2 ZON
Khe Zon Phenatɨtɨgap Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Khe Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi gari guman pana mbe khergi gap khare. Gumgi vhɨrve mbe kha ndɨkndɨga mbui, ana kha gava khergiap, sios mbe ndi mbarigi. Ana khueŋ vuzvugi, mbe wari won ndavir harigi ntɨɨri nɨɨŋv, tɨvar vhuun mben muuŋri. Mbe vhɨra mba bigi guiguigi gumgi, mbe tuituigip mbe ganɨri, Fhe Bakɨme bunin vhuuiŋ, mbe nta domdora suav, nta nzuai gumgi ma. Nza guigira Fhe Bakɨme buni guari, nza guigira ntan suirav havhargirga. Nza ntan suirav havhargip, nza tuituigira harigi buni bun nzuai gumgi, nza mbe buni mbarararga.
Nza Khaŋ Tɨgɨ Havhargip Fhe Bakɨmen Buna Vhuueŋ Suira Havhargip, Tuituigira Mba Harigi Khesharigi Buni Bun Nzuai Gumgi Ganɨri.
1
Zo 8.32; 1 Pi 5.1; 1 Zo 3.18; 3 Zo 1.1Gu Zisas khothɨgap, ana zɨn vui gumgi gu mbigi gari guman pan, gu kha gava khergiap, ndu Fhe Bakɨme won mbuigi mbik, ndu won tari kov, gu nde ndi mbai. Gu guigira khar nzuai, gu guigira wo ndavar nde nɨɨŋgi. Gu nduara won ndavar nde nɨɨŋgi fhuvara. Kha buni guari kaŋgi gumgi gu mbigi, mbe zam guigira wari won ndavir nde nɨɨŋgi. a Gumgi mbari kha ndɨkndɨga mbui, kha gap, ana guigira mbiga guara ndi khergi. Mbe mbari kha ndɨkndɨga mbui, mba mbik ana sios mbe ma, ana mba siosan ki gumgi gu mbigi ma. Ana maaŋ muuŋgi sios thevi, ana phorge rɨgi mbiga hɨrɨɨŋ, ana nzuai kameŋ ves 13 ki. Mba ves, ana bun nzuai, ana vhɨra sios mbe ma. Kha buni guari nta nzan ki. Mba buni nta zazera mbara muuŋgip nzan kɨrga. Nza maaŋ muuŋgiap nza guigira wari won ndavir nde nɨɨŋgi. Nza kha buni guari zɨn vui tɨv gum nza guigira ndavir harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv, Fhe Bakɨme gum Zisas Krais, ana Fhe Bakɨmen Kam, mani fhura nzan kora mbuav, nzan kurkurigi tɨv gum manin ndava mɨɨtɨk, guigira khaŋ tɨgɨp havhargip nza ndavi vherir kɨv, kɨrar hɨri.
Nza guigira wari won ndavir harigi gumgi gu mbigi ga ndɨɨi tɨva zɨn ŋgɨri.
3 Zo 1.3Gu ndun tari mbari mbararagim, mbe Fhe Bakɨme nza suaŋgi tɨva zɨn vov, mbe buni guari zɨn vuim, gu ne mbararagiap, gu guigira ne nzuav ndikndigi. Zo 13.34; 15.12; 15.17; 1 Pi 4.8; 1 Zo 2.7-8; 3.11; 3.23Ndu Fhe Bakɨme farasarigi mbik, gu buna mueŋ ndun ki. Gu khueŋ vuzvugi, nde mba buneŋ zɨn ŋgɨri. Mba buneŋ khare, nza guigira wari won ndavir zam harigi ntɨɨri nɨɨnga. Gu khar tɨvar kameŋ khergiap, ndu ndi mbav, ne zɨn ŋgɨr zav ndu nzuai fhuvara. Nza fhum kha tɨva kaŋgi. Zo 14.15; 14.21; 1 Zo 2.5; 2.24; 5.3Guigira won ndavar harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv, ana khaŋ muuŋgi. Nza guigira Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi zɨn vui. Maaŋ muuŋgiap, nde fhum mbararagi tɨv khaŋ nzuai, nde guigira wari won ndavir harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv, nde mba tɨva zɨn ŋgɨri.
Nza Krais buna vhuueŋ suira havhargiri.
1 Zo 2.22; 4.1-3Nde mbarara, gumgi vhɨrve, mbe nza guiguigi zav, za kha nuiana rui. Mbe Zisas Krais kha nuianan zergap, guma guara gegi, mbe ne khothɨgi fhu. Maaŋ nzuai gumgi, mbe bigi guiguigi gumgi ma, mbe vhɨra Zisasan pana gumgi ma. b Ndu 1 Zon 4.2 ki kameŋ ganɨri. Mk 10.29-30; Ga 3.4; Hi 10.32; 10.35Maaŋ muuŋgiap, nde tuituigia wari ganɨri. Nde muuŋv kɨv, nza mba ŋaara mbatɨga mbuav ndigi bigɨn, ana fhura mbar ŋgɨgɨ rivgi. Nde khaŋ tɨgɨp thɨgɨ havhargirga, nde za ana ndigirga. 1 Zo 2.23Maaŋ muuŋgip, guma the Krais buni suirav havharɨ thav, fegɨp harigi bunin mbarav, nta zɨn ŋgɨrga, Fhe Bakɨme mba guma phorgɨ kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Guma Krais buni suirav havhargirga, Fhe Bakɨme won Kaman kov, mani mba guma phorga ki. 10  Ef 5.11; 2 Te 3.6Nde maaŋ muuŋgip kɨrim, guma the nde han zɨv, ana Krais nza khɨvigi buni ndiga nde han zi fhu, nde raar vhuun ana nɨɨŋ thari, nde vhɨra ana ndigip, wari wo phenin ŋgɨ thari. 11 Guma mba khesharigi guma, ana raar vhuun ana ndɨɨi, ana anan ŋaara mbatɨgar kurkurigi.
Guman pan mbe ganɨngeŋ vuzvugi.
12  Zo 17.13; 1 Zo 1.4; 3 Zo 1.13-14Gu gavar buni vhɨrvera khergiap, nde ndi mbae, gu thagi, gu gavar mba buni kherɨrgeŋ thagi. Gu kha ndɨkndɨga mbui, gu nduara ŋgɨv, nde ganɨv, nza wari phorgɨp buni suaŋv, nza guigira ndikndiga mbatɨgar muunga.
13 Ndun mbiga hɨrɨɨŋ, Fhe Bakɨme ana won mbuiav, ana farasarigi, anan tari raar vhuun ndu ndɨɨi. c Ndu 2 Zon ves 1 ki kameŋ ganɨri.

