2
No Halhaliana Tanuo ga hansur tano bung na Pentikos.
Ing no bung na Pentikos ga hanuat ira ut na tinaram tano lotu kaia diet ga kis tika taar tiga katon. Kaik at mon tiga kinakel hoing tiga dadas na punpuh na baiangin ga wawaang suur meram ra mawe ma gaam burung no tingena hala bakut ing diet ga kis taar kaia. Io, diet ga nas ra linge hoing ira kalkalamena iaah, ma kaike ra linge ga haan harbasia taar ta diet gaam kis ta diet ira tunotuno tikatikai. Diet bakut diet ga hung ma no Halhaliana Tanuo ma diet ga haburen nianga ma ra mes na nianga hoing at no Tanuo ga tar ra dadas ta diet bia diet na ianga me.
Ta iakano pakana bung a haleng na Iudeia ing diet git lalotu tupas God diet gate hanuat mekarawa ta ira subaan bakut tano ula hanuo ma diet gaam kiskis kaia Ierusalem. Ing ira matanaiabar diet ga hadade iakan ra kinakel diet ga hanuat hurlungen. Ma diet ga nguanguo kanong tikatikai ta diet ga hadade no uno nianga tus ing iakano kabaan diet ga iangianga me. Ma diet ga karup, diet gaam ngalabo kaik diet gaam tange bia, “Kaiken ra tunotuno diet iangianga, diet bakut mon me Galili, naka? I ngan hohe tun at bia dahat tikatikai dahat hanhadade diet ma diet iangianga ma ira udahat nianga tus at? 9-11 Dahat me Partia, Midia, ma Ilam; ma dahat me Mesopotemia, Iudeia, ma Kapadosia, Pontas, Esia, Pirigia, Pampilia, Isip ma ira kaba katon Libia hutet Sairin; ma a wasire mah meras Rom, ira Iudeia ma diet ing diet gate laka tano lotu gar na Iudeia; ma ari ta dahat me Krit ma Arebia. Ma dahat hadade kilam ira udahat nianga tus ing dahat hadade diet ma diet iangianga uta ira dadas na pinapalim ta God!” 12 A kinarup ma ra nguanguo ga kis ta diet kaik diet gaam hartiritiri haan bia, “Asa no kukuraina iakan ra linge?” 13 Iesen ari balik ta ira matanaiabar diet ga hasakit ta diet ma diet ga tange bia, “Diet te mame ra haleng na dadas na taah kaike.”
Pita ga harpir bia ira matanaiabar diet na lilik pukus waing God na halon diet.
14 Io kaik, Pita ga taman tut tika ma ira sangahul ma tikai na apostolo gaam ianga tamat wara haianga ira matanaiabar hoken: “Kaba hinturagu na Iudeia ma muat mah ing muat la kiskis kai Ierusalem, iau ni palas tar iakan ra linge ta muat ma muat na hadade timaan ira nugu nianga. 15 Ken ra tunotuno diet pai mom hoing muat lik. Taie. A liman ma ihat na pakana bung mon baak ra malaan kaiken! 16 Iesen iakan nong no tangesot Ioel ga hinawas utana ing God ga tange bia,
17 ‘Tano hauhawatine ta ira pakana bung iau ni gil hoken.
Iau ni burange bus ira kaba matanaiabar bakut ma no Tanuagu.
Ma ira numuat bulu na tunaan ma ira nat na hahi muat diet na ianga na tangesot,
ira numuat kaba marawaan diet na nas ra ninaas na tanuo,
ma ira numuat kaba patuana diet na bariane ra barbarien.
18 Ma iau ni burange bus mah ira nugu tultulai, hahin, ma tunaan,
ma no Tanuagu ta iakano pakana bung,
ma diet na ianga na tangesot.
19 Iau ni hamines ra linge na ngalabo aram ra ula mawe,
ma ra kaba hakilang kai napu ra ula hanuo hoken:
na mon de, a iaah, ma ra tamat na mis mah.
20 No kasakes na kankado ma no teka na daraan hoira de
nalua bia no tamat na bung sakit gar tano Watong na hanuat ma ra but na minarine.
21 Ma diet bakut ing diet na tau iau no Watong bia ni halon diet, iau ni gil haruatne.’
22 “Muat ra kaba matanaiabar na Israel, muat hadade timaan ken ra nianga. Iakan ra Jisas meram Nasaret, God ga hatutun tar ie ta muat bia aie sige. Ma ga hatutun huo ta ira gingilaan na kinarup ma ira dadas na hakilang ing ga gil narakoman tano nilon tane Jisas nalamin ta muat. Ma muat palai taar ta kaiken. 23 Iesen di ga tar se Jisas ta muat kanong God gate pingit tar huo ma gate nunure tar bia na ngan hokaike. Ma muat tika ma ira sakana tunotuno muat ga bu bing ie ing muat ga tut tar ie ra ula kabai 24 Iesen God ga hatut habalin ie sukun ra minaat. Io kaik, ga halangalanga isei tano ngunngutaan na minaat kanong ga taie tun at ta dadas tano minaat bia na palim kawase tar ie. 25 Ma Dawit ga hamines bia iakan i tutun ing ga hinawas utana hoken:
‘Iau ga nas haitne no Watong tika ma iau.
