2
Timoti Krais Zisasan ntari ga mbui guman vhuuŋ kɨri.
Ndu nan kam Timoti, nza Zisas suaŋgi tɨvi zɨn vov, ndu maaŋ muuŋgiap Fhe Bakɨme guigira wo ndavar nza ndɨɨi tɨvar panan havhargiri. Ndu za na mbararagim, gu gumgi vhɨrve nɨman mba suaŋgi buni, ndu mba bunin Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ suira havhargi gumgi ga suaŋrim, mbe vhɨra mba bunin harigi gumgi khɨvɨv, mbe suaŋri.
1 T 1.18; 2 T 1.8; 4.5Ndu Zisas Kraisan ntara guman vhuuŋ kɨri, ndu nza harigi gumgi mba ŋaarar simtɨga ndi, ndu nza phorgɨp, mba ŋaarar simtɨga ndiri. 1 Ko 9.25Ndu ntari gumgi mbui tɨv, ndu ana kaŋgi. Mbe ntari ga mbui gumgi kav, mbe shoga ruav, mbe harigi ŋaari phorga mbui fhu. Zakɨra fhuvara! Mbe ntari gumgi kav, mbe nzerara ntari ga mbua rui, mbe maaŋ muunga, mbe gari guman pan mbe vuzvugɨrga. 1 Ko 9.25-26; 2 T 4.8Guma harigi guma the kambara saŋv khuafurga, ana mba harigi guma khuashɨrarga tɨvi, ana nta zɨn vui. Ana maaŋ muuŋgirga fhu, ana mba guma khuafuav harigi guma khuashɨrav ndi bigɨn, ana ana ndigirga fhu. 1 Ko 9.7; 9.10Guma ana ŋaara mbatɨga mbuav mɨna bakɨmen pargiap, ana gangana vhuun ana muuŋgi, mba guma, ana fharav mba mɨnan mba ndigirga. Ndu gu kha suaŋgi buneŋ, ndu ne ndɨkndɨgɨrim, Guma Bakɨme, ndu ndɨkndɨgar muuŋrim, ndu mba buneŋ kaŋgip, ndu mba buni nɨɨŋge kaŋgirga.
Ro 1.3; 2.16; 1 Ko 15.1; 15.4; 15.20Ndu zazera Zisas Krais ga ndɨkndɨgɨri, ana rimgiap taagia khavgi. Ana ŋgui vhɨrve gari guman pana Devitan nzɨga mbe ma. Gu nzuai buna vhuueŋ, ne bun nzuai. FG 9.16; 28.31; Ef 3.1; 3.13; Fi 1.7; 1.12-14; Kor 4.3; 4.18Gu mba buna vhuueŋ bun nzuai, mba buna nɨɨeŋra, kha gumgi na garim, gu guma mbatɨk ma. Mbe maaŋ muuŋgiap mbarkɨrga simtɨgir na ndɨɨv, na ndiv phena tɨvaneŋ khɨngi. Mbe maaŋ na mbuim, Fhe Bakɨme buna vhuueŋ ne bɨnan kegɨrga tuktɨgi fhuvara. 10  2 Ko 1.6; Ef 3.13; Kor 1.24Maaŋ muuŋgiap, gu won ndava havhargiap, gu zam mba simtɨgi ndi. Gu mba Fhe Bakɨme won mbuigi gumgi gu mbigi, gu mben kurkurarga. Gu vuzvugi, mbe vhɨra Krais Zisas taagiap mbe ndigirim, mbe ana han zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigip, mbe guigira nzerara ana phorgɨp zazera mbara muuŋgip kɨrga.
11  Ro 6.5; 6.8; 2 Ko 4.10-11; 1 T 1.15Kha kameŋ ne guigi guarara,
 
