13
Ira iruo rakaia dir hanuat.
Io, ma iau ga nes tiga rakaia ga hanhanuat meras na tes. A sangahul na lakona ma a liman ma iruo na uluno. Ma a sangahul na balaparik na lualua ta ira lakona. Ma di ga pakat ra hinsang wara tangtange hagahe God ta ira uluno. Ma no rakaia nong iau ga nes ie ga tatalen hoing tiga toktok na mangana laion. Ma ira kakena hoira kakana bear. Ma no hana hoira hana laion. Ma no tamat na sui ga tar no uno baso ma no uno tamat na kinkinis na harkurai ta iakano rakaia. Ma iau ga nes tikai ta ira uluno ma ga nanaas bia di gate katoi ma gate maat. Iesen no unien nong tiga uluno ga maat mei, gate maah. Io kaik, no kidilona hanuo diet ga karup mur no rakaia. Ma diet ga lotu tupas no tamat na sui kanong gate tar ra kinkinis na harkurai taar tano rakaia. Ma diet ga lotu tupas mah no rakaia, diet gaam tange bia, “Taie ta nong dir pai haruat ma no rakaia! Ma pai tale ta nong bia na harubu mei!”
Io, God ga bale tar tano rakaia bia na ianga na butbut ma bia na tange hagahei. Ma ga bale tar mah ie bia na harkurai ra ihat na sangahul ma iruo na teka. Ma no rakaia ga tur leh wara tangtange hagahe God ma no hinsana mah. Ma ga tange hagahe mah no subaan God i la kis taar kaia ma diet bakut mah ing diet la kis taar aram ra mawe. Ma God ga bale tar tana bia na harubu ma ira gamgamatien na matanaiabar tus ta God ma bia na bul hasur diet. Ma ga bale tar mah ie bia na harkurai ta ira hunhuntunaan ma ira hanuo tano ula hanuo, ira matahu nianga, ma ira matahu mangana palatamainari. Ma hutet bia ira matanaiabar bakut tano ula hanuo diet na lotu tupas no rakaia. Iesen diet ing di gate pakat ira hinsa diet menalua tano hakhakisi tano ula hanuo, diet pa na lotu tupas ie. Ma tano pakpakat na nilon tano Nat na Sipsip nong di ga ubu bing ie, io, ta iakano pakpakat di ga pakat ira hinsa diet kaia. Sige tikai i haruat wara hadade kilam iakan, na taram ie. 10 Ma ing bia God i te tibe tar bia da bul tiga nong tano hala na harpidanau, io, i tutun sakit bia na haan ukaia. Ma sige tikai ing God i te haut bia da kato bing ie, io, i tutun sakit bia da gil at huo. Io kaik, i palai bia na tahut bia ira gamgamatien na matanaiabar tus ta God diet na tur dadas ta ira hinelar ma diet na nurnur.
11 Ma namur iau ga nes tiga mes na rakaia ga hanhanuat mekatiga ra pise. I ga mon airuo lakona hoira nat na sipsip ma sen bia ga iangianga hoing tiga sui. 12 Ma ga papalim ma no tamat na dadas tano luena rakaia, kaia ra matmataan tana. Ma ga hapar ira matanaiabar tano ula hanuo bia diet na lotu tupas no luena rakaia nong ga langalanga sukun no unien ga maat mei. 13 Ma git gilgil ira tamat na hakilang na kinarup. Ma tiga hakilang ga gil, bia ra iaah na hansur meram ra mawe ukai ra pise ra matmataan na haruat. 14 Ma God ga bale tar tana bia na gilgil kaike ra hakilang na kinarup kaia ra matmataan tano luena rakaia. Io kaik, no airuo na rakaia ga petlaar wara hamhabato lamus ira matanaiabar tano ula hanuo. Io, ga lamus habato diet hoken: ga tange bia diet na gil tiga palimpuo tano rakaia nong di ga kato bing ie ma gom lon baling. 15 Ma God ga bale tar mah no airuo na rakaia bia na tar ra dadaip na nilon tano palimpuo tano luena rakaia waing no palimpuo naga ianga ma naga hartula bia da bu bing diet bakut ing diet pai lotu tupas ie. 16 Ma ga hartula mah bia da bul tiga hakilang ta ira kata na lima diet bia ira punare diet ira matanaiabar bakut. Ma di ga gil huo ta ira tamat ma ira tunotuno bia, ira watong ma ira maris, ira tultulai ma diet ing diet pai tultulai. 17 Ma ga kure bia tiga nong pa na petlaar wara kunukul ma wara susuhur ing bia pataie ta hakilang tana. Ma a mangana hakilang hoken, bia da bul no hinsana bia no winawas utano hinsana. 18 Io kaik, i tahut bia dahat na lilik timaan uta iakan. Sige tikai a ut na mintot ie, na tale bia na silihe tupas no kukuraina tano winawas tano rakaia, kanong no winawas i haruat ma no winawas gar na tunotuno. Ma no uno winawas aie hoken: 666.