11
Pita Zerusareman ndav mba hɨgi bigi bun nzuai.
Mba Zisas farasegi 12 thɨgi ŋaara gumgi, gum mba mbe phorgav Zisas zɨn vui gumgi gu mbigi, mbe tamtam Zudia fhain ki. Mba harigi ŋgui gumgi gu mbigi mbararagi, mbe vhɨra Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ mbararagiap, mbe vhɨra nta ndigi. Mbe mba buni vhuuiŋ ndigim, Pita Zerusareman ndaim, mba Zerusareman kav, Zisas zɨn vui gumgi, mbe ne mbararav khaŋ tɨgap mba fooi tɨva suirav havhargiap, ana zɨn vui ntɨɨri ma. Mbe Zerusareman ki. Mbe ne nzuav Pita ga vhegi. FG 10.28; Ga 2.12Mbe ana vhegap khaŋ ana nzuai, “Ndu ram mbui tɨva muuŋgiap vov, warir fooŋ thagi gumgi, ndu mbe phenan vugap, ndu mbe phorga mbegi.”
Mbe maaŋ Pita nzuaim, Pita mbaram mba ana hɨgi bigi, ana za ntan mbe neŋgegi. Ana ntan mbe neŋgav khaŋ mbe nzuai, FG 10.9-48“Gu Zopan ŋgu bakɨmen kav, gu Fhe Bakɨme phorga nzuav kav, gu rɨma kui fara muuŋgiap bigɨna mbe gangi. Gu garav, shaa bakɨme fara muuŋgi bigɨna mbe, gu ana garim, buip fhogim, ana zeri. Mbe mpiin ana khorin fegi fara muuŋgiap ana ndim mbarigim, ana zeri. Ana zerim, gu tuituigip ana gangir zav mbuav, gu ana garav, gu mbarkɨrga sɨgi vhɨrve, gu nta gari. Gu nta garav, gu gumgi dai sɨgi, gu nta garav, gu ruaŋruaŋgi sɨgi gu nta gari. Gu vhɨra mpari gum pɨri gari, gu vhɨra korigi gari. Gu nta garav, gu Fhe Bakɨme kamthooŋ mbararagim, ana khaŋ na nzuai, ‘Pita, ndu khavgip mbu sɨgi shogɨp ntan mbɨ.’ Fhe Bakɨme maaŋ nzuaim, gu khaŋ ana nzuai, ‘Guma Bakɨme, gu mbegɨrga tuktɨgi fhuvara! Gu tuga then ndu nɨman khaŋ muuŋgi sɨga mbatɨga the mbegi fhu. Gu vhɨra thagi sɨgi mbari vhɨra khare.’ Gu maaŋ nzuaim, Fhe Bakɨme wom phenatɨtɨgap khaŋ na nzuai, ‘Ndu Fhe Bakɨme muuŋgi bigɨn the, ndu khaŋ ana suaŋ thari, ana mbatɨgi. Fhe Bakɨme muuŋgi bigi, nta za bigir vhuuiŋra.’ 10 Mba bigi hɨrɨ mpuani khegene ga muuŋgim, gu nta gangim, nta taagia buivar ndagi.
11 “Mba bigi taagia buivar ndagim, mba Kornirius na nzuav sarigi guma phuni khegene, mbe za gu ki phena thɨma thivgi. 12  Zo 16.13; FG 10.19; 10.23; 10.45Mbe thivgim, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar kha ndɨkndɨgar na ndɨɨi, ‘Ndu mbe phorgɨv ŋgɨri. Ndu ndɨkndɨgi vhɨrver muuŋ thari.’ 13 Nza Kornirius phena vhen vergim, ana mbaram mba Fhe Bakɨme enser ana phenan vhen vergap, ana phorga suaŋgi ne bun nza nzuai. Ana khaŋ nzuai, ‘Mba Fhe Bakɨme enser khaŋ na nzuai, “Ndu gumgi thari ga sararim, mbe Zopan ŋgɨp, Saimonan kuv ndu han zɨri. Saimon, ana zɨ mbe khare, Pita.” 14  FG 16.31Ana zɨv, buni tharir ndu suanga, ana mba ndu suanga buni, ndu ntan panan Fhe Bakɨme taagip ndu ndiv, mba ndu phenan ki ntɨɨri, ana za mbe ndigirga.’ 