24
Zudaiŋ gumgir pani Por ga nzuav nzuai.
Por Sisariara kim, meeŋthɨgi rari vhɨzgim, Fhe Bakɨme rotu gari guman pana Ananaias, mba Zudain gumgir pani gum, Romin tɨvi kaŋgi guma Terturusan kov, mbe Sisarian zergi. Mbe zergap, Por ga nzuav suanga buneŋ bun ŋgui gari guman pana vhari ga nzuai. Mbe nen ŋgui gari guman pana vhari ga suaŋgim, ana mbaram Porar kamgim, ana za thɨgi. Ana za thɨgim, Terturus mbaram bunin ana sav ana nzuav nzuai. Ana khaŋ nzuai, “Gumana rum Feriks, ndu guigira nzan kurigim, nza mpirmpirɨga vhuuŋra muuŋgia kim, ntara bakɨ the nza fhain hɨgi fhu. Ndu vhɨra won ndɨkndɨgar vhuuŋ nza ntɨɨrir kurav, mba fhum mbatɨgi bigi, ndu nta muuŋgim, nta ntige nzerigi. Guman rum Feriks, nza za wo fhain mba bigi gangiap, nzan ndavi guigira nzerigim, nza guigira ne nzuav ndun ndikndigi.
“Gu vhɨra buni vhɨrver ndu suaŋ ndu suirav tuga mpeen kɨrga fhuvara. Gu khueŋ nzuav ndun nzai, ndu nzan korar muuŋgip, nzan buna tɨveŋra mbarararga. FG 6.13; 16.20; 17.6; 21.28; 1 Pi 2.12; 2.15Nza kha guma garim, ana simtɨgi vhɨrve khavi. Ana za kha nuianan ki Zudaiŋ, ana za mbe phorga ntari khavi guma ma. Ana maaŋ mbuav, ana vhɨra mba nza thav wari shɨrav ki ntɨɨri, mbe kha zɨn mbe rɨgi, Nasaretiŋ. Ana mben guman pan ma. 6-8  FG 21.28-30Ana vhɨra Fhe Bakɨmen Phena muuŋgirim, ana Fhe Bakɨme nɨman nzaŋnzaŋ zav mbui. Ana maaŋ mbuim, nza ana suirigi. Ndu ntigem, ndu nduara anan nzarim, ana mba muuŋgi bigi, ana nduara nta bun ndu suaŋgirim, ndu kaŋgirga, nza ana nzuav nzuai buni, nta guigira.” a Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ kaŋgiap, nta kheri gumgi mbari, mbe khaŋ nzuai, harigi kama mueŋ phorgap kha vezar ki. Mba kameŋ khaŋ nzuai, “Nza won tɨvira nzuav, ana nzuav nzuai. Nza ana nzuav nzuaim, ŋgui gari guman pana vhari Risias won ntari ga mbui gɨɨtɨvir kov, zav nza tamtam nza daaga suav, nzan farve tɨn ana ndigi. Risias ana ndigap khaŋ nzuai, kha guma ga suaŋv suangeŋ vuzvugi gumgi, mbe zɨn ndu phorgɨv ana suaŋv suaŋri.”
Terturus ne nzuaim, mbe Zudaiŋ vhɨra anan kurav, nen Por ga sav, ana nzuai. Mbe za khaŋ nzuai, “Mba buni, nta za guigira buni guari ma.”
Por Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ bun Feriks ga nzuai.
10 Terturus mba buni suaŋgim, mba ŋgui gari guman pana vhari mba buni mbararagiap, mbaram won farve nɨɨŋkui, ana Por suangeŋ nzuav, ana maaŋ wo farve ga mbui. Ana maaŋ wo farve ga muuŋgim, Por ana farve gangiap, mbaram kama hegap, khaŋ nzuai, “Gu kaŋgi, ndu mpari vhɨrvera ndu kha gumgi gu mbigi buni ndi tɨgar mbai guman pan ki. Maaŋ muuŋgiap, nan ndava vhee guigira ndu buni ŋgarkargeŋ vuzvugi. 11  FG 21.17; 21.26; 24.17Ndu tamtam mben nzanga, ndu khueŋ kaŋgirga, gu phɨk bavira raa phunini vov vhɨzgi, gu mba tugivigen, gu rotur muun zav Zerusareman ndagi. 12 Gu vugim, Zudaiŋ na garim, gu Fhe Bakɨme phena bɨna vhen, gu Zuda guma the phorga nzuav, ana dav, ana vhegi fhuvara. Mbe vhɨra na garim, gu gumgi gu mbigi thari, gu Fhe Bakɨme buni mbararagi phena vhen phok the khavgi fhu. Gu vhɨra kha ŋgu bakɨme vhen gumgi gu mbigi thari fugap, phok the khavgi fhu. Zakɨra fhuvara! 13 Mbe ntigem na nzuav nzuai buni, nta guigira buni fhuvara. Mbe vhɨra mbar na sav na nzuai buni, mbe gu muuŋgi tuav guara thueŋ khɨvarga, mbe nzuai buni nta guigira buni ma.
14  FG 24.5; 26.22; 28.23; 2 T 1.3“Guigira buneŋ khare. Mba Zisas khothɨgav ana zɨn vui tuav, mbe kha suambarar ana mbui, ‘harigi ntɨɨri ma.’ Gu tuav zɨn vov, gu nza won nzɨgir Fhe Bakɨme, gu ara rotu mbui. Gu mba Moses suaŋgi tɨvi, gu za nta khothɨgap, gu vhɨra Fhe Bakɨme kamthooŋ gumgi fhum khergi buni, gu vhɨra za nta khothɨgɨvra ki. 15  Dan 12.2; Zo 5.28-29; FG 23.6; 26.6-7; 28.20Gu nta khothɨgap, gu Fhe Bakɨme taagip mba vhɨzgi gumgi gu mbigi khavɨrgane, gu nen rarga ki. Ana tɨvir vhuuiŋ muuŋgi gumgi gu mbigi, mba tɨvi mbatɨgi ga muuŋgi gumgi gu mbigi, ana za taagi mbe khavgirga. Mbe vhɨra ne nzuav Fhe Bakɨme khothɨgap, ana rarga wari ki. 16  FG 23.1Gu maaŋ muuŋgiap won ndava havhargiap ki. Gu bigɨna mbatɨk thueŋ muuŋ thav, gu zazera nzerara Fhe Bakɨme nɨman kav, gu vhɨra kha gumgi gu mbigi nɨman ki.
