No Tahut na HinHinawas
MAK
ga Pakat Ie
No Tahut na Hinhinawas tane Mak pai kilam ra haleng na harausur tane Jisas (nes no ula nianga ta Matiu). Taie. I manga iangianga uta ira tamat na gingilaan tane Jisas wara hamhamines bia Jisas i hatur kawase no tamat na dadas ta God, kaik i tale bia na lik luban se ira magingin sakena ma na kul halangalanga dahat (nes Mak 10.45). Ma Mak ga bul halaka ra haleng na nianga tane Jisas uta ira haraubaal ing na haan tupas ira Kristian mah, kaik i nanaas bia tano pakana bung Mak ga pakat iakan ra pakpakat a mon hinelar gate haan tupas ira Kristian ma Mak ga halilik leh diet ta ira nianga ta Jisas (8.34-38).
1
Jon ga tagure diet tano hinanuat tano Watong.
(Matiu 3.1-12; Luk 3.1-18; Jon 1.19-28)
No tahut na hinhinawas tane Jisas Krais no Natine God i hatahun hoken.
God ga tange tano pakpakat gar tano tangesot Aisaia hoken,
“Hadade baak! Iau ni tule no nugu ut na kap nianga me nalua tano num hinanhuat,
Nong na tagure no num ngaas;
Meram ra hanuo bia a ingana tiga nong i taatau,
‘Tagure no ngaas tano Watong,
Gil hatakodasnei wara uno hinanhuat,’ ”
Wara hatutun no nianga tano tangesot Aisaia, Jon no ut na baptais ga hanuat aram ra hanuo bia ma ga harharpir ta ari a matanaiabar kaia hoken: “Muat na kap no baptais na lilik pukus waing God na lik luban se ira numuat magingin sakena.” A tamat na matanaiabar sakit tano tamat na pise na hala Ierusalem ma ari mes na taman ta iakano ra hanuo Iudeia, diet git hanan tupas ie. Diet git hapuasne ira udiet magingin sakena, io, namur Jon git baptais diet tano taah Ioridaan.
Ma Jon um, ira kiniasine Jon di ga gil ma ra hina kamel ma git taltalin ma tiga pala bulumakau. Ma git ienien kubawa ma git mame ra tiri na imara. Ma ga pirpir ira matanaiabar gaam tange ta diet hoken: “No tunotuno nong na hanuat namur tagu i tamat tagu. Ma iau pai haruat bia ni tudu wara laplapus ira hinau ta ira pupunaak na kakine.* Jon ga hirhir bia na gil iakan ra magingin ing tiga maris gaar gil tar tiga watong kanong Jisas i manga tamat sakit. Iau baptais muat ma no taah ma sen aie na baptais muat ma no Halhaliana Tanuo.”
Jon ga baptais Jisas ma Sataan ga walaam ie.
(Matiu 3.13—4.11; Luk 3.21-22; 4.1-13)
Iakano pakana bung Jisas ga hanuat meram Nasaret tano hanuo Galili ma Jon ga baptais ie tano taah Ioridaan. 10 Ma ing bia Jisas ga hanan sot meram ra tingaan taah ga nes no ula mawe ga tamtamapapos ma no Tanuo ga hanansur taar tana hoing tiga bun. 11 A ingana tiga nong ga ianga suur meram ra ula mawe hoken: “Augu no Natigu, ma iau manga sip ugu ma iau kanakana sakit taam.”
12 Habir at mon ma no Tanuo ga tule haut ie uram ra hanuo bia. 13 Ma aihat na sangahul na bung ga lon tika ma ira rakaia na mangana linge diet la harhariaan aram ra hanuo bia. Ma Sataan mah ga walwalaam ie. Io, namur um ira angelo diet ga hanuat wara harharahut ie.
Jisas ga tur leh bia na harharpir.
(Matiu 4.12-17; Luk 4.14-15)
14 Namur bia di gate bul halaka tar Jon ra hala na harpidanau, Jisas ga haan ures Galili gaam harharpir utano tahut na hinhinawas tane God. 15 Ma ga tange hoken: “Muat na lilik pukus ma muat na nurnur tano tahut na hinhinawas kanong no pakana bung tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God iakanik.”
Jisas ga tau leh ira kaba ut na kap kirip.
(Matiu 4.18-22; Luk 5.1-11)
16 Io, bia ing Jisas ga hanahaan ra gagena no tamat na taah kom Galili ga nas leh airuo ut na kap kirip, Saimon ma no tasine Andru, dir ga sase tiga uben. 17 Ma Jisas ga tange ta dir, “Bia mur na mur iau ma ni hausur mur wara soh tunotuno.” 18 Io, dir ga hansukun hagasiaan ira udir uben ma dir ga mur ie.
19 Bia Jisas ga hanahaan hakakari i ga nas Jemes dir tasin ma ne Jon, ira iruo nati Sebedi. Dal tamaan ga kis taar tano mon ma dir ga tangtagure ira udir uben. 20 Kaik at mon Jisas ga tau dir ma dir ga haan talur no adir sus Sebedi ma ira tultulai tano ula mon, ma dir gaam mur ie.
Jisas ga hausur ira matanaiabar ma ga tule hasur se ira sakana tanuo.
