13
No nianga harharuat utano ut na sinaso.
(Mak 4.1-9; Luk 8.4-8)
Ta iakano bung at mon Jisas ga haan sukun no hala, io, ga kis taar ra gagena no tamat na taah kom. Io, a tamat na matanaiabar diet ga haan hurlungen luhutanei, kaik Jisas gaam kis hut tiga mon kaia na taah. Ma ira matanaiabar diet ga kis tano gagen taah. Io, ga hinawase diet a haleng na linge ma ra nianga harharuat ma ga tange, “Tiga ut na sinaso ga haan bia na so ira uno pat na daha. Bia ga sese harbasiane ira pat na daha, tari ga puko taar tano ngaas ma ira maan diet ga ien bakut se. Ari a patine mah ga puko taar ra ula haathaat ing pai haleng ira pise kaia. Diet ga kubur gasien kanong pai haleng ra pise. Bia no kasakes ga taman tut huat ga rang bing diet kanong ira boli diet pa ga manga hansur. Ari a patine mah ga puko taar nalamin ta ira kuikui kaik ga lul burung diet. Ari a patine mah ga puko taar ta ira bilai na pise. Diet ga tamat ma diet ga huai. Ari ga huai aititul a sangahul na patine, ari a limliman ma tikai na sangahul na patine, ma ari a maarmaar. Bia ing u haruat wara hadade kilam iakan, nu taram ie.”
A burena bia Jisas git tangtange ira nianga harharuat.
(Mak 4.10-12; Luk 8.9-10)
10 Ma ira uno bulu na harausur diet ga haan tupas Jisas, diet gaam tiri ie bia, “Wara bih u la iangianga ta diet ira matanaiabar ma ra nianga harharuat?”
11 Io, ga balu diet, “Iau te hapuasne ta muat utano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God. Ga susuhai nalua, sen iau te hapuasne um ie ta muat. Iesen iau pai le hapuasne ta diet kera mes. 12 Sige nong i palai ta ira nugu nianga, God na manga hapalaine tar tana, ma na manga palai sakit. Ma bia sige nong tada palpalai kana tana, God na kap se bakut at tana. 13 Iau ianga ma diet ma ra nianga harharuat kanong diet nasnas, sen bia diet pai nas kilam. Ma diet hanhadade, sen bia diet pai hadade kilam. 14 Io, kaik diet hatutun no nianga tano tangesot Aisaia i tange hoken,
‘Muat na hanhadade, sen bia muat pa na hadade kilam;
Muat na nasnas, sen bia muat pa na nas kilam.
15 Na ngan huo kanong i dadas ira bala diet kaiken ra matanaiabar;
diet malok bia diet na hadoda,
ma diet malok mah bia diet na nas.
Diet kabi nas kilam ma ira mata diet,
ma diet kabi hadade kilam ma ira talinga diet,
ma diet kabi nunure kilam ta ira tinge diet,
ma diet naga tahurus ma nigi halon diet.’
16 Iesen muat daan kanong muat nas kilam ma ira mata muat, ma muat hadade kilam ma ira talinga muat. 17 Io, muat hadade baak! A haleng na tangesot ma haleng na ut na takodas mah, diet ga manga sip bia diet na nas kaiken muat te nas. Iesen diet pa ga nas. Ma diet ga manga sip mah bia diet na hadade kaiken muat te hadade. Iesen diet pa ga hadade.
Jisas ga hapalaine no nianga harharuat utano ut na sinaso.
(Mak 4.13-20; Luk 8.11-15)
18 “Io, muat na hadade no kukuraina tano nianga harharuat utano ut na sinaso. I hoken. 19 Sige nong i hadade no hinhinawas tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God, ma pai palai tana, no Ut na Sakena i hanuat ma i kap se ira nianga tano uno lilik. Na ngan ho iakan ra tunotuno i haruat ma kaike ira pat na daha ga puko taar tano ngaas. 20 Ma nong i hadade no hinhinawas ma i kap hagasiaan mon ma ra gungunuama na ngan ho iakan ra tunotuno i haruat ma kaike ga puko taar ra ula haathaat. 21 Iesen bia no nianga pai dorang, pai tur lawas. Ing bia ira haraubaal i ubal ie ma i kap ngunungut kanong gate kap no hinhinawas, i puko gasien laah. 22 Ma tiga mes na tunotuno na ngan ho kaike ga puko taar nalamin ta ira kuikui. Aie nong i hadade ira nianga, iesen i ngarngarau uta iakan ra nilon ma i manga sip ra kinkinis na watong. Kaiken ra linge na burung no hinhinawas ma pa na tahuat timaan. 23 Iesen na ngan ho nong i hadade kilam no hinhinawas ma kaike ga puko taar tano bilai na pise. Io, na tahuat timaan hoira pat na daha ing diet huai aititul a sangahul na patine, a limliman ma tikai na sangahul na patine, ma ari a maarmaar.”
