No
NINANAAS
ta Jon
Pa da nunure no pakana bung tutun ing Jon ga pakat kahe ira linge Krais ga hapuasne tana, iesen ira haleng na ut na mintot diet lik bia Jon ga pakat ie hutet tano tinahon 95. Ta iakano pakana bung ne Domitian ga harkurai aras Rom gaam tange bia aie no Watong, tiga god, ma a haleng na matanaiabar ta ira hanuo ing Rom ga kure, diet ga lotu tupas ie. Iesen ira Kristian balik diet pa ga lotu tupas no tamat na gil harkurai me Rom kanong diet ga nurnur bia tiga Watong sen mon, Jisas Krais no Nati God. Io kaik, ira Rom diet ga haburen bia diet na helar ta ira Kristian ma ira tamat na hinangul ga ubal ari a Kristian (nes Ninanaas 2.10; 2.13; 3.10; 6.9). No apostolo Jon um di gate bul ie ra hala na harpidanau tano mugurlamin Patmos.
No suruno ta iakan ra pakpakat i hoken. I tahut bia dahat na tur dadas ta ira udahat nurnuruan ma dahat na paas hasur ira walwalaam kanong tano hauhawatine no ula hanuo Jisas Krais no Watong na lua harsakit ma na paas hasur Sataan ma ira uno tultulai. No pakpakat i hung ma ira dadas na harpidanau ta God ing na kabit ira ut na sakena. Iesen Krais i haragat ira Kristian bia diet na tur dadas tano udiet nurnur ma ira bilai na magingin tuk taar tano haphapataamne waing God na haidane diet. Ma iakan ra pakpakat i mes ta ira haleng na mes na pakpakat ta God. I hung ma ra halengin ira malalar (ma a haleng na malalar i manga hutet ta ari a malalar tano pakpakat ta Daniel). Kaike ra malalar a mangana nianga harharuat ma a mon kukuraina ta diet. Ari a kukuraina i dadas ma sen no suruno i palai, ma hoken, bia God na lua harsakit. Io kaik, i tahut bia ira Kristian na tur dadas ta ira udiet nurnuruan.
Tano luena katon Jon i nes Jisas Krais nong na hapuasne kaiken ra linge tana. Ta Ninanaas 2-3 Krais i hakatom ira liman ma iruo na lotu aras Esia bia diet na tur dadas nalamin ta ira walwalaam. Ninanaas 4-5 i hamines bia God i manga bilai ma i manga tamat saikit, ma huo mah ta Jisas no Natine, aie no Nat na Sipsip nong i papike ira liman ma iruo na bulbulut ing i hamines ira dadas na harpidanau. No liman ma iruo na bulbulut (6.1–8.1) i hamines ira liman ma iruo na tahur ing a mon dadas na harpidanau sakit ine (8.2–11.19). Ma namur ta kaike, a mon liman ma iruo na gingop ing i hung ma no ngalngaluan ta God (15.1–16.21). Sataan, no rakaia, no tangesot bisbis, ma no ut na hilawa dal pa na haruat wara hilau pas no ngalngaluan ta God (12.1–14.20; 17.1–19.5). Krais na tapukus ma na kure ira ut na sakena bakut (19.11–20.15) iesen ira Kristian diet na laka tano bilai na sigar mawe ma no sigar ula hanuo ma diet na lon hathatika (21.1–22.17).
1
Jon ga hinawas palai ta ira linge Jisas ga hapuasne tar tana.
Iakan ra pakpakat i iangianga uta ira linge ing Jisas Krais ga hapuasne. Ma God ga tar ta Jisas bia na hapuasne ta ira uno tultulai kaiken ra linge ing pa na halis ma na hanuat. Ma Krais ga tule no uno angelo ukaia ho iau Jon, no uno tultulai, bia na hapalaine kaiken ra linge tagu. Ma iau te hinawas uta ira linge bakut iau ga nes, ma no nugu hinhinawas i tutun. Ma iau te hinawas uta ira nianga gar ta God ma tano tutun Jisas Krais ga hapuasne. Ta tiga nong na was kaiken ra nianga na tangesot, na daan. Ma diet na daan mah ing diet na hadade ma diet na kap usurane kaiken ra linge iau te pakat tar, kanong no pakana bung i te hutet um bia kaiken ra linge na hanuat.
Jon ga kang leh ira matanaiabar na lotu ma ga pirlat Jisas no tamat na lualua sakit nong i wara hinanuat.
