1 KORIN
Khe Por Fharav Koriniŋ Ndi Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Por kegi tugen, Korin ana Akaia fhain ŋgu bakɨme ma, ana Grik fhain ki. Por ana fharav Zisas buni vhuuiŋ bun Korin ŋgu bakɨmen ki gumgi gu mbigi ga nzuav, Korinan sios khavgi guma ma.
Por maam mbe han sios khavgiap, ana mbe thav, harigi ŋanen vugim, simtɨk Korin siosir hɨgi. Maaŋ muuŋgiap Por kha gava khergiap, mbe ndɨkndɨgir mben nɨɨŋv vhɨra mben simtɨgi, ndi thɨgar maan zav kha gava khergiap mbe ndi mbarigi. Por Korinan kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ga nzuav, ndɨkndɨgi vhɨrve ga mbui. Ana kha ndɨkndɨga mbui, mbe muuŋv kɨv guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk mbe fhura ana kuegɨrim, ana korgi ŋgirgɨ rivgi. Ana vhɨra mben tɨvir vhuuiŋ vhɨra mbatɨgirga nen rivgi. Por mba mani gu mburi muunga tɨvir vhuuiŋ ana nta nzuai. Ana vhɨra, mba gumgi mbe fhura Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara ganɨrim, ana mbe ganɨ thagim, mben hi simtɨgi ana nta nzuai. Ana vhɨra mbe Fhe Bakɨme rotur muunga tɨvi gum Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar fhura guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ana mbe ndɨɨi ndɨkndɨgi vhuuiŋ ana nta nzuai. Ana vhɨra gumgi vhɨzav taagia khavi ne nzuai.
Kha bigi, nta zam simtɨgir Koriniŋ ga ndɨɨi. Por mben kurarim, mbe guigira Fhe Bakɨme kaŋgira buni vhuuin mbe nzuai. Kha gavar guigira khuen mbe khɨvigi. Ana mbe guigira harigi gumgi gu mbigi vuzvugɨp wari wo ndavir mben nɨɨnga tɨvar mbe khɨvigi. Mba tɨv, ana fharigi ndɨkndɨgar vhuuiŋ ma, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar fhura ana Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi ga ndɨɨi.
Guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe fhura ntari gu ruur muuŋv, wari wo zɨri ndiv vun kuamkua thari.
1
1-2  FG 9.14; 18.1; 18.17; Ro 1.7; 10.12; 1 Ko 6.11; 2 T 1.9Gu Por, gu Krais Zisas farasarigi ŋaara guma mbe ma. Ana Fhe Bakɨme vuzvugar, ana na ndi fagi. Gu nza wari tɨgap guigira Zisas khothɨgi guma Sostenes, ŋka kha gava khergiap, nde Fhe Bakɨme gumgi gu mbigi, nde Korin ŋgu bakɨmen ki siosar ki. Ŋka mba gavar nde ndi mbai. Krais Zisas, ana ŋgaravra kɨr zav nden kamgiap, ana nden wora mbuigi. Ana za kha ŋguir nza wo Bakɨme Zisas Krais zɨn rotu mbuav, ana zɨn Fhe Bakɨmen kaav ana phorga nzuai gumgi gu mbigi, ana mben nde phorgap wora mbuigi. Ana mbe Bakɨme gum, ana vhɨra nza Bakɨme ma. Ro 1.7; 2 Ko 1.2Nza Ndia Fhe Bakɨme gum nza Bakɨme Zisas Krais fhura nde kora muuŋv, ndava mɨɨtɨgar nden nɨɨŋrim, nde kɨri.
Por Fhe Bakɨmen ndikndigap ana phorga nzuai.
Nde Krais Zisasan phorga kim, Fhe Bakɨme fhura nde kora mbuav, tɨvir vhuuin nde mbuim, gu ne nzuav zazera wo Fhe Bakɨme phorga nzuav anan ndikndigi. 5-6  1 Ko 2.1-2; 12.8; 2 Ko 8.7; 2 T 1.8; VB 1.2Gu khueŋ nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuav ana ndikndigi. Nza fhum Kraisan buna vhuueŋ bun nde suaŋgim, ne khaŋ tɨga havhargiap, nden ndavi vherir ki. Nde Zisas phorga kim, maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme za kha bigir nde nɨɨŋgi. Fhe Bakɨme vhɨra nden kurkurigim, nde tuituigiap anan buni vhuuiŋ bun nzuav, nde vhɨra anan Ŋina Ŋaar ŋgari bigi, nde tuituigira nta kaŋgi. Ru 17.30; Fi 3.20; 2 Te 1.7; Ta 2.13; 2 Pi 3.12Maaŋ muuŋgiap, nde nza wari wo Bakɨme Krais Zisas za kɨrar hɨrganen rarga kav, nde ntigem za Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar fhura ndɨɨi ndɨkndɨgir vhuuiŋ gum ŋkasŋkagi ndigap, nde ndɨkndɨgi gum ŋkasŋkagi ga nzuav tivgi fhuvara. Fi 1.6; Kor 1.22; 1 Te 3.13; 5.23Zisas Krais nden kurarga, nde havhargip kɨv kɨrim, ana taagip zirɨrga tuk hɨgɨrga. Nde mba nza Bakɨme Krais Zisas hɨrga tugar, nde mba tugen, nde Fhe Bakɨme nɨman, simtɨk thueŋ kɨrga fhu. Ais 49.7; Zo 17.21; 1 Ko 10.13; 1 Te 5.24; 1 Zo 1.3Fhe Bakɨme, ana won Kam Zisas Krais phorgɨp ndava bavira kɨr zav nden kamgi. Ana nza Bakɨme ma. Fhe Bakɨme mba suaŋgi bigi, ana zam ntan muuŋgirga.
