2 PITA
Khe Pita Phenatɨtɨgap Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Pita kha gava khergi kama nɨɨeŋ khaŋ muuŋgi. Fhura wari ga shɨshɨgap Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuav ntan gumgi gu mbigi khɨva rui gumgi mbari, mbe ruim, Pita kha gava khergiap, mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ndi mbav, khaŋ mbe nzuai. Nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde mba fhura wari ga shɨshɨga Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nzuav nta gumgi gu mbigi khɨvi gumgi, nde mbe nzuai buni mbarara thari. Mbe nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgi, mbe ntan farfav, vhɨra nden tɨvir vhuuin farfagi. Nde mba Zisas farasegi 12 thɨgi ŋaara gumgi nde khɨvav nde suaŋgi buni, nde guigira nta suirav havhargiri. Nde maaŋ muuŋv, nde tuituigip Fhe Bakɨme kaŋgip, vhɨra Guma Bakɨme Zisas Krais kaŋgirga. Mba Zisas farasegi 12 thɨgi ŋaara gumgi, mbe wari won rɨmgi thugira Zisas gangi. Mbe vhɨra wari wo khuarira Zisas mbararagim, ana mbe khɨvav mbe suaŋgi.
Mbe gumgi mbari khaŋ nzuai, “Zisas taagi zirgɨrga fhu.” Kha gap maaŋ nzuai fhu. Kha gap khaŋ nzuai, “Ana taagi zirɨrga.” Khueŋ guigira, ana vhemkora zirgɨrga fhuvara. Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme kha nuianan ki guma the fhɨrgi rɨgɨp, Herar ŋgɨrgeŋ vuzvugi fhu. Ana khueŋ vuzvugi, kha nuianan ki gumgi gu mbigi, mbe za ndavi domdorgip guigira Zisas khothɨgɨri. Ana maaŋ muuŋgiap, mbarara kha nuianan ki gumgi gu mbigi rargap khar ki. (3.9)
Nza khaŋ tɨgɨp havhargip, tɨvir vhuuin muuŋrim, nta khaŋ tɨgɨp havhargip, nzan kɨrga, nza mba gumgi mbatɨgi nzuai buni, nza nta daaŋgip mbur khɨngirga.
1
2 Ko 4.13; Ef 4.5; Ta 1.4Gu Saimon Pita, gu Zisas Krais farasarigi 12 thɨgi ŋaara guma mbe ma. Gu vhɨra ana ŋaara guma ma. Ana nza Fhe Bakɨme ma. Ana taagi nza ndi guma ma. Gu kha gava khergiap, nde guigira Zisas khothɨgap, ndɨkndɨga vhuuŋ ndigi gumgi gu mbigi, gu anan nde ndi mbai. Nde Zisas Kraisan tɨvar vhuuŋ, nde guigira ana khothɨgi tɨv, ana guigira nza ana khothɨgi tɨvara fara muuŋgi. Zu 1.2Nde ntigem tuituigiap Fhe Bakɨme kaŋgiap, nza wo Bakɨme Zisas, nde vhɨra ana kaŋgi. Nde mba tɨva mbuim, Fhe Bakɨmen kora muumbar gum ana ndava mɨɨtɨk kɨvgip, nden ndavi vherir kɨv kɨrar hɨri.
Fhe Bakɨme nzan wora mbuigi.
Zo 17.3; 2 Te 2.14; 2 T 1.9; 1 Pi 2.9Zisas Krais, ana Fhe Bakɨme ma. Ana won ŋkasŋkar, ana za kha bigir nza nɨɨŋgi. Mba bigi nza kha ki kɨrɨ tɨvi havharap nzan kurkurigim, nza Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi zɨn vui. Nza mba tɨvir muun zav, ana fhura nza garim, nza tuituigiap ana kaŋgi. Ana wo zɨ bakɨme gum, won ŋkasŋka bakɨme gum, won tɨvar vhuuŋ guarara, nza ana phorgɨv mba bigi ndir zav, ana nzan kamgi. 2 Ko 7.1; Ef 4.24; 2 Pi 2.18-20; 1 Zo 3.2Ana nzan kamgiap, ana bigi vhuuiŋ guarira gum guigira bigi bakɨvira nza nɨɨŋgi. Mba bigi, ana fhum ntan nzan nɨɨn za suaŋgi. Nza kha nuianan ki gumgi gu mbigi, nza bigi garav, nta nzuav ndavi khavi tɨvi, nta nzan ndavi vherir kav, nza muuŋgim, nza guigira mbatɨgi. Ana guigira bigir vhuuiŋ guarira nza nɨɨŋgi. Ana nden kurkura zav mba tɨva muuŋgi. Ana maaŋ nden muuŋgirim, nde mba tɨvi mbatɨgi ŋkɨɨav, nde ana kɨrɨ tɨvi gum ana tɨvi ndirga.
1 Pi 3.7; 2 Pi 3.18Ana maaŋ muuŋgim, nde mba bigi ga ndɨkndɨgɨp, nde khaŋ tɨgɨp havhargip, guigira Zisas khothɨgɨri. Nde ana khothɨgi tɨvara, nde tɨvir vhuuin muuŋri. Nde tɨvir vhuuiaŋ mbui tɨvara, nde Fhe Bakɨme kaŋgiri. Nde ana kaŋgi tɨvara, nde tuituigip wari wo vuzvugi ganɨri. Ga 5.22-23Nde tuituigip wari wo vuzvugi gari tɨvara, nde thivgip, havhargip, simtɨgi ndiri. Nde thivgiap, havhargiap, simtɨgi ndi tɨvara, nde Fhe Bakɨmen tɨvi zɨn ŋgɨri. Nde Fhe Bakɨmen tɨvi zɨn vui tɨvara, nde fegi gu ŋgugi gɨrgɨri kɨri. Ga 6.10; 1 Te 5.15; 1 Zo 4.21Nde fegi gu ŋgugi gɨrgɨri ki tɨvara, nde guigira wari won ndavir harigi ntɨɨrir nɨɨŋri.
