^
PILEMON
Pol ga sasaring be Pilemon na ter ra harharahut kaie na kilingane ira haridan tane Krais.
Pol ga saring Pilemon be na bala leh Onesimus hoke tike tesne naramon tane Krais.