4
Ma hobi bileng tane Abraham, God ga kure be i takados ra matmataan tana kinong iga nurnur.
Io, ma dait na tange um hohaam utane Abraham no hintubu dait ing a turadi ie hoke dait? Iga namiane tutuno hohaam uta kakarek ra linge? Ing be i tutuno be God ga kure be Abraham i takados kinong i bilai ira nuno gingilaan, io, a mon burwana be Abraham na latlaat. Iesene God pai gale nes ie hobi. Stt 15:6; Galesia 3:6Kinong urah, ira nianga tane God di ga pakat i tange horek: “Abraham ga nurnur tane God ma ne God ga was leh no nuno nurnur be Abraham i takados ra matmataan tana.”
Io, ma be tikenong i papalim, pa dale was leh no nuno kunkulaan be a hartabar bia ie. Pata. Di nes kilam ie be a puspusno haruat ma ira nuno pinapalim. Iesene hohaam tano turadi nong paile papalim haruat ma ira harkurai ma sene i nurnur tane God nong ila kurkure be ira ut na sana di takados? Io, God na was leh no nuno nurnur be ikino turadi i takados ra matmataan tana. Ma ne Dawit ga tange bileng ikin ra linge ing iga iangianga utano haridan i hana tupas no turadi nong paile mur ira gingilaan haruat ma ira harkurai tane Moses iesene God i was leh ie be i takados. Iga tange horek:
Sam 32:1-2“No haridan na kis ta di ing ira nudi tintalen na laka harkurai God te lik luban leise,
ma ira nudi sasana ite kaser bat.
No haridan na kis tano turadi nong ira nuno sasana no Watong pai nale was leh ukaia tana be na tur ra harkurai.”
Hohaam um, dong ing di ga kut ira palatamai di, di sene mon di te hatur kawase ikin ra haridan, ma pata be di ing pa di gale kut ira palatamai di? Ma dait te tange be God ga was leh no nurnur tane Abraham be Abraham i takados ra matmataan tana. 10 Hunangesa God ga was halala leh ie hobi? Menalalie be menamur tano bung di ga kut no palatamaine? Pata be namur. Iesene, menalalie. 11  Stt 17:10-11Iga kap ikino hakilang na kut palatamainari hoke tike binaro di bare bat be God te kure be i takados tano nuno nurnur tano pana bung iat baak ing pa di gale kut no palatamaine. Io kaie, no hintubu di aie ta di ing pa di gale kut ira palatamai di ma sene di nurnur ma ne God i was leh di be di takados ra matmataan tana. 12 Ma no hintubu di bileng aie ta dong ing di ga kut ira palatamai di iesene pata be ta ikin sene mon. Pata. No hintubu di aie ta dong ing di la murmur bileng ira pares na kakine no tintalen na nurnur tane Abraham, ikino nurnur nong Abraham ga hatur kawase ie ing pa di gale kut baak no palatamaine.
13  Stt 17:4-6; 22:17-18; Galesia 3:29Io, ma pata be tano gingilaan na mur harkurai be God ga kukubus ter tane Abraham ma ira nuno bulumenamur be Abraham na rumahal leh tano ula hanuo. Pata. Iga kukubus ter hobi kinong God ga kilam Abraham be i takados ra matmataan tana kinong iga nurnur. 14  Galesia 3:18Ma hobi bileng, ing be dong ing di lon mur ira harkurai di gor rumahal hobi, io, igor hamanis be no tintalen na nurnur a linge bia ma no kunubus i pata puspusno. 15  Rom 3:20; 5:13Kinong urah, ira harkurai tane Moses i hatawat no ngalngaluan tane God. Iesene ing be pata ta harkurai kanaia, pata bileng ta tintalen na laka harkurai.
16  Galesia 3:7Io kaie, dait kap no kunubus ta ira nudait nurnur waing no kunubus nage hartabar be mekaia tano harmarsai. I hanawat tano harmarsai waing inage hana tupas tutuno iat ira bulumenamur bakut tane Abraham ma pata tike linge pai nale tale be na tur bat ie. Pai nale hana tupas sene mon dong ing di hatur kawase ira harkurai tane Moses, iesene na hana tupas bileng dong ing di mur no mangana nurnur tane Abraham. Aie no hintubu dait bakut. 17  Stt 17:5I hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be, “Iou gate bul ugo be no hintubu di ira haleng na huntunana.” God nong Abraham ga nurnur tana ga nes kilam ie be no hintubu dait ie. Aie no God nong i ter nilon ta ira minat ma i tange ta ira linge ing kanaia baak be na hanawat um.
18  Stt 15:5Iga nanaas ter tane Abraham be no kunubus tane God pai nale hanawat tutuno, kaie pata ta burwana be tikenong na so no nuno lilik ma ina nanahe tana. Iesene Abraham balik ga so no nuno lilik hobi ma igom nurnur. Io kaie, Abraham gom no hintubu di ira haleng na huntunana hoke God gate tange tana be, “Ira num bulumenamur bileng hobi.” 19  Stt 17:17Abraham ga nes kilam be no palatamaine ite manga malur um kinong igate haruat um ma tike maar ira nuno tinohon. Iga nes kilam Sara hobi bileng be ira nuno pana bung na kinakaho gate pataam um. Iesene no nuno nurnur pai gale puko ta dahine. 20-21 Abraham ga nes kilam habaling dur hobi iesene ing be iga lilik tano kunubus pai gale hana sukun no nuno nurnur, kaie pai gomle iruo ira nuno lilik utano kunubus. Pata. God ga hadades no nuno nurnur ing Abraham ga pirlet ie ma igom kanam bakut leh be God na petlaar be na gil haruat ta ing igate kukubus ter hobi. 22  Stt 15:6Ma ikinong no burwana be “God ga was leh no nurnur tane Abraham be Abraham i takados ra matmataan tana.” 23 Ma ikin ra nianga, “God ga was leh ie hobi,” pa di gale pakat ie utana sene mon. Pata. 24 Di ga pakat ie uta dait bileng ing God na was leh dait be dait takados ra matmataan tana. God na gil hobi ta dait ing dait nurnur tana, aie nong iga hatut Jisas no nudait Watong sukun ra minat. 25  Ais 53:4-5Aie nong God ga ter ise ie be na mat uta ira nudait sasana ma aie bileng nong God ga hatut pukus ie utano nuno gingilaan na bul harkurai be dait takados ra matmataan tana.

4:3 Stt 15:6; Galesia 3:6

4:7 Sam 32:1-2

4:11 Stt 17:10-11

4:13 Stt 17:4-6; 22:17-18; Galesia 3:29

4:14 Galesia 3:18

4:15 Rom 3:20; 5:13

4:16 Galesia 3:7

4:17 Stt 17:5

4:18 Stt 15:5

4:19 Stt 17:17

4:22 Stt 15:6

4:25 Ais 53:4-5