2 TESARONAIKA
Khe Por Phenatɨtɨgap Tesaronaikaiŋ Ndi Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Mbe Tesaronaikan kav guigira Zisasan khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe ndɨkndɨgi vhɨrve ga mbui. Mbe kha ndɨkndɨga mbui, Krais taagip zirɨrim, thagɨna bigeŋ hɨgɨrie? Mbe mbari khaŋ nzuai, Guma Bakɨme zirɨrga tuk, ana fhum hɨgim, ana zergi. Mbe mba khesharigi ndɨkndɨgi ga mbuim, Por gu Sairas, Timoti, mbe ndɨkndɨgi ndi thɨgar maan zav mba gava khergi.
Mbe mba gava kherav, Por khaŋ mbe nzuai, mba tuk hɨgi fhuvara. Kha nuianan ki gumgi gu mbigi guigira rɨɨŋrɨɨnga, mbarkɨrga tɨvi mbatɨgi khaŋ tɨgɨ havhargip, kha nuianan hɨrga. Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi dai guma kha nuianan hɨgɨp, guigira panan Krais ga kegɨrga.
Por thɨgɨ havhargip, Zisas khothɨgɨp simtɨgi ndir zav mba gumgi gu mbigi ga nzuai. Ana khueŋ vuzvugi, mbe thɨgɨ havhargip, nduarira wari ganɨnga. Mbe ana phorga ŋgari gumgi, mbe mbe mbui tɨvar muunga. Mbe ŋaarar vhukvhugɨrga fhu. Mbe vhɨra harigi ntɨɨrir kurkurargen vhukvhugɨrga fhu.
Guma Bakɨme taagi zirɨrga tuk zumgum hɨrga.
1
FG 17.1; 1 Te 1.1Gu Por, Sairas, gu Timoti, nza kha gava khergiap, nde Tesaronaikan ŋgu bakɨmen kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nza anan nde ndi mbai. Nde nza won Ndia Fhe Bakɨme gum nzan Bakɨme Zisas Krais phorga ki gumgi gu mbigi ma.
Ro 1.7Nza Ndia Fhe Bakɨme gum nza Bakɨme Zisas Krais, mani nden korar muuŋv ndava mɨɨtɨgar nden nɨɨŋrim, nde kɨri.
Mbe Tesaronaikaiŋ, mbe simtɨgi hi tugir, mbe thɨga havhargi.
1 Te 1.2-3; 2 Te 2.13Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nza zazera nde ndɨkndɨgap, nde nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuav anan ndikndigi. Nza maaŋ mbui, ne guigira nzerigi. Ne khaŋ muuŋgi, nde guigira khaŋ tɨgap Zisas khothɨgap ana zɨn vui ne guigira havhargi. Nde maaŋ mbuav, nde bevbevira wari won ndavi ndiv wari ga ndɨɨi. Nde mba tɨva mbuim, mba tɨv guigira kɨvgi. 2 Ko 7.4; 7.14; 1 Te 2.19; VB 1.9Mba bigɨna nɨɨeŋra, nza Fhe Bakɨmen siosi ga ruav, nza nde zɨri ndiv vun kuamkuagi. Nza nden pana gumgi nde mbui tɨvi mbatɨgi, nza nta bun mbe nzuav, nden hi simtɨgi, nza vhɨra nta bun nzuai. Nza mbe nzuav khaŋ nzuai, “Tesaronaikaiŋ mbe thɨga havhargiap, Zisas khothɨgap, ana zɨn vui tɨva suirav, mben hi simtɨgi gu zaagi, mbe nta ndi.”
Fhe Bakɨme tɨvir vhuuiŋra zɨn vov, nza mbui tɨvi ga nzuav nza nzuai.
