13
Pol ga ianga na harakatom bia na manga hapidanau diet ing diet kis baak tano sakena.
Kaiken um no aitul a pakaan ni me kol muat. Iau ni gil huo haruat ma ing ira nianga ta God di ga pakat i tange bia, “da kap airuo bia aitul a hinhinawas palai wara hatutun no linge.” Tano nugu airuo na harkol iau gate tar ra harakatom tupas muat. Ma kaiken iau kis tapaka ta muat iau wara hakatom habaling muat hoken: ing ni tapukus ukaia ho muat pa ni me hok diet ing diet ga gil ra magingin sakena nalua, ma pa ni hok mah diet ira mes. Ma iau ni ngan huo kanong muat sip bia ni hatutun bia Krais mon nong i haianga muat mekai narako tagu. Pai tabales ing i papalim kaia nalamin ta muat. Taie. I dadas nalamin ta muat. A tutun, di ga lau ie taar tano ula kabai ing pataie auno ta dadas. Iesen i lon tano dadas ta God. Huo mah, narako ta Krais pataie numehet ta dadas. Iesen mehet lon tika mei kanong mehet hatur kawase no dadas ta God. Ma mehet na hatur kawase iakano dadas ing mehet na me papalim ta muat.
I tahut bia muat na nes mur habaling muat wara nunure bia muat kis taar ta ira linge dahat nurnur ine. Kaia, muat walar muat. Hohe, muat pai nes kilam bia Krais Jisas i kis narako ta muat? Iesen bia muat puko balik tano numuat walwalar i hamines bia Krais pai kis narako ta muat. Ma iau nurnur taar bia muat na nes kilam bia mehet, mehet pai puko tano walwalar. Mehet sasaring tupas God bia muat pa na gil ta nironga. Mehet pai sasaring huo wara hamines bia mehet te tur dadas tano walwalar. Taie. Het sasaring huo waing muat naga gil ing i takodas, ma a linge bia be i nanaas taar bia mehet te puko. Iesen het pai tale bia mehet na gil ta linge wara suksukuane no tutun. Taie. Het tur wara gaiena no tutun. Mehet kanakana ing muat dadas iesen pataie numehet ta dadas. Ma mehet sasaring uram naliu bia muat na hanuat takodas baling. 10 Ma iakan no burena bia iau pakpakat kaiken ra linge ing iau kis tapaka baak ta muat, kanong ing iau ni haan tupas muat iau malok bia ni tar ra dadas na harpidanau taar ta muat haruat ma no nugu kinkinis na gil harkurai. No Watong ga tar iakano kinkinis na harkurai tagu bia nigi hadadas muat, ma pai wara gilgil haliare muat.
11 Bar hinsakagu ta Krais, iau wara haphapataam um no nugu pakpakat. I tahut bia muat na gil hatakodasne habaling muat ma muat na bale leh ira nugu nianga na harharagat. Muat na tur tika mon ma tiga kidilona lilik ma muat na kis ma ra malum. Ma no God nong i la tartar ra harmarsai ma ra malum na kis tika ma muat.
12 Muat na haatne hargilaasne leh muat ma muat na gawane harbasiane muat ma ra tahut na magingin.
Ma ira matanaiabar tus ta God bakut diet haatne leh muat mah.
13-14 Iau sasaring bia no Watong Jisas Krais na marse muat bakut, ma bia God na sip muat bakut, ma bia muat na tiktika ma no Halhaliana Tanuo.