Zo 15.2; Ta 3.14Nde nza wo Bakɨme Zisas Krais, nde ana kaŋgi. Nde mba tɨvi ndigirim, nta khaŋ tɨgɨp havhargip nden kɨrga, mba tɨvi, nta fhura nden kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mba tɨvi, nta khaŋ tɨgɨp kɨvgip, nden kɨv, nta guigira mba vhɨrve tegɨrga. Hi 9.14; 1 Zo 1.7; 2.9-11Mba tɨvi ki fhuv gumgi, mbe saman ki bigi, mbe nta gangirga tuktɨgi fhuvara, mbe rɨmgi mbatɨgi gumgi farar muuŋgip kɨrga. Khueŋ guigi guarara, Fhe Bakɨme mbe fhum muuŋgi tɨvi mbatɨgi, ana nta vhɨzgim, mbe ŋgarigi. Mba khesharigi gumgi, mbe Fhe Bakɨme mbe muuŋgi bigi, mbe nta ndɨkndɨgi ŋangi. 10  2 Pi 3.17; 1 Zo 3.19Nde guigira nza phorgap Zisas khothɨgi gumgi, Fhe Bakɨme nden kamgiap, nden wora mbuigi, nde ana gumgi gu mbigi ma. Maaŋ muuŋgiap, nde khaŋ tɨgɨp havhargip, anan gumgi gu mbigi guarira kɨri. Nde maaŋ muunga, nde rɨgɨp, ana tharga fhu. 11 Nde maaŋ muunga, ana nde suaŋv za tuav fhogɨrga, nde ana wo gumgi gu mbigi gari ŋgun ŋgirgɨp, zazera mbara muuŋgip kɨrga. Mba ŋgu Zisas Krais zazera ana ganɨnga ana Zisas Kraisan ŋgu ma. Ana nza Bakɨme ma! Ana vhɨra taagia nza ndi guma ma!
12  Fi 3.1; 1 Pi 5.12; 2 Pi 3.1; 3.17; 1 Zo 2.21; Zu 1.5Khueŋ guigira, nde mba bigi kaŋgiap, nde mba buna vhuueŋ, nde ne ndigap, nde ne thɨga havhargi. Gu khueŋ vuzvugi, nde mba bigi, nde nta ndɨkndɨk ŋanɨ thari. Gu maaŋ muuŋgip, zazera nde suangeŋ vuzvugi. 13  Zo 21.18-19; 2 Ko 5.1; 2 T 4.6; 2 Pi 3.1Gu ntigem ŋam kav, gu kha ndɨkndɨga mbui, ntigem tugar vhuuŋ ma. Gu wom kha bunin nde suaŋv, nde ndɨkndɨgi khavɨrga, nde taagi mba bigi ga ndɨkndɨgɨrga. 14 Gu kaŋgi, gu rɨmɨnga tuk han mbarigi. Nza Bakɨme Zisas Krais maaŋ na suaŋgi. 15 Maaŋ muuŋgiap, gu khaŋ tɨgɨp havhargiap, tuituigip nde suangeŋ vuzvugi. Gu maaŋ muuŋgip rimgirga, nde zazera gu mba nde suaŋgi bigi, nde taagi nta ndɨkndɨgɨrga.
Zisas farasegi 12 thɨgi ŋaara gumgi, mbe Fhe Bakɨmen vhava ŋaara garim, ana Zisasan ki.
16  1 Ko 1.17; 1 Zo 1.1Nza wari wo Bakɨme Zisas Krais wo ŋkasŋka bakɨme phorgɨp taagi zirɨrgane bun nde suaŋgi. Nza mba Krais taagi zirɨrgane bun nde nzuav, nza fhura shɨshɨgap guma wo ndɨkndɨgar nzuai suambarar nde muuŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza wari won rɨmgira Fhe Bakɨmen vhava ŋaar gum ana ŋkasŋka garim, ni anan kegap him, nza ni gangiap, nza ne bun nde nzuai. a Kha kameŋ, ne Zisas fhav harigi khesharigi. Ndu Matiu 17.1 kegɨp ganɨ ŋgɨp ves 13 thɨgɨri. Ndu vhɨra Mak 9.2 kegɨp ganɨ ŋgɨp ves 13 thɨgɨri. Ndu vhɨra Ruk 9.28 kegɨp ganɨ ŋgɨp ves 36 thɨgɨri. 17  Mt 3.17 Mt 17.1-5; Mk 9.2-7; Ru 9.28-35Nza Ndia Fhe Bakɨme zɨ bakɨmen ana nɨɨŋgiap, mba vhava ŋaara vhuun ana nɨɨŋgim, ana anan kav hi. Fhe Bakɨme, ana nduara Hevenan mba vhava ŋaara vhuun kav, khaŋ Zisas ga nzuai, “Khe nan Kam ma. Gu guigira won ndavar ana nɨɨŋgiap, ana ndikndigi!” 18 Nza ana phorgap mba mbɨkshɨman ŋaarar kav, nza Fhe Bakɨme kamthooŋ mbararagim, ana Hevenan kav, maaŋ suaŋgi. 19  Sng 119.105; Zo 5.35; VB 2.28Maaŋ muuŋgiap, nza guigira khaŋ tɨga havhargiap, mba Fhe Bakɨme kamthooŋ gumgi suaŋgi buni, nza guigira nta khothɨgi. Nde vhɨra, mbe suaŋgi buni, nde nta suira havhargirga, ne nzerarga. Fhe Bakɨme kamthooŋ gumgi nzuai buni, nta rama fara muuŋgiap gɨngɨngi ŋaneŋ ga ntorgap kav shi. Mba ram, ana mbara muuŋgip shiv kɨrim, Zisas taagi zirɨrga raan mɨn thugɨrga. Nden ndavi vheri Krais ntan vhen kɨv, ana nta shɨrarga, nta mba mɨn gorim, manera ndai kam kha nuiana shɨrigi farar muuŋgip nta shararga. b Mba mɨn gorim manera ndai kam, ana Zisas ma. Ndu Vhagi Buni ndi hiaŋ rɨgi gap sapta 22 ves 16 ganɨri. 20  FG 1.16; 3.18; Ro 12.6; 2 T 3.16; 1 Pi 1.11Nde kaŋgirga, bigɨna bakɨm guareŋra khare, ne khaŋ muuŋgi.
Nza fhura wari won ndɨkndɨgira, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gavar, ana buna thueŋ, nza Fhe Bakɨme kamthooŋ gumgi nzuai mbugum, mba buna nɨɨeŋ bun suaŋgirga tuktɨgi fhuvara. 21 Ne khaŋ muuŋgi, guma the wo ndɨkndɨgara Fhe Bakɨme kamthooŋ guma buni bun nzuai mbugum, buna thueŋ suaŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar, ana nduara mba gumgi ndavi khavav, ana nduara Fhe Bakɨme bunin mbe ndɨɨim, mbe ana buni bun nzuai.

