FIRIPAI
Khe Por Firipaiŋ Ndi Khergi Gap
Kha fharav ganɨnga buni khare.
Por kem ndigap, mbasɨga thugap, mueŋ nderen hav, ana fharav vov, Urop fhaiŋ phorgap, ana vov, fharav Zisas Kraisan buna vhuueŋ bun Masedonia fhain Firipai ŋgu bakɨmen ki gumgi gu mbigi ga suaŋgi. Farasarigi Gumgi 16.8 kegɨp ganɨ ŋgɨp 15 thɨgɨri. Ana zumgum vov, harigi ŋgu bakɨmen vugim, mbe ana ndim bɨna khɨngi. Por bɨnan kav mbararagim, gumgi mbari zav, Firipain guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk, mbe ana ŋgav mben ndɨkndɨgir farfagi. Nza ntigem, Por kha Firipaiŋ ndi mbarigi gava ganɨnga, nza Por mba bigi mbararagiap, ne nzuav ndav simgi kama thueŋ gangirga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana guigira Zisas khothɨgap, ana maaŋ muuŋgiap ndikndigi.
Por fhum guigira ŋkɨɨa gu bigi ga sosuagim, mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe Firipain ki, mbe ana kurkurar zav ŋkɨɨa gu bigi ndi mbarigi. Maaŋ muuŋgiap, kha gavar Por Firipaiŋ ndikndigap mbe nzuai. Ana vhɨra mbe guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk havharav mbe nzuai. Ana vhɨra khuen rivgi, mbe ana bɨnan ki ne suaŋv ndɨkndɨgi vhɨrver muuŋv, simgirga.
Por Fhe Bakɨme fhura mbe nɨɨŋgi bigɨna bakɨme, ana ana nzuai. Mba bigɨn, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ, mbe Krais Zisas han ana ndigi. Ana khaŋ mbe nzuai, mbe Zudaiŋ tɨvi zɨn vuav mba bigɨna ndigi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mbe Zisasra khothɨgap mba bigɨna ndigi. Por khueŋ vuzvugi, mbe Firipaiŋ mbe Krais mbui tɨvara muuŋri. Krais kha ndɨkndɨga wo muuŋgi fhuvara, “Gu guma bakɨme ma.” Ana mba ndɨkndɨga mbuav, ana wo vuzvuga zɨn vugi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana guigira wo mbevav, Fhe Bakɨme ana nɨɨŋgi ŋaar, ana mba ŋaara mbui. Por khaŋ nzuai, Krais phorgi gumgi gu mbigi, mbe Fhe Bakɨmen ndava mɨɨtɨga ndiav, mbe guigira ndikndigi.
Nza kha gava garav nza kaŋgi, Por guigira mba Firipai siosa vhen ki gumgi gu mbigi, ana guigira mbe vuzvugi.
Mbe Firipaiŋ, mbe guigira khurkhuma vhuun Por khuigim, Por guigira ne nzuav ndikndiga mbatɨga mbui.
1
FG 16.12-40Gu Por, ŋka Timoti gum, ŋka Krais Zisasan ŋaara gumani, ŋka kha gava khergiap, nde guigira Krais Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde Firipai ŋgu bakɨmen ki. Ŋka kha gava khergiap za nde ndi mbav, vhɨra nden sios gari gumgir pani gum nden siosan ŋgari ŋaara gumgi, ŋka anan nde ndi mbai. Ro 1.7; Ga 1.3; Fm 1.3Nza Ndia Fhe Bakɨme gum nza Bakɨme Zisas Krais, mani fhura nden korar muuŋv, ndava mɨɨtɨgar nden nɨɨŋrim, nde kɨri.
Por Fhe Bakɨmen ndikndigi.
