3
Pol ga papalim nalamin ta diet ing diet pai Iudeia, bia diet mah tika ma ira Iudeia, diet naga hatur kawase ira haridaan God ga kukubus taar urie.
Io kaik um, iau wara sinasaring uta muat, iau Pol nong di te wis kawase iau utano nugu pinapalim ta Krais Jisas ma wara gaie muat ing muat pai Iudeia.
Ai, a tutun sakit muat te hadade bia God i te tar iakan ra pinapalim tagu bia ni tabar muat ma no uno harmarsai, naka? Hokaiken, God ga hapuasne tar tagu no linge nong ga susuhai nalua bia ni palai utana, hoing iau te pakat ira da nianga kai ukatiga ho muat. Ma ing muat na was ing iau te pakat, na tale bia muat na nes kilam bia iau palai tano linge nong ga susuhai nalua ma i te hanuat puasa um narako ta Krais. God pa ga hapalaine ira tunotuno menalua uta iakan ra linge iesen kaiken um no Halhaliana Tanuo i te hapuasnei taar ta ira uno halhaliana apostolo ma ira tangesot. Ma no linge nong ga susuhai ma i te hanuat puasa um, aie hoken. Diet ing diet pai Iudeia, diet na hatur kawase no pinlawe diet haruat ma ira Iudeia mah ing bia diet taram no tahut na hinhinawas. Ma diet ira sumsubana mah tika ma ira Iudeia tano kapawena palatamaine. Huo mah, diet tika ma ira Iudeia, diet bakut diet na kap ira haridaan God ga kukubus taar ta diet urie narako ta Krais Jisas.
Ma God ga tabar bia mon iau ma no uno harmarsai nong ga papalim narako tagu mei haruat ma no uno dadas bia iau tiga tultulai ta iakan ra tahut na hinhinawas. 8-9 Iau no hansiksik sakit ta ira matanaiabar bakut ta God iesen God ga tabar bia mon iau ma iakan ra bilai na pinapalim bia ni harpir nalamin ta diet ing diet pai Iudeia uta ira bilai na linge ta Krais ing i kalkalala bia da hapupuo, ma bia ni hapalaine mah ira tunotuno bakut bia God i gilgil hohe ta ira linge i sip bia na gil ing ga kis susuhai ta ira tintinahon menalua kaia ho ie nong ga hakisi ira linge bakut. 10 Ma God ga tar iakan ra pinapalim tagu bia ira lualua ma ira mangana ut na harkurai aram ra mawe diet na nes ira matanaiabar na lotu, diet naga palai kaiken ta ira matahu minminonas ta God. 11 Menalua ta ira linge bakut God ga bul no uno lilik bia diet na palai huo tano uno minminonas ma i te gil haruatne um iakano uno lilik ta Krais Jisas no udahat Watong. 12 Ma no udahat nurnuruan ta Krais i te papos no ngaas tupas God, ma tano udahat kinkinis narako ta Krais dahat la hanahaan ra matmataan ta God ma ra gasgaas ma ra balaraan. 13 Io kaik, iau saring muat bia ira numuat lilik pa na malmalungo uta ira mangana ngunngutaan i kabit iau uta muat kanong kaiken ra ngunngutaan diet te tar no maririsuan na kinkinis taar ta muat.
A sinasaring bia God na hadadas dahat ma bia dahat naga nunure kilam no bilai na harmarsai ta Krais.
14-15 Io, ma kaike ra linge iau te tange no burena ing iau singa bukunkek ra matmataan ta Mama, nong ga hatahuat ira hunhuntunaan bakut aram ra mawe ma kai napu ra pise. 16-18 Iau saring God bia tano uno tamat na minamar sakit na hadadas kenam narako tun at ta muat ma no baso tano Tanuana, waing tano numuat nurnuruan Krais naga lon ta ira kati muat, waing ira numuat harmarsai naga tur dadas taar hoing tiga daha i hasur boline. Io kaik, iau sasaring bia muat tika ma ira matanaiabar ta God bakut, muat naga tale bia muat na nunure kilam no taptapegas ma no taltalona ma no nalnaliu ma no napnapu tano harmarsai ta Krais bia i huat he. 19 Hokaiken iau sasaring bia muat naga kilingane no harmarsai ta Krais nong i tur lake ira mangana harmarsai bakut ing ira matanaiabar diet na tale bia diet na nunure kilam. Ma iau sasaring huo waing muat naga hung haruat ma ira bilai na linge ing God i la hung taar me.
20-21 Ma God nong i tale bia na manga gil lake ta ing dahat saring ma dahat lik, haruat ma no uno dadas nong i la paapalim narako ta dahat, io, a pirhakasing tupas ie mekaia ta ira matanaiabar na lotu ma mekaia hone Krais Jisas ta ira bungbung bakut namur ma pa nale pataam. Amen.