12
MARIAI DZESUHO OKOKE BIBIMA SURAITETA
(Mat 26:6-13; Mar 14:3-9)
Oonihe Ingona dzumai qupi 6 naataamake oomi Dzesui aoke Bettania nagapata biranate Dzasaro (apeke bosata eehahaiteta) noho nagata peiteta. Peitemi nokoi noke tuuhoro hoo ma patta mootota. Mootoqi Mattai khautomi Dzasaroi Dzesuma nokoi qidzanate patta muunata.
Muunomi Maria noi oba ura moromoronoma, mutusa qidza, ttuma minanipamu oke isaki teeke aima baaqi ooma Dzesuho oko suraiteqi qiba gee nomema oko nohoke dzamutota. Oba oho ura oi naga masubate oota. Oonihe Dzesuho tumakhametohota tee, Dzuta Kariota nena ikai noke geema mootarota, noi niqi hiireqi hee, Oba uranoma oho ttuma quba hiibapuko ao tu hattatti kina biranatarori. Oke eetemi abi habanai oho meke saridzarori. Oiqi hiireta oi Dzutai te abi habana oho qupa muunaqi hiibaranihe, noi tumakhametoho oma sengi soopara eete qaaqi bodza qesata ota nome quba guume eete qaata oho qubake hiireta.
7-8 Hiiremi Dzesui hee, Eo, eto Mariake noosa hiibaino. Oi abi habanai bodza samane nikeho toro oorami nokoke kokora eetareiqa eetorakoihe anai bamu bodza mina nikeho bisata ooraqu. Oonita abi naho keba qurabidzakoiqi hiireqi atapa erai ao anake kokora erake eete, oonita oke noho neta karabetemi bamu isanataqu. Oiqi hiireta.
DZUBE ABI MIMI NOKOI DZASARO TEETARE HIIRETA
Oonita Dzesui Dzasaroho nagata ootake Dzuta abi nookaqi abi samanenipamu nokoi Dzesu keke bahe Dzasaro apeke Dzesui eehahaiteta nopoke moorare baata.
10 Oonita dzube abi mimi paha Dzasaroke bisi naate noho suu ma pai mootota. 11 Oi teeho quba bahe Dzuta abi samane Dzasaroke moo qupadzomaqi Dzesuho toro atimata.
DZESUI ABI QIBAHO ISAKITA DZERUSAREMUTA PEITETA
(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Ruk 19:28-40)
12-13 Qate iihai mootomi abi samane dzuma eetare baaqi nookami Dzesui Dzerusaremuta peitarota. Oho quba nokoi ee hehenake aimaqi noke dzeima quba tuumaqi sokateqi hiireta, Dzoobe dzoobe, Ohonga Sooparaho dzaapai Isirae abiho qiba naatareiqi baabe.
14 Oke hiiretahe Dzesui ttogi khata teeke saridzeqi peite tuumata. 15 Oonihe noi teeho quba peitaranihe Sinabidzata qeetemi oorai oi hee, Dzerusaremu ma Dzioho paimane nike atti eetaino. Oi nikeho abi qibai hasu quba ttogi khata peite baaqoraiqi hiireta.
16 Oonihe, noho tumakhameto te bodza ooqata khooba qupadzomara. Oonihe ipita Dzesui qoridze dzadzata peitemi nokoho qupa pobiratemi qetaqeta bosana hiireta ma abi noke oonoma eetetake noko gama qupadzoma soubireta.
17 Oonita Dzesui Dzasaro eehahaiteta bodzata abi oke mooqota nokoi oho isere qidza Dzerusaremuta mootomi, 18 abi samane baura oho pobi nookaqi oho quba Dzesu moorare biranateta. 19 Oho quba Pariseo nokoi qesa pobipobi hiireqi hiireta. Moorare, Abi samane mutu ma khatai gama noke iihoraihe, napa bamu, oiqi hiireta.
RAABA ABI QESAI DZESU MOORARE BAATA
20 Qate Giriki abi qesai dzumata sererahuke Ohonga pupu hiibare baata. 21 Baaqi nokoi Piripi, Garirea habaho nagapa Besaitaho nena, noho torota baaqi hee, Mai naname, Nanai Dzesu moorare hiireqi baabe.
22 Hiiremi Piripi qeemaqi Attereo pobi hiireqi nopo esese Giriki abiho noo Dzesuke pobi hiireta. 23 Hiiremi Dzesu oho noo ipike hee, O dzoobe, oke eete Abiho Isaki anaho dzapa pobi haba biidzaridzoni.
24 Oonihe qahura erake qupadzomare. Seporaho gottarai ttokata taate ari naataama nataquko oi noqeke ooqa bamu haba biidzaqu oke ana bamu nike ikobetaqu. Oonihe ttokata taate ari naatemi sepora samane ao haba biidzakoi.
25 Oi teei qaraqara nome qaanataquko noi meupu oho dzore naatakoi. Qate teei ttokaho qaraqara nome qaanataama naataquko qaraqara meupunoma oi noho pobi naate qaarakoi. 26 Oonita teei anake tuuhobare hiibaquko noi naho tete oke iiha qaaqake, ana peitaquta tuhotuho nahoma nakamae oorakoi. Ma apei ana oonomake tuuhobaqu noho dzapake Ohonga mai qusubaitakoi.