(Luk 4.31-37)
21 Io, Jisas ma ira uno bulu na harausur, diet ga hanuat ukaia tano pise na hala Kapeneam. Ma tano Bung na Sinangeh Jisas ga haan laka tano hala na lotu audiet ira Iudeia gaam tur leh ra harausur. 22 Ira matanaiabar diet ga karup ma diet ga urur ta ira uno harausur kanong ga hausur diet hoing tikai i te kap ra dadas kaik gaam tale bia na ianga huo, ma pataie hoing diet ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses.
23 Bia i ga hauhausur diet, tiga tunotuno a sakana tanuo i ga sosoha tana ga laka kaia ra hala na lotu audiet ira Iudeia ma ga manga tatau hoken: 24 “U biha, Jisas me Nasaret? U te hanuat bia nu hagahe mehet? Iau nunure tar bia no Halhaliana tane God ugu.”
25 Ma Jisas ga tigal no sakana tanuo, “Kis matien! Suur sukun ie!”
26 No sakana tanuo ga tong hadadas no tunotuno, gaam manga kup, io, ga suur sukun ie. 27 Io, ira matanaiabar bakut kaia diet ga karup, diet gaam ngalabo taar, kaik diet gaam wawor hoken: “A sigar mangana harausur iakan! I hausur ma no uno dadas at! I kure ise mah ira sakana tanuo ma diet taram ie!”
28 Io, no hinhinawas utane Jisas i ga haan harbasia gasien tano hanuo bakut Galili.
Jisas ga halangalanga ira tunotuno ma ga tule hasur se ira sakana tanuo baling.
(Matiu 8.14-17; Luk 4.38-41)
29 Menamur bia Jisas ma ira uno bulu na harausur dal ga haan sukun no hala na lotu audiet ira Iudeia, dal gaam haan laka tano ngasiane Saimon ma Andru. Ma ne Jemes ma Jon dir ga laka mah. 30 Ma no numune Saimon i ga noh taar tano ula suuh ma ra malahau. Ing at mon Jisas ga hanuat diet ga hinawasei tana. 31 Io, Jisas i ga haan ukaia ho ie, gaam palim no limana ma ga sal hatut ie. No malahau ga pataam sukun ie, io, ga tur leh bia na tagure ira nian uta diet.
32 Bia gate matmatarahien um, bia no kasakes gate suguh, ira matanaiabar diet ga kapkap hawaat ira kaba minaset bakut ukaia hone Jisas. Ma diet ga kapkap hawaat mah ing ira sakana tanuo ga sosoha ta diet. 33 Ma a haleng sakit ira matanaiabar ta iakano pise na hala diet ga hanuat hurlungen kaia ra matanangas. 34 Halengin diet, Jisas ga halangalanga diet ta ira haleng mangana minaset. Ga hasur se mah ra haleng sakana tanuo ta diet. Iesen Jisas pa ga bale leh ira sakana tanuo bia diet na ianga kanong diet ga nunure bia ne sige ie ma diet kabi hinawas utana.
Jisas baling ga harpir hanahaan tano hanuo Galili.
(Luk 4.42-44)
35 Ra mala bungbung bia i ga kankado dahin baak, Jisas ga haan laah ukaia ra malubil gaam saasaring. 36 Ma Saimon ma ira uno harwis diet ga haan wara ninaas tana. 37 Bia diet ga nas tupas ie, diet ga hinawasei bia, “A haleng na matanaiabar diet naanaas taam.”
38 Io, Jisas ga tange, “Dahat na haan balik ta tiga katon ta ira taman hutet waing nigi harpir mah kaia kanong iau gate hanuat bia ni pakile huo.” 39 Io, ga hanahaan hurbit Galili gaam harharpir ta ira hala na lotu udiet ira Iudeia ma ga hashasur se ira sakana tanuo ta diet.
Jisas ga halangalanga tiga tunotuno nong a sakana minaset ga kis tano tamaine.
(Matiu 8.1-4; Luk 5.12-16)
40 Tiga tunotuno nong ga sam sakana minaset tano palatamaine ga hanuat ukaia hone Jisas, ga singa bukunkek ma ga saring ie hoken: “Iau palai bia u haruat wara halangalanga iau waing pa na tale bia da hahale habaling iau. Ma bia ing u sip, nu gil huo tagu.”
41 Io, Jisas ga sasangaha gaam sigire ie kanong ga marsei gaam tange, “Iau sip tar. Nu langalanga!” 42 Kaik at mon no minaset ga pataam tano tunotuno. 43 Nalua ta ing Jisas ga tule se no tunotuno ga hakatom tar ie ma ra dadas na nianga hoken: 44 “Harbalaurai timaan! Waak bia nu hinawase ta tiga nong ta iakan ra linge iau gil ie taam. Iesen nu haan ma nu haminas ugu tano ut na pakila lotu. Ma nu tar no hartabar haruat ma no harkurai tane Moses. Ma iakano hartabar na hinawas palai wara hatutun bia u te langalanga ma bia pai tale mah bia tikai na hahale habaling ugu.”
45 Iesen no tunotuno ga haan balik gaam hinhinawas hurhurbit. Kaik, Jisas pa gaam haruat wara hinahaan palai ta ira pise na hala. Iesen i ga kiskis taar mon ta ira malubil. Ma ira matanaiabar at diet ga hanahaan tupas ie mekaia ta ira matahu taman.

*1:7: Jon ga hirhir bia na gil iakan ra magingin ing tiga maris gaar gil tar tiga watong kanong Jisas i manga tamat sakit.