15  FG 2.4Kornirius mba bigir nza neŋgega thugim, gu mbaram kama hegap, mbe phorga nzuavra thagim, Fhe Bakɨme won Ŋina Ŋaara sarigim, ana mba fhum fhara guarara, nzan han zergi farara muuŋgiap, mben han zergi. 16  Jol 2.28; Mt 3.11; Zo 1.26; 1.33; FG 1.5Gu maaŋ muuŋgia, gangiap, gu mba Guma Bakɨme fhum suaŋgi kameŋ ga ndɨrigi. Ana fhum khaŋ suaŋgi, ‘Zon Gumgi Ruai Guma, ana fhum mbɨn gumgi gu mbigi ruagi. Nde Fhe Bakɨme won Ŋina Ŋaarar nde ruarga.’ 17  FG 10.47; 15.8-9Nza fhum Guma Bakɨme Zisas Ŋina khothɨgim, Fhe Bakɨme fhura won Ŋaarar nza nɨɨŋgi. Ntige mbara muuŋgi, ana fhura won Ŋina Ŋaarar mbe nɨɨŋgi. Na gu ram muuŋgi khesharigi guma, gu Fhe Bakɨme nduara mbe mbui ŋaar, gu ana thɨvɨrie?”
18  FG 13.48; 14.27; Ro 10.12-13; 15.9; 15.16Pita mba buni mbe neŋgegim, mba gumgi mba buni mbararagiap, mbe wom Pita ga vhegɨrga ndɨkndɨk mben ki fhu. Mbe thav Fhe Bakɨme zɨ ndi vun kuamkuav khaŋ nzuai, “Nza ntige kaŋgi, Fhe Bakɨme vhɨra ndavi domdorɨrganeŋ harigi ŋgui gumgi khɨrigi, mbe vhɨra zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndirga.”
Antiokan ki gumgi gu mbigi, mbe ruagi gumgi gu mbigi ki.
19  FG 8.1-4Mba tugen, mbe Stiven shogi ana rimgim, mbe vhɨra tɨvi mbatɨgar mba Zisas zɨn vui gumgi gu mbigi ga mbui. Mbe maaŋ mbuim, gumgi gu mbigi vhɨrve mbe rav tamtam vov, mbe mbari vov Fonisia ŋgu bakɨme fhain vuim, mbe mbari rav Saiprus rɨgɨkɨrigen vuim, mbe mbari rav Antiok ŋgu bakɨmen vegi. Mbe vegap, maaŋ kav Zisas muuŋgi bigi gum ana buni vhuuiŋ bun nzuai.
Mbe mba buni vhuuiŋ bun harigi ŋguir gumgi gu mbigi ga nzuai fhuvara. Mbe mba bigi bun Zudaiŋ gumgi gu mbigira nzuai. 20 Mbe maaŋ mbuim, gumgi mbari vhɨra mben rɨgar ki, mba gumgi mbe mbari Saiprus rɨgɨkɨrige gum, Sairini ŋgu bakɨme gumgi ma. Mbe vhɨra ndav, Antiokan kav, mbe vhɨra Guma Bakɨme Zisas buni vhuuiŋ bun mba Grikiŋ ga nzuai. 21  FG 2.41Mbe maaŋ mbuim, Guma Bakɨmen ŋkasŋka mbe phorga kim, gumgi gu mbigi vhɨrve, mbe nzuai buni mbararav, nta khothɨgap, ndavi domdorav Guma Bakɨme zɨn vui.
