɨde tamorkiny rɨna re b'auyaeninonj. Nokɨm da ɨdenat ton rɨrɨrkɨpjog rɨga tainy yet ra ɨmɨnjog dɨmdɨm ouyaena nya ke sosi rɨga tugoiny dɨde kwa pɨtakɨpɨnd tamnɨkiny towaina kaokao yɨtkak yepim re onggɨtyam ɨmɨnjog dɨmdɨm ouyaena nya nenegɨr kana yokatenyi.
B'anygɨnena Ouyaena Rɨga gatab Nonony Yɨtkak
10 Mop nokɨp demb de Krete ailan wa ma yɨpa kɨma utkunda kesa rɨga im wekeny yepim re kɨp kesa nenegɨr yɨt ke rɨga b'anygɨnena nya wa wɨp eyenanj. Ɨ ukoijog re onggɨtyam rɨga im yepim re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle kɨma rɨga bobo wɨngɨrɨnd wekeny.* Opimemb rɨga bobo re Ju rɨga dɨde nɨnda God ma obagɨki kesa rɨga im yepiya re onggɨtyam God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle ukoi yomneneno. 11 Sɨ ton opima komkesa b'ubɨgawar negɨrjog ouyaena wa eyenanj rɨnsim re ma b'ogɨl im towanɨm ouyaenam. Ɨ ɨngkaimemb ton ten wɨp engka eyenanj gar ke utkunda kesa mɨle wa. Nokɨm da ɨdenat ton ɨngar kesa nenegɨr nya ke nonygor mɨle omnɨkand tuweny. Sɨ onggɨt paemb man b'ogla danda kɨma yɨt tamneninyɨt towaina tu mumakesa omnɨkam. 12 Ɨ Krete rɨga wɨngɨrɨnd towainajog yɨpa bageyamɨt yindenonj da,
“Krete rɨga re ita wɨnɨnd b'anygɨnena opurena rɨga im dɨde wɨp ɨnggrawa kesa tɨbam b'angga pɨla rɨga im, ɨ dɨde ton re dɨnderkak owou nena ɨmkura yɨrngɨi rɨga im.” 13 Onggɨtyam tina Krete rɨga gatab yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e. Sɨ onggɨt mop paemb man b'ogla ten dɨng kɨma samany ke tamneninyɨt, nokɨm da ɨdenat ton tengkanj b'ogɨl ɨmɨnjog gar ke utkunda mɨle wa. 14 Ɨ kwa nokɨm da ɨdenat ton maka b'atkaenanj Ju rɨga waina kakyɨt b'auyaenam, ɨ kwa ɨdenat maka b'atkaenanj onggɨtyam rɨgaina b'ingawa yɨt yɨmta undokam yepim re God ma ɨmɨnjog yɨtkak b'ɨsaenenanj. 15 Ɨ towanɨm komkesa gasa re kɨlkesa im yepim re wɨngawɨnga ke kɨlkesa wekeny. Ajɨ makwa ɨta yɨpa gasa kɨlkesa yɨbɨm towanɨm yepim re negɨr ɨtkɨkijog garɨnd wekeny dɨde makaya Yesund gar ke utkunda ke yokasi. Nokɨp towaina gar dɨde kukɨp ke nonykok re kea wɨngawɨnga ke negɨrjog omnɨki im wekeny. 16 Ton towalenggyam tugɨm ke b'agenairanj da ton wumɨr im God, ajɨ ton towaina omnɨka kae Tin yoenenyi. Sɨ ton re ɨrɨnenapu rɨga im, ɨ utkunda kesa rɨga im, ɨ dɨde makwa rɨrɨrkɨp rɨga im nangga mog b'ogɨl wɨko omnɨkam.

*1:10: Opimemb rɨga bobo re Ju rɨga dɨde nɨnda God ma obagɨki kesa rɨga im yepiya re onggɨtyam God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle ukoi yomneneno.