2
Nde gumgi vuri, nde Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvi, nde tuituigip nta zɨn ŋgɨri.
1 T 1.10; 6.3; 2 T 1.13; Ta 1.9Ndu mba gumgi gu mbigi khɨvav mbe nzuai tɨvi, nta guigira Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi zɨn ŋgɨri. Ndu mba gumgi vuri ga suaŋrim, mbe phara ŋanŋanin mbɨv ŋanŋanɨ thari. Mbe wari wo mbui tɨvi, mbe tuituigip nta ndɨkndɨgɨp, mbe tuituigip wari wo mbui tɨvi ganɨri. Mbe Zisas buna vhuueŋ, mbe guigira ne khothɨgɨp, mbe guigira wari won ndavir harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv, mbe guigira ne kaŋgip, mbe khaŋ tɨgɨp thɨgɨ havhargip simtɨgi ndiri.
1 T 3.11; 2 T 2.9-10; 1 Pi 3.3-4Ndu vhɨra mba mbigi vuri ga suaŋrim, mbe vhɨra Fhe Bakɨme vuzvugi, mbe nta zɨn ŋgɨri. Mbe fhura shɨshɨgɨp buna thuen harigi gumgi ga sɨv buna thueŋ suaŋ thari. Mbe vhɨra phara ŋanŋani mbɨrgeŋ ndɨkndɨgɨ thari. Mbe tɨvir vhuuin muungen harigi ntɨɨri khɨvɨv mbe suaŋri. Mbe mbe suaŋrim, mba mbigir ŋkaa, mbe guigira wari won mani gu tari vuzvugi ne kaŋgiri. Ef 5.22; Kor 3.18; 1 T 2.11; 6.1; 1 Pi 3.1; 3.5Mba mbigir ŋkaa, mbe tuituigip piigip, ndɨkndɨgi vhuuiŋra zɨn ŋgɨp mbe Fhe Bakɨme rɨmani nɨman ŋgarav kɨrga. Mbe vhɨra tuituigip wari wo pheni gari tɨva kaŋgip, mbe tɨvar vhuun wari won mani gu tarir muuŋv, mbe won mani piin kɨrga. Mbe maaŋ muuŋgip mba tɨvar muunga, guma the buni mbatɨgir Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ ga suanga fhu.
Taitus tɨvar vhuun muuŋrim, mba gumgir ŋkaa anan tɨvi zɨn ŋgɨrga.
Ndu mba tɨvara, ndu mba gumgir ŋkaa, ndu mbe ndɨkndɨgi khavɨrim, mbe tuituigip wari wo mbui tɨvi ganɨri. Ef 6.24; 1 T 4.12; 1 Pi 5.3Ndu mba mbui tɨvi, ndu tɨvar vhuuŋra zɨn ŋgɨp, ntan muuŋrim, mba gumgi ndu ganɨp ndu zɨn ŋgɨri. Ndu mba gumgi gu mbigi khɨvav mbe nzuai ŋaarar muuŋv, ndu mbe guiguigi thari. Ndu fhura sunuv ŋgɨzi buni suaŋ thari. Fhuvara. Ndu zazera tɨvir vhuuiŋra ndɨkndɨgɨp, buni vhuuiŋra suaŋri. 1 T 6.3; 2 T 3.14; 1 Pi 2.12; 2.15Ndu buni vhuuiŋra suanga, mba gumgi, mbe mba buni vhen tɨva mbatɨga thueŋ gangirga fhu. Nzan pana gumgi, mbe vhɨra, mbe buna mbatɨk thuen nza suaŋgirga fhu. Zakɨra fhuvara! Mbe won ndɨkndɨgi mbatɨgir mbergirga.
Fhura ŋaara khɨna mbui gumgi, mbe tuituigip wari gari gumgir pani nzuai buni zɨn ŋgɨri.
