No Luena
Pakpakat ta Pol taar ta
TIMOTI
I palai bia Pol ga kis ra hala na harpidinau aras Rom (nas Apostolo 28). Pa da nunurei timaan senbia i nanaas bia namur di ga halangalanga sei Pol ma Pol ga hatahun no nuna aihat na hinahaan wara warawai ma no tahut na hinhinawas. Dahat nunurei bia Pol ga wara hinahaan tano hanua Spen (nas Rom 15.24, 28). Kaikek gaam haan dak taar Spen ma ga tapukus uras tano ailan Krit ing gata waak pakis Taitus kaia wara balbalaurei no lotu (Taitus 1.5). Io, i nanaas bia namur Pol ga haan taar Miletus (2 Tim. 4.20) ma Epesas (1 Tim. 1.3) tano hanua Esia. Ga waak tar Timoti kaia Epesas bia na balaurei no lotu, gaam haan laah uras Masedonia (1 Tim. 1.3), ma makaia Masedonia Pol ga pakat no nuna luena pakpakat taar ta Timoti aras Epesas ma no nuna pakpakat taar ta Taitus na Krit, ma namur um ga haan u Nikopolis kinas tiga tes (Taitus 3.12). Io, ga haan laah balin, gaam haan uras Rom. Kinas Rom di ga his kahai habal Pol ma maram narako tano hala na harpidinau Pol ga pakat no nuna airua na pakpakat taar ta Timoti (2 Tim. 1.16; 2.9). Namur dahina i nanaas bia di ga bu bing Pol (2 Tim. 4.6-8) ra tinahon 67 dak.
Ma ing Timoti a marawana mon ia ga tiktikai ma ne Pol tano nuna airua na hinahaan uras Masedonia ma Gris (Apostolo 16.1-4; 17.14-15; 18.5) ma tano nuna aitul a hinahaan uras Epesas (Apostolo 19.22) ma Masedonia ma Gris baal (Apostolo 20.1-6). Timoti ga kis tikai ma Pol aras Rom mah tano luena pakaan di ga bul Pol tano hala na harpidinau (Pilipai 1.1; Kolose 1.1; Pilimon 1). A bilai na tena pinapalim ia tano tahut na hinhinawas ma Pol ga pakat iakan ra pakpakat taar tana wara hadadas Timoti utano nuna harbalaurai tano lotu kinas Epesas. Pol ga hakatom Timoti uta ira tena hausur bisbis (1 Tim. 1.3-7; 4.1-8; 6.3-5; 6.20-21). Ga hausur ia bia na balaurei no lotu hoeh ma bia ira mataniabar na lotu diet na tatalen hoeh (2.1-15; 5.1-16; 6.6-10; 6.17-19) bia a mangana lualua sa na kurei ma na harahut no lotu (3.1-13; 5.17-25). Pol ga manga haragat Timoti bia na tur dadas tano nuna pinapalim na harbalaurai (1.18-19; 4.6; 4.10-16; 6.11-14). Iakan ra pakpakat a bilai na hausur ia uta dahat katin, bia no lotu na ngan hoeh ma bia ira lualua na lotu diet na harbalaurai hoeh.
1
Pol ga tula harkaro ta Timoti
Iau Pol tiga apostolo ta Iesu Karisito haruat ma no hartulai ta Kalou no nudahat Tena Harhalon ma Iesu Karisito, ia no burena ta kaikek dahat kis kahai ma ra nurnur tanai. Ma iau pakat ken ra nianga ukaia taam Timoti, no natigu tutuna narako tano nudahat nurnur ta Karisito.
Io, a harmarsai ma ra malum maram ta Kalou no adahat Sus ma Iesu Karisito no nudahat Watong ukatika taam.
Tigal ira tena hausur bisbis
Iau nem bia u na kis baa kaia Epesas hoing iau ga haragat uga ing iau ga wara hinahaan u Masedonia. Aring tunatuna kaia diet hausur ma ra mes na mangana hausur bisbis. Ma iau nem bia u na kis kaia bia u naga tigal diet. Ma u na tangai hadadas mah ta diet bia waak diet balbalaan ma ira pir bisbis ma ira winawas na harmur ta ira hintubu diet. Kaikek ra mangana linga i hathatahuat ira hargau bisbis mon. Ma pai harahut dahat wara gilgil haruatanei no sinisip ta Kalou ing dahat gil ma ra nurnur. Iau tangai kan ra dadas na nianga hua bia dahat naga harmarsai hargilaas. Ma iakan ra magingin na harmarsai i la hanhanuat maram narako ta ira gamgamatien na bala dahat ma tano nurnur tutuna. Ma iakan ra harmarsai i tahtahuat mah ing bia dahat mur ing dahat nunurei tar bia i tahut. Ma i tahut bia ni tangai hua kanong aring diet ta siel laah talur kaiken ra magingin ma diet ta talingan tar ta ira worwor bia. Diet nem bia diet na hausur ira mesa ta ira warkurai ta Moses. Iasen pa diet nunurei bia asa ing diet tangtangai. Ma ira linga diet tangai bia diet nunurei tutuna, taia, pa diet palai uranai.