“Nza maaŋ muuŋgip guigira ana phorgɨp rimgirga, nza vhɨra ana phorgɨp zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigip, ana phorgɨp kɨrga.
12  Mt 10.33; Ru 12.9; Ro 8.17; 1 Pi 4.13Nza maaŋ muuŋgip thɨgɨ havhargip, nzan hi simtɨgi, nza za nta ndirga, nza vhɨra ana phorgɨp, ŋgui vhɨrve gari gumgir pani kɨrga.
Nza kɨr ana segɨp, ana zɨ ndiv zaahegɨrga, ana vhɨra kɨr nza segɨp, nza ndi zaahegɨrga.
13  Nam 23.19; Ro 3.3-4; Ta 1.2Nza maaŋ muuŋgip, ana zɨn ŋgɨr saŋv suaŋgip, nza mba kameŋ zɨn ŋgɨp, ana zɨn ŋgɨrga fhu, ana wo suaŋgi kameŋ, ana nera zɨn ŋgɨrga.
Ana wo suaŋgi kameŋ, ana nduara ne dorgɨrga tuktɨgi fhuvara.
Zakɨra fhuvara!”
Timoti khaŋ tɨgɨp havhargip ŋgarɨv, guigira Fhe Bakɨmen ŋaara guma guar kɨri.
14  1 T 1.4; 5.21; 6.4; Ta 3.9Ndu zazera mba gumgi gu mbigir kurkurarim, mbe kha kameŋ ndɨkndɨgɨri. Ndu Fhe Bakɨme nɨman, ndu kama havharar mbe suaŋri, mbe mba bigi khɨni gum bigi bisarire ga suaŋv wari kaadogɨp, wari daaŋ thari. Mba khesharigi buni, nta guma then kurarga tuktɨgi fhuvara. Mba buni mbararagi gumgi, nta guigira mben mpirmpirɨga tɨvir farfagi.
15  1 T 4.6; Ta 2.7-8Ndu khaŋ tɨgɨ havhargip, ŋgarɨv, guigira ŋaara guma kɨrga, Fhe Bakɨme ndun ŋaara vuzvugirga. Ndu maaŋ muuŋgip, guigira Fhe Bakɨme buna guareŋ, ndu tuituigira ne nɨɨŋ shɨgɨrga, ndu ana nɨman mberɨrga fhu. 16  1 T 4.7; 6.20; Ta 1.14Ndu fhura mba tamtam nzuai buni, mba Fhe Bakɨme ndɨkndɨgi zɨn vui fhuv buni, ndu kɨr nta segɨri. Nta Fhe Bakɨme ndɨkndɨgi zɨn vui fhuvara. Mba khesharigi buni, nta pim gumgi ndiav kɨr Fhe Bakɨme si tuavar vui. 17  1 T 1.20Mba khesharigi buni, nta vhɨra guman farfagi suman fara muuŋgi, ana shiv ŋgɨv, guigira kɨvgirga. Mba khesharigi buni nzuai gumani khare, Himeneus gum Firetus. 18 Mani buna guaren tuav, mani ana thagi. Mani khaŋ muuŋgi ne nzuav, mani kha buni nzuai. Nza guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, Fhe Bakɨme taagia nza khavgi. Mani maaŋ nzuaim, mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi mbari, mbe Zisas khothɨgi ndɨkndɨk, mani anan farfagi.
19  Nam 16.5; 16.26; Ais 52.11; Nah 1.7; Zo 10.14; 10.27; Ro 8.35; 1 Ko 8.3; 1 Zo 2.19Mani maaŋ mbuim, Fhe Bakɨme ana won siosan muun zav, won kɨna havharage ndi khɨngi niŋge thɨgi. Mba kɨniŋge thɨga havhargiap ki. Ana mba kɨniŋgen, ana kha kameŋ khergi, “Guma Bakɨme, ana won gumgi gu mbigi, ana mbe kaŋgi.” Ana vhɨra kha kameŋ khergi, “Mba za Guma Bakɨme zɨ ndigi gumgi, mbe kɨr tɨvi mbatɨgi ga segi.”
20  Ro 9.21; 1 Ko 3.12; 1 T 3.15Phena bakɨ mben, mbe gor gu sirvar muuŋgi thuuri gu bigi ki. Mbari, mbe khirar muuŋgi, mbari mbe nuianan muuŋgi. Mba thuuri mbari, mbe ntan ŋaari vhuuiaŋ mbui, mbari mbe harigi ŋaarir, nta mbui. 21  2 T 3.17; Ta 3.1Maaŋ muuŋgiap, guma ana won ndava vura tɨvi mbatɨgi thav, ana Fhe Bakɨme nɨman ŋgarigi. Mba guma, ana mba thuuŋ mbe fara muuŋgi, mbe anan ŋaara vhuuŋ guarara muunga. Ana guigira Fhe Bakɨmen guma guarara kɨv, ana wo Guma Bakɨmen kurkurarga. Ana anan kurav za mbar kɨrga ŋaarir vhuuin muunga.
22  FG 9.14; 1 Ko 1.2; 1 T 1.5; 6.11Maaŋ muuŋgiap, ndu mbarkɨrga vuzvugi mbatɨgi, nta gumgir ŋkaa ndavi khavi, ndu kɨr mba vuzvugi ga segɨri. Ndu kɨr nta segɨp, ndu Fhe Bakɨme tɨva guara suaŋv ŋgarɨv, guigira Zisas khothɨgi tɨv, guigira won ndavar harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv, ndava mɨɨtɨga ndi tɨvi, ndu mba tɨvi ndiri. Nde zam mba tɨvir muuŋri. Ndu phorgap nde Fhe Bakɨme nɨman guigira ŋgarav ki gumgi, mbe guigira Zisas khothɨgap taagip wari ndir zav anan kaai gumgi gu mbigi ma. 23  1 T 4.7; 2 T 2.16; Ta 3.9Ndu mba ndɨkndɨgi vhuuiŋ ki fhuv gumgi, mbe fhura pham tamtam buni nzuai, ndu kɨr mbe segɨri. Ndu kaŋgi, mba khesharigi buni, nta wari daav, ntari khavi buni ma. 24  1 T 3.2-3; Ta 1.7-9; 3.2Guma Bakɨmen ŋaara guma, ana ntarir muuŋv, vhegɨ thari. Ana tɨvir vhuuin za mba gumgir muuŋri. Maaŋ muuŋgip, gumgi ana rɨɨŋrɨɨŋrim, ana wo ndav shirɨ mbevav, Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvir mba gumgi gu mbigi khɨvɨv, mbe suanga tuavir vhuuiŋ ndi ganɨri. 25  Ga 6.1; 1 T 2.4; 6.11; Ta 1.1; 1 Pi 3.15Ana mbarara mba buni daasui gumgi, ana mbe ndɨkndɨgi ndiv thɨgar maaŋv, mbe suanga. Ana maaŋ muunga, Fhe Bakɨme maaŋ muuŋgip, mben kurarga, mbe ndavi domdorgip tuituigip buna vhuueŋ kaŋgirga. 26 Satan won vhia mbe ndigap, wo buni mbararav, wo zɨn ŋgɨr zav, mbe mbui. Mbe maaŋ muuŋgip, buna guareŋ kaŋgirga, mbe ndɨkndɨgi taagip tuituigip bigi kaŋgip, mbe Satanan vhia thav kɨrar hegɨp, bɨkbɨɨgirga.

