16
DZERUSAREMU NENAHO QUBA TTUMA MOOTAREQI HIIRETA
Qate oko ma boto Dzerusaremuna kaipota ooraiho ttuma oke ttuttuitareiqi ana qaheuba oko ma boto tupu qesa pobi hiiremi eetorai teena oke nike paha eetare. Oonihe eto ana bosata nikeho torota biranatemi ttuma oke ttuttuitainohe ao dzuma habesoraiqata eete qeemare. Nikehota tee ma teeho isaki peite oorai mae qurate oorai oonomake eete ttuttuitoo.
Qate ana biranatemi nike abiho dzapa hiiremi ooraqu oke ana qaupuiteqa dzaira pepa qeete nokoho torota mootomi kiridza qidza ooma gama teenaite aima Dzerusaremuta tuumakoi. Mae nike qupadzomami anai nokoke gainene eete tuumaquho isaki naataquko ana isanate tuumakoi.
PAUROI NOKOHO TORO TUUMARE NARU HIIRETA
Ana Maketonia habaho abi mooqake nikeho torota biranatare hiire ooraita oke dzongobete nikehota biranatakoi. 6-7 Biranateqake quu bodzaho isakita nikema ooraqu kaqani. Nikema oomake nike anaho tete biraitemi ana paha teeta tuumakoi. Oi Sooparai bai hiibaama naatemi ana bamu pureho isakita nike mooqake tuumaquhe bodza kharabariqake nikema teenata oorakoi.
Oonihe Sumasaho dzuma dzamo naatemi anai oho quba roroko biire Epeso nagapa erata ooqake qeemakoi. Oi Sumasai baura mina meenoma teeke erata naho quba sipi saqoromi ooraike qesa samane oho ibo ooni.
10 Qate anai Sooparaho baura eetoraiho qesa Timotteo paha eetoraita noi nikeho torota biranataquko nike noke hoobiremi attiamake nikeho baura eetare. 11 Oi eto nike noho nookami isanataama naatainohe keba ma dzapata noho noo nookaqanoke tete biraitemi noi sinabidzaho qesamanema noko paha naho dzagata baabare, oi ana oho beebe eetorai.
12 Qate dzaira napaho Aporo noho noo erake hiire. Noi sinabidzaho abi qesama teena naate nikeho torota tuumareiqi anai noke pobi hiiremi noho dza oi maina naatemi bai hiireta. Oonita noi poiqa bamu qeemaquhe bodza mainata tete paha biranatemi qeemakoi.
SINABIDZAHO BAURA ABIKE QUSUBAITARE
13 Qateqa, bakena geemorare. Ai tataumata pekhure teeteqa kotanga naate poro gottaho isakita qoobare. 14 Oonihe nike quba naane ma naaneke eetaqu oke dzasaho tete iihaqi eetorare.
15 Maqa Dzairamane name, noo teei paha oorai. Nike ao nookami Setepano noi oko ma boto nomema noko Akhaiaho habata bosaho eete sinabidza nooka hiisi eeteqi Kiristuho qesamaneke kokora eetorareiqi nokoho sumu naatorai. 16 Oonita ana dza eetemi nike abi oke suimare. Ma paha abi oonomaho qesa anama baura eetorai, nike nokoho dzapa qusubaiteqa tete nokohoke suimare.
17 Oi paha nike ao baaqi naho kokora eetarotahe Setepano ma Pottunato ma Akhaiku nokoi baaqi nikeho habara naatorai. 18 Noko baaqi nike hoobireqa qupa adzahahaitemi nike abi oonomake qupadzomami bagenoma naataridzoni.
19 Qateqa, Asia Gattiqa habaho kokota oorai nokoi nikeho qaki naatorai. Ma Akuira ma ata Pirisira nopo qaheuba oko ma boto tupu nopoho nagata ttutturatorai nokoma gama Sooparaho pengata nikeho dzoobe hiirorai. 20 Sinabidzaho qesamane nokoi gama oho qesa nikeho dzoobe hiirorai. Oho ipike nike qesa girau ma gimutta eetare.
21 Oonita moorare, dzoobe ma kanakanaho noorake ana boto namema qeesuqi paha dzapa name Pauro oke qeete. 22 Ma Qupa nameta ana pupu hiireqi hee, Soopara naname nii ao baabare. Oiqi hiire.
Oonita tee noi Sooparaho goottae eete ooraiqako noi baruho pobi ooni. 23 Qate Sooparaho baruna heena nikeho irita qaarare. 24 Dzesu Kiristuho pengata naho qupai nikeho torota oorai, dzaasa!
Noo oioni
Anai Pauro