No Tahut na Hinhinawas
MATIU
ga Pakat Ie.
Ira ihat na Tahut na Hinhinawas dal bakut dal huo ira pir utano nilon ma no minaat ma na tuntunut hut sukun ra minaat ta Jisas. Ira itul a Tahut na Hinhinawas tane Matiu ma ne Mak ma ne Luk, dal manga haruat ta haleng na pir uta Jisas. Ing bia nu nes tiga pir narako ta Matiu, haleng na pakaan i tale bia nu nes ie narako ta Mak ma Luk mah. Iesen no Tahut na Hinhinawas tane Jon i manga mes ma i huo ari a pir uta Jisas ing pa da nes narako ta Matiu ma Mak ma ne Luk. Iesen Matiu ma Mak ma Luk, dal mes harbasia dahin mah. Matiu ga pakat ira pir uta Jisas wara gaie diet ira Iudeia. Matiu ga sip bia na hamines hatutun bia Jisas aie no ‘Mesaia’ (nong di ga kilam mah ie bia no ‘Krais’), iakano tunotuno nong God ga kukubus menalua bia na hanuat ma na halon ira uno matanaiabar ma na kure diet tano hauhawatine ta ira pakana bung. Matiu ga kilam ra haleng na nianga ta ira pakpakat ta God di ga pakat nalua waing ira Iudeia diet naga nes kilam bia Jisas ga gil haruatne kaike ra nianga, kaik aie no Mesaia, no tamat na ut na gil harkurai nong ira Iudeia diet git kiskis kawasei bia na halangalanga ise diet. Matiu ga pakat kawase ra haleng na harausur ta Jisas mah. I nanaas bia a liman na tamat na subaan na harausur narako ta Matiu (nes Matiu ira katon 5-7; 10; 13; 18; 24-25) ma ira pir utano nilon ta Jisas i kis nalamin ta kaike ra tamat na subaan na harausur.
1
Ira hintubune Jisas.
(Luk 3.23-38)
Iakan no harmur ta ira hinsa diet ira hintubu ne Jisas Krais nong a bulumur ie tane Dawit ma ne Dawit a bulumur tane Abraham.
Abraham no susine Aisak,
Aisak no susine Iakop,
ma ne Iakop no susine Iuda ma ira tasine mah.
Ma ne Iuda no susine Peres ma ne Sira, no pawasi dir ne Tamar,
Peres no susine Hesron,
ma ne Hesron no susine Ram.
Ma ne Ram no susine Aminadap,
Aminadap no susine Nason,
ma ne Nason no susine Salmon.
Ma ne Salmon no susine Buas, ma ne Rahap no pawasine.
Ma ne Buas no susine Obet, ma ne Rut no pawasine.
Ma ne Obet no susine Iesi.
Ma ne Iesi no susine Dawit no tamat na lualua na gil harkurai.
Ma ne Dawit no susine Solomon, no pawasine nong baak a hahin ie tane Uraia.
Ma ne Solomon no susine Rihobuam,
Rihobuam no susine Abaisa,
ma ne Abaisa no susine Asa.
Ma ne Asa no susine Iosapat,
Iosopat no susine Ioram,
ma ne Ioram no susine Usia.
Ma ne Usia no susine Iotam,
Iotam no susine Ahas,
ma ne Ahas no susine Hesekia.
10 Ma ne Hesekia no susine Manase,
Manase no susine Amon,
ma ne Amon no susine Iosia.
11 Ma ne Iosia no susine Iekonia ma ira tasine.
Ta iakano pakana bung di ga lamus ira Israel urau Babilon bia diet na lon hoing ira wasire kaia. 12 Namur ta ing diet ga lon hoing ira wasire arau Babilon,
io, Iekonia ga susine Silatiel,
ma ne Silatiel no susine Serababel.
13 Ma ne Serababel no susine Abiut,
Abiut no susine Eliakim,
ma ne Eliakim no susine Asor.
14 Ma ne Asor no susine Sadok,
Sadok no susine Akim,
ma ne Akim no susine Eliut.
15 Ma ne Eliut no susine Eliasar,
Eliasar no susine Matan,
ma ne Matan no susine Iakop.
16 Ma ne Iakop no susine Iosep, no tunaan tane Maria nong ga kaha Jisas nong di kilam ie bia Krais.
17 Io, sangahul ma ihat na harmur na nilon ta ira tunotuno makatiga laah tane Abraham tuk taar tane Dawit. Ma sangahul ma ihat makatiga ho Dawit tuk tano pakana bung di ga lamus Israel urau Babilon bia diet na lon hoing ira wasire kaia. Ma sangahul ma ihat mah makaia ta ing diet ga lon hoing ira wasire arau Babilon tuk taar di ga kaha no Mesaia.
Maria ga kaha Jisas.
(Luk 2.1-7)
18 Io, di ga kaha Jisas Krais hoken. Bia Iosep ga tar bat ta mon baak Maria, no pawasine Jisas, ma bia dir pa ga noh tika baak, ga palai bia Maria gate tianan. Kaik, no Halhaliana Tanuo gate sosoha tana. 19 Ma Iosep nong ga tar bat tar ne Maria a takodasiana tunotunoi. Kaik pa ga sip bia na hahirhir ne Maria. Ga sip mon bia dir na hartapalaas kumaan. 20 Bia Iosep ga lilik ta iakan ra linge, tiga angelo gar tano Watong ga harapuasa taar tana tano uno barbarien, ma ga tange, “Iosep, no bulumur ta Dawit, waak u burut wara lamlamus leh Maria wara num hahin. Warah, iakanong i tianan taar mei, aie makaia tano Halhaliana Tanuo. 21 Ma na kaha tiga bulu na tunaan ma nu pas no hinsana bia Jisas. Ma no kukuraina tano hinsaang Jisas a ut na halon. Kaik na halon ira uno matanaiabar sukun ira udiet magingin sakena.”
22 Kaiken ra linge ga hanuat wara pakpakile haruatne ira nianga gar tano Watong ing no tangesot ga tange hoken: 23  “Tiga lala na hahin, nong pai noh tika baak ma tiga tunaan, na tianan ma na kaha tiga bulu na tunaan, ma da kilam ie bia ‘Emanuel,’ ” no kukuraina bia, ‘God i la kis tika taar ma dahat.’
24 Io, bia ing Iosep ga tangahun ga gil hoing no angelo gar tano Watong ga tange tana. Io, ga lamus leh Maria wara uno hahin. 25 Iesen pa ga noh tika mei tuk tano pakana bung bia ga kaha no bulu na tunaan. Ma Iosep ga pas no hinsana bia Jisas.