No Aitul
a Pakpakat ta
JON
Jon no patuana apostolo ga pakat kan ra pakpakat ma ga kanakana ma ne Gaius kanong gate bale leh ma gate harahut ira ut na harpir ing diet ga haan tupas ie (nes no ula nianga ta 2 Jon). Ma sen Jon ga tibe pinpin no sakana tunotuno ne Dioterpes nong pa ga bale leh kaike ra ut na harpir gaam tigal ira mes bia diet pa na tar ra harharahut mah, ma ga tule se diet meram narako tano lotu ing diet ga harahut kaike ra ut na harpir.
1
Jon ga sasaring wara gaie Gaius nong ga lalon murmur ira tutun God i te hapuasne.
Iau no patuana kabinsit na lotu, iau pakat kan ra nianga ukaia ho ugu Gaius, no tahut na tasigu gar ta Krais. Iau tar no nugu harmarsai taam haruat ta ira tutun God i te hapuasne ta dahat.
Tahut na tasigu, iau sasaring bia no palatamaim i langalanga timaan ma bia ira mes na linge tano num nilon i tahut bakut mah, haruat ma no kinkinis tano tanuaam nong i lon timaan taar. Ma iau sasaring huo kanong iau ga manga guama ing ari a hinsaka dahat ta Krais diet ga hananuat ma diet ga hinhinawas bia u la murmur ira tutun ta God. Ma no udiet hinhinawas ga haruat ma ing iau te nunure tar bia u la lalon murmur ira tutun. Ma taie tiga linge pa na manga haguama iau hoing ira nugu hanhadoda uta ira natigu gar ta Krais bia diet la lalon murmur ira tutun ta God.
I tahut bia da harahut ira ut na harpir.
Tahut na tasigu, u murmur ira sinisip gar ta God ing u gil ra mangana harharahut ta ira hinsaka dahat ta Krais ma tutun sakit bia a wasire sokopi diet taam. Diet te hinhinawase ira matanaiabar na lotu uta ira num harmarsai taar ta diet. Na tahut bia nu harahut ira udiet sunupi tano udiet hinahaan ma bia ira num mangana harharahut na haruat ma no sinisip ta God bia nu gil huo ta diet. Ma na tahut bia nu gil huo kanong diet ga haan hoira tultulai bia diet na papalim uta Jisas ma diet pa ga hatur kawase ra harharahut mekaia ta diet ira tabuna nurnuruan. Io kaik, i takodas bia dahat, dahat na harahut ira mangana tunotuno huo waing dahat na papalim tika ma diet uta ira tutun ta God.
Waak dahat walar mur ira sakena hoing Dioterpes, iesen ira bilai.
Io, iau ga pakpakat ukaia tano lotu ma sen bia Dioterpes nong i manga sip bia aie at na lua ta muat pai taram mehet. 10 Io kaik, ing ni hanuat iau ni hinawas palai uta ira uno magingin. I tangtange hagahe mehet ma ra sakana nianga na hinarabota. Ma ing i tange hagahe mehet huo, iakano ra magingin pai manga haguama ie. Taie. I sip bia na gil ira mes na sakena mah wara uno gungunuama. Pa na bale leh mah kaike ra mangana tultulai gar ta Krais bia diet hanuat. Ma diet ing diet sip bia diet na harahut kaike ra tultulai huo, io, i la tingtigal diet ma i la tultule se diet meram narako ra hala na lotu.
11 Tahut na tasigu, waak u walar mur ira sakena iesen nu walar mur ira tahut. Sige tikai i la gilgil ira bilai, a gar ta God ie. Ma sige tikai i la gilgil ra sakena, dir pai le harnunurai ma God. 12 Diet bakut diet tange bia a bilai na tunotuno Demitirius. Ma ira uno tintalen i haruat ma ira tutun kaik i hamines mah bia a bilai na tunotunoi. Ma mehet mah, mehet suro haut huo ma u nunure bia no numehet hinhinawas i tutun.
13 Iau ga wara hinhinawase ugu uta haleng na linge iesen iau malok bia ni pakat tiga talona pakpakat ukaia ho ugu. 14 Iesen iau lik bia na tale iau bia ni haan tupas ugu namur dahin, nigi tur mate ugu ma dar naga wor. 15 A malum taam. Ira hinsaka dahat kai diet tula harmarsai ukaia ho ugu. Iau saring ugu bia nu tange hamines ira numehet harmarsai ta diet kaia.