Sios shɨgeregi.
10  Ro 12.16; 2 Ko 13.11; Fi 2.2; 3.16; 1 Pi 3.8Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, gu nza wari wo Bakɨme Zisas Krais zɨn, gu kama havharar khaŋ nde nzuai. Nde mba nzuai buni, nde wari tɨgɨp ndava bavira kɨv, mba buni suaŋri. Nde wari shɨgɨ su thari. Nde guigira wari tɨgɨra kɨv, ndɨkndɨga bavira muuŋv, wari tɨgɨp vuzvuga bavira kɨri. 11 Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, Krowe phorga ki gumgi mbari, mbe khaŋ na nzuai. Nde wari ga vhegap, wari shɨga sui tɨv nden rɨgar ki. 12  Zo 1.42; FG 18.24-28; 19.1; 1 Ko 3.4Gu mba tɨvi ga nzuai. Nde mbari khaŋ nzuai, “Nza Por ntɨɨri ma.” Nde mbari khaŋ nzuai, “Nza Aporos ntɨɨri ma.” Nde mbari khaŋ nzuai, “Nza Pita ntɨɨri ma.” Nde mbari khaŋ nzuai, “Nza Krais ntɨɨri ma.” 13 Ram muuŋgi tɨvi mbare? Ee, Krais, ana rɨgɨra wo shɨga suegire? Ee, gu Por, gu nden kurkura zav nde nzuav khanararen rimgire? Ee, nde Por zɨn panan ruagire? Fhuvara! 14  FG 18.8; 19.29; Ro 16.23Gu khuen ndikndigi. Gu nden rɨgar, gu Krispus gum Gaiasra ruagi. Gu harigi gumgi thari ruagi fhuvara. Gu ne nzuav, gu Fhe Bakɨmen ndikndigi. 15 Gu khuen ndikndigi, guma the ntigem khaŋ suanga fhu, “Gu Por zɨn panan ruagi.” 16  1 Ko 16.15Gu vhɨra Stefanas gum ana phenan ki ntɨɨri, gu mbe ruagi. Gu vhɨra harigi ntɨɨri, ruagi thi? Gu kaŋgi fhuvara, gu ndɨkndɨk ŋangi. 17  Mt 28.19; Zo 4.2; 1 Ko 2.1; 2.4; 2.13; 2 Pi 1.16Krais, ana won zɨn panan gumgi ruar zav na farasarigi fhuvara. Gu maaŋ muuŋgiap ndikndigi. Ana wo buna vhuueŋ bun suan zav nan farasarigi. Gu ana buna vhuueŋ, gu kha nuianan ndɨkndɨgi vhuuiŋ kav buni nzuai tɨvi zɨn vov ne bun nzuai fhuvara. Gu kha nuiana gumgi ndɨkndɨgi vhuuiŋ kav buni nzuai tɨvi zɨn vov anan buna vhuueŋ bun suanga, Krais mba rimgi khanarareŋ ne ŋkasŋka, ne fhura ki ne ma.
Krais, ana Fhe Bakɨmen ŋkasŋka gum ndɨkndɨgir vhuuiŋ ma.
18  FG 17.18; Ro 1.16; 1 Ko 2.14; 15.2; 2 Ko 4.3Khueŋ guigira, kɨr Fhe Bakɨme segap ŋgu mbatɨgar ŋgɨrga tɨvi ga mbui gumgi, mbe kha ndɨkndɨga mbui. Krais rimgi khanarareŋ bun nzuai kameŋ, mbe fhura ŋanŋangia nzuai kameŋ ma. Nza Fhe Bakɨme taagia nza ndigi gumgi gu mbigi, nza kaŋgi, Krais rimgi khanarareŋ bun nzuai kaman vhuueŋ, ne Fhe Bakɨmen ŋkasŋka ma. 19  Ais 29.14; Jer 8.9Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap vhɨra khaŋ nzuai, “Gu mba ndɨkndɨgi vhuuiŋ ki gumgi, gu mbe ndɨkndɨgir vhuuin muuŋgirim, mbe nduarira nta ganɨnga, nta fhura ki ndɨkndɨgir vhuuiŋ ma. Gu vhɨra mba bigi kaŋgi gumgi, gu mbe ndɨkndɨgir muuŋgirim, nta bigɨn then muuŋgirga, tuktɨgi fhuvara.” 20  Jop 12.17; Ais 19.12; 33.18; 44.25; Mt 11.25; Ru 10.21; Ro 1.20-21; 1.28Ndɨkndɨgi vhuuiŋ ki gumgi maaŋ ki? Moses suaŋgi tɨvir vhuuiŋ sure muuŋgi gumgi maaŋ ki? Kha nuianan ndɨkndɨgi vhuuiŋ kav ŋkasŋkagiap buni nzuav harigi gumgi buni daasuav mbe kambai gumgi maaŋ ki? Fhe Bakɨme kha nuianan gumgir ndɨkndɨgi gum mbe nzuai buni, ana za nta mbuim, nta fhura shɨkshɨgap tamtam nzuai buni ma.