Io, dahat nunurei bia ira warkurai ta Moses diet bilai ing bia dahat papalim manei haruat ma no nudiet mangana pinapalim. Senbia dahat nunurei mah bia ira warkurai pai kis uta diet ira tena takodas. Taia. I kis uta ira tena laka warkurai, ira ul pat, ira tena sakena, ma uta diet ing diet tur talur Kalou. I kis mah uta diet ing diet mur ira bilingana magingin kai napu, ma uta diet ing diet bu bing ira adiet sus ma ira puasi diet, ma ira tena harubu bingbing bia. 10 Ma i kis uta diet ing diet hilawai, ma ira tunaan ing diet sua tikai baal ma ira tunaan, ma hua mah ira hahina. Ma i kis mah uta ira tena bisbis, diet ing diet kinau tunatuna, diet ing diet hinawas bisbis ta ira pakana bung na warkurai, ma uta diet ing diet na gil ra mes na mangana linga sa i mesa tano hausur i tutuna. 11 Iakano hausur i haruat ma no tahut na hinhinawas nong i hanuat maram ta Kalou nong i manga daan. Ma i hinhinawas utano minamarina. Ma iakano tahut na hinhinawas at nong Kalou ga tar ia tagu bia ena ianga ma ia.
Pol ga tanga tahut ta Karisito utano nuna tamat na harmarsai
12-13 Iau tanga tahut ta Iesu Karisito no nudahat Watong nong ga tar iakan ra dadas tagu bia ena papalim ma ia. Iau tanga tahut tana kanong ga nas kilam iau bia a tunatuna iau nong gaar gil haruatanei ira nuna sinisip. Io, ga tar iakan ra pinapalim na tultulai tagu sukmaal bia naluai iau ga tangai hagawai ia ma iau ga tiga ngangariana tunatuna ing iau git hanghagawai ira nuna mataniabar. Senbia pa iau ga palai ta ing iau ga gilgil kanong pa iau ga nurnur baa. Io hua, Kalou ga marsei iau. 14 Ma no harmarsai maram tano nudahat Watong ukai tagu ga tamat sakit. Ma ga haan taar tagu tikai ma no magingin na nurnur ma no magingin na harmarsai hargilaas kanong iau ta Karisito.
15 Io, iau ni tangai tiga nianga nong i tutuna sakit. Ma i tale bia da manga so no nudahat nurnur tana. Ma i hoken: Iesu Karisito ga hanuat ukai ra ula hanua wara halhalon ira tena sakena! Ma iau ing iau manga sakena ta diet bakut. 16 Ma iakanong at no burena bia ga marsei iau. Ma ga marsei iau ing Iesu Karisito ga halon iau ma pa ga gasien bia na hapidinau iau. Ma iau ga sakena ta diet bakut, hua iau tiga malalar ta diet ing diet na nurnur tana wara hathatur kahai no nilon hathatikai. 17 Da pirlat hatikanei no kapawena Kalou nong pa na maat ma pa di sala nasnas ia. No nuna kinkinis na king i tur hathatikai. Da hatamat hatikanei no hinsana.
Da harubu tano bilai na hinarubu
18 Timoti, no natigu, kan ra dadas na nianga iau tar taam bia u na tar ta ira mesa. Ma bia iau gil hua iau gil haruatanei ira nianga ira poropet diet ga luena tangai utano num pinapalim bia u na gil baa ia. U na mur ira nudiet nianga ing u naga harubu tano tahut na hinarubu. 19 Ma bia u na harubu, u na nurnur hatikai ta ira tutuna Kalou i ta hapuasnei, ma u na murmur ira magingin ing u nunurei tar bia i tahut. Ma aring diet ga mola bia diet na gil hua, hua ira nudiet nurnur ta kaiken ra tutun i sakena hoing tiga mon i taparak ra ula masa. 20 Ma Haimenias ma Aleksanda dir ta gil mah hua. Io, iau ta tar sei dir tano lima ne Satan bia dir na hausur ing pa dir naga tangai hagawai Kalou.