4
Timoti khaŋ tɨgɨp havhargip, Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ bun suaŋri.
FG 10.42; Ro 14.9-10; 1 T 5.21; 6.13Gu Fhe Bakɨme gum Krais Zisas, ana zumgum za kha vhɨzgi gumgi gu mbigi, gum kha ŋamki gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv mbe suanga guma, gu mani nɨman kama havharar khaŋ ndu nzuai. Krais Zisas, ana za kha gumgi gu mbigi nɨman kɨrar hɨgɨp, ana zazera mbara muuŋgip kɨv, ŋgui vhɨrve gari guman pan kɨrga. FG 20.20; 20.31; 1 T 4.13; 5.20; Ta 1.13; 2.15Maaŋ muuŋgiap, ndu khaŋ tɨgɨp havhargip, anan buna vhuueŋ bun suaŋri. Maaŋ muuŋgip, gumgi ana buna vhuueŋ mbarararga o, mbe ne mbarara thagi, ndu zazera khaŋ tɨgɨp havhargip Krais buna vhuueŋ bun suaŋri. Ndu kama havharar mbe suaŋv, mbe ndavi gorɨv, mbe ndavi khavɨrim, mbe ndavi domdorɨv, mben ndɨkndɨgi ndi thɨgar maaŋrim, mbe Fhe Bakɨmen tɨvi zɨn ŋgɨrga. Ndu zazera mbarara mbe suaŋv, Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvir mbe khɨvɨv, mbe suaŋri. 1 T 1.10; 4.1; 2 T 1.13; 3.1; 3.6Ndu mbarara. Zumgum, gumgi buni vhuuiŋ mbarara tharga. Mbe thav, mben khuari harigi khesharigi buni mbarara saŋv zɨgzɨgɨrga. Mbe gumgi vhɨrvera ndirga, mbe mbe mbararargeŋ vuzvugi buni, mbe ntan mbe khɨvɨv mbe suanga. 1 T 1.4; 4.7; Ta 1.14Maaŋ muunga, mbe kɨr buni guari ga segɨp, mbe wari wo khuarir mba nzɨgi gu nzari khɨnin tɨgɨrga. FG 21.8; Ef 4.11; 2 T 1.8; 2.3Mbe maaŋ muunga, ndun ndɨkndɨk zazera kaŋgira kɨri. Ndu mba simtɨgi gu zaagi ndirga. Ndu Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun gumgi gu mbigi ga suaŋri. Ndu kha gumgi gu mbigir kurkurarga ŋaar ki. Ndu Fhe Bakɨme ŋaara guma ma, ndu guigira za mba ŋaarar muuŋri.
Por rɨmɨnga tuk han mbai.
Fi 1.23; 2.17; 2 Pi 1.14Ndu kaŋgi, gu rɨmɨnga tuk han mbarigi. Gu rimgirga, na vɨzɨn, mbe mba Fhe Bakɨme nzuav ofa mbui wain farar muuŋgip si suarga. Gu ŋgɨrga tuk han mbarigi. 1 Ko 9.24-25; Fi 3.14; 1 T 6.12; Hi 12.1Gu won kɨrɨ tɨva nzuav khuafɨ vhuuŋra muuŋgi. Gu ntigem zav mba khuafɨ vhɨzɨrga thaan hɨgap, gu guigira Fhe Bakɨme khothɨgi tɨv, gu ana suirav havhargi. 1 Ko 9.24-25; 2 T 1.12; Ze 1.12; 1 Pi 5.4; VB 2.10Ntigem, guma bigɨna ndir zav, ana nzuav khuafuv, mba khuafɨ kambarav, mba bigɨna ndi. Mba bigɨn, Fhe Bakɨme ana bevahegim, ana nan rarga mbur ki. Mba bigɨn, ana khaŋ muuŋgi. Guma Bakɨme, tɨvir vhuuiaŋ mbui guman nan kamɨnga. Guma Bakɨme, ana tɨvar vhuuŋra zɨn vuav, kha gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi ga nzuav mbe nzuai. Ana mba gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi ga suaŋv mbe suanga tuga bakɨmen, gu mba khuafɨ kambarigi ne suaŋv ana mba bigɨnan nan nɨɨnga. Ana mba bigɨnan nara nɨɨnga fhu. Fhuvara. Ana mba bigɨnan za ana ganɨrim, ana kɨrar hɨr za mbuim, guigira ne vuzvugiap ana rarga ki gumgi, ana za anan mben nɨɨnga.
Timoti vhemkora Por han zɨri.
2 T 1.4Timoti, ndu khaŋ tɨgɨ havhargip, tuav the gangip, vhemkora nan han zɨgɨri. 10  2 Ko 8.23; Ga 2.3; Kor 4.14; Fm 1.24; Ta 1.4; 1 Zo 2.15Ndu mbarara! Demas na thagi. Ana kha nuianan tɨvi, ana guigira nta vuzvugiap, ana Tesaronaika ŋgu bakɨmen vugi. Kresens, ana Garesia ŋgu bakɨme fhain vugim, Taitus ana Darmesia ŋgu bakɨme fhain vugi. 11  FG 12.12; 12.25; 13.13; 15.37-39; Kor 4.10; 4.14; Fm 1.24Ruk nduara nan han khar ki. Ndu maaŋ muuŋgip, Makar kuv, ŋko zɨri. Ana nan kurav ŋgarɨrga guman vhuuŋ ma. 12  FG 20.4; Ef 6.21-22; Kor 4.7-8Gu Tikikus ga sarigim, ana Efesusan vugi.
13  FG 20.6Ndu zɨr saŋv, gu ruga hav shari fhava shaara mpeeŋge gu niŋge ndi Troas ŋgu bakɨmen Karpus phena tɨgi, ndu niŋge ndigi zɨri. Ndu niŋge ndiv, ndu vhɨra mba gavi phorgɨv ndigiri. Ndu vhɨra tuituigip ganɨri, ndu muuŋv kɨv, mba dama nderar muuŋgi gavi, ndu nta ndɨkndɨk ŋangirga.
14  Sng 28.4; 62.12; Snd 24.12; FG 19.33; Ro 2.6; 1 T 1.20; VB 18.6Areksander, ana brasan bigi kari guma ma. Ana tɨva mbatɨgar na muuŋgi. Ana zumgum ana mba muuŋgi ne suaŋv, Guma Bakɨme muumbara mbatɨgar anan muuŋgirga. 15 Ndu vhɨra mba guman rɨvɨri. Ana guigira panan nza kha nzuai buna vhuueŋ, ana guigira panan ne ga kegi.
16  FG 7.60; 2 T 1.15Gu fhara guarara mbe na nzuav nzuaim, gu thɨgap nzuaim, guma the na khothɨgap, gu nzuai kameŋ ana nan kurav, ne suaŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mba gumgi za na thagi. Gu Fhe Bakɨme phorga nzuai, ana mbe muuŋgi bigɨna mbatɨgeŋ, ana ne ndɨkndɨgɨrga fhu. 17  Sng 22.21; Dan 6.22; FG 23.11; 27.23; 2 Pi 2.9Guma Bakɨme, ana nduara nan mpia kegap, ana ŋkasŋkar na nɨɨŋgim, maaŋ muuŋgiap, gu za mba harigi fhaiŋ ŋgui gumgi, gu Fhe Bakɨme buna vhuuen mbe nzuaim, mbe ne mbararagi. Fhe Bakɨme nduara raion thɨɨni tɨn na ndigi. 18  Sng 121.7; Ro 11.36; Ga 1.5; Hi 13.21Mba tɨvara, mbe nan muunga tɨvi mbatɨgi, Guma Bakɨme na tɨn nta ndigirga, gu nzerara kɨrim, ana na ndigip wo gari ŋgu Hevenan ndarga. Maaŋ muuŋgiap nza zazera ana zɨ ndiv vun kuamkuarga. Ne guigi guarara.
19  FG 18.2; 2 T 1.16-17Ndu nan raar vhuuŋ ndiv Prisira gum Akuiran nɨɨŋv, vhɨra nan raar vhuuŋ ndiv Onesiforus gu muuŋ gu tari, ana phenan ki ntɨɨri, ndu anan mben nɨɨŋgiri. 20  FG 19.22; 20.4; 21.29; Ro 16.23Erastus, ana Korin ŋgu bakɨmera ki. Trofimus, ana rɨɨim, gu ana thav ana ndim, Miretus ŋgu bakɨmera tɨgap zɨgi. 21 Ndu khaŋ tɨgɨp havhargip tuav gangip, vhemkora nan han zɨgɨri. Ndu maaŋ muuŋgip kɨv kɨrim, ruga hi tuk hɨgɨrga, bɨɨŋbɨɨŋ bakɨvi khavɨrga.
Uburus gum, Pudens, Rinus, Krodia gum, khaŋ guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe wari won raar vhuun ndu ndɨɨi.
22 Guma Bakɨme ndu phorgɨp kɨri. Ana korar muumbar za nde phorgɨ kɨri.

