No Airuo
na Pakpakat ta Pol tupas
TIMOTI
Pol ga kis baling ra hala na harpidanau aras Rom (nes no ula nianga ta 1 Timoti). Pol ga nunure bia i hutet bia da bu bing ie (2 Tim. 4.6-8) ma ga manga lilik ta tiga linge sen mon, bia Timoti ma ira Kristian diet na balaure timaan no tahut na hinhinawas, bia diet ira sakana tena harausur bisbis diet kabi kios isei (1.12-14; 2.2; 2.14–3.17). Iakano no suruno ta iakan ra pakpakat. Ga haragat mah Timoti bia na taguro wara hinarpir ma no tahut na hinhinawas (4.2) ma bia na taguro bia na tur dadas ta ira haraubaal (1.8; 2.5; 4.5). A bilai na harausur iakan ta ira lualua na lotu katin bia diet na harpir timaan ma balaure timaan no tahut na hinhinawas tutun.
1
Iau Pol, tiga apostolo ta Krais Jisas haruat tano sinisip ta God. Ma iau tiga apostolo huo kanong God ga tar no kunubus utano nilon i kis ta Krais Jisas. Ma iau pakat ken ra nianga tupas ugu Timoti, no natigu nong iau manga sip ie. A harmarsai ma ra malum ukaia ho ugu meram ho God no adahat Sus ma Krais Jisas no udahat Watong.
Pol ga habalaraan Timoti bia na balaure timaan no tahut na hinhinawas ma bia na taguro wara puspusak ra hinarngungut utana mah.
Iau tanga tahut ta God nong iau papalim tana. Ma ing bia iau papalim tana huo, iau la murmur ira linge iau nunure tar bia i tahut, hoing ira hintubugu diet ga gil mah. Io, iau tanga tahut tana ing iau liklik leh ugu ta ira nugu sinasaring, ra malaan ma ra bung mah. Ma iau sasaring huo kanong iau lik leh ira luur na mataam, kaik iau gi manga sip bia ni nes ugu bia ni kap ra but na gungunuama. Io, iau tanga tahut um ta God kanong iau liklik leh no num nurnuruan tutun nong ga luena kis tane Lois, no tubum, ma tane Iunis, no pawasim. Ma iau manga palai bia i kis mah taam. Io kaik, iau halilik ugu bia nu puh halulungo no hartabar ing God ga tar ie taam ing iau ga bul ira limagu taam. Iau sip bia nu gil huo kanong God pai tabar dar ma ra bunurut. Taie. I te tabar dar ma ra dadas, ma ra harmarsai hargilaas, ma ra tintalen bia tikai na balaure timaan ira uno sinisip.
8-9 Io kaik, waak u hirhir wara hinhinawas utano udahat Watong, ma waak u hirhir utagu ing di te wis kawase iau wara gaie Krais. Iesen nu taguro bia nu pusak kan ra hinarngungut tika ma iau wara gaiena no tahut na hinhinawas. Ma na tale bia nu gil huo ma ra dadas ta God nong ga halon dahat ma ga tatau dahat bia dahat naga gamgamatien. Ma pa ga tatau dahat haruat ma ira udahat magingin iesen haruat ma no uno sinisip ma no uno harmarsai. Ma God ga tabar bia mon dahat ma kan ra harmarsai ta Krais nalua tano hatahun ta ira linge bakut. 10 Ma sen kaiken um, God te hapuasne iakan ra harmarsai tano hinanuat ta Jisas Krais, no udahat ut na Harhalon nong ga hapataam no dadas tano minaat. Ma narako tano tahut na hinhinawas Krais te hapuasane mah bia dahat na lon ma dahat pa na maat. 11 Ma iau, i gate tibe iau bia iau tiga ut na hinarpir, ma apostolo, ma tena harausur ta iakan ra tahut na hinhinawas. 12 Io kaik, iakano no burena bia iau kap kaiken ra hinarngungut. Iesen iau pai hirhir kanong iau nunure nong iau nurnur tana. Ma iau manga palai bia na petlaar wara balbalaure timaan iakano linge nong ga tar ie tagu bia ni manga holanei. Ma na balbalaure huo tuk taar ta iakano bung namur. 13 Nu palim dit kaike ra bilai na tutun na nianga ing iau ga hausur ugu ine. Waak u kuas ie ta dahin. Ma nu kis taar tano nurnuruan ma tano magingin na harmarsai hargilaas ing dahat hatur kawase narako ta Krais. 14 Nu balaure timaan no bilai na linge nong God ga tar ie taam bia nu manga holanei. Ma nu balaurei huo ma no dadas tano Halhaliana Tanuo nong i la kis taar ta dahat.
15 Io, u palai bia diet bakut kaia tano hanuo Esia, diet ga haan talur iau. Ma nalamin ta diet ne Pigelus ma ne Hermogenes. 16 Iau sasaring bia no Watong na marse no hatatamaan ta Onesiporus kanong ga haguama haitne iau ma pa ga hirhir uta ira agu dadas na winwisaan di ga wis iau me. 17 Iesen bia ing ga hanuat ukai Rom ga manga sisilih utagu tuk taar bia ga nes tupas iau. 18 Iau sasaring bia no Watong na marsei ta iakano bung namur! U manga palai ta ira mangana harharahut ga tar tagu kaia Epesas.