Fi 1.28Mba nden hi bigi, Fhe Bakɨme khuen nza khɨvigi, ana tɨvar vhuuŋra zɨn vov nza mbui tɨvi ga nzuav, nza nzuai. Nde zaa ndi, ne khaŋ muuŋgi, nde Fhe Bakɨme won gumgi gu mbigi ganɨrim, mbe ana piin kɨrga ŋgu khavi. Nde maaŋ mbuim, Fhe Bakɨme nde muuŋgim, nde guigira ana wo gumgi gu mbigi ganɨrim, mba ana piin ki ntɨɨri, nde mbe phorgɨ kɨrga tuktɨgi. Ro 12.19; VB 18.6-7Fhe Bakɨme tɨvar vhuun muuŋv, khaŋ muunga. Ana simtɨgar nde ndɨɨi gumgi, ana nen ŋgarkarav simtɨgar mben nɨɨnga. 7-8  Mt 25.31; 1 Te 3.13; 4.16 Sng 79.6; Ais 66.15; Jer 10.25; Ro 2.8; 1 Pi 4.17Nde ntige mba ndi simtɨgi, ana nta vhɨzgip, vhuksur nden nɨɨŋv, vhɨra nzan nɨɨnga. Nza Bakɨme Zisas won enseri ŋkasŋkagir kov, mbe Hevenan kegɨp, kɨrar hɨrga tugar, Fhe Bakɨme maaŋ muunga. Ana vhava bakɨ guarara phorgɨ zirɨrga. Ana zirɨv, Fhe Bakɨme kangeŋ thagi gumgi gu mbigi gum, nza Bakɨme Zisas buna vhuueŋ mbararargeŋ thagi gumgi gu mbigi, ana muumbara mbatɨgar mben muuŋgirga. Ais 2.10; 2.19-21; Fi 3.19; 2 Pi 3.7Mba gumgi gu mbigi, mbe mba khesharigi vheza mbatɨga ndigirga. Mbe Guma Bakɨme thav, samra kɨrga, mbe vhɨra, ana vhava ŋaara ŋkasŋka thav, samra kɨv, mbe zazera mbatɨgip mbara muuŋgip kɨrga. 10  Sng 68.35; 89.7; Kor 3.4; 1 Te 3.13Fhe Bakɨme mba sarigi tugar, Guma Bakɨme zɨv muumbara mbatɨgar mben muunga. Mba Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi, mbe guigira ana khothɨgi gumgi gu mbigi ma. Mbe ana zɨ ndiv vun kuamkuav, anan ndikndigɨrga. Nde vhɨra mbe phorgɨp ndikndigɨrga. Ne khaŋ muuŋgi, nza nde rɨgar kav, Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun nde suaŋgim, nde guigira ne khothɨgi.
Mbe Tesaronaikaiŋ havharɨ zav Fhe Bakɨme phorga nzuai.
11  Kor 1.9; 1 Te 1.2-3Nza mba hɨr zav mbui bigi ga ndɨkndɨgap, nza zazera nde nzuav, nza won Fhe Bakɨme phorga nzuav, anan nzai, ana nden kurkurarga. Nza khueŋ vuzvugi, nde guigira ana muun zav nden kamgi tɨvi, nde ntan muunga. Nza ana ŋkasŋkar nden nɨɨn zav, nza ne nzuav ana phorga nzuai. Nde ana khothɨgi ndɨkndɨk nde ndavi khavɨrim, nde mba muun zav mbui tɨvir vhuuiŋ, nde zam ntan muunga. 12  Ais 24.15; Mal 1.11; 1 Pi 1.7; 4.14Nde mba tɨvar muuŋv, nza wo Bakɨme Zisas zɨ ndiv vun kuamkuarga, ana vhɨra nde zɨri ndiv vun kuamkuarga. Nza Fhe Bakɨme gum nza Bakɨme Zisas Krais nden korar muuŋv, mba tɨvar nden muuŋri.

1:1 FG 17.1; 1 Te 1.1

1:2 Ro 1.7

1:3 1 Te 1.2-3; 2 Te 2.13

1:4 2 Ko 7.4; 7.14; 1 Te 2.19; VB 1.9

1:5 Fi 1.28

1:6 Ro 12.19; VB 18.6-7

1:7-8 Mt 25.31; 1 Te 3.13; 4.16

1:7-8 Sng 79.6; Ais 66.15; Jer 10.25; Ro 2.8; 1 Pi 4.17

1:9 Ais 2.10; 2.19-21; Fi 3.19; 2 Pi 3.7

1:10 Sng 68.35; 89.7; Kor 3.4; 1 Te 3.13

1:11 Kor 1.9; 1 Te 1.2-3

1:12 Ais 24.15; Mal 1.11; 1 Pi 1.7; 4.14