Ma taie ta purpuruan na haruat bia na rupuk iau kanong no Watong i tur harue tar iau.
26 Io kaik, iau laro ma iau ianga ma ra gungunuama.
Ma no palatamaigu at mah na kis na balaraan taar tano uno kinkinis namur,
27 kanong pa nu waak se tar iau tano hanuo na minaat.
Pa nu bale leh no num Halhaliana bia na mapus.
28 U te hapalaine iau ta ira ngaas na nilon,
ma nu manga haguama iau kanong nu kis tika ma iau.’
29 “Kaba tasigu, i tale iau bia ni hinawase muat utano hintubu dahat Dawit kanong dahat palai utana. Ga maat, di gaam hatur ie, ma no uno midi iakana tuk katin. 30 Iesen aie ga tiga tangesot ma ga nunure tar bia God gate kukubus tar mei ma ra sinsalim hoken. God ga kukubus taar tane Dawit no tamat na lualua na gil harkurai bia na bul tiga bulumur tana tano uno tamat na kinkinis na gil harkurai. 31 Io kaik, Dawit ga palai bia asa na hanuat namur gaam hinawas tano tuntunut hut balin tano Mesaia hoken. Ga tange bia God pa na waak se tar ie tano hanuo na minaat ma bia no palatamaine mah pa na mapus. 32 Iakan ra Jisas at mon nong God ga hatut habalin ie ma mehet bakut mehet ga nes iakan ra linge kaik mehet gi hinawas utana bia i tutun. 33 Ma God i te hatamat tar ie tano tamat na kinkinis tano kata na limane God ma i te tar no Halhaliana Tanuo tana haruat ma no uno kunubus. Io kaik, Jisas i te burange bus diet ma kaiken muat nesnes ma muat hanhadade. 34-35 Ma i palai bia pai Dawit nong ga hanut uram ra mawe iesen aie at ga tange bia,
‘No Watong ga tange ta nagu Watong:
“Kis kai tano tamat na kinkinis tano kata na limagu,
tuk iau ni bul hasur ira num hiruo menapu ta ira lapara kakim!” ’
36 “Io kaik, i bilai bia muat ira kaba Israel, muat na palai at bia God i te hakisi iakan at ra Jisas nong muat ga tut tar ie tano ula kabai bia na Watong ma Mesaia mah.”
37 Ing ira matanaiabar diet ga hadade huo, ga kata tus ira bala diet kaik diet gaam tange ta Pita ma ira mes na apostolo hoken: “Kaba tasi het, asa ing mehet na gil?”
38-39 Pita ga balu diet hoken: “Muat bakut tikatikai muat na lilik pukus ma muat na kap baptais tano hinsane Jisas Krais bia God naga lik luban se ira numuat magingin sakena. Ma muat na hatur kawase leh no hartabar na Halhaliana Tanuo kanong God ga gil no kunubus wara gaie muat ma ira nati muat ma wara gaie diet mah ing diet tapaka. Iakan ra kunubus i gawane diet bakut ing God na tau hawaat diet wara uno.”
40 Ma ga tibe hakatom diet ma ra haleng mes na nianga ma ga walar bia na halamlam diet gaam tange hoken: “Muat bale God bia na halon muat sukun no harpidanau nong na haan tupas kaiken ra sakana matanaiabar.” 41 Io, diet ing diet ga kap usurane ira uno nianga diet ga kap baptais ma ta iakano bung aitul na arip diet ing diet ga laka harahut iakano ton gar ta Krais.
Ira ut na nurnuruan diet ga tikai mon.
42 Diet ga balaan bia diet na taram ira hauhausur ta ira apostolo ma bia diet na kis hulungai wara tar harharahut hargilaas, diet gaam balaan mah utano magingin na pidik beret ma wara sinasaring. 43 Ma ira apostolo diet ga pakile ra haleng na gingilaan na kinarup ma ra dadas na hakilang ma ira matanaiabar bakut diet ga kis ma ra tamat na urur ta God. 44 Diet bakut ing diet gate nurnur, diet ga kiskis tika, ma diet ga tartar hargilasane ira udiet minsik. 45 Ma diet ga suhsuhurane ira udiet inton ma ira udiet minsik ma diet ga tartar ira kinewa ta diet ing diet ga mon sunupi. 46 Ta ira kaba bungbung diet ga harsasokane wara hinanuat hurlungen tano tamat na hala na lotu, ma diet ga tiga lilik mon. Ma diet ga tibik beret tika narako ta ira ngasia diet ma diet ga iaiaan tika ma ra gungunuama ma ra matien na bala. 47 Ma diet ga pirpirlat God ma diet ga langlagirane ira sinisip ta ira mes na matanaiabar bakut ukaia ho diet. Ma ira kaba bungbung diet ing no Watong ga halhalon diet, ga lamlamus halaka tar diet ta ira kaba ut na nurnuruan.