17  FG 11.29-30; 20.16; Ro 15.25-26; 2 Ko 8.4; Ga 2.10 FG 21.17-28“Gu mpari mbarir harigi ŋguir kegap, zumgum gu taagia wo ntɨɨri han zɨgi. Gu ŋkɨɨa gu bigi mbari ndiga zav bigi sosuagi gumgi mbarir kurkurav, gu vhɨra Fhe Bakɨme nzuav shama mbui bigi mbari ndiga zɨgi. 18 Gu mba bigi ndigip, Fhe Bakɨme phena bɨna vhen ŋgirɨv, gu Fhe Bakɨme nɨman ŋgara zav mbui tɨv, gu fharav ne muuŋgiap, gu zumgum mba bigi ndiga vov Fhe Bakɨme phena bɨna vhen verav, ana nzuav shama muuŋgi. Gu mba Fhe Bakɨme phena bɨna vhen kim, mbe na gari, gu Fhe Bakɨme nɨman ŋgarav, gu ki. Gu mba tugen gumgi vhɨrve na phorga kegi fhu, vhɨra mba tugen gumgi thari khɨkhɨm bakɨ the muuŋgi fhu. b Ves 6 khaŋ nzuai, Por Fhe Bakɨme phena muuŋgirim, ana Fhe Bakɨme nɨman nzaŋnzaŋ za mbui. Por mbe maaŋ ana nzuai, ne ŋgarkarav khaŋ nzuai, “Gu Fhe Bakɨme nɨman ŋgarav, gu ana phena guara vhen vergi.”
19  FG 23.30; 25.16; 2 T 1.15“Mba tugen Esia fhain kega ndagi Zudaiŋ, mbe fhura zav na suirigi. Mba nan suirigi gumgi, mbe kamen nan kɨv, mbe nduarira ntige zɨv, ndu nɨma thivgip, na suaŋv suaŋri. 20 Mbe maaŋ muuŋgip zegɨrga fhu, gu fhum mben buaadegi gumgi phorga nzuai, mbe na buni mbararagi. Gu pham buna thueŋ suaŋgirim, mbe nen ndu suanga. Mbe nen ndu suaŋv, gu mba muuŋgi bigɨna mbatɨgeŋ, mbe nen ndu suaŋri. 21  FG 23.6; 28.20Gu buna bueŋra suaŋgim, mbe nen ndikndigi fhu. Gu mben rɨgar thɨgap, kaav khaŋ suaŋgi, ‘Gu khueŋ khothɨgi, guma rimgip, taagia khavɨrga. Mbe ntige nera nzuav na ndigap, nde wo buni nzuai ŋanen zɨgap, na nzuav nzuai.’ ”
22  FG 23.26Por mba buni nzuaim, Feriks nta mbararagi. Feriks, ana vhɨra gumgi gu mbigi Zisas khothɨgav ana zɨn vui tuav, ana vhɨra ana kaŋgi. Maaŋ muuŋgip, Por buni suaŋgia thugim, Feriks mbaram khaŋ Zudaiŋ ga nzuai, “Nde rargɨri.” Ana maaŋ mbe suaŋgiap, khaŋ mbe nzuai, “Mba ntari ga mbui gɨɨtɨvi gari guman pana vhari Risias garari. Ana zirgɨrim, gu za nde buneŋ ndi thɨgar maanga.” 23  FG 27.3; 28.16; 28.30Ana mbe suaŋgiap khaŋ mba ntari ga mbui gɨɨtɨvi gari guman pana nzuai, “Ndu Por ndi bɨna khɨngiri, ndu bigɨna thuen ana muuŋ thari. Ndu vhɨra ana kɨvntogi bigir ana nɨɨn saŋ muuŋrim, nde mbe thɨvɨ thari.”
Feriks Por ndi bɨna khɨngim, ana bɨnan kim, mpari mpuveni vhɨzgi.
24 Rari mbari vhɨzgim, Feriks won muuŋ Drusiran kov, mani zi. Drusira, ana Zudar mbik ma. Mani zav, Feriks Porar kamgim, ana zim, ana anan buni mbari mbararagi. Por Zisas Krais khothɨgɨrga buni mbarir ana phorga nzuai. 25 Por ana phorga nzuav, tɨvir vhuuin muunga bunin ana nzuav, guma vhɨra tuituigip won kɨrɨ tɨvi gu bigi ganɨnganen ana phorga nzuav, vhɨra Fhe Bakɨme zumgum nza muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv nza suangane phorga ana nzuai. Ana nen Feriks ga nzuaim, Feriks ne mbararagiap, rivgi. Ana rivgiap, khaŋ Por ga nzuai, “Ndu ntige ŋgɨri! Gu zumgum tuk kɨrga, gu taagip ndu suaŋv kama ndi maanga.” 26 Feriks maaŋ Por ga nzuav, ana vhɨra kha ndɨkndɨgar Por ga mbuav, ana rarga ki. Por ana raaŋ shɨv, ŋkɨɨa tharir ana nɨɨŋgirim, ana fhura ana fhɨrgirim, ana bɨna thav, ŋgɨgɨrga. Feriks mba ndɨkndɨgar Por ga mbuav, ana tugi vhɨrvera zav Porar kaaim, ana zav ana phorga nzuai.
27  FG 25.9; 25.14Ana maaŋ mbuav kim, mpari mpoveni vhɨzgim, Porsius Festus Feriks ŋana ndigap, Zudia fhaiŋ gari guman pana vhari ki. Mba tugen, Feriks Zudaiŋ ana ndikndigɨr zav, ana Por thɨvigim, ana bɨnara ki.