4:1 FG 10.42; Ro 14.9-10; 1 T 5.21; 6.13

4:2 FG 20.20; 20.31; 1 T 4.13; 5.20; Ta 1.13; 2.15

4:3 1 T 1.10; 4.1; 2 T 1.13; 3.1; 3.6

4:4 1 T 1.4; 4.7; Ta 1.14

4:5 FG 21.8; Ef 4.11; 2 T 1.8; 2.3

4:6 Fi 1.23; 2.17; 2 Pi 1.14

4:7 1 Ko 9.24-25; Fi 3.14; 1 T 6.12; Hi 12.1

4:8 1 Ko 9.24-25; 2 T 1.12; Ze 1.12; 1 Pi 5.4; VB 2.10

4:9 2 T 1.4

4:10 2 Ko 8.23; Ga 2.3; Kor 4.14; Fm 1.24; Ta 1.4; 1 Zo 2.15

4:11 FG 12.12; 12.25; 13.13; 15.37-39; Kor 4.10; 4.14; Fm 1.24

4:12 FG 20.4; Ef 6.21-22; Kor 4.7-8

4:13 FG 20.6

4:14 Sng 28.4; 62.12; Snd 24.12; FG 19.33; Ro 2.6; 1 T 1.20; VB 18.6

4:16 FG 7.60; 2 T 1.15

4:17 Sng 22.21; Dan 6.22; FG 23.11; 27.23; 2 Pi 2.9

4:18 Sng 121.7; Ro 11.36; Ga 1.5; Hi 13.21

4:19 FG 18.2; 2 T 1.16-17

4:20 FG 19.22; 20.4; 21.29; Ro 16.23