1 TESARONAIKA
Khe Por Fharav Tesaronaikaiŋ Ndi Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Tesaronaika, ana Masedonia ŋgu bakɨme fhain ki ŋgu bakɨme ma. Por Firipai thav, khavgia vov, Tesaronaika ŋgu bakɨmen vugap, ana maam sios mbe khavgi. Ndu Farasarigi Gumgi 17.1-9 Por maam sios khavgim, Zudaiŋ garim, gumgi gu mbigi vhɨrve, mbe Por nzuai buni mbarav, guigira Zisas khothɨgim, mbe ne nzuav Por ga nzuav ndavi simgiap, maaŋ Por ga mbuim, ana Tesaronaika thav, vugi. Por zumgum vov, Korin ŋgu bakɨmen kim, ana phorgap mba ŋaara mbui guma Timoti, anan han vugap, ana mba Tesaronaikan kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigir hɨgi bigeŋ bun ana suaŋgi.
Por mbaram Timoti suaŋgi buni mbararagiap, Por gu Sairas, Timoti mbe wari tɨgap mbu Tesaronaikan kav, guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ndavi havharɨr zav, kha gava khergi. Bigi kaŋgi gumgi vhɨrve kha ndɨkndɨga mbui, kha Por khergi gavi, nta kha Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gavar ki, mbe kha ndɨkndɨga mbui, kha gap, ana Por fhara guarara khergi gap ma. Por kha gava kherav, ana Tesaronaikan kav, guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, ana mbe guigira Zisas khothɨgi tɨvar ndikndigap, ana vhɨra mbe mbui tɨvir ndikndigi.
Mbe vhɨra maaŋ kav, guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe vhɨra Zisas taagi zirɨrga tuav, mbe ana kaŋgi fhuvara. Mbe vhɨra khueŋ kaŋgir za mbui, mba vhɨzgi gumgi, mbe Krais ntigar zirɨrga, mbe vhɨra zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigirie? Mbe vhɨra khaŋ nzuai, Krais maaŋgi tugar zirɨrie? Mbe mba nzambari ga muuŋgim, Por mben nzambari ŋgarkarav khaŋ mbe nzuai, “Nde tɨvir vhuuiŋra zɨn ŋgɨp, nde Guma Bakɨme taagi zirɨrgeŋ suaŋv anan rargɨ kɨri.”
Por wo phorga ŋgari gumgir kov, mbe Tesaronaikaiŋ kora muuŋgi.
1
FG 17.1-13; 2 Te 1.1Gu Por, Sairas, gu Timoti, nza kha gava khergiap, nde Tesaronaika ŋgu bakɨmen kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nza anan nde ndi mbai. Nde nza Ndia Fhe Bakɨme gum Guma Bakɨme Zisas Krais phorga ki gumgi gu mbigi ma.
Fhe Bakɨme nden korar muuŋv, ndavi mɨɨtɨgir nden nɨɨŋrim, nde kɨri.
Por Tesaronaikaiŋ guigira Zisas khothɨgi tɨvar ndikndigi.
Ef 1.16; Fi 1.3-4; Kor 1.3; 2 Te 1.11Nza zazera nde ndɨkndɨgap, nde nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuav, ana ndikndigi. Nza zazera Fhe Bakɨme phorga nzuav, nza za nde zɨri zitav Fhe Bakɨme nzuai. 1 Ko 13.13; Ga 5.6; Kor 1.4-6; Hi 6.10Nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk nde ndavi khavim, nde tɨvir vhuuiaŋ mbuav, nde ŋaarir vhuuiŋra mbuav, wari won ndavi ndiv harigi gumgi ga ndɨɨi. Nde vhɨra wari wo ndavi havhargiap, nza wo Bakɨme Zisas Krais taagia zirɨrga tugar rargap wari ki. Nza ne nzuav, nza wo Ndia Fhe Bakɨme phorga ndavar ana ndikndigi. 1 Ko 2.4-5; 4.20; Kor 2.2; 3.12; 2 Te 2.13; Hi 2.3Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, Fhe Bakɨme guigira wo ndarar nde nɨɨŋgim, nza vhɨra guigira khueŋ kaŋgi, Fhe Bakɨme nden wora mbuigi.
Nza mba Fhe Bakɨme buna vhuueŋ ndiga nde ndi vugi, ne fura hɨgi buna khɨneŋ fhuvara. Ne Fhe Bakɨmen ŋkasŋka gum ana Ŋina Ŋaara phorga him, nde nza khaŋ tɨga havhargiap guigira Zisas khothɨgi tɨv, nde guigira ana gangi. Nde vhɨra, nde nduarira nza nden rɨgar kav nden kurkurigi tɨv, nde ana kangi. Nza nden kurkurar zav, ne muuŋgi.
FG 17.1-9; 1 Ko 4.16; 11.1; Fi 3.17; 2 Te 3.9Nde nzan tɨva ndigap, nde vhɨra Guma Bakɨme tɨva ndigi. Nde Fhe Bakɨme buna vhuueŋ ndigim, simtɨgi vhɨrve nden hi. Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nde ndavi khavim, nde ndikndigap, nde mba bunen ndigi. 1 Pi 5.3Maaŋ muuŋgiap, nde tɨvar vhuuŋra mba Masedonia fhaiŋ gum Akaia fhain kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi khɨvigi. Ro 1.8Nde Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun nzuaim, ne mbar vov, mbar vui, ne mbe phɨɨaŋ mbuim, ana khɨkhɨm mbar vui fara muuŋgiap vui. Mba buna vhuueŋ Masedonia gum Akaia fhaiŋra vui fhuvara. Mba buna vhuueŋ za mba fhain ki ŋguir vuim, mbe za nde guigira Zisas khothɨgi kameŋ mbararagi. Maaŋ muuŋgiap, nza wom mbe suanga kameŋ ki fhu. FG 14.15; 1 Ko 12.2; Ga 4.8; 1 Te 2.1Nza nden han zim, mbe nduarira mba hegi bigi, mbe nta bun nza nzuai. Mbe nde mbarɨvi gu tori thav, ndavi dorgap, nde zazera mbara muuŋgiap ki Fhe Bakɨ guara zɨn vui, mbe ne bun nza nzuai. Mbe ne bun nzuav, vhɨra nde Fhe Bakɨme ŋaara gumgi kav, 10  FG 17.31; 1 Te 4.16; 5.9; Ta 2.13; 2 Pi 3.12nde vhɨra ana Kam Hevenan kegɨp taagi zirɨrganen rarga ki. Anan Kam rimgim, ana taagia ana khavgi. Ana Zisas ma, ana taagia nza ndi. Nza zumgum Fhe Bakɨmen ndav shirɨ hɨrga tugar, nza nzerara kɨrga.

1:1 FG 17.1-13; 2 Te 1.1

1:2 Ef 1.16; Fi 1.3-4; Kor 1.3; 2 Te 1.11

1:3 1 Ko 13.13; Ga 5.6; Kor 1.4-6; Hi 6.10

1:4 1 Ko 2.4-5; 4.20; Kor 2.2; 3.12; 2 Te 2.13; Hi 2.3

1:6 FG 17.1-9; 1 Ko 4.16; 11.1; Fi 3.17; 2 Te 3.9

1:7 1 Pi 5.3

1:8 Ro 1.8

1:9 FG 14.15; 1 Ko 12.2; Ga 4.8; 1 Te 2.1

1:10 FG 17.31; 1 Te 4.16; 5.9; Ta 2.13; 2 Pi 3.12