4
Pol ga hakatom ira Korin bia diet na ru ira apostolo.
Io kaik, i tahut bia ira tunotuno diet na nes kilam metal bia metal mon aitul a tultulai gar ta Krais ma bia metal ira aitul a tunotuno ing God i te bul tar no uno pinapalim ta metal bia metal na balaure timaan ira uno linge ing ga susuhai nalua ma kaiken i te hanuat puasa. Ma kaike ra mangana tultulai huo, tiga linge i tamat, bia diet na gil haruatne hono sinisip tano udiet tamat i nuruan diet huo. A linge bia mon tagu bia muat na nes murmur ira nugu tintalen bia i tahut bia i sakena. Ma pai tiga tamat na linge tagu bia ira tunotuno mon diet na nes murmur iau haruat ma ira udiet mangana harkurai. Ma iau at iau pai kure habaling iau bia iau bilai bia iau sakena. Iau pai lik leh bia iau te gil tiga nironga, ma sen iakano mangana lilik pai hatutun bia iau takodas harsakit. Taie. No Watong at nong i nes murmur iau bia iau tahut bia iau sakena. Io kaik, waak muat kurkure ta tiga nong kanong no pakana bung na harkurai pai hanuat baak. Waak muat harkurai huo menalua tano hinanuat tano Watong. Aie nong na hamadaraas ing i kis kumaan tano kankado ma na hapuasne ira lilik ma ira sinisip ing i kis narako ta ira tunotuno. Ma ta iakano pakana bung um ira matanaiabar tikatikai diet na hatur kawase ira udiet pirhakasing meram ho God at.
Bar hinsakagu ta Krais, iau tange kaiken ra linge bakut uta mir ma ne Apolos wara harharahut muat waing muat na kap harausur ta mir waing muat kabi lake ira nianga ta God di ga pakat. Iau sip bia muat na lon huo waing muat pa na lat tikai ma muat na hanapu no mes. Sige i te hatamat muat? Hohe, God pai tabar muat ma ira linge kaike muat hatur kawase? Ma ing bia God ga tar kaike ra linge ta muat, wara bih muat sa butbut hoing bia muat at muat ga hatahuat kaike ra linge?
Kaiken um muat te hatur kawase ira linge haruat ma ira numuat sinisip! Ma muat te tonane um ra tamat na bunbulaan! Muat te watong um, ma mehet, pataie.* Pol ga hasakit mon kanong ira Korin diet ga lik bia diet manga bilai ma diet ga nes hanapu Pol. Gor tahut bia muat te watong tutun, mehet mah, het naga watong tika ma muat. Gor tahut huo kanong i nanaas tagu bia God i te bul mehet ira apostolo hoing ira hiruo ing ira umri diet hamines hani. Mehet hoing diet ira hiruo ing di te kure bia diet na maat ma diet murmur hani ira umri ukaia tano udiet minaat. I hoing bia ira tunotuno tano ula hanuo bakut ma ira angelo mah, diet itame mehet huo. 10 Ta ira numuat ninaas, mehet ira ba wara gaiene Krais iesen muat ira ut na minminonas narako ta Krais! Muat lik bia a malmalungana het ma a ut na baso muat! Di ru muat ma sen di nes hanapu mehet. 11 Mehet la tamtaburungan ma het la marmaruk. A pulutuana mehet. Di la manga hagahe mehet ma taie ta ngasia mehet. I la ngan taar huo menalua tuk kaiken. 12 Mehet la paapalim dadas ma ira iruo lima mehet at. Ing di tange hagahe mehet, het la haidane diet. Ing di helar ta mehet, het pai suar ngangar. 13 Ing di tange ra sakana nianga uta mehet, het balu ma ra tahut na nianga. Mehet hoing ira sakana kurkuruan tano ula hanuo bakut ma ira bilingana bubuto tuk taar kaiken.
14 Ma iau pai pakat kaiken ra nianga wara hahirhir muat. Taie. Iesen wara hakatom muat hoing ira natigu ing iau manga sip muat. 15 I tutun bia a haleng sakit ira numuat ut na harbalaurai tano numuat kinkinis ta Krais. Iesen taie amuat ta haleng sus. Kanong warah, tano numuat kinkinis ta Krais iau ga ngan hoing no amuat sus ing iau ga tar no tahut na hinhinawas taar ta muat. 16 Io kaik, iau haragat muat bia muat na mur ira nugu tintalen. 17 No burena iakanong iau gi tule Timoti ukaia ho muat. Aie no natigu narako ta Krais ma iau manga sip ie ma a tutun na tunotunoi tano Watong. Na halilik leh muat tano nugu mangana nilon narako ta Krais, iakano mangana nilon nong i haruat ma ira harausur iau la tartar ta ira matanaiabar na lotu ta ira matahu katon.
18 Io, ma tari ta muat, muat te hatamat habaling muat kanong muat lik bia pa ni hanuat ukaia ho muat. 19 Iesen iau ni hanuat gasien ukai ho muat ing bia no Watong i sip huo. Ma iau ni nunure leh ira dadas ta kaiken ra ut na latlaat, ma pataie bia ira udiet nianga mon. 20 Hokaiken, no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God pai nianga mon. A dadas at. 21 Muat sip hohe? Iau ni hanuat ukaia ho muat ma tiga dangadangat bia ma ra harmarsai tika ma ra magingin na matmatien na tunotuno?

*4:8: Pol ga hasakit mon kanong ira Korin diet ga lik bia diet manga bilai ma diet ga nes hanapu Pol.