6
Di ga gilamis a liman ma iruo wara harharahut.
Ta iakano pakana bung no winawas ta ira ut na tinaram tano lotu ga tamtamat hanahaan. Ma ari ta diet, diet ira Iudeia tano nianga Grik. Diet ga ngurungur taar ta ira gunan kis me Iudeia kanong di ga palpalau sakit ira udiet makosa ma ira pinlawe diet ta ira harharbung. Io, ira sangahul ma iruo na apostolo diet ga tau hurlungen ira kaba ut na tinaram tano lotu bakut ma diet ga tange, “Pai tahut bia mehet na waak se no hinarpir ma no tahut na hinhinawas tane God bia mehet na nanget mon ma ira pinlawe muat. Kaba tasi het, muat gilamis ta liman ma iruo na tunaan nalamin ta muat ing muat nunure bia diet hung ma no Halhaliana Tanuo ma ra mintota. Ma mehet na bul diet wara harbalaurai ta iakan ra linge. Iesen mehet at, mehet na harbalaan wara sinasaring ma wara hinhinawas tano nianga tane God.”
Io, ira kaba ut na tinaram tano lotu bakut diet ga kanakana ma diet ga haut ta iakan ra nianga. Io, diet ga kilam ne Stiwen, tiga tunaan nong ga hung ma no nurnuruan ma no Halhaliana Tanuo. Diet ga kilam mah ne Pilip, Porokoras, Naikena, Timon, Parmenas, ma ne Nikolas me Entiok, nong gate laka tano lotu gar na Iudeia. Io, diet ga hapuasne kaiken ra liman ma iruo na tunaan ta ira apostolo. Ma ira apostolo diet ga sasaring, diet gaam bul ira lima diet ta kaike ra liman ma iruo.
Io, no nianga um ta God ga hanahaan harbasia. Ma no winawas ta ira ut na tinaram tano lotu aram Ierusalem ga manga tamtamat ma ra haleng ira ut na pakila lotu tano lotu gar na Iudeia diet ga kap usurane no tahut na hinhinawas.
Ari diet ga tung Stiwen ra matmataan ta ira kaunsil.
Ma Stiwen, aie tiga tunaan nong ga hung ma no harmarsai ta God ma ra dadas mah. Ma ga gil ira dadas na hakilang ma ra gingilaan na kinarup nalamin ta ira matanaiabar. Iesen ari tunotuno diet ga sukuane ie. Ma diet meres tiga hala na lotu gar na Iudeia. Ma di ga kilkilam ie bia no hala na lotu udiet ing di te halangalanga ise diet ta ra kinkinis na tultulai. Ma a Iudeia diet me Sairin ma Aleksandaria, ma ta ira hanuo Silisia ma Esia mah. Ma diet ga tur leh wara hargau ma Stiwen. 10 Iesen diet pa ga tale bia diet na balu ira uno nianga na mintot ma no Tanuo nong ga iangianga mei. 11 Io, diet ga hagut kumaan rari tunotuno bia diet na tange hoken: “Mehet ga hadade ga tange hagahe Moses ma ne God.”
12 Io, iakan ra mangana nianga ga hatut ira bala diet ira matanaiabar ma ira tamat ta ira huntunaan ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses. Diet ga palim kawase ne Stiwen ma diet ga sal tar ie ukaia ta ira kaunsil. 13 Io, diet ga lam halaka ari tunaan wara hinarabota taar tana. Kaiken ra tunaan, diet ga tange, “Mehet la hanhadade iakan ra tunotuno ma hatikai i la tangtange hagahe iakan ra halhaliana hala na lotu tamat ma ira harkurai tane Moses mah. 14 Ma ira uno nianga ken ing mehet ga hadade. Ga tange bia Jisas nong me Nasaret na dure hasur iakan ra hala na lotu tamat ma na kuas ira magingin ing Moses gate hausur dahat ine nalua.”
15 Io, ira kaunsil bakut kaia, diet ga mate dit ne Stiwen ma diet ga nes no matmataan tana ga ngan hoing ra matmataan gar tiga angelo.