No nianga harharuat uta ira huro ma no bilai na nian.
24 Io, Jisas ga hinawase habaling diet tiga mes na nianga harharuat. “No kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God i haruat ma tiga tunotuno nong i so ira bilai na pat na daha tano uno lalong. Ma iakano mangana nian i naanaas haruat ma ira huro. 25 Io, bia ing diet bakut diet gate kubaba, no suk nana ga hanuat, gaam so ira hunena huro nalamin ta ira bilai na nian, ma gaam haan laah. 26 Ma ira tahut na nian ma ira huro diet ga kubur tika. Ma pa di ga haruat wara nes kilam no nian ma no huro. Sen bia diet gaam haburen puspusuan, kaik di gom tur leh wara nesnes kilam um ira huro.
27 “Io, ira tultulai tano ut na balaure lalong, diet ga haan tupas ie, diet gaam tange tana, ‘Numehet tamat, dahat ga so ira bilai na pat na daha kaia ta no num lalong. I ngan hohe bia sakana huro diet kubur balik mah kaia?’
28 “Ga balu diet bia, ‘Tikai nong i wara hinelar tagu ga gil kaike.’
“Ma ira tultulai diet ga tiri ie bia, ‘U sip bia mehet na ragat se?’
29 “Ga balu diet bia, ‘Taie, kanong muat kabi ragat pakur ma ira tahut na nian. 30 Waak tar dir bakut tuk bia ira bilai na nian na matuko. Ta iakano pakana bung iau ni tange ta ira ut na kinkilaan bia diet na lua na ragat se ira huro. Diet na pise ira huro wara sese tar ra ula iaah, ma ira tahut na nian diet na kil hulungen ukaia tano nugu suuh na nian.’
No pat na daha ma no is.
(Mak 4.30-34; Luk 13.18-21)
31 “Ma no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God i haruat ma tiga pat na daha nong tiga tunotuno i soi tano uno lalong. 32 A tutun bia i hansik ta ira pat na daha bakut, iesen namur bia ing i te kubur i tamat ta ira matahu daha na nian dahat la saso. Kaik ira maan diet hanuat, diet gil ira posi diet ta ira katena.”
33 Ma Jisas ga hinawase habaling diet tiga nianga harharuat baal, gaam tange, “No kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God i haruat ma tiga hahin ga kap leh ira is, gom bul ie narako tano tamat na hunghungaan na palawa tuk gaam lalat bakut.”
34 Ta kaiken bakut ra linge Jisas ga hinawase no tamat na matanaiabar ma ra nianga harharuat. Ira pakaan bakut ing bia ga hinawase diet ta tiga linge ga ianga ta diet ma ra nianga harharuat. 35 Iakan ga hatutun no nianga no tangesot ga tange hoken,
“Iau ni ianga ta diet ma ra nianga harharuat,
ma iau ni hinawase diet ta ira linge ga susuhai taar merau laah tano hakhakisi tano ula hanuo.”
No nianga palai utano huro ma ira bilai na pat na daha.
36 Jisas ga haan sukun um no tamat na matanaiabar, gaam haan laka tano hala. Ma ira uno bulu na harausur diet ga haan tupas ie, diet gaam tange tana, “Nu palas tar ta mehet no kukuraina no huro narako tano lalong.”