Ro 1.8; 1 Ko 1.4; Ef 1.15-16Gu zazera tugi tugɨratɨgap nde ndɨkndɨgap, nde nzuav wo Fhe Bakɨme phorga nzuav anan ndikndigi. Gu nden kurkurar zav Fhe Bakɨme phorga nzuav, gu zazera ndikndigap ana phorga nzuai. Gu nden ndikndigi, ne khaŋ muuŋgi, nde mba fharigi raar, nde khurkhuma vhuun na khuav Zisasan buna vhuueŋ bun nzuai. Zo 6.29; 1 Ko 1.8; Fi 1.10; 2.13; 1 Te 1.3Gu khueŋ kaŋgi, Fhe Bakɨme nduara fharav taagia nde ndi ŋaara khavgi, nde ana mbui. Ana mbara muuŋgip, nde phorgɨp ŋgarɨv kɨrim, Krais Zisas taagi zirɨrga tuk hɨgɨrga, ana mba ŋaara vhɨzgirga. Nde nan gori ma. Maaŋ muuŋgiap, gu nzerara kha ndɨkndɨga vhuuŋ nden ki. Gu bɨnan ki o, gu Zisasan buna vhuueŋ kurkurav ne havhari, nde za na khuav, mba Fhe Bakɨme na kora muuŋgiap na nɨɨŋgi ŋaara mbui. Ro 1.9; 2 Ko 1.23Fhe Bakɨme khueŋ kaŋgi, Kraisan korar muumbar na ndava vhee muuŋgim, gu za nde ganɨnga vuzvuk bakɨme ki.
1 Te 3.12; Fm 1.6Gu zazera Fhe Bakɨme phorga nzuav, gu khaŋ nzuai, nde guigira wari wo ndavir harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv, ana khaŋ tɨgɨp havhargip nden kɨrim, nde bigi guari kaŋgi ndɨkndɨgi vhuuiŋ kɨv, nde guigira tuituigip bigi kaŋgirga. 10  Ro 12.2; Ef 5.10; Fi 1.6; 2.16; 1 Te 3.13; Hi 5.14Maaŋ muuŋgirga, nde tuituigip bigi kaŋgip, nta heeŋv, nde tɨvir vhuuiŋ guarira ndigip, nta zɨn ŋgɨrga. Maaŋ muuŋgirga, Krais za kha nuianan ki gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv mbe suanga tugar, nde ana nɨman ŋgaravra kɨv, nde bigɨn thueŋ suaŋv simtɨk kɨrga fhu. 11 Zisas Krais mbui tɨvir vhuuiŋ, nta guigira nden kɨrga. Mba gumgi gu mbigi mba tɨvi ganɨv, mbe zɨ bakɨmen Fhe Bakɨmen nɨɨŋv, ana zɨ ndiv vun kuamkuarga.
Por bɨnan ki, ne Zisasan buna vhuuen kurigi.
12  2 T 2.9Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, gu nde kha nan hɨgi bigeŋ kaŋgirgane vuzvugi. Ne Zisasan buna vhuueŋ bun suangeŋ thɨvigi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ne Zisasan buna vhuueŋ ga muuŋgim, ne khaŋ tɨga havhargim, gumgi gu mbigi vhɨrve guigira Zisas khothɨgi. 13  FG 28.30; Ef 3.1Maaŋ muuŋgiap, mba Sisar phena gari gɨɨtɨvi zam, mba harigi gumgi, mbe za na kaŋgi. Gu Kraisan ŋaara mbui ne nzuav bɨnan ki. 14 Na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi vhɨrve, mbe gu bɨnan kim, mbe na ndɨkndɨgi. Mba ndɨkndɨk mbe ndavi havhargim, mbe khaŋ tɨgap havhargiap Guma Bakɨme khothɨgi. Mba tɨv, mben havhargim, mbe rɨvɨ thav, mbe Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ bun nzuai.
15 Mbe mbari garim, gumgi mbari guigira zɨ bakɨmen na ndɨɨim, mbe ne nzuav na ndav shigap, mbe nan ŋaara mbevɨr zav, mbe nera nzuav, mbe Kraisan buna vhuueŋ bun nzuai. Mbe mbari, mbe ndɨkndɨga vhuuŋ kav, mbe Kraisan buna vhuueŋ bun nzuai. 16 Mba gumgi, mbe na kaŋgi. Gu Zisasan buna vhuueŋ bun nzuaine havharɨr zav, gu bɨneŋ rɨgi. Mbe maaŋ muuŋgiap, guigira wari won ndavi ndi nɨɨŋgiap, mbe Kraisan buna vhuueŋ bun nzuai. 17 Mbe gumgi mbari, mbe nduarira zɨ bakɨme ndir zav, mbe Kraisan buna vhuueŋ bun nzuai. Mbe ndɨkndɨgi vhuuiŋ kav, maaŋ mbui fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mbe gu bɨnan kim, mbe simtɨgi thari phorgɨp nan nɨɨn zav maaŋ mbui. 18 Ne nzerara. Mbe ndɨkndɨgi vhuuiŋ ki o, mbe ndɨkndɨgi mbatɨgi, mba gumgi, mbe za Kraisan buna vhuueŋ bun nzuai. Mbe maaŋ mbuim, na ndava vhee guigira ndikndigi.
Por kha ndɨkndɨga mbui, ana ŋam kɨv, ana Firipain kurkurarga.
