3
NOKOI PUPUTA HOOBIDZAREIQI PAURO HIIRETA
Qate Dzairamane, noo qesaqesa paha hiire. Nike nanaho quba pupu hiiremi nikeho torota sinabidza meupu naatoraiho isakita paha nanaho botota meupu oi ipibire tuuma haba igabidzare. Ma paha abi qesai ai tataumaamanita eto nana abi qanga basesanomaho botota taatainoiqi nike pupu hiibare. Oi Ohonga Sooparai ruume naataama, noi isanate nike too teeteqa qangaho totaqita bakena geemorakoi.
Oi nanai pai qesaqesa nike moitemi nike qusubaitorakoiqi Soopara napameho pengata qupadzomorai. Qupadzomami noi nikeho qupa pobitemi nike Ohongaho dzasa oho tete saridzeqa Kiristuho pookeba samakeba gesina naatakoi.
SAMA BAURAHO NOO QESAQESA
Qate paha nanai qogo ma saga nike pobi hiireta oke aimata oonita nike nookami qesai noo qusubaitaama naateqi sepesapeke tuusumi nike meenipamuke nokoke papatare, oke nanai Dzesu Kiristu Sooparaho dzapata hiiremi nooke.
Nookare. Nanai nikeho bisata buu ma dzake eete baura eetotanita nike oho teteke suimare. Oi nanai teqaha abiho botota patta qonoqono teeqake aima muunara oonihe qanga ma kaipoke eete etebake sama baurake eteqi qupibake gisihoke eetemi nikei nanake oho iga hiibarotaho tete te biranatara.
Oi nanai nikeho torota qonoqono saridzarota oio nanaho pobi. Oonihe nike tete nanahoke suima qubake nanai te oho qonoqono aimara. 10 Nanai nikema ooqi erake hiireta, Teei baura tee ma teeke eetaama naataquko noke eto sepeke patta moitemi muunaino.
11 Oke teeho quba hiibaranihe nana nookami nikehota qesai seno naate haba ogamaqi iseresere hiire tuumorai. 12 Abi oonomake nanai Dzesu Kiristu Soopara napameho pengata qupanomaiteqi hee, Nike noo qaasuhiqa baurata qeemaqa patta ooqata saridzorareiqi hiire. 13 Oonita dzairamane nike baurata qaaqa etoqa goottae naatainohe battigara naatare.
14 Qate nanaho nooi dzaira pepa erana biranatorai oke teei basesa eetaquko noke qupanomaiteqa potti biiremi noi midzake qupadzomaqa qupa burisi eetare. 15 Oi nike eto hairiamake noke hee, Iboniqi hiibainohe noke hee, Dzaira gotta napameniqi hiireqa noke pobipobiitemi qidzanatare.
16 Ohonga Soopara napahoi hasuho maikhatanita noomae poma qesa samaneta nike hasu ma keba moitorare. Oonita Sooparai nikema gama qaarare.
17 Maqa dzaira pepa dzoobirorai oke ana tooma hiiremi qeetoraihe dzoobe hiireqi dzapake boto namema mumure mooto qeetemi nike moora. 18 OONITA DZESU KIRISTU SOOPARA NAPAHOHO BARUNA HEENAI NIKEKE TUUHORO QAARARE.
Anaio Pauro