21  Mt 11.25; Ru 10.21; Ro 1.20-21; 1.28Kha nuiana gumgi, mbe won ndɨkndɨgir vhuuin panan, mbe Fhe Bakɨme kaŋgirga tuktɨgi fhuvara. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme taagia kha nuianan ki gumgi ndir zav harigi khesharigi tuav ga muuŋgi. Nza Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun nzuaim, kha nuiana gumgi khaŋ nzuai, “Mbe fhura shɨshɨga nzuai buna vhuueŋ ma.” Mbe maaŋ nzuai buna vhuueŋ, nza ne bun nzuaim, ne mbararav ne khothɨgi gumgi, Fhe Bakɨme taagia mbe ndirganen ndikndigi. 22  Mt 12.38; Mk 8.11; Zo 4.48; FG 17.18; 17.32Mbe Zudaiŋ, mbe khaŋ tɨga havhargiap mirikori ganɨv nta khothivɨ za mbui. Mbe Grikiŋ, mbe khaŋ tɨga havhargiap ndɨkndɨgi vhuuiŋ kaŋgir za mbui. 23  Ais 8.14; Mt 11.6; Zo 6.60; 6.66; Ro 9.32; 1 Ko 2.14; Ga 5.11Nza Krais khanarareŋ ga ntorgap rimgim, nza ana bun nzuaim, mbe Zudaiŋ, mbe ne mbararagim, ne mbe ndɨkndɨgir buna mbatɨgeŋ ma. Mbe Grikiŋ, mbe kha ndɨkndɨgar mba buna vhuueŋ ga mbui, ne fhura ŋanŋanav tamtam nzuai buneŋ ma. 24  Ro 1.4; 1.16; 1 Ko 1.18; Kor 2.3Nde nza Fhe Bakɨmen nzan kamgi ntɨɨri, nde Zudaiŋ gum, nde Grikiŋ, nza wari tɨgɨra nza kaŋgi, Krais, ana Fhe Bakɨmen ŋkasŋka gum ana ndɨkndɨgar vhuuŋ ma. 25  2 Ko 13.4Kha nuiana gumgi, mbe wari won ndɨkndɨgira kha ndɨkndɨgar Fhe Bakɨme mbui, ana ndɨkndɨgi mbari ŋanŋangiap, mben ndɨkndɨgi kambarigi fhuvara. Mbe mba ndɨkndɨgi ga mbui, nta guigira ndɨkndɨgi guari fhuvara. Fhe Bakɨmen ndɨkndɨgi nta guigira mben ndɨkndɨgi vhuuiŋ kambarigi. Mbe vhɨra kha ndɨkndɨga mbui, mbe Fhe Bakɨmen ŋkasŋkagi mbari gari, nta ŋkasŋka ki fhu. Mbe fhura maaŋ nzuai. Anan ŋkasŋkagi, nta guigira ŋkasŋka bakɨme kav, ntan ŋkasŋka guigira gumgir ŋkasŋka kambarigi.
26  Mt 11.25; Zo 7.48; Ze 2.1-5Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde mba Fhe Bakɨme nden kamgim, nde ndavi domdorgiap, guigira Zisas khothɨgi, nde mba tuge ndɨkndɨgɨri. Nde vhɨrve, nde kha nuiana gumgi rɨmgi nɨman, nde ndɨkndɨgi vhuuiŋ kaŋgi gumgi fara muuŋgi fhuvara. Nde vhɨrve, nde zɨri bakɨvi ki fhuvara. Nde vhɨra, nde vhɨrve, nde zɨri ki fhuv ndegi gu ndegmbori nde tegi. 27  Mt 11.25; Ze 2.5Fhe Bakɨme, ana gumgi garav khaŋ nzuai gumgi, “Khe ŋanŋangi gumgi khare.” Mbe maaŋ nzuai gumgi, ana mbe farasav, mbe ndiav, ana memɨrar mba khaŋ nzuai gumgi ga ndɨɨi, “Nza guigira ndɨkndɨgi vhuuiŋ ki.” Ana mba gumgi khaŋ nzuai gumgi, “Mbe zɨ ki fhuv gumgi ma.” Ana mbe maaŋ nzuai gumgi, ana mbe farasav mbe ndiav, ana memɨrar mba zɨ ki gumgi ga ndɨɨi. 28 Ana kha nuianan zɨ ki fhup gumgi, ana mbe ndiav, mbe farasi. Mba gumgi, mbe harigi gumgi mbe garim, mbe zɨri ki fhu, mbe bigɨn then muuŋgirga tuktɨgi fhuvara. Ana maaŋ mbuim, mba zɨri kav ŋkasŋka ki gumgi, mbe zɨri fhura kora verav, mbe zɨri ki fhuv gumgi fara muuŋgiap gumgi khɨni fara muuŋgiap ki. 29  Ro 3.27; Ef 2.9Maaŋ muuŋgiap, guma the ntigem Fhe Bakɨme rɨmani nɨman wo zɨ ndiv vun kuarga tuktɨgi fhuvara. 30  Jer 23.5-6; Zo 17.19; 2 Ko 5.21Fhe Bakɨme nduara nde ndigap Krais Zisas phorgi. Ana Krais ndi tɨgi, ana nzan ndɨkndɨgi vhuuin nɨɨŋge ma. Fhe Bakɨme Kraisan panan, ana nza muuŋgim, nza tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigi kav, nza ana vuzvugi tɨvi zɨn vui. Nza Krais muuŋgi ŋaara panan Fhe Bakɨme taagiap nza vhezgiap, nza ndigim, tɨvi mbatɨgi wom nza gari fhu. 31  Jer 9.23-24; 2 Ko 10.17Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme khuen muungen nza vuzvugi. Ana buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Guma ana ndikndigɨr za mbui, ana Fhe Bakɨme ana muuŋgi ŋaarara ndikndigɨri.”