Ma iau Jon, iau pakat kan ra nianga ta muat ira matanaiabar na lotu ta ira liman ma iruo na pise na hala kenas Esia. A harmarsai ma ra malum ukatiga ho muat. Na hanuat meram ho God nong i lon kaiken ma ga lon nalua ma na lon mah namur. Ma na hanuat mah meram hoira liman ma iruo na Tanuo ing diet tur taar menalua tano tamat na kinkinis na harkurai ta God. 5-6 Ma na hanuat meram ho Jisas Krais mah, nong i la hinhinawas uta ira tutun ma no uno hinhinawas i tutun. Ma aie no luena wara tuntunut hut sukun no minaat. Ma aie i tamat sakit ta ira tamat na lualua tano ula hanuo.
Io, i la sipsip dahat ma ga halangalanga ise dahat sukun ira udahat sakana magingin ma no dena. I te was halaka dahat tano uno kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai, bia dahat naga gil ra pinapalim na ut na pakila lotu tupas no ana Sus, no uno God. Io kaik, da pirlat ie ma da suro haut bia na kure ira linge hathatika! Tutun sakit.
Nes baak! Iakaike i wara hinanuat tika ma ira bahuto. Ma ira matanaiabar bakut diet na nes ie, diet at mah ing diet ga gasoi. Ma ira hunhuntunaan bakut tano ula hanuo diet na tapunuk panei. Tutun sakit, na ngan huo.
Ma God no Watong, no Dadasine, nong i lon kaiken ma ga lon nalua ma na lon mah namur i tange hoken: “Iau no Luena ma no Hauhawatine.”
Jon ga nes tiga ninanaas uta Jisas Krais.
Iau Jon no tasi muat. Iau tikai gar ta Krais tika ma muat, io kaik, iau mah iau tur dadas ta ira hinangul ing i haan tupas dahat ing dahat te sola taar tano uno kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai. Ma di ga bul halaka iau narako tano hala na harpidanau kaia tano mugurlamin Patmos kanong iau gate harpir ma no nianga gar ta God ma iau gate hinhinawas ta ira tutun utano nilon gar ta Jisas. 10 Ma tano bung gar tano Watong iau ga kis tano dadas tano Halhaliana Tanuo. Ma iau ga hadade ukaia namurugu a ingana tiga nong ga kakel hoing tiga tahur. 11 Ma ga tange hoken: “Nu pakat kawase ira linge ing nu nes ma nu tulei tupas ira matanaiabar na lotu ta kaiken ra liman ma iruo na pise na hala. Nu tulei tupas diet kenas Epesas, Semerna, Pergamam, Taiataira, Sardis, Piladelpia, ma Laudisia.”
12 Io, ma iau ga tahurus wara nesnes nong ga haianga iau. Ma ing bia iau ga tahurus iau ga nes ra liman ma iruo na kinkinis na lulungo di ga gil ma ra gol. 13 Ma nalamin ta ira kinkinis na lulungo iau ga nes tikai hoing Nong a Tunotunoi. Ma ga sigam tar tiga taltalona sigasigam. Ma tiga taltalin di ga gil ie ma ra gol ga hataltalin tar no bangbangona. 14 No uluno ma ira hine ga manga ponpon hoira hina sipsip ma ra buah. Ma ira iruo matana dir ga ngan hoira karamena lulungo na iaah. 15 Ira iruo kakena dir ga pilpilakas hoing ra baras i kalkalangaruan tano dadas na iaah. Ma no ingana ga ngan hoira haleng na sirsiroka. 16 Ga palim tar ra liman ma iruo na tiding tano kata na limana. Ma tiga niani na wise i iaiaan ta ira iruo palpal bakut tana ga hansur tano hana. Ma no matmataan tana ga manga pilpilakas hoing ra tingena kasakes. 17 Ma bia iau ga nes ie, iau ga puko taar ra parparas na kakena hoing tikai i maat. Io, ga palim iau ma no kata na limana gaam tange tagu, “Waak u burut kanong iau no Luena ma no Hauhawatine. 18 Iau no Lilona. Iau ga maat iesen kaiken iau lon hathatika. Iau hatur kawase no dadas wara paapos no matanangas ta ira minaat ma no taman na minaat mah. 19 Io kaik, nu pakat kaiken ra linge u te nes ma ira linge i hanhanuat kaiken ma ira linge bia na hanuat baak namur ta kaiken. 20 Ma iau ni hapuasne no kukuraina ta ira liman ma iruo na tiding ing u te nes tano kata na limagu ma ira liman ma iruo na kinkinis na lulungo mah. Ira liman ma iruo na tiding diet ira angelo ta ira matanaiabar na lotu ta ira liman ma iruo na pise na hala. Ma ira liman ma iruo na kinkinis na lulungo diet ira matanaiabar na lotu ta ira liman ma iruo na pise na hala.