19  2 Ko 1.11Ahaŋ, gu mbara muuŋgip ndikndigip kɨrga. Ne khaŋ muuŋgi. Gu kaŋgi, nde zazera nan kurkurar zav na nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuaim, Zisas Kraisan Ŋina havharar na ndɨɨi. Fhe Bakɨme mba tuavara nan kurarim, gu bɨna thav kɨrar hɨgɨp bɨkbɨɨgirga. 20  Ro 5.5; 8.19; Ef 6.19-20; 1 Pi 4.16Maaŋ muuŋgiap, nan vuzvuga guar, gu vhɨra khueŋ khothɨgi, gu bigɨna mbatɨk thueŋ muuŋgip nen memɨra ndirga. Gu kha ndɨkndɨga mbui, ntigem gum zumgum vhɨra, gu guigira thɨgɨ havhargip, gu mba zazera mbui tɨvir muuŋv, tɨvir vhuuiŋra muunga. Gu maaŋ muuŋgip ŋam kɨrga o, gu rimgirga, gu zazera zɨ bakɨmen Kraisra nɨɨnga. 21  Ga 2.20Na ndɨkndɨk khaŋ muuŋgi. Gu maaŋ muuŋgiap ŋam ki, Krais na vhen kav, bɨɨŋbɨɨŋ na ndɨɨim, gu Kraisan ŋaara mbui. Gu maaŋ muuŋgip rimgirga, ne guigira bigɨna vhuuŋ guareŋra. 22  Ro 1.13Gu maaŋ muuŋgip ŋamra kɨrga, gu gumgi gu mbigi vhɨrvera kurkurarga. Gu mben kurkurar saŋv, gu maaŋgi tuav zɨn ŋgɨrie? Gu kaŋgi fhu. 23  2 Ko 5.8; 2 T 4.6Gu ndɨkndɨga phuniaŋ mbui. Gu guigira ŋgɨp, Krais han kɨrgeŋ vuzvugi. Gu maaŋ muuŋgirga ne guigira nzerarga. 24 Gu kha nuianan ki, ne guigira nzerigi. 25 Gu khueŋ khothɨgi ndɨkndɨk havhargi, gu nden kurkurarga ŋaar khar ki. Gu maaŋ muuŋgiap kaŋgi, gu kɨrga, gu za nde phorgɨp ŋgarɨv, nden kurkurarim, nde khaŋ tɨgɨp havhargip Krais khothɨgɨp ndikndigirga. 26 Maaŋ muuŋgip, gu taagip nde han zɨgɨrga, nde ne nzuav Zisasan ndikndigip, ana zɨ ndi vun kuamkuarga.
Fhe Bakɨme tɨvar vhuun Firipaiŋ ga mbuav, fhura mbe garim, mbe simtɨgi ndi.
27  1 Ko 1.10; Ef 4.1; Fi 4.3; Kor 1.10; 1 Te 2.12Bigɨna bakɨme khaŋ muuŋgi. Nden ruru tɨvi gu bigi nzerara kɨv, nde Kraisan buna vhuueŋ zɨn ŋgɨri. Maaŋ muuŋgip, gu zɨv, nde ganɨnga o, gu khar kɨv, nden kameŋra mbarararga, gu kaŋgi, nde thɨga havhargiap, nde ndava bavira kav, ndɨkndɨk bavira kav, nde wari tɨgap ŋgarav, Zisas buna vhuueŋ khothivɨr zav gumgi gu mbigi ndɨkndɨgi khavi. 28 Nden pana gumgi rɨrɨvar nden nɨɨŋgirga tuktɨgi fhuvara. Mbe nde ganɨnga, nde rɨvi fhu, mbe khueŋ kaŋgirga, mbe fhura fhɨrgi regɨrga. Fhe Bakɨme nduara nden muuŋgirim, nde nzerara kɨrga. 29  FG 5.41; Ro 5.3; Ef 2.8Nde mbarara. Fhe Bakɨme tɨvar vhuuŋra nde muuŋgiap, ana fhura nde garim, nde Kraisan ŋaara mbui. Ana fhura nde garim, nde fhura guigira Krais khothɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana vhɨra fhura nde ganɨrim, nde ana zɨn panan zaagi ndirga. 30  FG 16.19-40; Fi 1.13; Kor 2.1; 1 Te 2.2Nde fhum na garim, gu ntarar kav, gu mba ntara mbui. Nde ntigem na mbararagi, gu mba ntarara ki. Nde vhɨra na phorgap mba zaagi ndi. Ne khaŋ muuŋgi, nde vhɨra na phorgap mba ntara mbui.

1:1 FG 16.12-40

1:2 Ro 1.7; Ga 1.3; Fm 1.3

1:3 Ro 1.8; 1 Ko 1.4; Ef 1.15-16

1:6 Zo 6.29; 1 Ko 1.8; Fi 1.10; 2.13; 1 Te 1.3

1:8 Ro 1.9; 2 Ko 1.23

1:9 1 Te 3.12; Fm 1.6

1:10 Ro 12.2; Ef 5.10; Fi 1.6; 2.16; 1 Te 3.13; Hi 5.14

1:12 2 T 2.9

1:13 FG 28.30; Ef 3.1

1:19 2 Ko 1.11

1:20 Ro 5.5; 8.19; Ef 6.19-20; 1 Pi 4.16

1:21 Ga 2.20

1:22 Ro 1.13

1:23 2 Ko 5.8; 2 T 4.6

1:27 1 Ko 1.10; Ef 4.1; Fi 4.3; Kor 1.10; 1 Te 2.12

1:29 FG 5.41; Ro 5.3; Ef 2.8

1:30 FG 16.19-40; Fi 1.13; Kor 2.1; 1 Te 2.2