No Luena
Pakpakat ta
JON
Jon no apostolo ga pakat kan ra pakpakat ma ra haleng na nianga narako tana i manga haruat ta ira nianga da nes tano Tahut na Hinhinawas nong Jon ga pakat ie. Ira haleng na ut na mintot diet lik bia Jon ga kis aras Esia ing ga pakat kan ra pakpakat ma ga pakpakat tupas ira lotu kenas Esia. Jon ga wara hakhakatom diet ira ut na nurnur ta ira tena harausur bisbis (nes 1 Jon 2.26) ing diet git tangtange bia ira linge da nes tano ula hanuo ma ira palatamai dahat i sakena ma ira tanua dahat i tahut. Io kaik, diet git tangtange bia pataie ta linge bia dahat gil ira sakena ta ira sakana palatamai dahat, ma ing no tunotuno Jisas ga maat, pai Krais no Nati God nong ga maat. Iesen Jon ga manga harus ise no udiet mangana lilik huo. Ga tange bia ing dahat gil ra sakena dahat lake ira harkurai ta God (3.4), ma bia diet ira nati God diet pai la gilgil ira sakena (2.28–3.12). Jon ga manga sip bia dahat na tiktika ma Jisas ma no ana Sus narako ta ira magingin na madaraas. Iakan no suruno ta kan ra pakpakat, bia ira ut na nurnur diet na murmur ira magingin na madaraas (1.5-7). Pai tale tikai bia na tange bia i te nurnur ta Krais ma sen i la murmur ira sakana magingin na kankado. Iesen sige tikai i tartaram ira harkurai ta God i kis taar ta God (3.24) ma no suruno ta ira harkurai ta God hoken, bia dahat na harmarsai hargilaas ma dahat na nurnur ta Jisas Krais no Nati God (3.23). Jon ga sip bia dahat naga palai bia no tunotuno Jisas (1.1; 4.2-3), aie no Mesaia (nong di kilam ie bia ‘Krais’; 2.22; 5.1), no Nati God (2.23; 3.23; 4.9-10; 4.14-15; 5.5-13; 5.20), ma bia aie at ga maat wara gaie dahat bia na halon dahat (5.4-8). Jon ga sip bia dahat naga manga palai bia dahat te hatur kawase iakan ra nilon hathatika ing bia dahat te nurnur tano Nati God (5.13).
1
No Nianga na Nilon.
Het hinawase muat uta nong ga kis taar menalua tano hathatahun, nong het ga hadade ma het ga nes ie ma ira mata mehet. Io, het ga nesnes ie ma het ga sigirei ma ira lima mehet. Ma iakan at mon het hinawase muat utana, no Nianga na Nilon. Ma no nilon ga harapuasa ma het hinawase muat uta iakan ra nilon hathatika. Het ga nes ie ma het hatutun ie ta muat. Iakanong nong ga kis tika ma Mama ma i harapuasa taar ta mehet. Ma het hinawase mah muat uta nong het gate nes ma het gate hadade waing muat mah muat naga tiktika ma mehet. Ma het tiktika at ma Mama ma no Natine, Jisas Krais. Ma het pakat tar kaiken ra linge ta muat waing ira udahat gungunuama na duk.
I tahut bia dahat na hanahaan tano madaraas.
Io, iakan no hinhinawas het ga hadade leh ie ta Jisas Krais ma het hinawase muat urie hoken: God i haruat ma ra lulungo ma pataie harsakit ta kankado tana. Ing bia dahat tange bia dahat tiktika mei iesen dahat hanahaan ra kankado, io, dahat harabota ma ira udahat magingin pai haruat ma ira tutun God i te hapuasne. Iesen bia dahat hanahaan tano madaraas hoing aie at i kis tano madaraas, io, dahat tiktika hargilaas ta dahat ma no de ne Jisas no Natine i hagamgamatien dahat ta ira magingin sakena bakut.
Ing bia dahat tange bia pataie audahat ta magingin sakena dahat hasakit baling ta dahat ma dahat lik bia iakano hinarabota i tutun iesen ira tutun ta God pai kis ta dahat. Iesen bia dahat na hinawas palai ta ira udahat magingin sakena, io, God na gil haruat ta ira uno kunubus ma na gil ra takodas hoken: na lik luban se ira udahat sakena ma na hagamgamatien dahat sukun ira magingin bakut pai takodas. 10 God i tange bia dahat te gil ra sakena. Ing bia dahat tange bia dahat pai le gil ta sakena, io, dahat kilam God bia a ut na harabotai ma no uno nianga pai kis ta dahat.