IRA NINGE NA LOTU
1
Snd 4.14A haraidaan na kis tano tunotuno nong pai la murmur ira harpir audiet ira ut na sakena,
ma pai tur tano ngaas audiet ing diet gil nironga,
ma pai kis mah tano kinkinis audiet ira ut na kukutur.
Nng 119.14,16,35Iesen no uno gungunuama aie wara tartaram ira harkurai tano Watong,
ma i la liklik murmur ira uno harkurai ra kasakes ma ra bung.
Jer 17.8Aie hoing tiga ina daha di soi ra gagen taah,
nong i la huhuai ta ira uno pakana bung na hunhuai,
ma ira pakana pai la mahmahiawa.
Ma bia ing i gil ra linge sa, i la manga petlaar at.
Jop 21.18Iesen ira ut na sakena diet pai hokaiken.
Diet hoing ira pala wit ing di te paas parok sukun ira patine, ma no baiangin i puuh se.
Io kaik, ira ut na sakena diet pa na pas no bung na harkurai,
ma diet ing diet gil nironga pa na tale diet bia diet na kis hurlungai tika ma ira ut na takodas.
 
2Tm 2.19; Nng 9.5,6Kanong warah, no Watong i la nesnes mur no mangana hinahaan audiet ira ut na takodas,
iesen no mangana ngaas na nilon audiet ira ut na sakena na pataam hatika.

1:1: Snd 4.14

1:2: Nng 119.14,16,35

1:3: Jer 17.8

1:4: Jop 21.18

1:6: 2Tm 2.19; Nng 9.5,6