1:1-2 FG 9.14; 18.1; 18.17; Ro 1.7; 10.12; 1 Ko 6.11; 2 T 1.9

1:3 Ro 1.7; 2 Ko 1.2

1:5-6 1 Ko 2.1-2; 12.8; 2 Ko 8.7; 2 T 1.8; VB 1.2

1:7 Ru 17.30; Fi 3.20; 2 Te 1.7; Ta 2.13; 2 Pi 3.12

1:8 Fi 1.6; Kor 1.22; 1 Te 3.13; 5.23

1:9 Ais 49.7; Zo 17.21; 1 Ko 10.13; 1 Te 5.24; 1 Zo 1.3

1:10 Ro 12.16; 2 Ko 13.11; Fi 2.2; 3.16; 1 Pi 3.8

1:12 Zo 1.42; FG 18.24-28; 19.1; 1 Ko 3.4

1:14 FG 18.8; 19.29; Ro 16.23

1:16 1 Ko 16.15

1:17 Mt 28.19; Zo 4.2; 1 Ko 2.1; 2.4; 2.13; 2 Pi 1.16

1:18 FG 17.18; Ro 1.16; 1 Ko 2.14; 15.2; 2 Ko 4.3

1:19 Ais 29.14; Jer 8.9

1:20 Jop 12.17; Ais 19.12; 33.18; 44.25; Mt 11.25; Ru 10.21; Ro 1.20-21; 1.28

1:21 Mt 11.25; Ru 10.21; Ro 1.20-21; 1.28

1:22 Mt 12.38; Mk 8.11; Zo 4.48; FG 17.18; 17.32

1:23 Ais 8.14; Mt 11.6; Zo 6.60; 6.66; Ro 9.32; 1 Ko 2.14; Ga 5.11

1:24 Ro 1.4; 1.16; 1 Ko 1.18; Kor 2.3

1:25 2 Ko 13.4

1:26 Mt 11.25; Zo 7.48; Ze 2.1-5

1:27 Mt 11.25; Ze 2.5

1:29 Ro 3.27; Ef 2.9

1:30 Jer 23.5-6; Zo 17.19; 2 Ko 5.21

1:31 Jer 9.23-24; 2 Ko 10.17