22  FG 4.36Mbe maaŋ mbuim, mba Zisas buni zɨn vov ana khothɨgap ruagi gumgi gu mbigi, mbe Zerusareman kav mba bigi kameŋ mbararagiap, mbe mbaram, Barnabas ga sarigim, ana Antiokan vergi. 23  FG 2.41; 5.14; 6.5; 11.21; 13.43Ana verav garim, Fhe Bakɨme guigira mben kurkurav tɨvar vhuuŋra mbe mbuim, ana mbe gangiap, guigira ndikndigi. Ana ndikndigap, mbaram mba gumgi gu mbigi ana wom za mbe ndɨkndɨgi khavi, mbe guigira Guma Bakɨme zɨn ŋgɨrga. 24 Barnabas, ana vhɨra guman vhuuŋ ma. Ana vhɨra Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar guigira ana rugap ki. Ana vhɨra Fhe Bakɨme khothɨgi ndɨkndɨk guigira havhargi. Maaŋ muuŋgiap, gumgi gu mbigi vhɨrve, mbe Guma Bakɨme zɨn vui gumgi gu mbigir vhen zeri.
25  FG 9.30Barnabas maaŋ mbe thav, Sor ga nzuav garav Tarsusan vui. 26  1 Pi 4.16Ana vov, maam Sor gangiap, ana kov taagiap Antiokan zɨgi. Ana Sorar kov, mani Antiokan zɨgap, mani maam mba Zisas zɨn vuav, ana zɨn panan ruagi gumgi gu mbigi, mani mbe phorga ki. Mani mbe phorga kav, mani gumgi gu mbigi vhɨrvera, mani Fhe Bakɨme buni vhuuin mbe nzuav mbe khɨvigi. Mani maaŋ mbuav, mbe phorga kim, mpari mbave vhɨzgi. Mba tugen, Antiokan ki gumgi gu mbigi, mbe fhara guarara Zisas zɨn panan ruagi gumgi gu mbigi zɨ ndigi.
27  FG 13.1; 15.32; 21.9; 1 Ko 12.28; Ef 4.11Mba tugen, Fhe Bakɨmen kamthooŋ gumgi mbari, mbe Zerusareman kegap, Antiokan zergi. 28  FG 21.10Mba Fhe Bakɨmen kamthooŋ guma mbe, ana zɨ khare, Agabus, ana Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar ana rugim, ana an ŋkasŋkar panan khaŋ nzuai, “Mba tivgip thir vhɨzɨrga tuga bakɨme za kha Rom guman pan gari ŋguir hɨgɨrga.” Ana maaŋ suaŋgim, zumgum Sisar Krodius ŋgui gari guman pan ki tugen, mba thir vhɨzi tuga bakɨme hɨgi. 29  Ro 15.26; 1 Ko 16.1; 2 Ko 9.1Agabus ne suaŋgim, mba Zisas zɨn panan ruagi gumgi gu mbigi ne mbararagiap, mbaram, wari tɨgap kama shogiap, mbaram, ŋkɨɨa ndi, mba Zudian Zisas zɨn vui gumgi gu mbigir kurkura zav nzuai. Mbe maaŋ suaŋgiap mba Zisas zɨn panan ruagi gumgi gu mbigi, mbe za wari khɨnan ŋkɨɨa ndia za sui. 30  FG 12.25Mbe mba ŋkɨɨa ndi suegap, mbaram, Barnabas gum Sor ga sarigim, mani mba ŋkɨɨa ndiga ndav, mba Zisas zɨn panan ruagi gumgi gu mbigi gari gumgir pani ga nɨɨŋgi.

11:3 FG 10.28; Ga 2.12

11:5 FG 10.9-48

11:12 Zo 16.13; FG 10.19; 10.23; 10.45

11:14 FG 16.31

11:15 FG 2.4

11:16 Jol 2.28; Mt 3.11; Zo 1.26; 1.33; FG 1.5

11:17 FG 10.47; 15.8-9

11:18 FG 13.48; 14.27; Ro 10.12-13; 15.9; 15.16

11:19 FG 8.1-4

11:21 FG 2.41

11:22 FG 4.36

11:23 FG 2.41; 5.14; 6.5; 11.21; 13.43

11:25 FG 9.30

11:26 1 Pi 4.16

11:27 FG 13.1; 15.32; 21.9; 1 Ko 12.28; Ef 4.11

11:28 FG 21.10

11:29 Ro 15.26; 1 Ko 16.1; 2 Ko 9.1

11:30 FG 12.25