1:1 2 Ko 4.13; Ef 4.5; Ta 1.4

1:2 Zu 1.2

1:3 Zo 17.3; 2 Te 2.14; 2 T 1.9; 1 Pi 2.9

1:4 2 Ko 7.1; Ef 4.24; 2 Pi 2.18-20; 1 Zo 3.2

1:5 1 Pi 3.7; 2 Pi 3.18

1:6 Ga 5.22-23

1:7 Ga 6.10; 1 Te 5.15; 1 Zo 4.21

1:8 Zo 15.2; Ta 3.14

1:9 Hi 9.14; 1 Zo 1.7; 2.9-11

1:10 2 Pi 3.17; 1 Zo 3.19

1:12 Fi 3.1; 1 Pi 5.12; 2 Pi 3.1; 3.17; 1 Zo 2.21; Zu 1.5

1:13 Zo 21.18-19; 2 Ko 5.1; 2 T 4.6; 2 Pi 3.1

1:16 1 Ko 1.17; 1 Zo 1.1

a1:16 Kha kameŋ, ne Zisas fhav harigi khesharigi. Ndu Matiu 17.1 kegɨp ganɨ ŋgɨp ves 13 thɨgɨri. Ndu vhɨra Mak 9.2 kegɨp ganɨ ŋgɨp ves 13 thɨgɨri. Ndu vhɨra Ruk 9.28 kegɨp ganɨ ŋgɨp ves 36 thɨgɨri.

1:17 Mt 3.17

1:17 Mt 17.1-5; Mk 9.2-7; Ru 9.28-35

1:19 Sng 119.105; Zo 5.35; VB 2.28

b1:19 Mba mɨn gorim manera ndai kam, ana Zisas ma. Ndu Vhagi Buni ndi hiaŋ rɨgi gap sapta 22 ves 16 ganɨri.

1:20 FG 1.16; 3.18; Ro 12.6; 2 T 3.16; 1 Pi 1.11