2
KANA NAGAPATA ESERI QESA NAATETA
1-2 Qate iihai temu naatemi Garirea habaho nagapa Kanata abi ma atapa qesa naatemi Dzesuho pai gotta ota oota. Oonita nokoi Dzesu, tumakhameto nohoma gama ota dzeimami biranateta. Oonita noko patta ma oba muuhimi idze nokoho bai oba ao bamu naateta.
Bamu naatemi Dzesuho pai noke hee, Bai oba nokohoi ao bamu naate. Hiiremi Dzesu noke hee, Pai name, naho baura bodza biranataamake nii ikaqi hiireqi anake oho sese hiire? Hiiremi pai nohoi burisi eete kokora abi nokoke hee, Khata hiibaqu oke qusubaitare oiqi hiireta.
6-7 Qate Dzuta abi sapunge moitorai teteho quba omaho mangi taramuho isaki sikisi ota oomi Dzesu kokora abike hee, Oba keba giimaqa ota uquma hee baabare. Oiqi hiiremi noko uqumami mangi ao hee baami noi hee, Poiqa giima ttihu barabara abi moitare. Hiiremi noko moiteta.
Oonihe obai ao baiho isaki naate oomi ttihu abi oke eeteimaqi te oho khooba qupadzomara, oonihe kokora abi giimata nokoi Dzesuho khooba ooqata qupadzomata.
10 Oonita ttihu abi noi ata naateta abiho kira hiireqi hiireta, Abi minarai bai oba mekenoma oke bosata abi moitemi muuna qura eetemi mekeamake ipita moitorai. Oonihe nii ikanomake eete mekenomanipamu erake qaanatoriti ipiqata moite? Ooiqi hiiremi roqobeteta.
11 Oonomake eeteqi Dzesui Garirea habaho Kana nagapata sohoro obaoba eeteqi dzapa pobi nome paanaitemi tumakhameto nokoi noho torota atimata.
12 Ipita Dzesui tumakhameto ma pai gotta ma nomamane nomema gama qurate Kapanao nagapata biranateqi bodza qesake (baura quba) oota.
DZESUI PISINISI ABIKE BIIRITA IIHATA
(Mat 21:12-13; Mar 11:15-19; Ruk 19:45-46)
13 Oonita Isirae abi ingonaitetaho dzuma dzamo naatemi Dzesui Dzerusaremuta peiteta. 14 Peiteqi noi moomi Ohongaho biirita pisinisi abi nokoi kiridza qeebaquho burimakau ma sipisipi ma qusubibi oke ttuma quba mootomi oota. Qate omaho maikhametoi haba maina painaho abiho ttuma habara mooto qaata nokoi qohare nokometa habese oota.
15 Oonita Dzesui ngibirama gabeho teeke tiibeteqi nokoke sipisipi ma barimakau ma gama susupu hotou biireqi oma maikhametoho qohare burisi eete oma nokohoke perebireta. 16 Oonihe qesai qusubibi ttuma quba mootota nokoke noi hee, Etoqa Mai nahoho nagake quruma naga tiibetaino. Oonita qubarake aima tuumare.
17-18 Oiqi hiireta oi teeho bahe sinabidzata hee, O Ohonga, naga niihoho dzaodzaoi anake qeeremi qaite. Oke qeete oomi tumakhameto noho nokoi aoke Dzesuho khooba ota moo qupadzomata.
Qate Dzesui pisinisi abi noko hotou biiremi Dzuta abi nokoi burisi eete noke qasa hiireta. Quba apeke nii nana banaitemi nana moo niiho baura erake mee hiibaqu?
19 Hiiremi Dzesu sama nomeke qupadzomaqi hee, Nike guhurake ngausa eetemake qupi tapariho nakuta oke ana paha ai qusubaitakoi. 20 Hiiremi Dzuta abi hee, Idze tii bodza 46 oho nakuta guhurake gooto baa qaimi nii qupi tapariho nakuta oke qusubaitaqu mae?
21 Oonihe noi sama nomeho qahura hiireqi oke guhuta mooto hiireta. 22 Oonita Dzesu ipita baata neta qoridze oomi noi bosata oho noo hiireta ma oho qetaqeta biranateta oke tumakhameto nokoi gama qupadzomami pobirateta.
DZESUI ABI MINARAHO KHOOBA GESINA
23 Qate Ingonaiteta dzuma bodzata Dzesu Dzerusaremuta ooqi obaoba eetomi abi samane oke moo qupadzomaqi noho dzapata atimata.
24 Oonihe noi minaraho khooba qupadzomaqi te nokoma ipibidzara. 25 Oi abiho ikoiko ooraike noi gesinanipamu naate ooqi naane quba oho subesube totohoke nookarota? Baamu.