1 T 6.1-2Ndu mba ŋaara gumgi ga suaŋrim, mbe wari wo gari gumgir pani piin kɨri. Mbe mbe piin kɨv, ŋaari vhuuiŋra muuŋrim, mben gumgir pani mbe mbui ŋaari vuzvugɨri. Mbe wari gari gumgir pani nzuai buni ŋgarɨgar muuŋv buni mbatɨgir mbe suaŋ thari. 10  Mt 5.16; Fi 2.15; Ta 1.3Mbe wari gari gumgir panin bigi kɨmɨ thari. Fhuvara. Mbe wari gari gumgir pani nzuai buni, mbe za nta zɨn ŋgɨrim, mbe gari gumgir pani, mbe mbui tɨvi, mbe guigira ntan ndikndigirga. Maaŋ muuŋgiap, mbe mbui bigi mba gumgi ndɨkndɨgi khavɨrga, mbe nza nzuai buni ndiv vun kuamkuav zɨ bakɨmen ntan nɨɨnga. Mba buni nta guigira Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ ma. Ana taagiap nza ndi guma ma.
Nza Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi zɨn ŋgɨp, Krais taagi zirɨrga tugar rargɨp kɨrga.
11  Zo 1.9; Ro 5.15; 1 Pi 5.12Nza maaŋ muuŋgip Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvi zɨn ŋgɨrga. Nza kaŋgi, Fhe Bakɨmen kora muumbar, ana kɨrar hɨgi. Ana za kha nuianan ki gumgi gu mbigi ndigirga tuktɨgi. 12  Ro 6.19; Ef 1.4; Kor 1.22; 1 Te 4.7; 1 Zo 2.16Mba Fhe Bakɨmen kora muumbar, ana khuen nza khɨvi, nza kɨr Fhe Bakɨme sɨrga tuktɨgi fhu. Nza vhɨra kha nuiana vuzvugi mbatɨgi, tharga. Ana vhɨra khuen nza khɨvi, nza tuituigi piigip tɨvir vhuuiŋra zɨn ŋgɨp za Fhe Bakɨmen tɨva guara zɨn ŋgɨrga. Khueŋ guigira, nza kha nuiana gumgi rɨgar ki. Fhe Bakɨmen kora muumbar ana khuen nza khɨvigi, nza Fhe Bakɨmen tɨvi zɨn ŋgɨrga. 13  1 Ko 1.7; Fi 3.20; Kor 3.4; Hi 9.28; 1 Zo 3.2Nza ana tɨvi zɨn ŋgɨp, nza khaŋ tɨgɨp havhargip mba bigɨna vhuuŋ ganɨ saŋv, nen ndikndigip nen rargɨp kɨrga. Nza Zisas Krais rargap ki, ana ŋkasŋkagi Fhe Bakɨme ma. Ana taagia nza ndi guma ma. Ana Fhe Bakɨmen sɨɨn vhuuŋ gum, ana vhava ŋaara bakɨme, ana ŋkasŋka bakɨme phorgɨp kɨrar hɨrga. 14  Kis 19.5; Lo 4.20; 7.6; 14.2; Sng 130.8; Ese 37.23; Ga 1.4; 1 Pi 2.9Krais ana taagiap nza ndir zav won tuma fekhɨngip, nza muuŋgim, nza muuŋgi tɨvi mbatɨgi vhɨzgim, nza guigira ŋgarav, nza ana gumgi gu mbigi ki. Nza khaŋ tɨgɨ havhargip anan tɨvir vhuuiŋ zɨn ŋgɨrga.
15  1 T 4.12; 2 T 4.2Ndu zazera kha bunin mba gumgi gu mbigi ga suaŋri. Ndu mbe ndɨkndɨgi khavɨrim, mbe kha buni zɨn ŋgɨri. Ndu vhɨra kama havharan mba buni daasui gumgi ga suaŋv, mben tɨvi ndi thɨgar maaŋri. Ndu fhura mba gumgi ganɨrim, mbe ndu buni farfav, nta suaŋ thari.

2:1 1 T 1.10; 6.3; 2 T 1.13; Ta 1.9

2:3 1 T 3.11; 2 T 2.9-10; 1 Pi 3.3-4

2:5 Ef 5.22; Kor 3.18; 1 T 2.11; 6.1; 1 Pi 3.1; 3.5

2:7 Ef 6.24; 1 T 4.12; 1 Pi 5.3

2:8 1 T 6.3; 2 T 3.14; 1 Pi 2.12; 2.15

2:9 1 T 6.1-2

2:10 Mt 5.16; Fi 2.15; Ta 1.3

2:11 Zo 1.9; Ro 5.15; 1 Pi 5.12

2:12 Ro 6.19; Ef 1.4; Kor 1.22; 1 Te 4.7; 1 Zo 2.16

2:13 1 Ko 1.7; Fi 3.20; Kor 3.4; Hi 9.28; 1 Zo 3.2

2:14 Kis 19.5; Lo 4.20; 7.6; 14.2; Sng 130.8; Ese 37.23; Ga 1.4; 1 Pi 2.9

2:15 1 T 4.12; 2 T 4.2