2:3 1 T 1.18; 2 T 1.8; 4.5

2:4 1 Ko 9.25

2:5 1 Ko 9.25-26; 2 T 4.8

2:6 1 Ko 9.7; 9.10

2:8 Ro 1.3; 2.16; 1 Ko 15.1; 15.4; 15.20

2:9 FG 9.16; 28.31; Ef 3.1; 3.13; Fi 1.7; 1.12-14; Kor 4.3; 4.18

2:10 2 Ko 1.6; Ef 3.13; Kor 1.24

2:11 Ro 6.5; 6.8; 2 Ko 4.10-11; 1 T 1.15

2:12 Mt 10.33; Ru 12.9; Ro 8.17; 1 Pi 4.13

2:13 Nam 23.19; Ro 3.3-4; Ta 1.2

2:14 1 T 1.4; 5.21; 6.4; Ta 3.9

2:15 1 T 4.6; Ta 2.7-8

2:16 1 T 4.7; 6.20; Ta 1.14

2:17 1 T 1.20

2:19 Nam 16.5; 16.26; Ais 52.11; Nah 1.7; Zo 10.14; 10.27; Ro 8.35; 1 Ko 8.3; 1 Zo 2.19

2:20 Ro 9.21; 1 Ko 3.12; 1 T 3.15

2:21 2 T 3.17; Ta 3.1

2:22 FG 9.14; 1 Ko 1.2; 1 T 1.5; 6.11

2:23 1 T 4.7; 2 T 2.16; Ta 3.9

2:24 1 T 3.2-3; Ta 1.7-9; 3.2

2:25 Ga 6.1; 1 T 2.4; 6.11; Ta 1.1; 1 Pi 3.15