24:5 FG 6.13; 16.20; 17.6; 21.28; 1 Pi 2.12; 2.15

24:6-8 FG 21.28-30

a24:6-8 Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ kaŋgiap, nta kheri gumgi mbari, mbe khaŋ nzuai, harigi kama mueŋ phorgap kha vezar ki. Mba kameŋ khaŋ nzuai, “Nza won tɨvira nzuav, ana nzuav nzuai. Nza ana nzuav nzuaim, ŋgui gari guman pana vhari Risias won ntari ga mbui gɨɨtɨvir kov, zav nza tamtam nza daaga suav, nzan farve tɨn ana ndigi. Risias ana ndigap khaŋ nzuai, kha guma ga suaŋv suangeŋ vuzvugi gumgi, mbe zɨn ndu phorgɨv ana suaŋv suaŋri.”

24:11 FG 21.17; 21.26; 24.17

24:14 FG 24.5; 26.22; 28.23; 2 T 1.3

24:15 Dan 12.2; Zo 5.28-29; FG 23.6; 26.6-7; 28.20

24:16 FG 23.1

24:17 FG 11.29-30; 20.16; Ro 15.25-26; 2 Ko 8.4; Ga 2.10

24:17 FG 21.17-28

b24:18 Ves 6 khaŋ nzuai, Por Fhe Bakɨme phena muuŋgirim, ana Fhe Bakɨme nɨman nzaŋnzaŋ za mbui. Por mbe maaŋ ana nzuai, ne ŋgarkarav khaŋ nzuai, “Gu Fhe Bakɨme nɨman ŋgarav, gu ana phena guara vhen vergi.”

24:19 FG 23.30; 25.16; 2 T 1.15

24:21 FG 23.6; 28.20

24:22 FG 23.26

24:23 FG 27.3; 28.16; 28.30

24:27 FG 25.9; 25.14