1:1 Zo 8.32; 1 Pi 5.1; 1 Zo 3.18; 3 Zo 1.1

a1:1 Gumgi mbari kha ndɨkndɨga mbui, kha gap, ana guigira mbiga guara ndi khergi. Mbe mbari kha ndɨkndɨga mbui, mba mbik ana sios mbe ma, ana mba siosan ki gumgi gu mbigi ma. Ana maaŋ muuŋgi sios thevi, ana phorge rɨgi mbiga hɨrɨɨŋ, ana nzuai kameŋ ves 13 ki. Mba ves, ana bun nzuai, ana vhɨra sios mbe ma.

1:4 3 Zo 1.3

1:5 Zo 13.34; 15.12; 15.17; 1 Pi 4.8; 1 Zo 2.7-8; 3.11; 3.23

1:6 Zo 14.15; 14.21; 1 Zo 2.5; 2.24; 5.3

1:7 1 Zo 2.22; 4.1-3

b1:7 Ndu 1 Zon 4.2 ki kameŋ ganɨri.

1:8 Mk 10.29-30; Ga 3.4; Hi 10.32; 10.35

1:9 1 Zo 2.23

1:10 Ef 5.11; 2 Te 3.6

1:12 Zo 17.13; 1 Zo 1.4; 3 Zo 1.13-14

c1:13 Ndu 2 Zon ves 1 ki kameŋ ganɨri.