DZESUI HAPAHAPATA PEITAROTAHO IPI MA ARI
27 Dzesui hee, Oonihe ana oho noo hiiremi naho beedzae saqobami ana noo apeke hiiremi isanataqu? Ana hee, Mai name, ana kaipota oorami nii ana ingonaitareiqi hiibaquni mae? Oi bamu. Ooqaho qubake ana era baaqori. 28 Hiireqi noi pupu hiireta, O mai, niimaeho dzapa pobi haba biidzare.
Hiiremi qusuta totoho teei biranateqi hee, Ana hiiremi naho dzapai haba biire ooraihe minanatare boobi. 29 Oke hiiremi abi samane ota qooro ooqi totoho nookaqi qesai hee, Para hiire. Qate qesai hee, Eo angero teei noo hiire.
30 Hiiremi Dzesui erake hiireta, Noo totoho oi te naho toma quba baahuidzaranihe nikeke qupanomaita quba baahubi. 31 Nookare, Ohongai poike ttokaho tete maripa eete oho baisa minanoma Iibadzake qirutomare boobi.
32 Oi ttoka abi nokoi noke qusubaiteqi anake hapahapata ai gosobakoi. Oonihe gosoromake anai abi minarake dzeimami abi samanenipamui naho toro pomai kotobakoi. 33 O Hiireqi noi ikanomake eete baate dzapa pobinoma naatarotaho nooke hiireta.
34 Hiiremi abi tupu oi hee, Eehe, hu noota qeetemi oorai oi hee, Kiristui baaqanoke, agoba qaarakoiqi hiiremi nana nookorai. Oonita nii ikaqi hiireqi hee, Abiho Isaki anake hapahapata ai gosobakoiqi hiire? Abiho Isaki oi nii ooni mae apeni?
35 Hiiremi Dzesui noko pobi hiireta, Nookare. Dzadzai nikeke baiburorai oi bodza hoteqa. Qupi sooromake abi ao tete qiri eetakoi. Oho quba dzadza nikeke baiburoraiqata ao tete aimare. 36 Ana noo hiiremi oi dzadzaho isaki naatemi nike ao qusubaiteqa anake ai tataumake eeteqa nike dzadzaho khameto naatakoi. Noo oke Dzesu paata hiire qaateqi tuumami abi samane nokoi noke te paha mooraama naateta.
37 Oonita dzesu baura samane abiho pengata eetemi Ohongaho mumure naate qaata oonihe ikanomake eete abi samane te noke ai tataumanipamuke eetara? 38 Oi teeho quba bahe Dzesea hiiretaho isaki naateta. Noi hee, O Soopara, beedzae niihoke abike gama paanaitemi oorai oi nanai oho isere gama mooto soubireta. Oonihe apenei oke nookaqi hisi eetorai? 39 Oiqi hiiretaho isakita noko hisi eetare hou eeteta.
40 Oi Dzesea paha hee, Noko eto nese nokomema moomi qupa nokohoi uhubami noko naho toro burisi eetemi ana Ohongai nokoke qidzaitainoiqi noko hiiremi anai oho quba nokoho nese kotoroqi qupa nokohoke pui siiremi oorai. 41 Oiqi hiireta oi Dzeseai Ohongaho dzapa pobi ma beedzae moomi suqobidzanoma naatemi oke eete paanaiteta.
42 Oonihe Dzuta abi mimi qesai qupata Dzesuke hisi eetetanihe, Pariseoi nokoke sinabidza guhu tete qaanatainoiqi hiireqi oke nokomae qahitoto qaata. 43 Oi nokoi teqaha Ohongaho dzapa pobi quba dzaodzao eetaranihe, abiho penga quba ququimata.
DZESUHO NOOI ABIKE BATABIDZAKOI
44 Oonita Dzesui sokateqi erake hiireta, Nookare. Teei naho dzapata atimaqu oi naho dzapa keke bahe Mai ana dzoobireta noho dzapata noi atimakoi. 45 Ma teei anake moo qupadzomaqi mai ana dzoobiretake noi moo qupadzomakoi.
46 Oi anai ttoka abiho bisata dzadzaho isakita baiburorai. Oonita apema apei naho dzapata atimaqu, bamu qupita basa qooto tuumoraqu. 47 Oi anai te ttoka abike qahitota quba baabaranihe noko gama qidzaita quba baata.
48 Oho quba teei naho noo nookaqi qusubaitaama naataquko ana bamu naamae noke qomaqoma hiibaqu. Oi bamuhe, naho noo ago hiiremi oorai oi abi naho noo nookaqi anake basesa eetorai nokoke qomaqoma hiibakoi. Ana ago hiire qaate oorai noo oi ipi bodzata abi oke suutakoi.
49-50 Oi erake eete oorai. Ana te naamae baaqi noo nameke hiibaranihe, Mai ana dzoobireta noi tete sakateqi hibahiba totoho ana moitorai, hibahiba nohota abi qaraqara tatanga saridzakoi. Oonita ana hiirorai noo oke ana noho toro nookaqi hiirorai. Oiqi Dzesu hiireta.