37 Ma Jisas ga balu diet, “Nong ga so ira bilai na pat na daha, aie Nong a Tunotunoi. 38 No lalong, iakan ra ula hanuo. Ira bilai na pat na daha, diet ira tunotuno ing diet na sola tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God. Ira huro, diet ira tunotuno gar tano Ut na Sakena. 39 No adiet suk nong ga so kaike ra huro, ne Sataan. No pakana bung na matmatuko, aie no hapataam tano ula hanuo. Ma ira ut na kinkilaan, diet ira angelo.
40 “No hapataam tano ula hanuo na ngan hoing di ragat se ira huro, di gi se tar ra ula iaah. 41 Nong a Tunotunoi na tule ira uno angelo ma diet na ragat se ira linge i hatahuat ira sakana magingin, ma ira ut na sakena mah. 42 Ma ira angelo diet na se tar diet tano mamahien tano ula iaah. Ta iakano katon diet na susuah ma diet na hatagirisne ira ngise diet. 43 Ma ta iakano pakana bung ira ut na takodas ing diet na kis tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tano adiet Sus, diet na paposa hoing no kasakes. Bia ing u haruat wara hadade kilam iakan, nu taram ie.
No bilai na linge di ga suhei, no tulur a kalagi ma no uben.
44 “Io, no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God i haruat ma tiga tunotuno i nas leh tiga bilai na linge di ga suhe tar ie ta tiga katona pise. Ma no matana i manga tamat sakit. I suhe habaling ie, ma i haan laah ma ra gungunuama. Io, i suhurane bakut ira uno linge, i tapukus ukaia, ma i kul iakano katona pise.
45 “Ma no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God i haruat mah tiga ut na kunukul i naanaas ta ira bilai na tulur a kalagi. 46 Ma bia i nas leh tiga bilai sakit, i suhurane bakut ira uno linge, ma i kul leh iakano tulur a kalagi.
47 “Ma no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God i haruat baling ma tiga uben di ga sei tano tes. Diet gom soh ira mangmangana kirip tana. 48 Ma bia ga hung, diet ga sal haut ie uram ra wasasar. Diet gom kis wara gilamis leh ira bilai na kirip uram ta ira raat. Ma ira sakana kirip diet ga se. 49 No hapataam tano ula hanuo na ngan huo. Ira angelo diet na hanuat ma diet na gilamis harbasiane ira ut na takodas ma ira ut na sakena. 50 Ma diet na se ira ut na sakena uram narako tano mamahien na iaah. Ma kaia, diet na susuah ma diet na hatagirisne ira ngise diet.”
51 Ma Jisas ga tiri, “Muat palai ta kaike ira linge?”
Ma diet ga balui bia, “Masa!”
52 Io, ga tange ta diet, “Io, kaiken, ira kaba tena harausur ta ira harkurai tane Moses ing diet te kap usurane mah ira harausur tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God, diet haruat ma tiga watong nong i kure no uno huntunaan. Ma iakano watong na palai bia na hausur no uno huntunaan ma ira tuarena magingin ing diet bilai, ma ira sigarine mah ing diet bilai.”
No tangesot Jisas, pa di ga ru ie tano uno taman at.
(Mak 6.1-6; Luk 4.16-30)
53 Io, bia Jisas ga hapataam ira uno nianga harharuat, ga haan laah mekaia. 54 Ma ga hanuat tano uno taman at. Io, ga tur leh wara hausur diet ira matanaiabar narako tano udiet hala na lotu. Ma diet ga manga karup tana, diet gaam tiri, “Iakan ra tunotuno i kap kaiken ra mintota ma kaiken ra dadas na gingilaan na kinarup meh? Dahat pai palai tun at ta dahin! 55 Aie mon no natine no ut na pakila hala. Ma no pawasine, ne Maria. Ma ira tasine, ne Jemes, Iosep, Simon, ma Iudas. 56 Ma ira hainine bakut ken ma dahat. Io, i kap tun at meh kaiken ra linge?” 57 Ma diet ga malok se ie.
Ma Jisas ga tange ta diet, “I tutun sakit bia muat na ru ira tangesot ta ira mes na taman. Iesen muat pa na ru ie bia aie mekai, ma bia muat mon tiga hatatamaan.”
58 Ma ga gil mon a bar nong ta ira dadas na gingilaan na kinarup kaia kanong diet pa ga nurnur tana.